Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
11.07.2018.

Odluka o izmenama i dopunama Uputstva za sprovođenje neposrednih izbora za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina ("Sl. glasnik RS", br. 53/2018)


Na osnovu člana 62. stav 1. tačka 15) Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 20/14 – odluka US, 55/14 i 47/18),

Republička izborna komisija, na sednici održanoj 11. jula 2018. godine, donela je

ODLUKU
o izmenama i dopunama Uputstva za sprovođenje neposrednih izbora za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina

Član 1.

U Uputstvu za sprovođenje neposrednih izbora za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina („Službeni glasnik RS”, br. 89/14 i 115/14), u članu 4. stav 4. reči: „predsednika i zamenika predsednika” brišu se.

Posle stava 4. dodaje se stav 5. koji glasi:

„(5) Koordinatori su dužni da, najkasnije prilikom primopredaje izbornog materijala pre glasanja, obave obuku članova radnih tela i koordinatora radnih tela sa teritorije upravnog okruga za koji su ovlašćeni.”.

Član 2.

U članu 5. stav 10. menja se i glasi:

„(10) Rad radnog tela obrazovanog za područje više jedinica lokalne samouprave, odnosno više gradskih opština grada Beograda, koordinira načelnik uprave jedinice lokalne samouprave, odnosno gradske opštine sa najvećim brojem birača upisanih u posebne biračke spiskove nacionalnih manjina.”.

Stav 11. briše se.

Član 3.

U članu 8. posle stava 4. dodaju se st. 5. i 6. koji glase:

„(5) Prilikom predlaganja lica u biračke odbore, načelnici uprava treba da vode računa o ravnomernoj zastupljenosti polova.

(6) Komisija na svojoj internet stranici objavljuje polnu strukturu biračkih odbora, ukupno i posebno po jedinicima lokalne samouprave.”.

Član 4.

U članu 9. stav 3. menja se i glasi:

„(3) Radno telo je dužno da, najkasnije dva dana pre dana održavanja izbora, organizuje obuku biračkih odbora za sprovođenje glasanja na biračkom mestu i primeni pravila o radu biračkih odbora. Ukoliko se na biračkom mestu istovremeno sprovode izbori za članove više nacionalnih saveta, radno telo će na obuci toj okolnosti posvetiti posebnu pažnju. Radno telo je dužno da o sprovedenoj obuci podnese pismeni izveštaj Komisiji, koji treba da sadrži podatke o vremenu i mestu održavanja obuke, imenima prisutnih članova biračkih odbora, kratak prikaz toka obuke i pitanja koja su posebno razmatrana ili eventualno ocenjena kao sporna.”.

Član 5.

U članu 13. stav 3. na kraju teksta se dodaje rečenica koja glasi:

„U sporazumu se navodi i: naziv grupe birača, ako je određen, za izbor kog nacionalnog saveta se grupa birača obrazuje, kao i naziv izborne liste koja se podnosi (koji sadrži i nosioca izborne liste, ako je određen).”.

U stavu 5. reči: „koje je za to ovlašćeno u sporazumu o obrazovanju grupe birača” zamenjuju se rečima: „koje on za to ovlasti, na obrascu koji propisuje Komisija”.

U stavu 8. posle reči: „odredi” dodaju se reči: „i o tome pismeno obavesti Komisiju”.

Član 6.

U članu 17. posle stava 1. dodaju se novi st. 2. i 3. koji glase:

„(2) U naziv izborne liste može se uključiti i ime i prezime jednog lica (nosilac izborne liste), uz njegovu pismenu saglasnost, datu na obrascu koji propisuje Komisija.

(3) Naziv izborne liste ne može da sadrži imena istorijskih i izmišljenih ličnosti.”.

Dosadašnji st. 2. do 6. postaju st. 4. do 8.

U dosadašnjem stavu 2, koji postaje stav 4, reči: „U naziv izborne liste može se uključiti ime i prezime lica koje grupa birača odredi kao nosioca izborne liste.” brišu se.

U dosadašnjem stavu 3, koji postaje stav 5. reči: „U naziv izborne liste može se uključiti i ime i prezime lica koje udruženje odredi kao nosioca izborne liste.” brišu se.

U dosadašnjem stavu 4, koji postaje stav 6, reči: „U naziv izborne liste može se uključiti i ime i prezime lica koje politička stranka nacionalne manjine odredi kao nosioca izborne liste.” brišu se.

Član 7.

