Zastava Bosne i Hercegovine

OBRASCI - Razno


 1. CIOMS-I OBRAZAC
 2. DNEVNIK O IZVOĐENJU OBUKE IZ PRVE POMOĆI
 3. DOJAVA O SUMNJI NA OZBILJNE NEŽELJENE DOGAĐAJE
 4. DOJAVA O SUMNJI NA OZBILJNU NEŽELJENU REAKCIJU
 5. DONOR INFO - PODACI O DAVAOCU LJUDSKOG ORGANA
 6. DOSTAVLJANJE IZVEŠTAJA O POVREDI NA RADU
 7. DOZVOLA ZA PROIZVODNJU LEKOVA
 8. DOZVOLA ZA PROIZVODNJU MEDICINSKIH SREDSTAVA
 9. DOZVOLA ZA PROMET NA VELIKO MEDICINSKIH SREDSTAVA
 10. EVIDENCIJA LICA ZAPOSLENIH U OBJEKTU KOJA SU POD ZDRAVSTVENIM NADZOROM
 11. FINANSIJSKI IZVEŠTAJ O REALIZACIJI SREDSTAVA DOZNAČENIH OD REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE ZA KULTURNE I SPORTSKO REKREATIVNE MANIFESTACIJE ČIJI JE CILJ PODSTICANJE INTEGRACIJE STARIH LICA U DRUŠTVO
 12. FORMULAR PRIJAVE ZA AKREDITACIJU PROGRAMA KONTINUIRANE EDUKACIJE
 13. GODIŠNJI IZVEŠTAJ O OZBILJNIM NEŽELJENIM DOGAĐAJIMA I OZBILJNIM NEŽELJENIM REAKCIJAMA
 14. HITNA PRIJAVA SUMNJE/POJAVE ZARAZNE BOLESTI IZ GRUPE ZOONOZA
 15. IMENIK ORGANIZATORA PROGRAMA KONTINUIRANE EDUKACIJE
 16. IMUNOGENETSKI KRITERIJUMI POTREBNI ZA STAVLJANJE NA LISTU ČEKANJA ZA PRESAĐIVANJE LJUDSKIH ORGANA
 17. INFORMACIJE O UVOZU MEDICINSKIH SREDSTAVA I LEKOVA KOJE OBEZBEĐUJE SPONZOR ZA POTREBE KLINIČKOG ISPITIVANJA
 18. INFORMISANI PRISTANAK KORISNIKA SOLARIJUMA
 19. IZJAVA DAVALACA SUPRUŽNIKA, ODNOSNO VANBRAČNIH PARTNERA O PRISTANKU ZA DAROVANJE EMBRIONA
 20. IZJAVA DAVAOCA O POVLAČENJU PRISTANKA ZA DAROVANJE EMBRIONA
 21. IZJAVA DAVAOCA O POVLAČENJU PRISTANKA ZA DAROVANJE REPRODUKTIVNIH ĆELIJA
 22. IZJAVA DAVAOCA O PRISTANKU ZA DAROVANJE REPRODUKTIVNIH ĆELIJA
 23. IZJAVA GLAVNOG ISTRAŽIVAČA ZA UVOZ MEDICINSKIH SREDSTAVA I LEKOVA ZA POTREBE KLINIČKOG ISPITIVANJA
 24. IZJAVA O BAVLJENJU POLJOPRIVREDOM
 25. IZJAVA O CENZUSU (CZ)
 26. IZJAVA O NAKNADI TROŠKOVA
 27. IZJAVA O NEPROMENJENIM PODACIMA ČLANOVA PORODICE ZA POSLODAVCA
 28. IZJAVA O POSTOJANJU PRAVNIH SMETNJI
 29. IZJAVA O POSTOJANJU VANBRAČNE ZAJEDNICE
 30. IZJAVA O PRISTANKU PRIMAOCA ORGANA ZA PRESAĐIVANJE LJUDSKIH ORGANA
 31. IZJAVA ZA LICE STARIJE OD 65 GODINA
 32. IZVEŠTAJ O ODRŽANOM AKREDITOVANOM PROGRAMU KONTINUIRANE EDUKACIJE
 33. IZVEŠTAJ O POVREDI ZABRANE PUŠENJA
 34. IZVEŠTAJ O POZIVIMA - SOS TELEFON ZA ŽENE SA ISKUSTVOM NASILJA
 35. IZVEŠTAJ O PRESAĐENOM LJUDSKOM ORGANU - BUBREG
 36. IZVEŠTAJ O PRESAĐENOM LJUDSKOM ORGANU - JETRA
 37. IZVEŠTAJ O PRESAĐENOM ORGANU - SRCE/PLUĆA
 38. IZVEŠTAJ O PRIMLJENIM I OBRAĐENIM PRIJAVAMA I SREDSTVIMA ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA UPUĆIVANJA KORISNIKA PENZIJE NA REHABILITACIJU
 39. IZVEŠTAJ O REALIZACIJI PRIJAVE POTREBE ZA ZAPOŠLJAVANJEM
 40. IZVEŠTAJ O UZETOM LJUDSKOM ORGANU - BUBREG
 41. IZVEŠTAJ O UZETOM LJUDSKOM ORGANU - JETRA/PANKREAS
 42. IZVEŠTAJ O UZETOM LJUDSKOM ORGANU - SRCE/PLUĆA
 43. IZVEŠTAJ PROIZVOĐAČA, ODNOSNO OVLAŠĆENOG PREDSTAVNIKA PROIZVOĐAČA O INCIDENTU
 44. IZVEŠTAJ PROIZVOĐAČA, ODNOSNO OVLAŠĆENOG PREDSTAVNIKA PROIZVOĐAČA O SIGURNOSNOJ KOREKTIVNOJ MERI NA TERENU
 45. KARTON IMUNIZACIJE
 46. KNJIGA NALAZA I MIŠLJENJA LEKARSKE KOMISIJE u postupku za ostvarivanje prava po zakonu o pravima boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i članova njihovih porodica
 47. KONAČNI IZVEŠTAJ O OZBILJNOM NEŽELJENOM DOGAĐAJU I O OZBILJNOJ NEŽELJENOJ REAKCIJI
 48. KONTROLNA LISTA ZA PROCENU KLINIČKOG ISPITIVANJA (PROTOKOL, BROŠURA ZA ISTRAŽIVAČA I ETIČKI ASPEKTI)
 49. LINIJSKA LISTA SLUČAJEVA SUMNJI, VEROVATNIH I POTVRĐENIH SLUČAJEVA COVID-19
 50. LISTA STANDARDA PRIMENJENIH U CELOSTI ILI DELIMIČNO
 51. LIČNI KARTON O IZVRŠENOJ IMUNIZACIJI
 52. NALAZ I MIŠLJENJE LEKARSKE KOMISIJE u postupku za ostvarivanje prava po zakonu o pravima boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i članova njihovih porodica
 53. NALAZ I MIŠLJENJE LEKARSKE KOMISIJE
 54. NALAZ I MIŠLJENJE POSEBNE LEKARSKE KOMISIJE u postupku za ostvarivanje prava po zakonu o pravima boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i članova njihovih porodica
 55. NALOG ZA MEDICINSKO-TEHNIČKO POMAGALO ZA VOJNOG INVALIDA
 56. NALOG ZA PUTOVANJE
 57. OBAVEŠTENJE O PRAVNIM POSLEDICAMA DAROVANJA REPRODUKTIVNIH ĆELIJA, ODNOSOM PREMA ZAČETOM, ODNOSNO ROĐENOM DETETU, KAO I O INFORMACIJAMA U VEZI SA SVRHOM I VREMENOM ČUVANJA DARIVANIH REPRODUKTIVNIH ĆELIJA
 58. OBAVEŠTENJE O PROVERI I POTVRĐIVANJU OZBILJNE NEŽELJENE REAKCIJE
 59. OBAVEŠTENJE O PROVERI I POTVRĐIVANJU OZBILJNOG NEŽELJENOG DOGAĐAJA
