Zastava Bosne i Hercegovine

Izmene i dopune propisa

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o elektronskom fakturisanju

("Sl. glasnik RS", br. 92/2023)

Objavljeno: 27.10.2023.


Član 1.

U Zakonu o elektronskom fakturisanju („Službeni glasnik RS”, br. 44/21, 129/21 i 138/22), u članu 1. stav 1. posle reči: „odnosno između subjekta javnog i subjekta privatnog sektora” dodaju se zapeta i reči: „elektronsko evidentiranje poreza na dodatu vrednost”, a posle reči: „elektronsko fakturisanje” dodaju se reči: „i elektronsko evidentiranje poreza na dodatu vrednost”.

Član 2.

U članu 2. stav 1. posle tačke 5) dodaje se tačka 5a), koja glasi:

„5a) „elektronsko evidentiranje poreza na dodatu vrednost” je prikaz podataka o obračunu poreza na dodatu vrednost, prethodnom porezu i korekcijama obračuna poreza na dodatu vrednost i prethodnog poreza, u smislu ovog zakona;”.

U tački 8) posle reči: „čuvanje elektronskih faktura” dodaju se zapeta i reči: „uključujući i sve pripadajuće nadogradnje”.

Član 3.

U članu 3. stav 1. tačka 2) posle reči: „ka subjektu javnog sektora” dodaju se reči: „na osnovu kojih dolazi do prenosa novčanih sredstava podnosiocu zahteva, u skladu sa propisima kojima se uređuju obligacioni odnosi”.

U tački 4) posle reči: „zahteve za isplatu” dodaju se reči: „na osnovu kojih dolazi do prenosa novčanih sredstava podnosiocu zahteva, u skladu sa propisima kojima se uređuju obligacioni odnosi”.

U stavu 2. tačka 6) posle reči: „budžetski sistem” dodaju se zapeta i reči: „osim transakcije na osnovu koje postoji obaveza obračunavanja poreza na dodatu vrednost u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost”.

Član 4.

Naziv člana 4. i član 4. menjaju se i glase:

„Elektronsko evidentiranje obračuna poreza na dodatu vrednost

Član 4.

Obavezu elektronskog evidentiranja obračuna poreza na dodatu vrednost u sistemu elektronskih faktura ima poreski dužnik u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost, koji je obveznik poreza na dodatu vrednost, kao i lice koje nije obveznik poreza na dodatu vrednost – subjekt javnog sektora i dobrovoljni korisnik sistema elektronskih faktura, osim:

1) obveznika poreza na dodatu vrednost za izvršeni promet dobara i usluga, uključujući i primljeni avans za taj promet, za koji je izdata elektronska faktura sa iskazanim porezom na dodatu vrednost u skladu sa ovim zakonom, sa izuzetkom obveznika poreza na dodatu vrednost koji primenjuje sistem naplate u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost za iznos poreza na dodatu vrednost iskazanog u elektronskoj fakturi za koji ne nastaje poreska obaveza za poreski period na koji se odnosi elektronska faktura;

2) obveznika poreza na dodatu vrednost za izvršeni promet na malo i primljeni avans za promet na malo u skladu sa zakonom kojim se uređuje fiskalizacija, za koji je izdat fiskalni račun sa iskazanim porezom na dodatu vrednost u skladu sa zakonom kojim se uređuje fiskalizacija, sa izuzetkom obveznika poreza na dodatu vrednost koji primenjuje sistem naplate u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost za iznos poreza na dodatu vrednost iskazanog u fiskalnom računu za koji ne nastaje poreska obaveza za poreski period na koji se odnosi fiskalni račun;

3) poreskog dužnika za uvoz dobara.

Elektronsko evidentiranje obračuna poreza na dodatu vrednost vrši se zbirno, za sve obaveze, iskazivanjem podataka o osnovici i obračunatom porezu na dodatu vrednost, posebno po poreskim stopama, osim ako ovim zakonom nije drukčije propisano.

Elektronsko evidentiranje obračuna poreza na dodatu vrednost vrši se pojedinačno, po svakoj obavezi, iskazivanjem podatka o osnovici, poreskoj stopi i obračunatom porezu na dodatu vrednost, i to za:

1) promet dobara i usluga, uključujući i dati avans, za koji je primalac dobara i usluga poreski dužnik u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost;

2) promet dobara i usluga koji se vrši uz naknadu obvezniku poreza na prihod od samostalne delatnosti u smislu zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana i obvezniku poreza na dobit pravnih lica u smislu zakona kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica, uključujući i primljeni avans, za koji je isporučilac dobara, odnosno pružalac usluga poreski dužnik u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost.

Ako je za transakcije za koje ne postoji obaveza izdavanja elektronske fakture u skladu sa ovim zakonom izdata elektronska faktura sa iskazanim porezom na dodatu vrednost, ne postoji obaveza evidentiranja obračuna poreza na dodatu vrednost.

Elektronsko evidentiranje obračuna poreza na dodatu vrednost u sistemu elektronskih faktura vrši se za poreski period, u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost, u roku od deset dana po isteku poreskog perioda.

Ako od isteka roka iz stava 5. ovog člana dođe do promene koja ima uticaj na elektronsko evidentiranje obračuna poreza na dodatu vrednost, lice iz stava 1. ovog člana koriguje elektronsko evidentiranje obračuna poreza na dodatu vrednost u roku za podnošenje poreske prijave za poreski period u kojem je došlo do te promene.

Obaveza elektronskog evidentiranja obračuna poreza na dodatu vrednost u ime lica iz stava 1. ovog člana može se ugovorom preneti informacionom posredniku.

