Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
15.09.2017.

ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA UGOSTITELJSKO PREDUZEĆE VAROŠ KAPIJA DP BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 83/2017)


I. OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ugostiteljsko preduzeće Varoš kapija DP Beograd, Beograd, Kralja Petra 6, matični broj: 06683673, ovim aktom organizuje se kao jednočlano društvo s ograničenom odgovornošću (u daljem tekstu: Društvo) nakon promene vlasništva na osnovnom kapitalu, izvršene Rešenjem Vlade o preuzimanju vlasničkih prava na društvenom kapitalu 05 broj 023-13865/2015 od 30. decembra 2015. godine.

Društvo posluje u skladu sa propisima kojima se uređuje pravni položaj privrednih društva.

Član 2.

Društvo ima svojstvo pravnog lica.

Društvo u pravnom prometu sa trećim licima ima sva ovlašćenja i istupa u svoje ime i za svoj račun.

II. POSLOVNO IME I SEDIŠTE DRUŠTVA

Član 3.

Društvo posluje pod sledećim poslovnim imenom:

UGOSTITELJSKO PREDUZEĆE VAROŠ KAPIJA DOO, BEOGRAD

Sedište Društva je u Beogradu, Kralja Petra 6.

O promeni sedišta odlučuje Skupština Društva.

III. PEČAT I ŠTAMBILJ DRUŠTVA

Član 4.

Društvo ima pečat okruglog oblika prečnika 30 mm sa sledećom sadržinom:

Ugostiteljsko preduzeće Varoš kapija DOO, BEOGRAD

Društvo ima štambilj pravougaonog oblika dužine 70 mm, širine 23 mm sa sledećom sadržinom:

Ugostiteljsko preduzeće

Varoš kapija DOO

Br.__________________________

_________________20____godine

O promeni pečata i štambilja odlučuje direktor.

IV. PODACI O OSNIVAČU

Član 5.

Osnivač društva je Republika Srbija, za koju na osnovu zakonskog ovlašćenja osnivačka prava vrši Vlada, Beograd, Nemanjina 11 (u daljem tekstu: Osnivač) sa 100% vlasništva nad udelom.

V. DELATNOST DRUŠTVA

Član 6.

Pretežna delatnost Društva je:

56.1 Delatnosti restorana i pokretnih ugostiteljskih objekta

Pored pretežne delatnosti Društvo može obavljati i sve druge delatnosti, u skladu sa zakonom.

O promeni delatnosti Društva odlučuje Skupština Društva.

VI. OSNOVNI KAPITAL

Član 7.

Ukupan upisani i uplaćeni novčani kapital Društva iznosi 28.684.000,00 dinara na dan 31. decembar 2015. godine.

VII. STICANjE I PRENOS UDELA

Član 8.

Član Društva na osnovu unetog uloga u imovinu Društva stiče udeo u Društvu.

Član 9.

Prenos udela je slobodan i vrši se na osnovu odluke člana.

Društva vodi evidenciju članova, koju drži u svom sedištu.

Prenos udela povlači izmenu osnivačkog akta Društva.

Udeo se prenosi ugovorom u pisanoj formi.

Prenos udela ima pravno dejstvo prema Društvu od momenta upisa prenosa u registar privrednih subjekata.

Član 10.

Na prenos udela primenjuju se odredbe ove odluke i zakona.

VIII. PRAVA, OBAVEZE I ODGOVORNOSTI OSNIVAČA
PREMA DRUŠTVU I DRUŠTVA PREMA OSNIVAČU

Član 11.

Društvo za svoje obaveze u pravnom prometu odgovara celokupnom svojom imovinom.

Osnivač ne odgovara za obaveze Društva, a snosi rizik poslovanja do visine svog uloga.

IX. DOBIT DRUŠTVA, POKRIVANjE GUBITKA I IMOVINA DRUŠTVA

Član 12.

Dobit je finansijski rezultat poslovanja u jednoj poslovnoj godini, koji se ostvari posle odbitaka svih troškova poslovanja, uključujući i sva primanja zaposlenih lica i sva druga davanja po osnovu doprinosa, poreza i drugih finansijskih dažbina.

Dobit Društva uplaćuje se u skladu sa zakonom.

Član 13.

Ako Društvo po godišnjem izveštaju iskaže gubitak, odluku o načinu pokrivanja gubitka donosi Skupština Društva, u skladu sa ovom odlukom i važećim propisima.

Član 14.

Društvo ima svoju imovinu kojom upravlja i raspolaže u skladu sa zakonom i ovom odlukom.

Imovinu Društva čine pravo svojine na pokretnim i nepokretnim stvarima, novčana sredstva i hartije od vrednosti i druga imovinska prava, koja su preneta u svojinu Društva u skladu sa zakonom, uključujući i pravo korišćenja na stvarima u javnoj svojini.

