Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
09.02.2023.

Zakon o izmenama Zakona o objavljivanju zakona i drugih propisa i akata
("Sl. glasnik RS", br. 10/2023)


Član 1.

U Zakonu o objavljivanju zakona i drugih propisa i akata („Službeni glasnik RS”, broj 45/13), u članu 2. reči: „Državnog veća tužilaca” zamenjuju se rečima: „Visokog saveta tužilaštva”.

Član 2.

U nazivu člana 9. reči: „Državnog veća tužilaca” zamenjuju se rečima: „Visokog saveta tužilaštva”.

U članu 9. stav 1. reči: „Državnog veća tužilaca i Vrhovnog kasacionog suda” zamenjuju se rečima: „Visokog saveta tužilaštva i Vrhovnog suda”.

U stavu 2. reči: „Državnog veća tužilaca” zamenjuju se rečima: „Visokog saveta tužilaštva”.

U stavu 3. reči: „Državnog veća tužilaca” zamenjuju se rečima: „Visokog saveta tužilaštva”.

Član 3.

U članu 29. stav 3. reči: „Republičkom javnom pravobranilaštvu” zamenjuju se rečima: „Državnom pravobranilaštvu”, a posle reči: „ličnosti i” reč: „javni” briše se.

Član 4.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.
❮ Nazad na prethodnu stranicu


Email Print