Aktom ministra nadležnog za poslove finansija bliže se uređuju način i postupak elektronskog evidentiranja obračuna poreza na dodatu vrednost i korekcije obračuna poreza na dodatu vrednost.”

Član 5.

Posle člana 4. dodaju se naziv člana 4a i član 4a, koji glase:

„Elektronsko evidentiranje prethodnog poreza

Član 4a

Obavezu elektronskog evidentiranja poreza na dodatu vrednost obračunatog u prethodnoj fazi prometa, odnosno plaćenog pri uvozu dobara (u daljem tekstu: elektronsko evidentiranje prethodnog poreza) ima obveznik poreza na dodatu vrednost.

Obveznik poreza na dodatu vrednost vrši elektronsko evidentiranje prethodnog poreza, nezavisno od toga da li može u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost da ostvari pravo na odbitak prethodnog poreza koji se evidentira.

Elektronsko evidentiranje prethodnog poreza vrši se za poreski period, u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost, u roku od deset dana po isteku poreskog perioda.

Ako od isteka roka iz stava 3. ovog člana dođe do promene koja ima uticaj na elektronsko evidentiranje prethodnog poreza, obveznik poreza na dodatu vrednost iz stava 1. ovog člana koriguje elektronsko evidentiranje prethodnog poreza u roku za podnošenje poreske prijave za poreski period u kojem je došlo do te promene.

Aktom ministra nadležnog za poslove finansija bliže se uređuju način i postupak elektronskog evidentiranja prethodnog poreza i korekcije prethodnog poreza.”

Član 6.

U članu 5. stav 1. posle reči: „subjekt privatnog sektora” dodaju se zapeta i reči: „kao i lica na koja se shodno primenjuju odredbe ovog zakona koje se odnose na subjekte javnog sektora i subjekte privatnog sektora”, a reči: „u skladu sa čl. 3. i 4. ovog zakona” brišu se.

Posle stava 1. dodaje se novi stav 2, koji glasi:

„Subjekt javnog sektora i subjekt privatnog sektora, kao i lica na koja se shodno primenjuju odredbe ovog zakona koje se odnose na subjekte javnog sektora i subjekte privatnog sektora registruju se za pristup sistemu elektronskih faktura.”

U dosadašnjem stavu 2, koji postaje stav 3, posle reči: „čuvanje elektronskih faktura” dodaju se zapeta i reči: „kao i za elektronsko evidentiranje poreza na dodatu vrednost”.

Dosadašnji st. 3. i 4. postaju st. 4. i 5.

Dosadašnji stav 5, koji postaje stav 6, menja se i glasi:

„Subjekt privatnog sektora pristupa i koristi sistem elektronskih faktura za elektronsko evidentiranje obračuna poreza na dodatu vrednost, neposredno ili preko informacionog posrednika, odnosno za elektronsko evidentiranje prethodnog poreza.”

Dosadašnji stav 6. postaje stav 7.

U dosadašnjem stavu 7, koji postaje stav 8, reči: „stava 6.” zamenjuju se rečima: „stava 7.”.

Dosadašnji st. 8. i 9. postaju st. 9. i 10.

Dosadašnji stav 10, koji postaje stav 11, menja se i glasi:

„Korisnik sistema elektronskih faktura može biti izbrisan sa liste korisnika sistema elektronskih faktura iz stava 10. ovog člana ako su ispunjeni uslovi za brisanje sa liste korisnika sistema elektronskih faktura.”

Dodaje se stav 12, koji glasi:

„Aktom ministra nadležnog za poslove finansija bliže se uređuju način i postupak registrovanja za pristup sistemu elektronskih faktura, način pristupanja i korišćenja sistema elektronskih faktura, korišćenje podataka dostupnih u sistemu elektronskih faktura, sadržina liste korisnika sistema elektronskih faktura, uslovi za brisanje sa liste korisnika sistema elektronskih faktura, kao i način i postupak brisanja sa liste korisnika sistema elektronskih faktura.”

Član 7.

U članu 7. stav 1. tačka 4) briše se.

Posle tačke 12) dodaje se tačka 12a), koja glasi:

„12a) poresku kategoriju;”.

Član 8.

U članu 9. stav 5. briše se.

Član 9.

U članu 18. stav 1. tačka 1a) reči: „član 4. st. 1, 2, 3, 4. i 7.” zamenjuju se rečima: „član 4. st. 1, 2, 3, 5. i 6. i član 4a st. 2, 3. i 4”.

Posle tačke 1a) dodaje se tačka 1b), koja glasi:

„1b) ne koristi sistem elektronskih faktura u skladu sa ovim zakonom (član 5. stav 1);”.

U tački 2) tačka i zapeta zamenjuju se tačkom.

Tačka 3) briše se.

U stavu 3. reči: „odnosno javnog preduzeća” zamenjuju se rečima: „subjekta javnog sektora, odnosno lica na koje se shodno primenjuju odredbe ovog zakona koje se odnose na subjekte javnog sektora i subjekte privatnog sektora”.

Član 10.

Podzakonski akti predviđeni ovim zakonom doneće se u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, osim podzakonskog akta kojim se bliže uređuju način i postupak elektronskog evidentiranja prethodnog poreza i korekcije prethodnog poreza, koji će se doneti u roku od devet meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 11.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjivaće se od 1. januara 2024. godine, osim odredaba člana 5. st. 1–4. ovog zakona koje će se primenjivati za poreske periode, u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost, koji počinju posle 31. avgusta 2024. godine.