 60. OBAVEŠTENJE O ZAVRŠETKU KLINIČKOG ISPITIVANJA MEDICINSKOG SREDSTVA
 61. OBAVEŠTENJE ZA LICA KOJA SE PODVRGAVAJU POSTUPKU BMPO
 62. OBAVEŠTENJE ZA PRIMAOCA KRVI ILI KOMPONENATA KRVI
 63. OBJAVA ZA BESPLATNU VOŽNJU
 64. OBRAZAC - NS MAJKA STAN - 1 - ZAHTEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA NOVČANA SREDSTVA ZA IZGRADNJU, UČEŠĆE U KUPOVINI, ODNOSNO KUPOVINU PORODIČNO-STAMBENE ZGRADE ILI STANA PO OSNOVU ROĐENJA DETETA MAJKE
 65. OBRAZAC - NS OTAC STAN - 2 - ZAHTEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA NOVČANA SREDSTVA ZA IZGRADNJU, UČEŠĆE U KUPOVINI, ODNOSNO KUPOVINU PORODIČNO-STAMBENE ZGRADE ILI STANA PO OSNOVU ROĐENJA DETETA MAJKE
 66. OBRAZAC - TP - STRUČNO MIŠLJENJE O ISPUNJENOSTI KRITERIJUMA I STANDARDA ZA PROMENU POLA IZ MEDICINSKIH RAZLOGA
 67. OBRAZAC 1 - POJEDINAČNA PRIJAVA
 68. Obrazac 1 - PRIJAVA POČETKA CIKLUSA BMPO - VTO
 69. Obrazac 1 - ZAHTEV ZA PROCENU RADNE SPOSOBNOSTI I MOGUĆNOSTI ZAPOSLENJA ILI ODRŽANJA ZAPOSLENJA
 70. OBRAZAC 10 - POJEDINAČNA PRIJAVA NOSILAŠTVA ANTITELA NA HIV (HIV INFECTIO), OBOLEVANJA OD MORBUS HIV-A (AIDS), ODNOSNO SMRTI ZA LICA STARIJA OD 15 GODINA
 71. OBRAZAC 11 - POJEDINAČNA PRIJAVA NOSILAŠTVA ANTITELA NA HIV (HIV INFECTIO), OBOLEVANJA OD MORBUS HIV-A (AIDS), ODNOSNO SMRTI ZA DECU MLAĐU OD 15 GODINA
 72. OBRAZAC 12 - PRIJAVA LABORATORIJSKI POTVRĐENOG SLUČAJA OBOLJENJA IZAZVANOG VIRUSOM GRIPA
 73. OBRAZAC 13 - PRIJAVA ANTIMIKROBNE REZISTENCIJE
 74. OBRAZAC 14 - NDNI - PRIJAVA NEŽELJENOG DOGAĐAJA POSLE IMUNIZACIJE
 75. OBRAZAC 15 - NDNI - IZVEŠTAJ O ISTRAŽIVANJU NEŽELJENOG DOGAĐAJA POSLE IMUNIZACIJE
 76. OBRAZAC 16 - NDNI - ZAHTEV ZA UTVRĐIVANJE TEŽE NEŽELJENE REAKCIJE POSLE IMUNIZACIJE
 77. OBRAZAC 17 - NDNI - ZAKLJUČAK STRUČNOG TIMA O UTVRĐENOJ TEŽOJ NEŽELJENOJ REAKCIJI POSLE IMUNIZACIJE
 78. OBRAZAC 1A - PRIJAVA SUMNJE NA ZLOUPOTREBU BIOLOŠKOG AGENSA
 79. Obrazac 1a - PRIJAVA ZAVRŠETKA CIKLUSA BMPO- VTO (ZAVRŠNO SA EMBRIOTRANSFEROM)
 80. Obrazac 1b - PRIJAVA ISHODA CIKLUSA I TRUDNOĆE IZ POJEDINAČNOG POSTUPKA BMPO - VTO
 81. OBRAZAC 2 - PRIJAVA EPIDEMIJE ZARAZNE BOLESTI
 82. Obrazac 2 - PRIJAVA ZAVRŠETKA CIKLUSA INTRAUTERINE INSEMINACIJE (IUI)
 83. Obrazac 2 - SOCIJALNA ANKETA
 84. Obrazac 2a - PRIJAVA ISHODA CIKLUSA INTRAUTERINE INSEMINACIJE (IUI)
 85. Obrazac 3 - NALAZ, MIŠLJENJE I OCENA RADNE SPOSOBNOSTI I MOGUĆNOSTI ZAPOSLENJA ILI ODRŽANJA ZAPOSLENJA
 86. OBRAZAC 3 - ODJAVA EPIDEMIJE ZARAZNE BOLESTI
 87. Obrazac 3 - PRIJAVA POČETKA CIKLUSA BMPO - VTO SA DONIRANIM REPRODUKTIVNIM ĆELIJAMA
 88. Obrazac 3a - PRIJAVA ZAVRŠETKA CIKLUSA BMPO - VTO SA DONIRANIM REPRODUKTIVNIM ĆELIJAMA (ZAVRŠNO SA EMBRIOTRANSFEROM)
 89. Obrazac 3b - PRIJAVA ISHODA CIKLUSA I TRUDNOĆE IZ POJEDINAČNOG POSTUPKA BMPO - VTO SA DONIRANIM REPRODUKTIVNIM ĆELIJAMA
 90. OBRAZAC 4 - POJEDINAČNA PRIJAVA OBOLEVANJA, ODNOSNO SMRTI OD VIRUSNOG HEPATITISA B ILI HEPATITISA C
 91. Obrazac 4 - PRIJAVA ZAVRŠETKA CIKLUSA INTRAUTERINE INSEMINACIJE (IUI) SA DONIRANIM SEMENIM ĆELIJAMA
 92. Obrazac 4a - PRIJAVA ISHODA CIKLUSA INTRAUTERINE INSEMINACIJE (IUI) SA DONIRANIM SEMENIM ĆELIJAMA
 93. OBRAZAC 5 - PRIJAVA O MOGUĆOJ INFEKCIJI VIRUSOM BESNILA I POSTEKSPOZICIONOJ PROFILAKSI
 94. Obrazac 5 - PRIJAVA POČETKA CIKLUSA BMPO - FET SA ZAMRZNUTIM/ODMRZNUTIM EMBRIONIMA
 95. Obrazac 5a - PRIJAVA ZAVRŠETKA CIKLUSA BMPO - FET SA ZAMRZNUTIM/ODMRZNUTIM EMBRIONIMA
 96. Obrazac 5b - PRIJAVA ISHODA CIKLUSA I TRUDNOĆE IZ POJEDINAČNOG POSTUPKA BMPO - FET SA ZAMRZNUTIM/ODMRZNUTIM EMBRIONIMA
 97. OBRAZAC 6 - POJEDINAČNA PRIJAVA OBOLJENJA, (SMRTI) OD MALARIJE I NOSILAŠTVA UZROČNIKA MALARIJE
 98. Obrazac 6 - PRIJAVA POČETKA CIKLUSA BMPO - VTO SA ZAMRZNUTIM/ODMRZNUTIM JAJNIM ĆELIJAMA
 99. Obrazac 6a - PRIJAVA ZAVRŠETKA CIKLUSA BMPO - VTO SA ZAMRZNUTIM/ODMRZNUTIM JAJNIM ĆELIJAMA
 100. Obrazac 6b - PRIJAVA ISHODA CIKLUSA I TRUDNOĆE IZ POJEDINAČNOG POSTUPKA BMPO - VTO SA ZAMRZNUTIM/ODMRZNUTIM JAJNIM ĆELIJAMA
 101. Obrazac 7 - IZVEŠTAJ ZDRAVSTVENIH USTANOVA O BMPO - VTO
 102. OBRAZAC 7 - PRIJAVA BOLNIČNE INFEKCIJE (BI)
 103. Obrazac 7a - IZVEŠTAJ ZDRAVSTVENIH USTANOVA O BMPO - VTO
 104. Obrazac 7b - IZVEŠTAJ ZDRAVSTVENIH USTANOVA O BMPO - VTO
 105. Obrazac 8 - IZVEŠTAJ ZDRAVSTVENE USTANOVE O IUI
 106. OBRAZAC 8 - PRIJAVA LABORATORIJSKI UTVRĐENOG UZROČNIKA, ODNOSNO MIKROBIOLOŠKOG MARKERA PRISUSTVA UZROČNIKA ZARAZNIH BOLESTI
 107. OBRAZAC 9 - DOPUNSKA PRIJAVA - ODJAVA TUBERKULOZE I REZISTENCIJE
