Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
13.04.2018.

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o sprovođenju odredaba Zakona o osiguranju koje se odnose na obavljanje poslova posredovanja u osiguranju, odnosno zastupanja u osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 29/2018)


Na osnovu člana 86. stav 3, člana 89. stav 4, člana 98. st. 5. i 6, člana 102. stav 4, člana 103. stav 5. i člana 112. stav 4. Zakona o osiguranju („Službeni glasnik RS“, broj 139/14) i člana 15. stav 1. Zakona o Narodnoj banci Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 72/03, 55/04, 85/05 – dr. zakon, 44/10, 76/12, 106/12, 14/15 i 40/15 – odluka US),

Izvršni odbor Narodne banke Srbije donosi

ODLUKU
o izmenama i dopunama Odluke o sprovođenju odredaba Zakona o osiguranju koje se odnose na obavljanje poslova posredovanja u osiguranju, odnosno zastupanja u osiguranju

1. U Odluci o sprovođenju odredaba Zakona o osiguranju koje se odnose na obavljanje poslova posredovanja u osiguranju, odnosno zastupanja u osiguranju („Službeni glasnik RS”, broj 55/15), u tački 7. stav 1, tačka na kraju stava zamenjuje se zapetom i dodaju se reči: „te podatke o licima koja su blisko povezana s licima koja stiču kvalifikovano učešće u društvu za posredovanje, kao i podatke o saradnicima akcionara/vlasnika udela i lica koja stiču kvalifikovano učešće u društvu za posredovanje (poslovno ime, sedište i matični broj pravnog lica, odnosno lično ime, adresu i jedinstveni matični broj građana domaćeg fizičkog lica, odnosno lične ime, adresu i broj i državu izdavanja pasoša stranog fizičkog lica) i podatke o načinu te povezanosti.”.

Stav 2. menja se i glasi:

„Saradnikom iz stava 1. ove tačke smatra se:

– svako fizičko lice koje je član organa upravljanja u pravnom licu čiji je stvarni vlasnik, u smislu zakona kojim se uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma, akcionar/vlasnik udela, odnosno lice koje stiče kvalifikovano učešće u društvu za posredovanje ili u kome je akcionar/vlasnik udela, odnosno lice koje stiče kvalifikovano učešće u društvu za posredovanje član organa upravljanja;

– svako fizičko lice koje je stvarni vlasnik pravnog lica u kome je akcionar/vlasnik udela, odnosno lice koje stiče kvalifikovano učešće u društvu za posredovanje član organa upravljanja;

– svako fizičko lice koje sa akcionarom/vlasnikom udela, odnosno s licem koje stiče kvalifikovano učešće u društvu za posredovanje ima stvarno vlasništvo nad istim pravnim licem.”.

2. U tački 8. stav 2, odredba pod 1) menja se i glasi:

„1) dokaz o upisu tog lica u registar domaćeg/stranog nadležnog organa, s podacima o tome ko su stvarni vlasnici tog lica u smislu zakona kojim se uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma – sve do fizičkih lica, odnosno o licima koja imaju učešće u tom licu i o tome koliki su apsolutni i procentualni iznosi kapitala, odnosno učešća u tom licu, kao i o tome ko su članovi organa upravljanja, odnosno nadzora tog lica i njegovih vlasnika (izvod iz registra nadležnog organa i sl.);”.

Odredba pod 5. menja se i glasi:

„5) dokaz nadležnog organa da nad tim licem nije pokrenuta istraga, odnosno da ono nije pravnosnažno osuđeno za kaznena dela koja ga čine nepodobnim za to sticanje, uključujući i dela povezana s pranjem novca i finansiranjem terorizma, odnosno dokaz o neosuđivanosti za ova dela i dokaz o tome da mu nije izrečena zaštitna mera zabrane obavljanja delatnosti koja je u potpunosti ili delimično obuhvaćena predmetom poslovanja društva za posredovanje (izvod iz kaznene evidencije ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove i uverenje nadležnog suda, odnosno tužilaštva, a za strano lice – uverenje nadležnog organa matične države);”.

Posle odredbe pod 5) dodaje se odredba pod 5a), koja glasi:

„5a) dokaz nadležnog organa, odnosno – ako iz opravdanih razloga nije moguće pribaviti ovaj dokaz – pismena izjava zakonskog zastupnika ovog lica data pod krivičnom i materijalnom odgovornošću o tome da stvarni vlasnik tog lica, saradnik tog lica, kao i fizičko lice koje je član organa upravljanja tog lica nisu pravnosnažno krivično osuđeni;”.

U stavu 3, u uvodnoj rečenici, reči: „odredbe pod 4), 5) i 6)” zamenjuju se rečima: „odredbe pod 4) i 6)”.

U odredbi pod 5), tačka na kraju odredbe zamenjuje se tačkom sa zapetom.

