Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
01.12.2017.

PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBEZBEĐIVANJU OZNAKA ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU ("Sl. glasnik RS", br. 108/2017)


Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu (,,Službeni glasnik RS”, br. 101/05 i 91/15),

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja donosi

PRAVILNIK
o izmenama i dopunama Pravilnika o obezbeđivanju oznaka za bezbednost i zdravlje na radu

Član 1.

U Pravilniku o obezbeđivanju oznaka za bezbednost i zdravlje na radu („Službeni glasnik RS”, broj 95/10), naziv Pravilnika menja se i glasi:

„Pravilnik o obezbeđivanju oznaka za bezbednost i/ili zdravlje na radu”.

Član 2.

U članu 2. tačka 1) reči: „materija, preparata” zamenjuju se rečima: „supstanci i smeša”.

Član 3.

Član 6. menja se i glasi:

„Član 6.

Poslodavac je dužan da zaposlenima i/ili njihovim predstavnicima za bezbednost i zdravlje na radu obezbedi sve informacije koje se odnose na bezbednost i/ili zdravlje na radu, a naročito o merama koje se preduzimaju u vezi sa obezbeđivanjem oznaka za bezbednost i/ili zdravlje na radu.”

Član 4.

U članu 7. reč: „pismenoj” zamenjuje se rečju: „pisanoj”.

Član 5.

U članu 8. reči: „predstavnici za bezbednost i/ili zdravlje na radu na radu” zamenjuju se rečima: „predstavnici za bezbednost i zdravlje na radu”.

Član 6.

U Prilogu 1. – Opšti zahtevi za oznake za bezbednost i/ili zdravlje na radu, u tač. 2.2, 3.1, 4, 5, 6, 7, 8. i 11. posle reči: „bezbednost i/ili zdravlje na radu” reči: „na radu” brišu se.

U tački 3.2. reči: „bezbedan i zdrav rad” zamenjuju se rečima: „bezbednost i/ili zdravlje na radu”.

U tački 9. reč: „svo” zamenjuje se rečju: „sve”.

Tačka 12. menja se i glasi:

„Područja, prostorije ili zatvoreni prostori koji se koriste za skladištenje znatnih količina opasnih supstanci ili smeša moraju da budu obeleženi odgovarajućim oznakama za bezbednost i/ili zdravlje na radu u skladu sa Prilogom 2. tačka 3.2. ili Prilogom 3. tačka 1. ovog pravilnika, osim u slučaju kada je svaka ambalaža propisno obeležena.”

Dodaje se stav 2. koji glasi:

„Ako ne postoji odgovarajuća oznaka upozorenja u Prilogu 2. tačka 3.2. radi upozoravanja na opasne hemijske supstance ili smeše, mora se koristiti odgovarajući piktogram opasnosti u skladu sa propisom kojim se uređuje klasifikacija, pakovanje, obeležavanje i oglašavanje hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN.”

Član 7.

U Prilogu 2. – Zahtevi za oznake na tablama, u tački 3.2.2. dodaju se st. 2. i 3. koji glase:

„Piktogram za biološke štetnosti koristi se u smislu Pravilnika o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju biološkim štetnostima.

Oznaka za opštu opasnost ne koristi se radi upozoravanja na opasne hemijske supstance i smeše, osim u slučaju kada se koristi u skladu sa Prilogom 3. tačka 5.1. ovog pravilnika za obeležavanje skladišta opasnih supstanci ili smeša”.

Oznaka „štetan ili iritirajući materijal” briše se.

Tačka 3.2.3. briše se.

U tački 3.2.4. reč: „izložen” zamenjuje se rečju: „izloženi”.

U tački 3.2.5. reč: „obavljanje” zamenjuje se rečju: „obavljanja”.

Član 8.

U Prilogu 3. – Zahtevi za obeležavanje posuda i cevovoda, u tački 1.1. posle reči: „bezbednost i/ili zdravlje na radu” reči: „na radu” brišu se.

Tačka 1.2. alineja treća menja se i glasi: „u slučaju transporta posuda, zamenjene ili dopunjene oznakama koje se odnose na transport opasnih supstanci ili smeša”.

U tački 3. reč: „navede” zamenjuje se rečju: „navedene”, a reč: „prloga” zamenjuje se rečju „priloga”.

U tački 5. reč: „značajnih” zamenjuje se rečju: „znatnih”, a reč: „pojedinačni” zamenjuje se rečju: „pojedinačna”.

Član 9.

U nazivu Priloga 5. – Zahtevi za oznake za bezbednost i/ili zdravlje na radu na radu za obeležavanje prepreka, opasnih zona i saobraćajnih površina, u tač. 1. i 1.2. posle reči: „bezbednost i/ili zdravlje na radu” reči: „na radu” brišu se.

Član 10.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u ,,Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print