 108. Obrazac 9 - IZVEŠTAJ ZDRAVSTVENIH USTANOVA O BMPO - VTO FET
 109. OBRAZAC BO 1 - IZVEŠTAJ O RADU PRVOSTEPENE LEKARSKE KOMISIJE U POSTUPKU OCENE PRIVREMENE SPREČENOSTI ZA RAD
 110. OBRAZAC BO 2 - ZBIRNI IZVEŠTAJ O RADU PRVOSTEPENIH LEKARSKIH KOMISIJA U POSTUPKU OCENE PRIVREMENE SPREČENOSTI ZA RAD
 111. OBRAZAC BO 3 - IZVEŠTAJ O RADU DRUGOSTEPENE LEKARSKE KOMISIJE U POSTUPKU OCENE PRIVREMENE SPREČENOSTI ZA RAD
 112. OBRAZAC BO 4 - ZBIRNI IZVEŠTAJ O RADU DRUGOSTEPENE LEKARSKE KOMISIJE U POSTUPKU OCENE PRIVREMENE SPREČENOSTI ZA RAD
 113. Obrazac br. 1 - ZAPISNIK O USMENO PODNETOM PRIGOVORU SAVETNIKU PACIJENATA
 114. Obrazac br. 2 - ZAPISNIK SAVETNIKA PACIJENATA O UTVRĐENIM BITNIM OKOLNOSTIMA I ČINJENICAMA U VEZI SA NAVODIMA IZNETIM U PRIGOVORU
 115. Obrazac br. 3 - IZVEŠTAJ SAVETNIKA PACIJENATA PO PRIGOVORU
 116. Obrazac br. 4 - MESEČNI IZVEŠTAJ ZAŠTITNIKA PACIJENATA
 117. Obrazac br. 5 - IZVEŠTAJ ZAŠTITNIKA PACIJENATA ZA PERIOD
 118. OBRAZAC CKL-1 - ZAHTEV ZA STAVLJANJE LEKA NA LISTU LEKOVA KOJI SE PROPISUJU NA RECEPT ILI IZDAJU NA NALOG NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA
 119. OBRAZAC CKL-2 - ZAHTEV ZA SKIDANJE LEKA SA LISTE LEKOVA KOJI SE PROPISUJU NA RECEPT ILI IZDAJU NA NALOG NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA
 120. OBRAZAC D - IZJAVA ZA OBEZBEĐIVANJE VEĆEG STANDARDA, SADRŽAJA I OBIMA PRAVA
 121. OBRAZAC DOBROVOLJNOG INFORMISANOG PRISTANKA
 122. Obrazac DTP - OBAVEŠTENJE
 123. OBRAZAC IDS - IZJAVA O DAVANJU SAGLASNOSTI ČLANA PORODICE, ODNOSNO DRUGOG BLISKOG LICA ZA UZIMANJE ORGANA, ODNOSNO TKIVA SA UMRLOG LICA
 124. OBRAZAC IIL - IZJAŠNJENJE IZABRANOG LEKARA
 125. OBRAZAC ILK - IZJAŠNJENJE PRVOSTEPENE LEKARSKE KOMISIJE
 126. OBRAZAC IODS - IZJAVA O ODBIJANJU DAVANJA SAGLASNOSTI ČLANA PORODICE, ODNOSNO DRUGOG BLISKOG LICA ZA UZIMANJE ORGANA, ODNOSNO TKIVA SA UMRLOG LICA
 127. OBRAZAC IOZ - IZJAVA O ZABRANI UZIMANJA ORGANA, ODNOSNO TKIVA
 128. OBRAZAC IP - IZJAVA O PRISTANKU ZA DONIRANJE ORGANA, ODNOSNO TKIVA
 129. OBRAZAC IPD - IZVEŠTAJ O PRILOŽENOJ DOKUMENTACIJI
 130. OBRAZAC IPF - IZVEŠTAJ O PROVERI FUNKCIONALNOSTI POMAGALA
 131. OBRAZAC IPF-P - IZVEŠTAJ O PROVERI FUNKCIONALNOSTI PROTEZE ZA GORNJE/DONJE EKSTREMITETE
 132. OBRAZAC IPS - IZJAVA O POVLAČENJU SAGLASNOSTI ČLANA PORODICE, ODNOSNO DRUGOG BLISKOG LICA ZA UZIMANJE ORGANA, ODNOSNO TKIVA SA UMRLOG LICA
 133. OBRAZAC IV - IZVEŠTAJ O VOLONTIRANJU
 134. OBRAZAC KONAČNOG OPISA RADNOG MESTA državnih službenika
 135. OBRAZAC KONAČNOG OPISA RADNOG MESTA službenika u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave
 136. OBRAZAC KZO-P1 - ZAHTEV ZA IZDAVANJE KARTICE ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA (KZO)
 137. OBRAZAC KZO-P2 - ZAHTEV ZA IZDAVANJE KARTICE ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA (KZO) ZA ZAPOSLENE I ČLANOVE NJIHOVIH PORODICA
 138. Obrazac LICENCE
 139. Obrazac LISTA ČEKANJA - DOSTAVA MEDICINSKE DOKUMENTACIJE
 140. Obrazac LIT - LEKARSKI IZVEŠTAJ
 141. OBRAZAC LK-1 - IZVEŠTAJ O RADU PRVOSTEPENE LEKARSKE KOMISIJE
 142. OBRAZAC LK-2 - ZBIRNI IZVEŠTAJ O RADU PRVOSTEPENIH LEKARSKIH KOMISIJA
 143. OBRAZAC LK-3 - IZVEŠTAJ O RADU DRUGOSTEPENE LEKARSKE KOMISIJE
 144. OBRAZAC LK-4 - ZBIRNI IZVEŠTAJ O RADU DRUGOSTEPENIH LEKARSKIH KOMISIJA
 145. Obrazac LPSVP - LIČNI PODACI O SUPRUŽNICIMA, ODNOSNO VANBRAČNIM PARTNERIMA KOJI UČESTVUJU U POSTUPKU BMPO SA DONIRANIM REPRODUKTIVNIM ĆELIJAMA
 146. Obrazac LPSVPSS - LIČNI PODACI O SUPRUŽNICIMA, ODNOSNO VANBRAČNIM PARTNERIMA KOJI UČESTVUJU U POSTUPKU BMPO SA SOPSTVENIM REPRODUKTIVNIM ĆELIJAMA
 147. OBRAZAC NSP-NM - NALAZ I MIŠLJENJE
 148. OBRAZAC NSP-P - PODACI O ČLANOVIMA PORODICE UZ ZAHTEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA NOVČANU SOCIJALNU POMOĆ
 149. OBRAZAC NSP-Z - ZAHTEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA NOVČANU SOCIJALNU POMOĆ
 150. OBRAZAC O PRIJAVI SUMNJE - POJAVE ZARAZNE BOLESTI ZOONOZE
 151. OBRAZAC ODD - DOPUNA MEDICINSKE DOKUMENTACIJE
 152. OBRAZAC ODO - DOPUNA OCENE
 153. OBRAZAC OLK-1 - OCENA O UPUĆIVANJU OSIGURANIH LICA NA AMBULANTNO-SPECIJALISTIČKI PREGLED VAN PODRUČJA MATIČNE FILIJALE
 154. OBRAZAC OLK-10 - OCENA O POTREBI OBEZBEĐIVANJA PRATIOCA OSIGURANOM LICU ZA VREME STACIONARNOG LEČENJA
 155. OBRAZAC OLK-10A - OCENA O POTREBI OBEZBEĐIVANJA PRATIOCA OSIGURANOM LICU ZA VREME STACIONARNOG LEČENJA
 156. OBRAZAC OLK-11 - OCENA U VEZI SA BIOMEDICINSKI POTPOMOGNUTOM OPLODNJOM