U članu 18. stav 1. tačka 4) menja se i glasi:

„4) izjave birača da podržavaju izbornu listu, overene u skladu sa zakonom kojim se uređuje overavanje potpisa. Izjave birača moraju biti sortirane po azbučnom redu prezimena javnih beležnika koji su overili potpise. Izjave birača koje su na teritoriji gradova/opština gde nisu imenovani javni beležnici overene u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama i prijemnim kancelarijama osnovnih sudova razvrstavaju se po azbučnom redu grada/opštine na čijoj teritoriji su overene;”.

Član 8.

U članu 25. posle stava 5. dodaje se novi stav 6. koji glasi:

„(6) Predlog opštinske/gradske uprave da biračko mesto bude u objektu u privatnoj svojini mora biti obrazložen.

Dosadašnji st. 6. i 7. postaju st. 7. i 8.

Posle stava 7. koji postaje stav 8. dodaju se st. 9. i 10. koji glase:

„(9) Za biračka mesta se, gde god je to moguće, određuju prostorije u prizemlju/parteru objekta u kojem se nalazi biračko mesto.

(10) Svi objekti u kojima se nalaze prostorije određene kao biračka mesta, bez obzira na to da li su u javnoj ili privatnoj svojini, dok traje glasanje smatraju se objektima u javnoj upotrebi, u smislu Zakona o kretanju uz pomoć psa vodiča („Službeni glasnik RS”, broj 29/15).”.

Član 9.

U članu 26. stav 2. reči: „nesmetano sprovođenje glasanja” zamenjuju se rečima: „tajnost glasanja, u skladu sa pravilima o radu biračkih odbora”.

Član 10.

U članu 34. stav 2. tačka 2) reči: „dva seta paravana” zamenjuju se rečju: „paravane”.

U tački 5) posle reči: „materijala” stavlja se zapeta i dodaju reči: „sigurnosne zatvornice za pečaćenje vreće i nalepnicu za obeležavanje vreće”.

U tački 8) posle reči: „listića” dodaju se reči: „i potvrda o izbornom pravu za glasanje van biračkog mesta”, a umesto tačke na kraju stavlja se tačka zapeta.

Posle tačke 8) dodaje se nova tačka 9) koja glasi:

„9) ostali materijal (makaze, selotejp, baterije, lenjir i dr).”.

U stavu 3. posle reči: „zakonom” stavlja se zapeta i dodaju reči: „pravilima o radu biračkih odbora i ovim uputstvom”.

Član 11.

U članu 35. stav 1. tačka 14), na kraju teksta umesto tačke stavlja se tačka zapeta.

Posle tačke 14) dodaje se nova tačka 15) koja glasi:

„15) identifikacione kartice za članove biračkih odbora.”.

Posle stava 1. dodaje se stav 2. koji glasi:

„(2) Materijal iz stava 1. tač. 8), 11) i 12) ovog člana, radno telo predaje opštinskoj/gradskoj upravi, koja ga umnožava u potreban broj primeraka.”.

Član 12.

U članu 36. stav 4. menja se i glasi:

„(4) Radno telo primljeni materijal, zajedno s materijalom iz člana 34. ovog uputstva, koji je obezbedila opštinska/gradska uprava, odnosno uprava gradske opštine Beograda, predaje biračkim odborima u sedištu opštine/grada, najkasnije 48 časova pre dana održavanja izbora. O obavljenoj primopredaji izbornog materijala sačinjava se zapisnik na obrascu koji propisuje Komisija, čiji jedan primerak opštinska/gradska uprava čuva najmanje četiri godine.”.

Posle stava 4. dodaje se stav 5. koji glasi:

„(5) Nakon predaje izbornog materijala biračkim odborima, izborni materijal se stavlja u vreću za odlaganje izbornog materijala, koja se u prisustvu članova radnog tela i biračkog odbora pečati sigurnosnom zatvornicom, čiji se serijski broj upisuje u zapisnik o primopredaji iz stava 4. ovog člana. Vreća sa izbornim materijalom ne sme se otvarati pre nego što se birački odbor na dan glasanja okupi na biračkom mestu.”.

Član 13.

U članu 37. stav 1. tačka 7) na kraju teksta umesto tačke stavlja se tačka zapeta.

Posle tačke 7) dodaje se tačka 8) koja glasi:

„8) sigurnosnu zatvornicu koja je korišćena za pečaćenje vreće sa izbornim materijalom prilikom primopredaje izbornog materijala između radnog tela i biračkog odbora pre glasanja.”.

U stavu 2. na kraju teksta dodaje se rečenica koja glasi: „Jedan primerak ovog zapisnika čuva se u opštinskoj/gradskoj upravi najmanje četiri godine, dok jedan primerak radno telo obavezno predaje Koordinatoru.”.

