Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
24.05.2021.

Zakon o izmeni Zakona o planiranju i izgradnji
("Sl. glasnik RS", br. 52/2021)


Član 1.

U Zakonu o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10 – US, 24/11, 121/12, 42/13 – US, 50/13 – US, 98/13 – US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – dr. zakon i 9/20), u članu 140. stav 8. rečenica druga briše se.

Član 2.

Rok za pribavljanje upotrebne dozvole za objekte iz člana 140. Zakona o planiranju i izgradnji za koje su rešenja o građevinskoj dozvoli, odnosno rešenja o odobrenju za izgradnju izdata u skladu sa ranije važećim zakonima kojima je uređivana izgradnja objekata, pre 11. septembra 2009. godine, je četiri godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 3.

Organi nadležni za donošenje planskih dokumenata donetih pre 1. januara 1993. godine, a koji u propisanom zakonskom roku umesto njih nisu doneli nova planska dokumenta, dužni su da donesu nova planska dokumenta u roku od 24 meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Novčanom kaznom od 50.000 do 150.000 dinara kazniće se odgovorno lice jedinice lokalne samouprave koje nije postupilo u skladu sa stavom 1. ovog člana.

Član 4.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.
❮ Nazad na prethodnu stranicu


Email Print