 157. OBRAZAC OLK-11A - OCENA PRVOSTEPENE LEKARSKE KOMISIJE
 158. OBRAZAC OLK-12 - OCENA U VEZI SA BIOMEDICINSKI POTPOMOGNUTOM OPLODNJOM
 159. OBRAZAC OLK-13 - OCENA U VEZI SA BIOMEDICINSKI POTPOMOGNUTOM OPLODNJOM
 160. OBRAZAC OLK-14 - OCENA O UPUĆIVANJU OSIGURANIH LICA NA LEČENJE U ZDRAVSTVENE USTANOVE SPECIJALIZOVANE ZA REHABILITACIJU
 161. OBRAZAC OLK-14/A - OCENA O UPUĆIVANJU OSIGURANIH LICA NA LEČENJE U ZDRAVSTVENE USTANOVE SPECIJALIZOVANE ZA REHABILITACIJU
 162. OBRAZAC OLK-15 - OCENA O UPUĆIVANJU OSIGURANIH LICA NA LEČENJE U ZDRAVSTVENE USTANOVE SPECIJALIZOVANE ZA REHABILITACIJU
 163. OBRAZAC OLK-16 - OCENA O UPUĆIVANJU OSIGURANIH LICA NA LEČENJE U ZDRAVSTVENE USTANOVE SPECIJALIZOVANE ZA REHABILITACIJU
 164. OBRAZAC OLK-17 - OCENA O POVREDI NA RADU, ODNOSNO PROFESIONALNOM OBOLJENJU
 165. OBRAZAC OLK-18 - OCENA O POVREDI NA RADU, ODNOSNO PROFESIONALNOM OBOLJENJU
 166. OBRAZAC OLK-19 - OCENA O SANITETSKOM PREVOZU PO ZAHTEVU ZDRAVSTVENE USTANOVE
 167. OBRAZAC OLK-2 - OCENA O UPUĆIVANJU OSIGURANIH LICA NA AMBULANTNO-SPECIJALISTIČKI PREGLED VAN PODRUČJA MATIČNE FILIJALE
 168. OBRAZAC OLK-20 - OCENA O SANITETSKOM PREVOZU PO ZAHTEVU ZDRAVSTVENE USTANOVE
 169. OBRAZAC OLK-21 - OCENA PO PRIGOVORU OSIGURANOG LICA, ODNOSNO POSLODAVCA NA OCENU KOJU JE DALA PRVOSTEPENA LEKARSKA KOMISIJA
 170. OBRAZAC OLK-22 - OCENA PO PRIGOVORU OSIGURANOG LICA, ODNOSNO POSLODAVCA NA OCENU KOJU JE DALA PRVOSTEPENA LEKARSKA KOMISIJA
 171. OBRAZAC OLK-23 - OCENA U POSTUPKU PONOVNOG OCENJIVANJA I VEŠTAČENJA, PO ZAHTEVU REPUBLIČKOG FONDA, MATIČNE FILIJALE I POSLODAVCA
 172. OBRAZAC OLK-24 - OCENA U POSTUPKU PONOVNOG OCENJIVANJA I VEŠTAČENJA, PO ZAHTEVU REPUBLIČKOG FONDA, MATIČNE FILIJALE I POSLODAVCA
 173. OBRAZAC OLK-25 - OCENA O SAGLASNOSTI ZA NASTAVAK LEČENJA U SLUČAJU KADA JE OSIGURANO LICE PRIMLJENO KAO HITAN SLUČAJ U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI VAN PODRUČJA FILIJALE
 174. OBRAZAC OLK-26 - OCENA O SAGLASNOSTI ZA NASTAVAK LEČENJA U SLUČAJU KADA JE OSIGURANO LICE PRIMLJENO KAO HITAN SLUČAJ U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI VAN PODRUČJA FILIJALE
 175. OBRAZAC OLK-27 - OCENA OD KOJE BOLESTI SE LEČI OSIGURANO LICE RADI UTVRĐIVANJA OSNOVA OSIGURANJA
 176. OBRAZAC OLK-27/A - OCENA OD KOJE BOLESTI SE LEČI OSIGURANO LICE RADI UTVRĐIVANJA OSNOVA OSIGURANJA
 177. OBRAZAC OLK-28 - OCENA O ZAHTEVIMA ZA NAKNADU TROŠKOVA LEČENJA
 178. OBRAZAC OLK-29 - OCENA O ZAHTEVIMA ZA NAKNADU TROŠKOVA LEČENJA
 179. OBRAZAC OLK-3 - OCENA O UPUĆIVANJU OSIGURANIH LICA NA STACIONARNO LEČENJE VAN PODRUČJA MATIČNE FILIJALE
 180. OBRAZAC OLK-30 - OCENA O ZAHTEVIMA ZA NAKNADU TROŠKOVA PREVOZA U VEZI SA KORIŠĆENJEM ZDRAVSTVENE ZAŠTITE
 181. OBRAZAC OLK-31 - OCENA O ZAHTEVIMA ZA NAKNADU TROŠKOVA PREVOZA U VEZI SA KORIŠĆENJEM ZDRAVSTVENE ZAŠTITE
 182. OBRAZAC OLK-32 - OCENA O PRODUŽENJU PRAVA NA NAKNADU ZARADE
 183. OBRAZAC OLK-33 - OCENA O PRODUŽENJU PRAVA NA NAKNADU ZARADE
 184. OBRAZAC OLK-34 - OCENA O KORIŠĆENJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE OSIGURANIH LICA U INOSTRANSTVU
 185. OBRAZAC OLK-35 - OCENA O KORIŠĆENJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE OSIGURANIH LICA U INOSTRANSTVU
 186. OBRAZAC OLK-36 - OCENA O KORIŠĆENJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE OSIGURANIH LICA U INOSTRANSTVU
 187. OBRAZAC OLK-37 - OCENA O HITNOSTI PRUŽENE MEDICINSKE POMOĆI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI, PRIVATNOJ PRAKSI I KOD DRUGOG PRAVNOG LICA SA KOJIMA NIJE ZAKLJUČEN UGOVOR POVODOM OSTVARIVANJA PRAVA NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU, ODNOSNO OCENU O ISPUNJENOSTI INDIKACIJA ZA PROPISIVANJE I IZDAVANJE KUPLJENOG LEKA NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA
 188. OBRAZAC OLK-38 - OCENA O HITNOSTI PRUŽENE MEDICINSKE POMOĆI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI, PRIVATNOJ PRAKSI I KOD DRUGOG PRAVNOG LICA SA KOJIMA NIJE ZAKLJUČEN UGOVOR POVODOM OSTVARIVANJA PRAVA NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU, ODNOSNO OCENU O ISPUNJENOSTI INDIKACIJA ZA PROPISIVANJE I IZDAVANJE KUPLJENOG LEKA NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA
 189. OBRAZAC OLK-39 - OCENA O LEČENJU DIJALIZOM U KUĆNIM USLOVIMA
 190. OBRAZAC OLK-4 - OCENA O UPUĆIVANJU OSIGURANIH LICA NA STACIONARNO LEČENJE VAN PODRUČJA MATIČNE FILIJALE
 191. OBRAZAC OLK-40 - OCENA O LEČENJU DIJALIZOM U KUĆNIM USLOVIMA