Posle odredbe pod 5) dodaju se odredbe pod 6) i 7), koje glase:

„6) dokaz nadležnog organa da nad tim licem nije pokrenuta istraga, odnosno da nije pravnosnažno osuđeno za kaznena dela koja ga čine nepodobnim za to sticanje, uključujući i dela povezana s pranjem novca i finansiranjem terorizma, odnosno dokaz o neosuđivanosti za ova dela, kao i dokaz o tome da mu nije izrečena zaštitna mera zabrane obavljanja delatnosti koja je u potpunosti ili delimično obuhvaćena predmetom poslovanja društva za posredovanje (izvod iz kaznene evidencije ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove i uverenje nadležnog suda, odnosno tužilaštva, a za strano lice – uverenje nadležnog organa strane države čiji je državljanin);

7) dokaz nadležnog organa, odnosno – ako iz opravdanih razloga nije moguće pribaviti ovaj dokaz – pismena izjava ovog lica data pod krivičnom i materijalnom odgovornošću o tome da saradnik tog lica nije pravnosnažno krivično osuđen.”.

Posle stava 3. dodaje se stav 4, koji glasi:

„Narodna banka Srbije može u bilo kom trenutku zatražiti od osnivača da joj dostavi dokaze o neosuđivanosti lica iz stava 2. odredbe pod 5) i 5a) ove tačke i stava 3. odredbe pod 6) i 7) te tačke, ili neposredno od nadležnog organa zatražiti te dokaze.”.

3. U tački 9. stav 1, tačka na kraju stava zamenjuje se zapetom i dodaju se reči: „koje prikuplja podnosilac zahteva iz tačke 3. ove odluke.”.

4. U tački 10, posle stava 2. dodaje se stav 3. koji glasi:

„Smatra se da kvalifikovani sticalac nema dobru poslovnu reputaciju u sledećim slučajevima:

‒ ako je pravnosnažno osuđen za krivična dela protiv privrede, imovine, pravnog saobraćaja, javnog reda i službene dužnosti ili pravosuđa, ili za krivična dela pranja novca ili finansiranja terorizma ili za krivična dela za koja je izrečena bezuslovna kazna zatvora ili za slična ili uporediva krivična dela u skladu s propisima strane države;

‒ ako je saradnik tog lica pravnosnažno osuđen za krivična dela iz alineje prve ovog stava;

– ako je u poslednjih deset godina počinio težu povredu, odnosno ponavljanje povrede propisa kojim se uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma.”.

Dosadašnji st. 3. i 4. postaju st. 4. i 5.

5. Posle tačke 10. dodaje se tačka 10a, koja glasi:

„10a Pri oceni strukture organa upravljanja i stvarnog vlasništva kvalifikovanog sticaoca, Narodna banka Srbije utvrđuje da li u vezi s nameravanim sticanjem kvalifikovanog učešća u društvu za posredovanje postoji sumnja da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma, pri čemu se za potrebe te ocene uzima u obzir da li je kvalifikovani sticalac tržišno prepoznatljivo lice, tj. da li je strano lice iz finansijskog sektora, međunarodna finansijska organizacija ili drugo pravno lice kome je prema poslednjem rangiranju pre podnošenja zahteva iz tačke 8. stav 1. ove odluke dodeljen dugoročni kreditni rejting STANDARD&POOR’S ili FITCH od najmanje BBB-, odnosno dugoročni kreditni rejting MOODY’S od najmanje VAA3.

Narodna banka Srbije će, pri oceni finansijskog stanja kvalifikovanog sticaoca za potrebe ocene izvora sredstava za sticanje kvalifikovanog učešća u društvu za posredovanje, od organa uprave nadležnog za sprečavanje pranja novca pribaviti podatke o tome da li se kvalifikovani sticalac, stvarni vlasnik kvalifikovanog sticaoca, lice koje je blisko povezano s kvalifikovanim sticaocem ili fizičko lice koje je član organa upravljanja kvalifikovanog sticaoca mogu dovesti u sumnju u pogledu pranja novca ili finansiranja terorizma. U slučaju postojanja sumnje u pogledu pranja novca ili finansiranja terorizma, Narodna banka Srbije će zatražiti informacije u vezi s tim od nadležnih organa (sud, tužilaštvo, ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove, organ nadzora tržišta hartija od vrednosti i dr.).

Pri odlučivanju o saglasnosti iz tačke 10. stav 1. ove odluke, Narodna banka Srbije proverava da li je kvalifikovani sticalac strano lice poreski obveznik države koja ne primenjuje međunarodne standarde u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, kao i da li je kvalifikovani sticalac funkcioner, član uže porodice funkcionera i bliži saradnik funkcionera, u smislu zakona kojim se uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma, što se uzima u obzir pri oceni poslovne reputacije kvalifikovanog sticaoca.”.

6. U tački 11. stav 2, odredba pod 5) menja se i glasi:

„5) dokaz nadležnog organa da nad tim licem nije pokrenuta istraga, odnosno da nije pravnosnažno osuđeno za kaznena dela koja ga čine nepodobnim za obavljanje te funkcije, uključujući i kaznena dela povezana s pranjem novca i finansiranjem terorizma, odnosno dokaz o neosuđivanosti za ova dela, kao i dokaz o tome da mu nije izrečena zaštitna mera zabrane obavljanja delatnosti koja je u potpunosti ili delimično obuhvaćena predmetom poslovanja društva za posredovanje (izvod iz kaznene evidencije ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove i uverenje nadležnog suda, odnosno tužilaštva, a za strano lice – uverenje nadležnog organa strane države čiji je državljanin);”.

