Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
20.03.2017.

ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OSNIVANJU DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA U JAVNOM SEKTORU ("Sl. glasnik RS", br. 26/2017)


Na osnovu člana 141. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS”, br. 36/11, 99/11, 83/14 – dr. zakon i 5/15) i člana 43. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),
Vlada donosi

ODLUKU
o izmeni Odluke o osnivanju Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje projektima u javnom sektoru

Član 1.

U Odluci o osnivanju Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje projektima u javnom sektoru („Službeni glasnik RS”, br. 51/10, 72/13, 24/14, 65/14 i 110/16), u članu 4. stav 2. menja se i glasi:

„Skraćeno poslovno ime Društva glasi: „Jedinica za upravljanje projektima u javnom sektoru” d.o.o. Beograd”.”.

Član 2.

Ovu odluku objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print