Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
13.04.2018.

Odluka o izmeni Odluke o slučajevima i uslovima plaćanja, naplaćivanja, uplata i isplata u efektivnom stranom novcu ("Sl. glasnik RS", br. 29/2018)


Na osnovu člana 34. stav 9. Zakona o deviznom poslovanju („Službeni glasnik RS”, br. 62/06, 31/11, 119/12 i 139/14) i člana 14. stav 1. tačka 9, a u vezi s članom 34. tačka 9, Zakona o Narodnoj banci Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 72/03, 55/04, 85/05 – dr. zakon, 44/10, 76/12, 106/12, 14/15 i 40/15 – odluka US),

Izvršni odbor Narodne banke Srbije donosi

ODLUKU
o izmeni Odluke o slučajevima i uslovima plaćanja, naplaćivanja, uplata i isplata u efektivnom stranom novcu

1. U Odluci o slučajevima i uslovima plaćanja, naplaćivanja, uplata i isplata u efektivnom stranom novcu („Službeni glasnik RS”, br. 51/15, 3/16, 29/16, 91/16 i 24/17), u tački 3. odredba pod 1), reči: „15.000 evra” zamenjuju se rečima: „10.000 evra”.

2. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print