Stavovi 3. i 4. menjaju se i glase:

„(3) Pošto se obavi primopredaja materijala iz stava 1. ovog člana, materijal iz stava 1. tač. 3)–6) i tačka 8) ovog člana stavlja se u vreću za odlaganje izbornog materijala, koja se u prisustvu članova radnog tela i članova biračkog odbora koji su predali materijal pečati sigurnosnom zatvornicom, čiji se serijski broj upisuje u zapisnik o primopredaji iz stava 2. ovog člana. Vreća se obavezno obeležava nalepnicom koja sadrži naziv grada/opštine i redni broj biračkog mesta. Zapečaćena vreća se može otvoriti samo na osnovu odluke Komisije, osim u slučaju iz člana 37b stav 5. ovog uputstva.

(4) Zapisnik o radu biračkog odbora, izvod iz biračkog spiska, poseban izvod iz biračkog spiska i koverat sa potvrdama o izbornom pravu za glasanje van biračkog mesta ne stavljaju se u vreću sa ostalim izbornim materijalom, već ih radno telo pakuje odvojeno od ostalog izbornog materijala i tako odvojeno predaje Koordinatoru.”.

Stav 5. briše se.

Član 14.

Posle člana 37. dodaju se novi čl. 37a, 37b i 37v koji glase:

„Član 37a

(1) Prilikom predaje izbornog materijala radnom telu nakon glasanja, birački odbor predaje i popunjeni obrazac evidencije o prisustvu na biračkom mestu članova i zamenika članova biračkog odbora.

(2) Evidencija iz stava 1. ovog člana sačinjava se u dva primerka, od kojih jedan ostaje kod opštinske/gradske uprave, a drugi se predaje radnom telu.

Član 37b

(1) Pošto preuzme izborni materijal od svih biračkih odbora, radno telo taj materijal odmah predaje Koordinatoru u sedištu upravnog okruga.

(2) Radna tela za grad Beograd izborni materijal preuzet od svih biračkih odbora, Koordinatoru predaju u zgradi Narodne skupštine u Beogradu, Ulica kralja Milana 14.

(3) Uz izborni materijal preuzet od biračkog odbora, radno telo Koordinatoru predaje i jedan primerak zapisnika o primopredaji izbornog materijala posle glasanja između biračkog odbora i radnog tela, kao i jedan primerak evidencija o prisustvu članova biračkog odbora na biračkom mestu.

(4) O primopredaji iz st. 1. i 2. ovog člana sastavlja se zapisnik na obrascu koji propisuje Komisija.

(5) Koordinator je ovlašćen da proveri sadržaj zapečaćene vreće sa izbornim materijalom koju je primio od radnog tela, u prisustvu radnog tela.

(6) Pošto izvrši proveru iz stava 5. ovog člana, Koordinator, u prisustvu radnog tela, vreću sa izbornim materijalom pečati novom sigurnosnom zatvornicom, čiji se serijski broj upisuje u zapisnik o primopredaji iz stava 4. ovog člana. Zapečaćena vreća se može ponovo otvoriti samo na osnovu odluke Komisije.

Član 37v

Primopredaji izbornog materijala između radnog tela i biračkih odbora, pre i posle glasanja, mogu da prisustvuju predstavnici predlagača izbornih lista. Prisustvovanje primopredaji izbornog materijala omogućiće se samo onim licima koja prilože ovlašćenje predlagača izborne liste za prisustvovanje primopredaji. Ovlašćenje mora da sadrži ime i prezime lica koje se ovlašćuje i broj njegove lične karte.”.

Član 15.

U članu 41. posle stava 4. dodaju se st. 5, 6. i 7. koji glase:

„(5) Ovlašćeno lice predlagača izborne liste dostavlja Komisiji u pismenom obliku obaveštenje o licima koja će prisustvovati štampanju, brojanju i pakovanju glasačkih listića, u kojem se za svako to lice navodi ime i prezime, broj lične karte i broj mobilnog telefona.

(6) Predstavnici predlagača izbornih lista koji prisustvuju predaji glasačkih listića Komisiji i primopredaji glasačkih listića radnim telima, odnosno biračkim odborima, moraju da imaju ovlašćenje za prisustvovanje navedenim radnjama, koje sadrži ime i prezime predstavnika, broj lične karte i broj mobilnog telefona.

(7) Javno preduzeće „Službeni glasnik” je dužno da vodi evidenciju prisustva predstavnika predlagača izbornih lista štampanju, brojanju i pakovanju glasačkih listića.”.

Član 16.