Član 15.

Društvo raspolaže imovinom u skladu sa zakonom kojim se uređuje javna svojina, zakonom kojim se uređuje pravni položaj privrednih društava i ovim aktom.

Član 16.

Ako Društvo po godišnjem izveštaju iskaže gubitak, odluku o načinu pokrivanja gubitka donosi Skupština Društva, u skladu sa ovom odlukom i važećim propisima.

X. UPRAVLJANjE DRUŠTVOM

Član 17.

Upravljanje u Društvu je organizovano kao jednodomno.

Organi Društva su Skupština Društva i direktor Društva.

XI. SKUPŠTINA DRUŠTVA

Član 18.

Ovlašćenja Skupštine Društva vrši Osnivač preko ovlašćenih predstavnika s tim da broj ovlašćenih predstavnika Osnivača ne može biti veći od tri.

Odluku o određivanju i razrešenju ovlašćenih predstavnika iz stava 1. ovog člana donosi Osnivač, na predlog nadležnog ministarstva.

Član 19.

Skupština Društva:

1) donosi izmene osnivačkog akta;

2) usvaja finansijske izveštaje, kao i izveštaje revizora ako su finansijski izveštaji bili predmet revizije;

3) nadzire rad direktora Društva i usvaja izveštaje direktora Društva;

4) imenuje revizora i utvrđuje naknadu za njegov rad;

5) odlučuje o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala Društva;

6) odlučuje o promeni delatnosti Društva;

7) odlučuje o statusnim promenama i promeni pravne forme i prestanku Društva;

8) odlučuje o promeni poslovnog imena i sedišta Društva;

9) daje saglasnost na sticanje, prodaju, davanje u zakup, zalaganje ili drugo raspolaganje imovinom velike vrednosti, u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravni položaj privrednih društava;

10) odlučuje o obrazovanju ogranka Društva i davanju punomoćja za zastupanje ogranka, u skladu sa zakonom;

11) donosi odluku o raspodeli dobiti i načinu pokrića gubitka, uz saglasnost Osnivača;

12) vrši druge poslove i odlučuje o drugim pitanjima iz delokruga Skupštine Društva u skladu sa zakonom i ovom odlukom.

Član 20.

Sednice Skupštine Društva mogu biti redovne i vanredne.

Sednica Skupštine Društva saziva se po potrebi, a obavezno u slučajevima propisanim zakonom.

Sednicu Skupštine Društva saziva direktor Društva ili ovlašćeni predstavnik Osnivača.

Sednica Skupštine Društva se održava u sedištu Društva ili na drugoj adresi ukoliko direktor ili ovlašćeni predstavnik Osnivača tako odluči.

Skupština Društva održava se najmanje jednom godišnje (godišnja Skupština) najkasnije u roku od šest meseci posle završetka poslovne godine radi usvajanja finansijskih izveštaja.

Između godišnjih sednica održavaju se vanredne sednice na zahtev direktora Društva ili ovlašćenog predstavnika Osnivača.

Član 21.

Sednica Skupštine Društva saziva se pisanim pozivom upućenim članovima Skupštine Društva na adresu iz evidencije podataka o članovima Društva, a poziv se smatra dostavljenim danom slanja preporučene pošiljke poštom, osim ako se na drugačiji način pozivanja član Skupštine Društva pisanim putem saglasio.

Poziv za sednicu dostavlja se članu Skupštine Društva najkasnije osam dana pre dana održavanja sednice.

Na sednici Skupštine Društva može se raspravljati i odlučivati o pitanjima na dnevnom redu, a o drugim pitanjima kada o tome odluči Skupština Društva.

Član 22.

Sednica Skupštine Društva može se održati i bez sazivanja.

Sednica Skupštine Društva može se održati i korišćenjem konferencijske veze ili druge audio i vizuelne komunikacijske opreme, tako da sva lica koja učestvuju na sednici mogu da se čuju i razgovaraju jedni sa drugima, čime se smatra da su lica koja na ovaj način učestvuju na sednici Skupštine lično prisutna.

Član Skupštine Društva može glasati i pisanim putem pod uslovom da je pismeno stiglo do momenta održavanja sednice Skupštine Društva.

Svaka odluka Skupštine Društva može se doneti i van sednice, ukoliko je potpišu svi članovi Skupštine Društva.

Član 23.

Skupština Društva može doneti poslovnik kojim bliže uređuje način rada i odlučivanja.

Sednicom Skupštine Društva predsedava predsednik Skupštine Društva.

Predsednika Skupštine biraju članovi Skupštine Društva iz ovog sastava.