Posle odredbe pod 5) dodaje se nova odredba pod 5a), koja glasi:

„5a) dokaz nadležnog organa, odnosno – ako iz opravdanih razloga nije moguće pribaviti ovaj dokaz – pismena izjava ovog lica data pod krivičnom i materijalnom odgovornošću o tome da saradnik tog lica nije pravnosnažno krivično osuđen;”.

Posle stava 2. dodaje se novi stav 3, koji glasi:

„Narodna banka Srbije može u bilo kom trenutku zatražiti od osnivača da joj dostavi dokaze o neosuđivanosti lica iz stava 2. odredbe pod 5) i 5a) ove tačke, ili neposredno od nadležnog organa zatražiti te dokaze.”.

Dosadašnji stav 3. postaje stav 4.

7. U tački 12, posle stava 2. dodaju se st. 3. do 5, koji glase:

„Smatra se da lice predloženo za člana uprave društva za posredovanje nema dobru poslovnu reputaciju u sledećim slučajevima:

‒ ako je pravnosnažno osuđeno za krivična dela protiv privrede, imovine, pravnog saobraćaja, javnog reda i službene dužnosti ili pravosuđa, ili za krivična dela pranja novca ili finansiranja terorizma ili za krivična dela za koja je izrečena bezuslovna kazna zatvora ili za slična ili uporediva krivična dela u skladu s propisima strane države;

‒ ako je saradnik tog lica pravnosnažno osuđen za krivična dela iz alineje prve ovog stava;

– ako je u poslednjih deset godina počinio težu povredu, odnosno ponavljanje povrede propisa kojim se uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma.

Pri odlučivanju o saglasnosti iz tačke 11. ove odluke, Narodna banka Srbije proverava da li je strano lice predloženo za člana uprave društva za posredovanje poreski obveznik države koja ne primenjuje međunarodne standarde u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, u smislu zakona kojim se uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma, što se uzima u obzir pri oceni poslovne reputacije predloženog lica.

Narodna banka Srbije posebno ceni okolnost da li je lice predloženo za člana uprave društva funkcioner, član uže porodice funkcionera i bliži saradnik funkcionera u smislu zakona kojim se uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma.”.

8. U tački 25. stav 2, odredba pod 3) menja se i glasi:

„3) dokaz nadležnog organa o tome da nad tim licem nije pokrenuta istraga, odnosno da ono nije pravnosnažno osuđeno za kaznena dela koja ga čine nepodobnim za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju, uključujući i kaznena dela povezana s pranjem novca i finansiranjem terorizma, odnosno dokaz o neosuđivanosti za ova dela, kao i dokaz o tome da mu nije izrečena zaštitna mera zabrane obavljanja delatnosti koja je u potpunosti ili delimično obuhvaćena predmetom poslovanja zastupnika u osiguranju (izvod iz kaznene evidencije ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove i uverenje nadležnog suda, odnosno tužilaštva);”.

Posle odredbe pod 3) dodaje se odredba pod 3a), koja glasi:

„3a) dokaz nadležnog organa, odnosno – ako iz opravdanih razloga nije moguće pribaviti ovaj dokaz – pismena izjava tog lica data pod krivičnom i materijalnom odgovornošću o tome da saradnik tog lica nije pravnosnažno krivično osuđen;”.

Posle stava 2. dodaje se novi stav 3, koji glasi:

„Narodna banka Srbije može u bilo kom trenutku zatražiti od osnivača da joj dostavi dokaze o neosuđivanosti lica iz stava 2. odredbe pod 3) i 3a) ove tačke, ili neposredno od nadležnog organa zatražiti te dokaze.”.

Dosadašnji st. 3. i 4. postaju st. 4. i 5.

Posle dosadašnjeg stava 4, koji postaje stav 5, dodaje se stav 6, koji glasi:

„Smatra se da lice iz tačke 21. ove odluke nema dobru poslovnu reputaciju u sledećim slučajevima:

‒ ako je pravnosnažno osuđeno za krivična dela protiv privrede, imovine, pravnog saobraćaja, javnog reda i službene dužnosti ili pravosuđa, ili za krivična dela pranja novca ili finansiranja terorizma ili za krivična dela za koja je izrečena bezuslovna kazna zatvora ili za slična ili uporediva krivična dela u skladu s propisima strane države;

‒ ako je saradnik tog lica pravnosnažno osuđen za krivična dela iz alineje prve ovog stava;

– ako je u poslednjih deset godina počinilo težu povredu, odnosno ponavljanje povrede propisa kojim se uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma.”.

9. Postupci započeti u skladu sa Odlukom o sprovođenju odredaba Zakona o osiguranju koje se odnose na obavljanje poslova posredovanja u osiguranju, odnosno zastupanja u osiguranju („Službeni glasnik RS”, broj 55/15) okončaće se prema odredbama te odluke.

10. Ova odluka objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srbije” i stupa na snagu 1. juna 2018. godine.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print