U članu 44. posle stava 2. dodaju se st. 3. i 4. koji glase:

„(3) Predlagači izbornih lista imaju pravo da prisustvuju statističkoj obradi podataka o rezultatima izbora.

(4) Ovlašćeno lice predlagača izborne liste dostavlja Komisiji u pismenom obliku obaveštenje o licima koja će prisustvovati statističkoj obradi podataka o rezultatima izbora, sa podacima o licima koja će prisustvovati obradi, i to: imenom i prezimenom, prebivalištem i adresom stana i brojem lične karte.”.

Član 17.

Posle člana 44. dodaju se novi čl. 44a i 44b koji glase:

„Član 44a

Ako u zapisniku o radu biračkog odbora postoje logičko-računske greške koje su posledica očigledne omaške u popunjavanju zapisnika, a koje ne utiču na utvrđivanje rezultata izbora, Koordinator je ovlašćen da, u saradnji sa predstavnicima republičke organizacije nadležne za poslove statistike, u sedištu Komisije, izvrši i parafira ispravke tih omaški, ako u zapisniku o radu biračkog odbora:

1) nije upisan broj ukupno upisanih birača ili se upisani broj razlikuje od konačnog broja birača utvrđenog rešenjem Komisije o utvrđivanju konačnog broja birača;

2) nije upisan broj važećih glasačkih listića, a zbir broja nevažećih glasačkih listića i broja glasova koje je pojedinačno dobila svaka izborna lista je jednak broju glasačkih listića koji se nalaze u glasačkoj kutiji;

3) nije upisan broj nevažećih glasačkih listića, a zbir broja glasova koje je dobila svaka izborna lista je jednak ili manji od broja glasačkih listića koji se nalaze u glasačkoj kutiji;

4) broj primljenih glasačkih listića nije jednak zbiru neupotrebljenih glasačkih listića i broja birača koji su glasali, a svi ostali rezultati glasanja su logičko-računski ispravni.

Član 44b

(1) Izveštaj sa ukupnim rezultatima izbora za svaki nacionalni savet Komisija utvrđuje i objavljuje u „Službenom glasniku Republike Srbije” u roku od 96 časova od časa završetka glasanja.

(2) Od završetka glasanja do objavljivanja rezultata izbora, Komisija objavljuje privremene podatke o rezultatima izbora.

(3) Komisija na svojoj internet stranici objavljuje rezultate glasanja za svaki nacionalni savet po biračkim mestima.”.

Član 18.

U članu 45. stav. 3. posle reči: „predstavnika” zapeta i reči: „s tim da na biračkom mestu može da bude prisutan samo jedan predstavnik predlagača proglašene izborne liste” brišu se.

Posle stava 9. dodaje se novi stav 10. koji glasi:

„(10) Predstavnicima predlagača izborne liste ovlašćenim za nadgledanje rada organa za sprovođenje izbora Komisija izdaje odgovarajuće akreditacije u koje se upisuju neophodni podaci navedeni u obaveštenju Komisiji o predstavnicima predlagača izborne liste.”.

Stavovi 10. do 12. postaju st. 11. do 13.

U stavu 11, koji postaje stav 12, reči: „važećom ličnom kartom” zamenjuju se rečima: „akreditacijom koju mu je izdala Komisija”.

Član 19.

U članu 50. stav 1. menja se i glasi:

„(1) Predstavnici predlagača izbornih lista koji nadgledaju rad organa za sprovođenje izbora, posmatrači, kao i prevodioci u pratnji posmatrača, dužni su da akreditacije koje im je izdala Komisija nose na vidnom mestu.”.

Posle stava 4. dodaje se novi stav 5, koji glasi:

„(5) Predstavnici predlagača izbornih lista imaju pravo da iznesu primedbe na rad biračkog odbora prilikom sprovođenja glasanja i utvrđivanja rezultata glasanja, koje se unose u zapisnik o radu biračkog odbora.”.

U dosadašnjem stavu 5, koji postaje stav 6, reči: „se na bilo koji način mešaju u” zamenjuju se rečju: „ometaju”.

U dosadašnjem stavu 6, koji postaje stav 7, posle reči: „Komisiju” stavlja se zapeta i dodaju reči: „preko radnog tela”.

Dosadašnji stav 7. postaje stav 8.

Član 20.

Ovlašćuje se sekretar Republičke izborne komisije da utvrdi prečišćen tekst Uputstva za sprovođenje neposrednih izbora za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina.

Prečišćen tekst Uputstva za sprovođenje neposrednih izbora za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina biće objavljen u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Član 21.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print