Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
29.09.2017.

ODLUKA O IZMENAMA POSLOVNIKA O RADU ŽALBENE KOMISIJE SUDOVA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017)


Na osnovu člana 145. stav 2. Zakona o državnim službenicima (,,Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05, 83/05, 64/07, 67/07, 116/08, 104/09 i 99/14),

Žalbena komisija sudova, na sednici održanoj 13. septembra 2017. godine, donela je

ODLUKU
o izmenama Poslovnika o radu Žalbene komisije sudova

Član 1.

U članu 5. Poslovnika o radu Žalbene komisije sudova (,,Službeni glasnik RS”, broj 2/10), broj: „pet” zamenjuje se brojem: ,,sedam”.

Član 2.

U članu 11. stav 3. broj: ,,dva” zamenjuje se brojem: ,,tri”.

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u ,,Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print