 192. OBRAZAC OLK-5 - OCENA PO PRIGOVORU OSIGURANIKA ILI POSLODAVCA NA OCENU, ODNOSNO MIŠLJENJE IZABRANOG LEKARA O PRIVREMENOJ SPREČENOSTI ZA RAD OSIGURANIKA
 193. OBRAZAC OLK-5A - OCENA PO PRIGOVORU OSIGURANIKA NA OCENU, ODNOSNO MIŠLJENJE IZABRANOG LEKARA
 194. OBRAZAC OLK-6 - OCENA PO PRIGOVORU OSIGURANIKA ILI POSLODAVCA NA OCENU, ODNOSNO MIŠLJENJE IZABRANOG LEKARA O PRIVREMENOJ SPREČENOSTI ZA RAD OSIGURANIKA
 195. OBRAZAC OLK-6A - OCENA PO PRIGOVORU OSIGURANIKA NA OCENU, ODNOSNO MIŠLJENJE IZABRANOG LEKARA
 196. OBRAZAC OLK-7 - OCENU PRIVREMENE SPREČENOSTI ZA RAD OSIGURANIKA PO PREDLOGU IZABRANOG LEKARA
 197. OBRAZAC OLK-8 - OCENA KOJOM SE PREDLAŽE UPUĆIVANJE OSIGURANIKA, U SLUČAJU DUŽEG TRAJANJA PRIVREMENE SPREČENOSTI ZA RAD, U SKLADU SA ZAKONOM, NADLEŽNOM ORGANU ZA OCENU RADNE SPOSOBNOSTI, ODNOSNO INVALIDNOSTI PO PROPISIMA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU
 198. OBRAZAC OLK-9 - OCENA KOJOM SE UTVRĐUJE POTREBA OSIGURANIKA ZA RAD SA SKRAĆENIM RADNIM VREMENOM U TOKU LEČENJA
 199. OBRAZAC OLK-9 - OCENA KOJOM SE UTVRĐUJE POTREBA OSIGURANIKA ZA RAD SA SKRAĆENIM RADNIM VREMENOM U TOKU LEČENJA
 200. OBRAZAC OLK-SP1 - OCENA O OPRAVDANOSTI PROPISIVANJA ODREĐENIH VRSTA POMAGALA, ODNOSNO ODLUČUJE O OPRAVDANOSTI SERVISIRANJA POMAGALA, POPRAVCI I/ILI ZAMENI DELA POMAGALA
 201. OBRAZAC OLK-SP2 - OCENA O OPRAVDANOSTI PROPISIVANJA ODREĐENIH VRSTA POMAGALA, ODNOSNO ODLUČUJE O OPRAVDANOSTI SERVISIRANJA POMAGALA, POPRAVCI I/ILI ZAMENI DELA POMAGALA
 202. OBRAZAC OLK-SP3 - OCENA O OPRAVDANOSTI PROPISIVANJA POMAGALA, ODNOSNO OPRAVDANOSTI SERVISIRANJA POMAGALA, POPRAVCI I/ILI ZAMENI DELA POMAGALA, PO PRIGOVORU NA OCENU KOJU JE DALA PRVOSTEPENA LEKARSKA KOMISIJA
 203. OBRAZAC OLK-SP4 - OCENA O OPRAVDANOSTI PROPISIVANJA POMAGALA, ODNOSNO OPRAVDANOSTI SERVISIRANJA POMAGALA, POPRAVCI I/ILI ZAMENI DELA POMAGALA, PO PRIGOVORU NA OCENU KOJU JE DALA PRVOSTEPENA LEKARSKA KOMISIJA
 204. OBRAZAC OPOZIVA PRISTANKA ŽIVOG DAVAOCA LJUDSKOG ORGANA
 205. OBRAZAC OPOZIVA SAGLASNOSTI ŽIVOG DAVAOCA LJUDSKIH ĆELIJA I TKIVA
 206. OBRAZAC OTV1 - OBRAČUN TROŠKOVA PREGLEDA - VEŠTAČENJA PO ZAHTEVU INOSTRANOG NOSIOCA OSIGURANJA
 207. OBRAZAC P1 - MIŠLJENJE O OPRAVDANOSTI POTREBE ZA POMAGALOM SLEPOG LICA
 208. OBRAZAC P2 - MIŠLJENJE O PRAVILNOSTI MIŠLJENJA O OPRAVDANOSTI POTREBE ZA POMAGALOM SLEPOG LICA
 209. OBRAZAC PISMENOG PRISTANKA PUNOLETNOG SPOSOBNOG PRIMAOCA ZA PRIMENU LJUDSKIH ĆELIJA I TKIVA
 210. OBRAZAC PISMENOG PRISTANKA ZAKONSKOG ZASTUPNIKA, ODNOSNO STARATELJA MALOLETNOG PRIMAOCA LJUDSKIH ĆELIJA I TKIVA, ODNOSNO STARATELJA PUNOLETNOG PRIMAOCA LJUDSKIH ĆELIJA I TKIVA, KOME JE POTPUNO, ODNOSNO DELIMIČNO ODUZETA POSLOVNA SPOSOBNOST, ZA PRIMENU LJUDSKIH ĆELIJA I TKIVA
 211. Obrazac PLD - PODACI O LIČNOSTI DONORA REPRODUKTIVNIH ĆELIJA
 212. OBRAZAC POTVRDE ZA KORIŠĆENJE GRADSKOG PREVOZA
 213. OBRAZAC PRETHODNOG OPISA RADNOG MESTA državnih službenika
 214. OBRAZAC PRETHODNOG OPISA RADNOG MESTA službenika u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave
 215. Obrazac PRIJAVE
 216. Obrazac Prilog 1 - ZAHTEV ZA UVOZ NEREGISTROVANOG LEKA
 217. Obrazac Prilog 4 - PREDLOG ZA UVOZ NEREGISTROVANOG LEKA ZA ODREĐENOG PACIJENTA ILI GRUPU PACIJENATA
 218. OBRAZAC PRISTANKA ŽIVOG DAVAOCA LJUDSKIH ĆELIJA I TKIVA
 219. OBRAZAC PRISTANKA ŽIVOG DAVAOCA LJUDSKOG ORGANA
 220. OBRAZAC PZK - POTVRDA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU
 221. OBRAZAC S-1 - STRUKTURA ZBIRNOG IZVEŠTAJA O RADU PRVOSTEPENIH LEKARSKIH KOMISIJA
 222. OBRAZAC S-2 - STRUKTURA ZBIRNOG IZVEŠTAJA O RADU DRUGOSTEPENIH LEKARSKIH KOMISIJA
 223. OBRAZAC UGOVORA O IZVOĐAČKOM RADU (DELU) ZA ESTRADNO-MUZIČKI PROGRAM U UGOSTITELJSTVU
 224. OBRAZAC UP-1 - ZAHTEV ZA KORIŠĆENJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U PUNOM IZNOSU NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA
 225. OBRAZAC UP-2 - POTVRDA ZA KORIŠĆENJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U PUNOM IZNOSU NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA
 226. OBRAZAC UP-3 - POTVRDA O PRESTANKU PLAĆANJA PARTICIPACIJE
 227. OBRAZAC VS - IZJAVA ZA OBEZBEĐIVANJE POMAGALA VEĆEG STANDARDA
 228. OBRAZAC ZA EVIDENCIJU PODATAKA O KLIJENTU/KLIJENTKINJI SAVETOVALIŠTA ZA HIV I PPI (DOBROVOLJNO I POVERLJIVO SAVETOVANJE I TESTIRANJE - DPST)
 229. OBRAZAC ZA ISPITIVANJE SLUČAJA INFEKCIJE IZAZVANE NOVIM KORONA VIRUSOM SARS-CoV-2
