Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
22.09.2017.

PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SADRŽINI, VRSTI PODATAKA I NAČINU VOĐENJA REGISTRA PROIZVOĐAČA ALKOHOLNIH PIĆA ("Sl. glasnik RS", br. 86/2017)


Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o akcizama („Službeni glasnik RS”, br. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02 – dr. zakon, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 – dr. zakon, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12, 47/13, 68/14 – dr. zakon, 142/14, 55/15, 103/15 i 108/16),

Ministar finansija donosi

PRAVILNIK
o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržini, vrsti podataka i načinu vođenja registra proizvođača alkoholnih pića

Član 1.

U Pravilniku o sadržini, vrsti podataka i načinu vođenja registra proizvođača alkoholnih pića („Službeni glasnik RS”, broj 3/05), naziv Pravilnika menja se i glasi: „PRAVILNIK O SADRŽINI, VRSTI PODATAKA I NAČINU VOĐENjA REGISTRA PROIZVOĐAČA ALKOHOLNIH PIĆA I KAFE”.

Član 2.

U članu 1. posle reči: „alkoholnih pića” dodaju se reči: „i kafe”.

Dodaje se stav 2, koji glasi:

„Pod proizvođačem kafe iz stava 1. ovog člana, u smislu člana 1a tačka 1) Zakona o akcizama („Službeni glasnik RS”, br. 22/01, 73/01, 80/02, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 – dr. zakon, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12, 47/13, 68/14 – dr. zakon, 142/14, 55/15, 103/15 i 108/16 – u daljem tekstu: Zakon) i ovog pravilnika, smatra se lice koje vrši preradu, prženje, pakovanje, kao i druge sa njima povezane radnje koje se vrše u svrhu proizvodnje kafe (u daljem tekstu: proizvođač kafe).”

Član 3.

U članu 3. stav 1. posle reči: „alkoholnih pića” dodaju se reči: „iz člana 12a stav 1. tač. 1) do 5) Zakona, odnosno za svaku vrstu kafe iz člana 14. stav 1. Zakona”.

U stavu 2. posle reči: „alkoholnih pića” dodaju se zapeta i reči: „odnosno za svakog proizvađača kafe prema vrsti kafe iz člana 14. stav 1. Zakona”.

U stavu 3. posle reči: „alkoholnih pića” dodaju se reči: „i proizvođača kafe”.

U stavu 4. posle reči: „alkoholnih pića” dodaju se zapeta i reči: „odnosno samo za jednog proizvođača kafe”.

Član 4.

Član 5. menja se i glasi:

„Član 5.

Osnovni (konstitutivni) upis u Registar vrši se na osnovu pismenog zahteva proizvođača alkohoholnog pića, odnosno proizvođača kafe (u daljem tekstu: zahtev), koji se podnosi Poreskoj upravi – Centrali.

Zahtev iz stava 1. ovog člana sadrži sledeće podatke:

1) poslovno ime i sedište (mesto, ulica i broj) pravnog lica, odnosno preduzetnika koji podnosi zahtev;
2) broj telefona, elektronska adresa, a za preduzetnika ime, prezime i JMBG preduzetnika;
3) poreski identifikacioni broj, matični broj, šifru pretežne delatnosti i brojeve tekućih računa kod banaka;
4) broj i datum akta o upisu u odgovarajući registar kod nadležnog organa, a za proizvođače alkoholnog pića iz člana 12a stav 1. tač. 1) do 3) Zakona i broj i datum akta o upisu u registar koji se vodi kod ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede;
5) imena lica ovlašćenih za zastupanje;
6) podatke o punomoćniku i punomoćje, ako se zahtev podnosi preko punomoćnika;
7) mesto i adresu pogona i sličnog prostora u kome će se obavljati proizvodnja tih proizvoda, a za proizvođače alkoholnog pića i podatak o raspoloživim, odnosno procenjenim kapacitetima za šestomesečnu proizvodnju alkoholnih pića;
8) potpis podnosioca zahteva.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se dokaz:

1) za proizvođače alkoholnog pića iz člana 12a stav 1. tač. 1) do 3) Zakona – fotokopija akta o upisu u registar koji se vodi kod ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede;
2) overena izjava zakonskog zastupnika pravnog lica, odnosno preduzetnika – proizvođača alkoholnog pića, data pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću, o raspoloživim proizvodnim kapacitettima za šestomesečnu proizvodnju alkoholnih pića iz člana 12a stav 1. tač. 1) do 4) Zakona;
3) da ovlašćeno lice za zastupanje pravnog lica, odnosno preduzetnik, nije pod istragom, odnosno da se protiv njega ne vodi krivični postupak za krivično delo.

Dokaz iz stava 3. tač. 2) i 3) ovog člana ne može biti stariji od 30 dana računajući od dana podnošenja zahteva iz stava 1. ovog člana.

Podnosilac zahteva za upis u Registar dostavlja kopije isprava kojima se dokazuju podaci iz st. 3. i 4. ovog člana, osim izjave iz stava 3. tačka 2) ovog člana koja mora biti overena i original dokaza iz stava 3. tačka 3) ovog člana.

Poreska uprava – Centrala, u roku od 60 dana od dana podnošenja zahteva za upis u Registar vrši proveru podnetnih dokaza iz stava 3. ovog člana, a preko nadležne organizacione jedinice Poreske uprave, pribavlja podatak o prijavljenom mestu pogona i sličnog prostora u kome će se obavljati proizvodnja alkoholnog pića, kao i proveru podataka o raspoloživim, odnosno procenjenim kapacitetima za šestomesečnu proizvodnju alkoholnih pića.

Poreska uprava – Centrala donosi akt iz člana 7. ovog pravilnika, odnosno donosi akt kojim se odbija zahtev za upis u Registar ako nisu dostavljene sve isprave, odnosno dokazi u smislu st. 3. do 5. ovog člana, odnosno ukoliko u postupku provere ispunjenosti uslova iz stava 6. ovog člana utvrdi da podaci o raspoloživim, odnosno procenjenim kapacitetima za šestomesečnu proizvodnju alkoholnih pića ne odgovaraju činjeničnom stanju.”

Član 5.

Član 6. menja se i glasi:

„Član 6.

U Registar se upisuju, odnosno unose sledeći podaci:

1) redni broj i datum upisa;
2) poslovno ime pravnog lica, odnosno preduzetnika koji podnosi zahtev;
3) adresa i mesto sedišta pravnog lica, odnosno preduzetnika;
4) PIB, broj telefona, elektronska adresa, a za preduzetnika i ime, prezime i JMBG preduzetnika;
5) matični broj i šifra pretežne delatnosti pravnog lica, odnosno preduzetnika;
6) broj i datum akta o upisu u odgovarajući registar kod nadležnog organa, a za proizvođače alkoholnog pića iz člana 12a stav 1. tač. 1) do 3) Zakona i broj i datum akta o upisu u registar koji se vodi kod ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede;
7) o raspoloživim, odnosno procenjenim kapacitetima za šestomesečnu proizvodnju alkoholnih pića za svakog proizvođača alkoholnog pića;
8) imena lica ovlašćenih za zastupanje;
9) brojevi tekućih računa kod banaka;
10) podaci o punomoćniku i punomoćju, ako se zahtev podnosi preko punomoćnika;
11) datum brisanja iz Registra;
12) podaci o promenama iz člana 3. stav 3. ovog pravilnika;
U Registar se upisuju i promene podataka iz stava 1. ovog člana.

Lice upisano u Registar u skladu sa ovim pravilnikom dužno je da svaku promenu podataka iz stava 1. ovog člana prijavi Poreskoj upravi – Centrali u roku od osam dana od dana nastale promene.”

Član 6.

U članu 7. reč: „uverenje” zamenjuje se rečima: „alkoholnog pića, odnosno proizvođača kafe akt”.

Član 7.

Član 8. menja se i glasi:

„Član 8.

