Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
07.09.2016.

PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O PROGLAŠAVANJU LOVOSTAJEM ZAŠTIĆENIH VRSTA DIVLJAČI ("Sl. glasnik RS", br. 75/2016)


Na osnovu člana 21. Zakona o divljači i lovstvu („Službeni glasnik RS”, broj 18/10),
Ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine donosi

PRAVILNIK
o izmenama i dopuni Pravilnika o proglašavanju lovostajem zaštićenih vrsta divljači

Član 1.

U Pravilniku o proglašavanju lovostajem zaštićenih vrsta divljači („Službeni glasnik RS”, br. 9/12, 31/13, 55/15 i 67/15) u članu 4. stav 4. reči: „2017. godine” zamenjuju se rečima: „2018. godine”.

Stav 5. menja se i glasi:

„Radi zaštite i regulisanja brojnosti populacije poljske jarebice (Perdix perdix) preduzimaju se mere:

1) ograničavanja trajanja lovne sezone za ovu lovnu vrstu divljači u periodu od 15. oktobra do 31. oktobra tekuće lovne godine;

2) ograničavanja odstrela na 50% od planiranog odstrela u godišnjem planu gazdovanja lovištem za tekuću lovnu godinu.”

Posle stava 5. dodaje se novi stav 6, kao i stav 7, koji glase:

„Izuzetno od stava 5. ovog člana radi sprečavanja i suzbijanja zaraznih bolesti, hvatanja povređenih poljskih jarebica, kao i radi monitoringa naučnog istraživanja, lov poljske jarebice može da se vrši tokom cele godine, a hvatanje poljske jarebice radi reintrodukcije, kao i sprovođenja ispitivanja urođenih osobina lovačkih pasa u lovištu, može da se vrši u periodu od 10. septembra tekuće godine do 15. aprila naredne godine, uz saglasnost ministarstva nadležnog za poslove lovstva, u skladu sa zakonom kojim se uređuje divljač i lovstvo.

Radi zaštite i regulisanja brojnosti populacije zeca (Lepus europaeus) preduzima se mera ograničenja trajanja lovne sezone za ovu lovostajem zaštićenu vrstu divljači u periodu od 15. oktobra do 30. novembra tekuće godine.”

Dosadašnji stav 6. postaje stav 8.

Član 2.

Prilog – Trajanje lovne sezone na lovostajem zaštićene vrste divljači, koji je odštampan uz Pravilnik o proglašavanju lovostajem zaštićenih vrsta divljači („Službeni glasnik RS”, br. 9/12, 31/13, 55/15 i 67/15) i čini njegov sastavni deo, zamenjuje se novim prilogom – Trajanje lovne sezone na lovostajem zaštićene vrste divljači, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 3.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

TRAJANjE LOVNE SEZONE NA LOVOSTAJEM ZAŠTIĆENE VRSTE DIVLJAČI

Lovostajem zaštićene vrste divljači love se u sledećem periodu lovne godine:

Red. broj
VRSTA Srpski naziv
VRSTA Naučni naziv
POL DIVLJAČI
TRAJANjE LOVNE
SEZONE
SISARI (MAMMALIA) – KRUPNA DIVLJAČ
1.
Divokoza
Rupicapra rupicapra
divojarac
1. 7. – 31. 1.
divokoza
i divojare
1. 9. – 31. 1.
2.
Muflon ¤
Ovis musimon
muflon
1. 1. – 31. 12.
muflonka i
muflonsko jagnje
1.10. – 31. 1.
3.
Srna ¤
Capreolus capreolus
srndać
15. 4. – 30. 9.
srna i lane
1. 9. – 31. 1.
4.
Jelen evropski, jelen obični ¤
Cervus elaphus
jelen
1. 8. – 15. 2.
košuta i jelensko tele
1. 8. – 15. 2.
5.
Jelen lopatar ¤
Cervus dama
jelen lopatar
1. 9. – 15. 2.
košuta i jelenče
1. 9. – 15. 2.
6.
Jelen
virdžinijski
Odocoileus virginianus
jelen virdžinijski
1. 9. – 15. 2.
košuta i jelensko tele
1. 9. – 15. 2.
7.
Divlja svinja ¤
Sus scrofa
vepar
15. 4. – 28. 2.
krmača
1. 7. – 15. 1.
prase, nazime
15. 4. – 28. 2.