 230. Obrazac ZA STAVLJANJE NA LISTU ČEKANJA/PROMENU MESTA NA LISTI ČEKANJA
 231. OBRAZAC ZA VOĐENJE INTERVJUA, BELEŽENJE I KLASIFIKACIJU ODGOVORA I VREDNOVANJE KOMPETENCIJA
 232. OBRAZAC ZM - ZAHTEV ZA STRUČNO MIŠLJENJE O OPRAVDANOSTI PROPISIVANJA SLUŠNOG APARATA
 233. Obrazac ZO1 - ZAHTEV ZA IZDAVANJE LICENCE ORGANIZACIJAMA SOCIJALNE ZAŠTITE
 234. Obrazac ZO3 - ZAHTEV ZA OBNAVLJANJE LICENCE ORGANIZACIJAMA SOCIJALNE ZAŠTITE
 235. OPK - PRIJAVA NA KONKURS ZA FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA OD JAVNOG INTERESA U OBLASTIMA OMLADINSKOG SEKTORA
 236. OSNOVNI ZAHTEVI KOJI SU PRIMENJIVI NA ISPITIVANO MEDICINSKO SREDSTVO SA OBRAZLOŽENJEM
 237. OZI-F - ZAVRŠNI IZVEŠTAJ - FINANSIJSKI
 238. OZI-N - ZAVRŠNI IZVEŠTAJ - NARATIVNI
 239. PERIODIČNI IZVEŠTAJ O SIGURNOSTI
 240. PODACI O AFEREZNIM POSTUPCIMA
 241. PODACI O AUTOLOGNOM SPAŠAVANJU KRVI
 242. PODACI O BROJU DAVALACA KRVI I KOMPONENATA KRVI, KAO I BROJU DAVANJA KRVI
 243. PODACI O BROJU NEISKORIŠĆENIH JEDINICA CELE KRVI, KAO I O BROJU POVUČENIH KOMPONENATA KRVI
 244. PODACI O BROJU PRIJAVLJENIH OZBILJNIH NEŽELJENIH REAKCIJA, ODNOSNO OZBILJNIH NEŽELJENIH DOGAĐAJA
 245. PODACI O BROJU PRIPREMLJENIH I DISTRIBUIRANIH KOMPONENATA KRVI
 246. PODACI O ISPITIVANJIMA PERINATALNE ZAŠTITE
 247. PODACI O IZDAVANJU KRVI I KOMPONENATA KRVI
 248. PODACI O POJAVI I BROJU DOBROVOLJNIH DAVALACA KRVI (DDK) KOD KOJIH JE UTVRĐENO PRISUSTVO KRVLJU PRENOSIVIH BOLESTI
 249. PODACI O POREMEĆAJIMA HEMOSTAZE
 250. PODACI O REGISTROVANIM ZOONOZAMA, UZROČNICIMA ZOONOZA I EPIDEMIOLOŠKOM ISPITIVANJU
 251. PODACI O SEROLOŠKIM ISPITIVANJIMA
 252. PODACI O SPISKU BOLNIČKIH BANAKA KRVI KOJE OVLAŠĆENA TRANSFUZIJSKA USTANOVA SNABDEVA
 253. PODACI O VOJNOM INVALIDU KORISNIKU MEDICINSKO-TEHNIČKIH POMAGALA
 254. POSEBNA IZJAVA KOJOM SE ODREĐUJE ZVANJE U KOJE BI SVAKI POSAO RADNOG MESTA BIO RAZVRSTAN KADA SE NA NJEGA PRIMENE SVA MERILA
 255. POSEBNE IZJAVE U KOJIMA SE ODREĐUJE ZVANJE U KOJE BI SVAKI POSAO RADNOG MESTA BIO RAZVRSTAN KADA SE NA NJEGA PRIMENE SVA MERILA
 256. POTVRDA O IZVRŠENOJ VAKCINACIJI PROTIV COVID-19 U STRANOJ DRŽAVI
 257. POTVRDA O IZVRŠENOJ VAKCINACIJI PROTIV COVID-19
 258. POTVRDA O NAPLAĆENOJ NOVČANOJ KAZNI NA LICU MESTA
 259. POTVRDA O POLOŽENOM ISPITU IZ PRVE POMOĆI
 260. POTVRDA O POVLAČENJU IZJAVE O PRISTANKU ZA DARIVANJE REPRODUKTIVNIH ĆELIJA, ODNOSNO EMBRIONA
 261. POTVRDA O PROMENI POLA
 262. POTVRDA O RADNOM ANGAŽOVANJU SEZONSKOG RADNIKA
 263. POTVRDA O UNIŠTENJU DATIH REPRODUKTIVNIH ĆELIJA, ODNOSNO EMBRIONA
 264. POTVRDA O ZAVRŠENOJ OBUCI IZ PRVE POMOĆI sa evidencijom pohađanja obuke kandidata i evidencijom izvođenja obuke
 265. POTVRDA O ZDRAVSTVENOM STANJU LICA KOJA ODLAZE U INOSTRANSTVO
 266. POTVRDA STRUČNOG TIMA ZA UTVRĐIVANJE TRAJNE KONTRAINDIKACIJE ZA IMUNIZACIJU ODREĐENOM VAKCINOM
 267. POČETNI IZVEŠTAJ O SUMNJI NA OZBILJNI NEŽELJENI DOGAĐAJ I NA OZBILJNU NEŽELJENU REAKCIJU (ONDR/O)
 268. PREDLOG ZA ANGAŽOVANJE INOSTRANOG ZDRAVSTVENOG STRUČNJAKA
 269. PREDLOG ZA POKRETANJE POSTUPKA MIRNOG REŠAVANJA RADNOG SPORA
 270. PREDLOG ZA SPROVOĐENJE DIJAGNOSTIČKIH POSTUPAKA, ODNOSNO USPOSTAVLJANJE DIJAGNOZE U INOSTRANSTVU
 271. PREDLOG ZA UPUĆIVANJE NA LEČENJE U INOSTRANSTVO
 272. PREDLOG ZA UVOZ MEDICINSKOG SREDSTVA KOJE NIJE REGISTROVANO ZA ODREĐENOG PACIJENTA ILI GRUPU PACIJENATA
 273. PREDLOG ZA UVOZ MEDICINSKOG SREDSTVA ZA UPOTREBU U VETERINARSKOJ MEDICINI KOJE NIJE UPISANO U REGISTAR MEDICINSKIH SREDSTAVA
 274. PREDLOG ZA UVOZ NEREGISTROVANOG LEKA ZA UPOTREBU U VETERINARSKOJ MEDICINI
 275. PRIGOVOR NA KVALITET IZVOĐENJA AKREDITOVANOG PROGRAMA KONTINUIRANE EDUKACIJE
 276. PRIJAVA INCIDENATA MEDICINSKOG SREDSTVA ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE I ZDRAVSTVENE RADNIKE
 277. PRIJAVA NEŽELJENE REAKCIJE NA MEDICINSKO SREDSTVO ZA OSTALE KORISNIKE, ODNOSNO PACIJENTE
 278. PRIJAVA O ODSTUPANJU OD STANDARDA KVALITETA LEKA
 279. PRIJAVA OZBILJNIH NEŽELJENIH DOGAĐAJA
 280. PRIJAVA OZBILJNIH NEŽELJENIH REAKCIJA
 281. PRIJAVA POTREBE ZA ZAPOŠLJAVANJEM
 282. PRIJAVA ROĐENJA DETETA U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI
 283. PRIJAVA SUMNJE NA DEFEKT MEDICINSKOG SREDSTVA
 284. PRIJAVA ZA AKREDITACIJU PROGRAMA KONTINUIRANE EDUKACIJE (KE)
 285. PRIJAVA ZA DODELU PODSTICAJA POSLODAVCIMA KOJI ZAPOŠLJAVAJU NOVONASTANJENA LICA U REPUBLICI SRBIJI
 286. PRIJAVA ZA POLAGANJE ISPITA ZA RAD U ZAPOŠLJAVANJU
