Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
20.06.2018.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnim agencijama ("Sl. glasnik RS", br. 47/2018)


Član 1.

U Zakonu o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05 – ispravka) u članu 7. stav 1. posle reči: „državnu upravu” dodaju se zapeta i reči: „a u pogledu sprečavanja sukoba interesa zaposlenih u javnoj agenciji shodno se primenjuju propisi koji se odnose na sprečavanje sukoba interesa državnih službenika”.

Član 2.

U članu 16. stav 1. reči: „koje je stručnjak u jednoj ili više oblasti iz delokruga javne agencije,” zamenjuju se rečima: „koje ima najmanje devet godina radnog iskustva na poslovima iz oblasti rada javne agencije,”.

U stavu 2. posle reči: „imenuje” dodaju se reči: „i razrešava”, a posle reči: „imenuju” dodaju se reči: „i razrešavaju”.

Član 3.

U članu 17. stav 1. posle reči: „imenovan” dodaju se reči: „još dva puta”.

Stav 2. briše se.

Dosadašnji stav 3. postaje stav 2.

U dosadašnjem stavu 4. koji postaje stav 3. posle reči: „javne agencije” dodaju se zapeta i reči: „u skladu sa aktom Vlade”.

Član 4.

U članu 21. stav 3. posle reči: „imenovan” dodaju se reči: „još dva puta.”, a reči: „Posebnim zakonom može se odrediti drukčije trajanje mandata direktora i ograničiti broj imenovanja.” brišu se.

Član 5.

U članu 22. reči: „koje ima najmanje pet godina radnog iskustva u jednoj ili više oblasti iz delokruga javne agencije” zamenjuju se rečima: „izuzev uslova koji određuje da lice ne može biti zaposleno u javnoj agenciji”.

Posle stava 1. dodaje se stav 2. koji glasi:

„Lice koje je imenovano za direktora javne agencije ne može biti član organa političke stranke.”.

Član 6.

U članu 25. stav 1. posle reči: „Republici Srbiji” dodaju se zapeta i reči: „kao i na internet prezentaciji javne agencije i osnivača javne agencije”.

Član 7.

U članu 26. reči: „podatke o izbornom postupku,” zamenjuju se rečima: „podatke o stručnoj osposobljenosti, znanjima i veštinama koje se ocenjuju u izbornom postupku i načinu njihove provere, kriterijume za rangiranje kandidata,”.

Član 8.

U članu 27. stav 3. menja se i glasi:

„Posle sprovedenog izbornog postupka, upravni odbor sastavlja listu od najviše tri kandidata koji su u izbornom postupku postigli najbolji rezultat sa obrazloženjem ispunjenosti merila propisanih za izbor za predložene kandidate i podnosi je osnivaču, u roku od 15 dana od dana okončanja izbornog postupka, zajedno sa zapisnicima o sprovedenom izbornom postupku.”.

Član 9.

U članu 28. stav 1. posle reči: „upravni odbor” dodaju se zapeta i reči: „u roku od 30 dana od dana dostavljanja liste za izbor”.

U stavu 4. posle reči: „zahtevani rezultat” dodaju se zapeta i reči: „odnosno ako osnivač ne imenuje nijednog kandidata sa liste za izbor,”.

Posle stava 4. dodaje se stav 5. koji glasi:

„Upravni odbor dužan je da o konkursnom postupku obaveštava javnost postavljanjem informacija na internet prezentaciji javne agencije o toku konkursnog postupka, okončanim radnjama u postupku i rangiranju sa navođenjem rezultata kandidata, pri čemu se kandidati koji su učestvovali u izbornom postupku navode prema šiframa koju dobijaju pri podnošenju prijava.”.

Član 10.

U članu 31. stav 1. reči: „Član upravnog odbora ili direktor razrešava se”, zamenjuju se rečima: „Direktor se razrešava”, a reči: „člana upravnog odbora odnosno” brišu se.

U stavu 3. reči: „člana upravnog odbora i” brišu se.

Član 11.

U članu 32. stav 1. reči: „člana upravnog odbora odnosno” brišu se.

U stavu 3. reči: „članu upravnog odbora odnosno” brišu se.

Član 12.

U članu 33. stav 1. reči: „najduže na šest meseci” zamenjuju se rečima: „do imenovanja direktora na javnom konkursu u skladu sa ovim zakonom”.

Posle stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

„Javni konkurs za imenovanje direktora raspisuje se u roku od 30 dana od dana imenovanja vršioca dužnosti.”.

Dosadašnji stav 2. postaje stav 3.

Član 13.