Red. broj
VRSTA Srpski naziv
VRSTA Naučni naziv
TRAJANjE LOVNE SEZONE
SISARI (MAMMALIA) – SITNA DLAKAVA DIVLJAČ
1.
Zec ¤
Lepus europaeus
15.10. – 30.11.
2.
Divlja mačka** ¤
Felis silvestris
1. 7. – 28. 2.
3.
Kuna belica ¤
Martes foina
1.10. – 28. 2.
4.
Kuna zlatica ¤
Martes martes
1.10. – 28. 2.
5.
Jazavac ¤
Meles meles
1. 7. – 28. 2.
6.
Sivi puh ¤
Glis glis
1. 8. – 28. 2.
7.
Ondatra ¤
Ondatra zibethica
1. 1. – 31.12.
8.
Veverica ¤
Sciurus vulgaris
1. 8. – 28. 2.
9.
Rakunoliki pas ¤
Nyctereutes procyonoides
1. 1. – 31.12.
10.
Nutrija ¤
Myocastor coypus
1. 1. – 31.12.
11.
Lasica ¤
Mustela nivalis
lovostaj tokom cele godine
12.
Mrki tvor ¤
Mustela putorius
lovostaj tokom cele godine
SISARI (MAMMALIA) – KRUPNE ZVERI
1.
Vuk * ¤
Canis lupus
1. 7. – 15. 4.
2.
Šakal ¤
Canis aureus
1. 1. – 31.12.
3.
Lisica ¤
Vulpes vulpes
1. 1. – 31.12.
PTICE (AVES) – PERNATA DIVLJAČ
1.
Divlja patka kržulja, krdža
Anas crecca
1. 9. – 28. 2.
2.
Divlja patka zviždara
Anas penelope
1. 9. – 28. 2.
3.
Divlja patka gluvara
Anas platyrhynchos
1. 9. – 28. 2.
4.
Divlja patka pupčanica, grogotovac
Anas querquedula
1. 9. – 28. 2.
5.
Divlja patka riđoglava
Aythya ferina
1.9. – 28. 2.
6.
Divlja guska lisasta
Anser albifrons
1.10. – 28. 2.
7.
Divlja guska glogovnjača
Anser fabalis
1.10. – 28. 2.
8.
Šumska šljuka***
Scolopax rusticola
1.10. – 31. 1.
9.
Divlji golub grivnaš
Columba palumbus
1. 8. – 28. 2.
10.
Gugutka
Streptopelia decaocto
1. 8. – 28. 2.
11.
Prepelica
Coturnix coturnix
1. 8. – 30. 9.
12.
Poljska jarebica
Perdix perdix
15.10. – 31.10.
13.
Fazan iz slobodne prirode ¤
Phasianus colchicus
1.10. – 31.1.
14.
Crna liska
Fulica atra
1. 9. – 28. 2.
15.
Barska kokica
Gallinula chloropus
1.9. – 28. 2.
16.
Sojka ¤
Garrulus glandarius
1. 8. – 28. 2.
17.
Gačac ¤
Corvus frugilegus
1. 8. – 28. 2.
18.
Veliki kormoran****
Phalacrocorax carbo
1. 1. – 31.12.
19.
Jastreb kokošar****
Accipiter gentilis
1. 1. – 31.12.
20.
Siva čaplja ****
Ardea cinerea
1. 1. – 31.12.
21.
Siva vrana ****
Corvus cornix
1. 1. – 31.12.
22.
Svraka ****
Pica pica
1. 1. – 31.12.

Napomena:

* vrsta se štiti kao lovostajem zaštićena vrsta divljači, osim na delovima teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine gde se štiti kao strogo zaštićena divlja vrsta;

** vrsta se štiti kao lovostajem zaštićena vrsta divljači, osim na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine gde se štiti kao strogo zaštićena divlja vrsta;

*** vrsta se štiti kao lovostajem zaštićena vrsta divljači na područjima do 500 m nadmorske visine;

**** vrste koje korisnik lovišta može da lovi isključivo radi sprečavanja šteta u lovištima na površini registrovanog ribnjaka i u lovištima, u skladu sa godišnjim planom gazdovanja lovištem;

¤ lovostajem zaštićene vrste koje mogu da se love na lovnim površinama u lovištu i u vreme kada je lov zabranjen, isključivo na osnovu saglasnosti ministarstva na zahtev korisnika lovišta za lov određene lovne vrste, radi zaštite života i zdravlja ljudi, sprečavanja šteta na usevima, poljoprivrednim kulturama, stoci, šumama, ribnjacima, vodi i drugim oblicima imovine fizičkih i pravnih lica, kao i radi zaštite ostalih vrsta divljači i njenih staništa, od lovne vrste za čiji lov se podnosi zahtev.

  1. Grupni lov na divlje svinje, vuka, šakala i lisicu u otvorenom lovištu, u kome je takav način lova predviđen planskim dokumentom, korisnik lovišta može da organizuje u periodu od 1. jula do 28. februara, izuzev krmače koja se takvim načinom lova može loviti do 15. januara.

Grupni lov na divlje svinje na posebno uređenom ograđenom delu lovišta za grupni lov divljih svinja, u kome je takav način lova predviđen planskim dokumentom, korisnik lovišta može da organizuje u periodu od 1. jula do 31. januara.

Korisnik lovišta odmah po izvršenom grupnom lovu divljih svinja obaveštava nadležnu veterinarsku službu radi veterinarsko-sanitarnog pregleda odstreljene divljači.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print