 287. PRIJAVA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA O PRAKTIČNOJ OSPOSOBLJENOSTI LICA ZA OBAVLJANJE POSLOVA BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU
 288. PRIJAVA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA O PRAKTIČNOJ OSPOSOBLJENOSTI LICA ZA OBAVLJANJE POSLOVA ODGOVORNOG LICA ZA ISPITIVANJE USLOVA RADNE OKOLINE
 289. PRIJAVA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA O PRAKTIČNOJ OSPOSOBLJENOSTI LICA ZA OBAVLJANJE POSLOVA ODGOVORNOG LICA ZA VRŠENJE PREGLEDA I PROVERE OPREME ZA RAD
 290. PRIJAVA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA RAD AGENCIJA ZA PRIVREMENO ZAPOŠLJAVANJE
 291. PRIJAVA ZA UPIS LABORATORIJA KOJE VRŠE LABORATORIJSKA ISPITIVANJA U REGISTAR
 292. PRIJAVA ZA UPIS PROIZVOĐAČA AKTIVNIH SUPSTANCI U REGISTAR
 293. PRIJAVA ZA UPUĆIVANJE NA REHABILITACIJU
 294. PRIJAVLJIVANJE NEŽELJENIH REAKCIJA NA LEK (NRL) ZA PACIJENTA
 295. PRIJAVLJIVANJE NEŽELJENIH REAKCIJA NA LEK (NRL) ZA ZDRAVSTVENOG RADNIKA
 296. PRILOG 1 - OBAVEŠTENJE O SUMNJI NA OZBILJNU NEŽELJENU REAKCIJU
 297. PRILOG 1-1 - OBRAZAC ZA POTVRĐIVANJE OZBILJNE NEŽELJENE REAKCIJE
 298. PRILOG 2 - OBAVEŠTENJE O SUMNJI NA OZBILJAN NEŽELJENI DOGAĐAJ
 299. PRILOG 2-2 - OBRAZAC ZA POTVRĐIVANJE OZBILJNOG NEŽELJENOG DOGAĐAJA
 300. PRIPRAVNIČKA KNJIŽICA ZA ZDRAVSTVENE RADNIKE
 301. PROCENA ŽIVOG DAVAOCA LJUDSKOG ORGANA
 302. PROMENA KONTINUIRANE EDUKACIJE
 303. SAGLASNOST DAVAOCA KRVI ILI KOMPONENATA KRVI
 304. SAGLASNOST ZA SPROVOĐENJE PREPORUČENE IMUNIZACIJE PROTIV COVID-19
 305. SAGLASNOST ZA SPROVOĐENJE PREPORUČENE IMUNIZACIJE
 306. SAGLASNOSTI PRIMAOCA KRVI ILI KOMPONENATA KRVI
 307. SIGURNOSNO OBAVEŠTENJE NA TERENU
 308. SPISAK MEDICINSKIH SREDSTAVA
 309. SPISAK SVIH VOJNIH INVALIDA KORISNIKA MEDICINSKO-TEHNIČKIH POMAGALA
 310. SPORAZUM O INDIVIDUALNOM PLANU AKTIVACIJE
 311. SPROVODNICA 1
 312. SPROVODNICA 2
 313. SVEOBUHVATNA GERIJATRIJSKA PROCENA
 314. TEHNIČKA KNJIŽICA
 315. TREND IZVEŠTAJ
 316. UPITNIK ZA DAVAOCA KRVI ILI KOMPONENATA KRVI
 317. UPITNIK ZA PROCENU PODOBNOSTI DAVAOCA LJUDSKIH ORGANA
 318. UPUT ZA ISPITIVANJE NA MIKROBAKTERIJE SA IZVEŠTAJEM O KULTIVISANJU
 319. UPUT ZA ISPITIVANJE NA MIKROBAKTERIJE SA IZVEŠTAJEM O MIKROSKOPSKOM PREGLEDU
 320. UPUT ZA LABORATORIJSKO ISPITIVANJE NA COVID-19
 321. UPUT ZA MIKROBIOLOŠKO ISPITIVANJE
 322. UPUT ZA ZDRAVSTVENI PREGLED
 323. UPUT_ZA ISPITIVANJE NA MIKROBAKTERIJE SA IZVEŠTAJEM ISPITIVANJA OSETLJIVOSTI NA ANTITUBERKULOTIKE
 324. UVERENJE O DODELI NAZIVA PRIMARIJUS
 325. UVERENJE O POLOŽENOM ISPITU ZA LICENCU U SOCIJALNOJ ZAŠTITI
 326. UVERENJE O POLOŽENOM ISPITU ZA RAD U ZAPOŠLJAVANJU
 327. UVERENJE O POLOŽENOM STRUČNOM ISPITU O PRAKTIČNOJ OSPOSOBLJENOSTI ODGOVORNOG LICA ZA OBAVLJANJE POSLOVA ISPITIVANJA USLOVA RADNE OKOLINE, ODNOSNO HEMIJSKIH, BIOLOŠKIH I FIZIČKIH ŠTETNOSTI (OSIM JONIZUJUĆIH ZRAČENJA), MIKROKLIME I OSVETLJENOSTI
 328. UVERENJE O POLOŽENOM STRUČNOM ISPITU O PRAKTIČNOJ OSPOSOBLJENOSTI ODGOVORNOG LICA ZA OBAVLJANJE POSLOVA PREGLEDA I PROVERE OPREME ZA RAD
 329. UVERENJE O POLOŽENOM STRUČNOM ISPITU O PRAKTIČNOJ OSPOSOBLJENOSTI ZA OBAVLJANJE POSLOVA BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU
 330. UVERENJE O POLOŽENOM STRUČNOM ISPITU ZA RAD AGENCIJA ZA PRIVREMENO ZAPOŠLJAVANJE
 331. UVERENJE O POLOŽENOM STRUČNOM ISPITU zdravstvenog radnika
 332. UVERENJE O ZDRAVSTVENOJ SPOSOBNOSTI ZA RAD ŽELEZNIČKOG RADNIKA
 333. ZAHTEV ZA DAVANJE SAGLASNOSTI za zapošljavanje
 334. ZAHTEV ZA DOBIJANJE DOZVOLE ZA OBAVLJANJE METODA KOMPLEMENTARNE MEDICINE ZA ZDRAVSTVENOG RADNIKA
 335. ZAHTEV ZA DOBIJANJE MIŠLJENJA O KVALITETU PROGRAMA KME IZ OBLASTI KOMPLEMENTARNE MEDICINE
 336. ZAHTEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA KORIŠĆENJE NOVE ZDRAVSTVENE TEHNOLOGIJE ZA MEDICINSKO SREDSTVO
 337. ZAHTEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA KORIŠĆENJE NOVE ZDRAVSTVENE TEHNOLOGIJE ZA MEDICINSKU PROCEDURU
 338. ZAHTEV ZA IZDAVANJE LICENCE ODGOVORNOM LICU ZA OBAVLJANJE POSLOVA ISPITIVANJA USLOVA RADNE OKOLINE
 339. ZAHTEV ZA IZDAVANJE LICENCE ODGOVORNOM LICU ZA OBAVLJANJE POSLOVA PREGLEDA I PROVERE OPREME ZA RAD
 340. ZAHTEV ZA IZDAVANJE LICENCE PRAVNOM LICU ILI PREDUZETNIKU ZA OBAVLJANJE POSLOVA BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU
 341. ZAHTEV ZA IZDAVANJE LICENCE PRAVNOM LICU ZA OBAVLJANJE POSLOVA ISPITIVANJA USLOVA RADNE OKOLINE - BIOLOŠKIH ŠTETNOSTI
