Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
27.09.2017.

PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O DOZVOLAMA I CENTRIMA ZA OBUKU PILOTA PARAGLAJDERA ("Sl. glasnik RS", br. 87/2017)


Na osnovu člana 172. stav 2, člana 173. stav 2, člana 176. stav 1, člana 177. stav 1, člana, 179. stav 4, člana 239. i člana 249. stav 1. Zakona o vazdušnom saobraćaju („Službeni glasnik RS”, br. 73/10, 57/11, 93/12, 45/15 i 66/15 – dr. zakon),

Direktor Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije donosi

PRAVILNIK
o izmenama Pravilnika o dozvolama i centrima za obuku pilota paraglajdera

Član 1.

U Pravilniku o dozvolama i centrima za obuku pilota paraglajdera („Službeni glasnik RS”, br. 61/15 i 43/17), u članu 47. stav 1. tačka 1) reči: „broj 33/13” zamenjuju se rečima: „br. 33/13 i 61/15”.

U tački 3) reči: „koja je izdata u skladu sa Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima („Službeni glasnik RS”, br. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – US i 55/14)” i zapeta brišu se.

U stavu 2. reči: „broj 33/13” zamenjuju se rečima: „br. 33/13 i 61/15”.

Član 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print