Posle člana 34. dodaju se naslov i član 34a koji glase:

„Zasnivanje radnog odnosa sa zaposlenima u javnoj agenciji

Član 34a

Radni odnos na neodređeno vreme u javnoj agenciji zasniva se nakon sprovedenog javnog konkursa koji sprovodi konkursna komisija, shodnom primenom odredaba ovog zakona koje se odnose na javni konkurs direktora, ako ovim zakonom nije drugačije određeno.

Oglas o javnom konkursu objavljuje se na internet prezentaciji javne agencije i dnevnom glasilu koje izlazi za celu teritoriju Republike Srbije.

Ako se popunjava radno mesto za koje je pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta kao poseban uslov za rad predviđeno znanje jezika i pisma nacionalne manjine, u oglasu o javnom konkursu se posebno navodi ovaj uslov, kao i eventualna pisana provera njegove ispunjenosti.

Konkursna komisija ima tri člana koje imenuje direktor.

Konkursna komisija, pre oglašavanja javnog konkursa, utvrđuje koja stručna osposobljenost, znanja i veštine će se ocenjivati u izbornom postupku i način njihove provere, kao i kriterijume za rangiranje kandidata.

Konkursna komisija donosi odluku o izboru kandidata koji je sa najboljim rezultatom ispunio merila za izbor i dostavlja je svim kandidatima koji su se prijavili na javni konkurs.

Ako su pripadnici nacionalne manjine nedovoljno zastupljeni među zaposlenima, konkursna komisija prilikom donošenja odluke iz stava 6. ovog člana daje prvenstvo jednako kvalifikovanom kandidatu pripadniku nacionalne manjine koja nije dovoljno zastupljena, koji je ispunio merila za izbor sa jednakim najboljim rezultatom sa drugim kandidatom, u cilju postizanja odgovarajuće zastupljenosti pripadnika nacionalnih manjina i pune ravnopravnosti između pripadnika nacionalne manjine i građana koji pripadaju većini.

Smatra se da je zastupljenost pripadnika određene nacionalne manjine među zaposlenima nedovoljna, ukoliko nije srazmerna procentu njihovog učešća u stanovništvu na teritoriji jedinice lokalne samouprave, u kojoj javna agencija ima sedište, odnosno na teritoriji na kojoj područna unutrašnja jedinica javne agencije ima sedište ili na kojoj je organizovan njen rad, u skladu sa razultatima poslednjeg popisa stanovništva, pod uslovom da se o svojoj nacionalnoj pripadnosti izjasnilo najmanje 30% zaposlenih u sedištu javne agencije, odnosno područnoj unutrašnjoj jedinici javne agencije, prema podacima iz Registra zaposlenih u javnoj upravi u skladu sa zakonom.

Sa izabranim kandidatom na konkursu u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru zasniva se radni odnos.

Kandidat u javnom konkursu može da ostvari pravo na zaštitu pred sudom opšte nadležnosti u roku od 15 dana od dostavljanja odluke o izboru kandidata.

Ako sud poništi odluku o izboru kandidata, zaposlenom koji je izabran na konkursu prestaje radni odnos najkasnije u roku od 30 dana od dana dostavljanja pravnosnažne sudske odluke.”.

Član 14.

U članu 37. stav 3. posle reči: „javne agencije” dodaju se zapeta i reči: „osim ako posebnim zakonom nije drugačije određeno”.

Član 15.

U članu 46. dodaje se stav 4. koji glasi:

„Ministar nadležan za poslove finansija bliže će urediti način i sadržinu izveštaja o rashodima za zaposlene u javnoj agenciji koji je javna agencija dužna da podnese osnivaču.”.

Član 16.

U članu 52. stav 1. posle reči: „razvoj javne agencije” brišu se zapeta i reči: „za nagrađivanje zaposlenih”.

Stav 3. briše se.

Član 17.

U članu 56. stav 2. reči: „tri godine” zamenjuju se rečima: „pet godina”.

Član 18.

Akt iz člana 15. ovog zakona doneće se u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 19.

Postupci odlučivanja o pravima, obavezama i odgovornostima direktora, člana upravnog odbora i zaposlenih u javnoj agenciji koji su započeti, a nisu okončani do stupanja na snagu ovog zakona okončaće se po odredbama propisa koji je bio na snazi do dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 20.

Javna agencija dužna je da svoja opšta akta uskladi sa odredbama ovog zakona do početka primene ovog zakona.

Član 21.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se od 1. januara 2019. godine, osim člana 15. koji se primenjuje od dana stupanja na snagu ovog zakona.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print