 342. ZAHTEV ZA IZDAVANJE LICENCE PRAVNOM LICU ZA OBAVLJANJE POSLOVA ISPITIVANJA USLOVA RADNE OKOLINE - HEMIJSKIH I FIZIČKIH ŠTETNOSTI (OSIM JONIZUJUĆIH ZRAČENJA), MIKROKLIME I OSVETLJENOSTI
 343. ZAHTEV ZA IZDAVANJE LICENCE PRAVNOM LICU ZA OBAVLJANJE POSLOVA PREGLEDA I PROVERE OPREME ZA RAD
 344. ZAHTEV ZA IZDAVANJE LIČNE RADNE DOZVOLE
 345. ZAHTEV ZA IZDAVANJE MARKICA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ZA OVERU ZDRAVSTVENIH KNJIŽICA
 346. ZAHTEV ZA IZDAVANJE POTVRDE O IZOLACIJI ZA LICE IZ KONTAKTA U REPUBLICI SRBIJI KOME JE ODREĐENA HITNA MERA STAVLJANJA POD ZDRAVSTVENI NADZOR NA AKUTNO RESPIRATORNO OBOLJENJE IZAZVANO NOVIM KORONA VIRUSOM SARS-COV-2 U TRAJANJU OD 14/28 DANA (IZOLACIJA U KUĆNIM USLOVIMA)
 347. ZAHTEV ZA IZDAVANJE POTVRDE O IZOLACIJI ZA PUTNIKA U MEĐUNARODNOM SAOBRAĆAJU KOME JE ODREĐENA HITNA MERA STAVLJANJA POD ZDRAVSTVENI NADZOR NA AKUTNO RESPIRATORNO OBOLJENJE IZAZVANO NOVIM KORONA VIRUSOM SARS-COV-2 U TRAJANJU OD 14/28 DANA (IZOLACIJA U KUĆNIM USLOVIMA)
 348. ZAHTEV ZA IZDAVANJE RADNE DOZVOLE ZA KRETANJE U OKVIRU PRIVREDNOG DRUŠTVA
 349. ZAHTEV ZA IZDAVANJE RADNE DOZVOLE ZA NEZAVISNOG PROFESIONALCA - KRAJNJI KORISNIK USLUGE
 350. ZAHTEV ZA IZDAVANJE RADNE DOZVOLE ZA NEZAVISNOG PROFESIONALCA - POSLODAVAC
 351. ZAHTEV ZA IZDAVANJE RADNE DOZVOLE ZA OSPOSOBLJAVANJE I USAVRŠAVANJE KAD ZAHTEV PODNOSI POSLODAVAC
 352. ZAHTEV ZA IZDAVANJE RADNE DOZVOLE ZA OSPOSOBLJAVANJE I USAVRŠAVANJE KAD ZAHTEV PODNOSI STRANAC
 353. ZAHTEV ZA IZDAVANJE RADNE DOZVOLE ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE
 354. ZAHTEV ZA IZDAVANJE RADNE DOZVOLE ZA UPUĆENA LICA
 355. ZAHTEV ZA IZDAVANJE RADNE DOZVOLE ZA ZAPOŠLJAVANJE
 356. ZAHTEV ZA IZJAŠNJENJE O POSTUPANJU SA REPRODUKTIVNIM ĆELIJAMA, ODNOSNO NEUPOTREBLJENIM RANIM EMBRIONIMA
 357. ZAHTEV ZA ODOBRENJE KLINIČKOG ISPITIVANJA MEDICINSKOG SREDSTVA
 358. ZAHTEV ZA ODOBRENJE, ODNOSNO PRIJAVU IZMENA I DOPUNA KLINIČKOG ISPITIVANJA MEDICINSKOG SREDSTVA
 359. ZAHTEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA KOD FONDA SOLIDARNOSTI
 360. ZAHTEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA NOVČANO DAVANJE PORODILJI (Grad Beograd, u primeni od 1. januara 2020. godine)
 361. ZAHTEV ZA POVRAĆAJ RAZLIKE ZA UPLATU NETO PRIHODA LICA U JAVNOM SEKTORU/OBUSTAVA POSTUPKA
 362. ZAHTEV ZA POVRAĆAJ SREDSTAVA NA IME TESTIRANJA NA PRISUSTVO VIRUSA SARS-CoV-2 NA LIČNI ZAHTEV
 363. ZAHTEV ZA PRENOS SREDSTAVA ZA KULTURNE I SPORTSKO REKREATIVNE MANIFESTACIJE ČIJI JE CILJ PODSTICANJE INTEGRACIJE STARIH LICA U DRUŠTVO
 364. ZAHTEV ZA REGISTRACIJU MEDICINSKOG SREDSTVA (OPŠTE/AKTIVNO IMPLANTABILNO/IN VITRO DIJAGNOSTIČKO), IZMENE, ODNOSNO DOPUNE/PRODUŽENJE/BRISANJE REGISTRACIJE/REGISTAR PROIZVOĐAČA/OVLAŠĆENOG PREDSTAVNIKA PROIZVOĐAČA
 365. ZAHTEV ZA UPIS, KAO I IZMENU, DOPUNU I OBNOVU UPISA VETERINARSKOG MEDICINSKOG SREDSTVA U REGISTAR MEDICINSKIH SREDSTAVA ZA UPOTREBU U VETERINARSKOJ MEDICINI
 366. ZAHTEV ZA UPUĆIVANJE NA LEČENJE U INOSTRANSTVO
 367. ZAHTEV ZA UTVRĐIVANJE ISPUNJENOSTI PROSTORNIH I TEHNIČKIH USLOVA ZA RAD AGENCIJE ZA PRIVREMENO ZAPOŠLJAVANJE
 368. ZAHTEV ZA UTVRĐIVANJE ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OBAVLJANJE POSLOVA ZAPOŠLJAVANJA
 369. ZAHTEV ZA UTVRĐIVANJE ISPUNJENOSTI USLOVA ZA RAD AGENCIJE ZA PRIVREMENO ZAPOŠLJAVANJE
 370. ZAHTEV ZA UTVRĐIVANJE TRAJNE KONTRAINDIKACIJE ZA SPROVOĐENJE IMUNIZACIJE VAKCINOM
 371. ZAHTEV ZA UVOZ MEDICINSKOG SREDSTVA KOJE NIJE REGISTROVANO
 372. ZAHTEV ZA UVOZ MEDICINSKOG SREDSTVA ZA UPOTREBU U VETERINARSKOJ MEDICINI KOJE NIJE UPISANO U REGISTAR MEDICINSKIH SREDSTAVA
 373. ZAHTEV ZA UVOZ NEREGISTROVANOG LEKA ZA UPOTREBU U VETERINARSKOJ MEDICINI
 374. ZAHTEV ZA ZAMENU ZDRAVSTVENE KNJIŽICE ZDRAVSTVENOM KARTICOM
 375. ZAPISNIK O POLAGANJU ISPITA IZ PRVE POMOĆI
 376. ZAPISNIK O POLAGANJU ISPITA ZA LICENCU
 377. ZAPISNIK O POLAGANJU ISPITA ZA RAD U ZAPOŠLJAVANJU
 378. ZAPISNIK O POLAGANJU STRUČNOG ISPITA O PRAKTIČNOJ OSPOSOBLJENOSTI ZA OBAVLJANJE POSLOVA BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU
 379. ZAPISNIK O POLAGANJU STRUČNOG ISPITA O PRAKTIČNOJ OSPOSOBLJENOSTI ZA OBAVLJANJE POSLOVA ISPITIVANJA USLOVA RADNE OKOLINE
 380. ZAPISNIK O POLAGANJU STRUČNOG ISPITA O PRAKTIČNOJ OSPOSOBLJENOSTI ZA OBAVLJANJE POSLOVA PREGLEDA I PROVERE OPREME ZA RAD
 381. ZAPISNIK O POLAGANJU STRUČNOG ISPITA ZA RAD AGENCIJA ZA PRIVREMENO ZAPOŠLJAVANJE
 382. ZAPISNIK O POLAGANJU STRUČNOG ISPITA zdravstvenog radnika
 383. ZAPISNIK O UTVRĐIVANJU MOŽDANE SMRTI