Član 24.

Svaka odluka Skupštine Društva unosi se u zapisnik koji vodi predsednik Skupštine, odnosno zapisničar ako ga imenuje predsednik Skupštine Društva.

Predsednik Skupštine Društva je odgovoran za uredno sačinjavanje zapisnika.

XII. ZASTUPANjE DRUŠTVA

Član 25.

Društvo u poslovima unutrašnjeg i spoljnotrgovinskog prometa zastupa direktor Društva bez ograničenja.

Direktor Društva može, u okviru svojih ovlašćenja dati drugom licu pisano punomoćje za zastupanje Društva.

Direktor Društva zastupa Društvo prema trećim licima u skladu sa ovim osnivačkim aktom i odlukama Skupštine Društva.

Direktor Društva ne može izdati punomoćje za zastupanje niti zastupati Društvo u sporu u kojem je suprotna strana on ili sa njim povezano lice.

U slučaju iz stava 4. ovog člana, punomoćje izdaje Skupština Društva.

XIII. DIREKTOR DRUŠTVA

Član 26.

Direktora Društva imenuje i razrešava Skupština Društva.

Direktor Društva bira se na period od četiri godine.

Mandat direktora Društva počinje danom donošenja odluke o imenovanju, ako u odluci o imenovanju nije drugačije određeno.

Direktor Društva je u radnom odnosu u Društvu sa punim radnim vremenom.

Član 27.

Skupština Društva razrešava direktora Društva pri čemu nije dužna da navede razloge za razrešenje.

Direktor Društva može dati ostavku u svakom trenutku bez navođenja razloga za ostavku.

Član 28.

Direktor Društva obavlja sve poslove koji nisu u nadležnosti Skupštine Društva.

Direktor Društva odgovara za uredno vođenje poslovnih knjiga Društva.

Direktor Društva odgovara za tačnost finansijskih izveštaja Društva.

Direktor Društva je u obavezi da vodi evidenciju o svim donetim odlukama Skupštine Društva.

Član 29.

Direktor Društva:

1) zastupa Društvo;

2) organizuje i vodi poslovanje Društva u skladu sa zakonom, ovom odlukom i odlukama Skupštine Društva;

3) stara se o zakonitosti rada i odgovara za zakonitost rada Društva;

4) predlaže donošenje odluka iz delokruga Skupštine Društva;

5) sprovodi odluke Skupštine Društva;

6) zaključuje ugovore o kreditu;

7) odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenih u Društvu, u skladu sa zakonom kojim se uređuju radni odnosi;

8) donosi akt o organizaciji poslova i druge opšte akte Društva;

9) obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i ovom odlukom koji nisu u delokrugu Skupštine Društva.

XIV. AKTI I DOKUMENTI DRUŠTVA

Član 30.

Akti Društva su pravilnici i odluke kojima se na opšti način uređuju određena pitanja.

Izmene i dopune pravilnika i odluka vrše se na način i po postupku koji su određeni za njihovo donošenje.

Član 31.

Društvo vodi poslovne knjige i sastavlja i podnosi računovodstvene isprave i finansijske izveštaje u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija.

Član 32.

Društvo je dužno da drži i čuva sve akte i dokumente Društva u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravni položaj privrednih društava.

XV. ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Član 33.

Društvo je pri obavljanju delatnosti dužno da se stara o zaštiti životne sredine, u skladu sa zakonom i drugim propisima.

XVI. TRAJANjE I PRESTANAK DRUŠTVA

Član 34.

Društvo je osnovano na neodređeno vreme.

Društvo prestaje da postoji odlukom Skupštine Društva i u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

XVII. IZMENE OSNIVAČKOG AKTA

Član 35.

Osnivački akt se menja na način predviđen zakonom i ovim aktom.

Potpisi ovlašćenih lica na izmenama i dopunama osnivačkog akta overavaju se kod organa nadležnog za overu potpisa.

XVIII. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 36.

Zaposleni u privrednom društvu UGOSTITELJSKO PREDUZEĆE VAROŠ KAPIJA DP BEOGRAD nastavljaju da rade u Društvu, a svoja prava i obaveze ostvaruju u skladu sa zakonom i opštim aktima Društva.

Član 37.

Do imenovanja direktora Društva, dužnost direktora obavljaće, u svojstvu vršioca dužnosti, Gordana Gavrilović JMBG 0401960715238, koja će podneti odgovarajuću prijavu za upis podataka u Registar privrednih subjekata u skladu sa ovom odlukom i zakonom.

Član 38.

Društvo će usaglasiti svoja opšta akta sa ovom odlukom u roku od tri meseca od dana registracije Društva u Registar privrednih subjekata.

Član 39.

Ovu odluku objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print