Proizvođač alkoholnog pića i kafe iz člana 1. ovog pravilnika, u slučaju prestanka obavljanja delatnosti proizvodnje alkoholnog pića i kafe, podnosi Poreskoj upravi – Centrali zahtev za brisanje izvršenog upisa u Registar. Uz zahtev za brisanje proizvođač alkoholnog pića, odnosno kafe dostavlja dokaz da je u skladu sa propisima kojima se uređuje obeležavanje alkoholnih pića i kafe kontrolnim akciznim markicama vratio ministarstvu nadležnom za poslove finansija neiskorišćene kontrolne akcizene markice.

Poreska uprava – Centrala, nakon provere ispunjenosti uslova u smislu stava 1. ovog člana, vrši brisanje iz Registra.

Poreska uprava – Centrala po službenoj dužnosti pokreće postupak za brisanje upisa, ako:

1) u postupku provere utvrdi da dostavljeni podaci iz člana 5. ovog pravilnika, kao i podaci o raspoloživim kapacitetima za šestomesečnu proizvodnju alkoholnih pića, a koji su dostavljeni prilikom podnošenja zahteva za upis u registar, ne odgovaraju činjeničnom stanju;
2) je proizvođaču alkoholnog pića iz člana 12a stav 1. tač. 4) i 5) Zakona i proizvođaču kafe iz člana 1. ovog pravilnika pravnosnažnom odlukom suda izrečena zabrana obavljanja delatnosti;
3) je proizvođač alkoholnog pića iz člana 12a stav 1. tač. 1) do 3) Zakona brisan iz registra proizvođača alkoholnog pića koji se vodi kod ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede.

Ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede odmah po donošenju akta o brisanju iz registra proizvođača o tome obaveštava Poresku upravu – Centralu.”

Član 8.

Lice koje na dan stupanja na snagu ovog pravilnika vrši preradu, prženje, pakovanje, kao i druge sa njima povezane radnje koje se vrše u svrhu proizvodnje kafe u smislu člana 1a tačka 1) Zakona o akcizama („Službeni glasnik RS”, br. 22/01, 73/01, 80/02, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 – dr. zakon, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12, 47/13, 68/14 – dr. zakon, 142/14, 55/15, 103/15 i 108/16), dužno je da se najkasnije do 31. decembra 2017. godine upiše u Registar proizvođača kafe koji se vodi u Poreskoj upravi – Centrali u skladu sa ovim pravilnikom.

Član 9.

Proizvođač alkoholnog pića koji je na dan stupanja na snagu ovog pravilnika upisan u Regisar proizvođača alkoholnog pića, koji se vodi u skladu sa Pravilnikom o sadržini, vrsti podataka i načinu vođenja registra proizvođača alkoholnih pića („Službeni glasnik RS”, broj 3/05), dužan je da u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog pravilnika dostavi Poreskoj upravi – Centrali odgovarajuću dokumentaciju o raspoloživim kapacitetima za šestomesečnu proizvodnju alkoholnih pića i overenu izjavu zakonskog zastupnika pravnog lica, odnosno preduzetnika – proizvođača alkoholnog pića, datu pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću, o raspoloživim proizvodnim kapacitetima za šestomesečnu proizvodnju alkoholnih pića.

Poreska uprava – Centrala, preko nadležne organizacione jedinice Poreske uprave, u roku od 60 dana od dana dostavljana dokumentacije iz stava 1. ovog člana, vrši proveru podataka u vezi sa raspoloživim kapacitetima.

Poreska uprava – Centrala po službenoj dužnosti pokrenuće postupak za brisanje proizvođača alkoholnog pića iz Registra proizvođača alkoholnog pića koji se vodi u skladu sa Pravilnikom o sadržini, vrsti podataka i načinu vođenja registra proizvođača alkoholnih pića („Službeni glasnik RS”, broj 3/05), ukoliko u postupku provere ispunjenosti uslova u smislu ovog člana utvrdi da podaci o raspoloživim, kapacitetima za šestomesečnu proizvodnju alkoholnih pića ne odgovaraju činjeničnom stanju.

Član 10.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print