Zastava Bosne i Hercegovine

OBRASCI - Razno


 1. BIOGRAFIJE LICA ANGAŽOVANIH NA PROJEKTU, Program finansiranja projekata od javnog interesa koje realizuju udruženja sa teritorija izrazito nedovoljno razvijenih opština (jedinice lokalne samouprave iz četvrte grupe) u 2024. godini
 2. EVIDENCIJE ORGANA VLASTI O LOBISTIČKIM KONTAKTIMA LOBIRANOG LICA
 3. INFORMACIJA O PROMENI POSLODAVCA
 4. IZJAVA O SAGLASNOSTI SA USLOVIMA IZ JAVNOG POZIVA I SAGLASNOST PODNOSIOCA PRIJAVE DA IMA OBEZBEĐENA SREDSTVA ZA SUFINANSIRANJE PROJEKTA
 5. IZJAVA OSNIVAČA O OSNIVANJU POLITIČKE STRANKE
 6. IZJAVA ČLANA POLITIČKE STRANKE O ČLANSTVU U POLITIČKOJ STRANCI
 7. IZVEŠTAJ O REALIZACIJI PROGRAMA PODSTICANJA REGIONALNOG RASTA U REPUBLICI SRBIJI U 2024. GODINI - IZRADA RAZVOJNIH DOKUMENATA REGIONALNOG RAZVOJA
 8. IZVEŠTAJ O REALIZACIJI PROGRAMA PODSTICANJA REGIONALNOG RASTA U REPUBLICI SRBIJI U 2024. GODINI - PROJEKTI OD ZNAČAJA ZA REGIONALNI RAST U REGIONALNIM OBLASTIMA I JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE (JLS)
 9. IZVEŠTAJ O STRUČNOM USAVRŠAVANJU OVLAŠĆENOG INTERNOG REVIZORA U JAVNOM SEKTORU
 10. NARATIVNI PRIKAZ BUDŽETA PROJEKTA, Program finansiranja projekata od javnog interesa koje realizuju udruženja sa teritorija izrazito nedovoljno razvijenih opština (jedinice lokalne samouprave iz četvrte grupe) u 2024. godini
 11. OBAVEŠTENJA LOBIRANOG LICA O PRVOM/VANREDNOM LOBISTIČKOM KONTAKTU
 12. OBAVEŠTENJE O NEMOGUĆNOSTI ISPUNJENJA USLOVA STRUČNOG USAVRŠAVANJA OVLAŠĆENOG INTERNOG REVIZORA U JAVNOM SEKTORU
 13. OBAVEŠTENJE O PRIMLJENOM POKLONU (Grad Kragujevac)
 14. Obrazac - PRIJAVA ZA UPIS POLITIČKE ORGANIZACIJE UPISANE U REGISTAR POLITIČKIH ORGANIZACIJA ILI REGISTAR UDRUŽENJA, DRUŠTVENIH ORGANIZACIJA I POLITIČKIH ORGANIZACIJA U REGISTAR POLITIČKIH STRANAKA
 15. Obrazac - SPISAK OSNIVAČA POLITIČKE STRANKE KOJI SU DALI OVERENU IZJAVU O OSNIVANJU POLITIČKE STRANKE
 16. OBRAZAC F1 - FINANSIJSKI IZVEŠTAJ REALIZOVANIH AKTIVNOSTI, organizacija kampova za mlade iz dijaspore i regiona u 2024. godini
 17. OBRAZAC F1 - FINANSIJSKI IZVEŠTAJ REALIZOVANIH AKTIVNOSTI, podrška udruženjima dijaspore, regiona i matične države u 2024. godini
 18. Obrazac IO CL - IZVEŠTAJ O OCENJIVANJU CIVILNOG LICA
 19. Obrazac IVO CL - IZVEŠTAJ O VANREDNOM OCENJIVANJU CIVILNOG LICA
 20. OBRAZAC POSEBNE EVIDENCIJE O STRANIM FIZIČKIM I PRAVNIM LICIMA KOJA OBAVLJAJU LOBIRANJE NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE - STRANO FIZIČKO LICE
 21. OBRAZAC POSEBNE EVIDENCIJE O STRANIM FIZIČKIM I PRAVNIM LICIMA KOJA OBAVLJAJU LOBIRANJE NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE - STRANO PRAVNO LICE
 22. Obrazac PRR CL - PROTOKOL PRAĆENJA REZULTATA RADA CIVILNOG LICA
 23. Obrazac RC CL - SPECIFIKACIJA RADNIH CILJEVA CIVILNOG LICA
 24. Obrazac REGISTARSKOG LISTA
 25. OBRAZAC REGISTRA LOBISTA
 26. OBRAZAC REGISTRA PRAVNIH LICA KOJA OBAVLJAJU LOBIRANJE
 27. OBRAZAC ZA PREDLOG BUDŽETA AKTIVNOSTI, podrška udruženjima dijaspore, regiona i matične države u 2024. godini
 28. OBRAZAC ZA PREDLOG BUDŽETA MERA I AKTIVNOSTI, organizacija kampova za mlade iz dijaspore i regiona u 2024. godini
 29. POTVRDA O IZDATIM POKLONIMA (Grad Kragujevac)
 30. PREDLOG PROJEKTA, Program finansiranja projekata od javnog interesa koje realizuju udruženja sa teritorija izrazito nedovoljno razvijenih opština (jedinice lokalne samouprave iz četvrte grupe) u 2024. godini
 31. PRIJAVA NA JAVNI POZIV ZA FINANSIJSKE PODRŠKE, MERA I AKTIVNOSTI U OBLASTI OČUVANJA I JAČANJA ODNOSA REPUBLIKE SRBIJE I DIJASPORE KROZ ORGANIZACIJU KAMPOVA ZA MLADE IZ DIJASPORE I REGIONA U 2024. GODINI
 32. PRIJAVA NA JAVNI POZIV ZA FINANSIJSKU PODRŠKU MERA I AKTIVNOSTI U OBLASTI OČUVANJA I JAČANJA ODNOSA REPUBLIKE SRBIJE I DIJASPORE KROZ PODRŠKU UDRUŽENJIMA DIJASPORE, REGIONA I MATIČNE DRŽAVE U 2024. GODINI
 33. PRIJAVA PROJEKTA MERA 1, Program podrške unapređenju razvoja izrazito nedovoljno razvijenih opština (jedinice lokalne samouprave iz četvrte grupe) za 2024. godinu
 34. PRIJAVA PROJEKTA MERA 2, Program podrške unapređenju razvoja izrazito nedovoljno razvijenih opština (jedinice lokalne samouprave iz četvrte grupe) za 2024. godinu
 35. PRIJAVA ZA PROGRAM PODSTICANJA REGIONALNOG RASTA U REPUBLICI SRBIJI U 2024. GODINI - 3.1. MERA IZRADE RAZVOJNIH DOKUMENATA REGIONALNOG RAZVOJA
 36. PRIJAVA ZA PROGRAM PODSTICANJA REGIONALNOG RASTA U REPUBLICI SRBIJI U 2024. GODINI - 3.2. MERA PODSTICANJA REGIONALNOG RASTA
 37. PRIJAVA ZA UPIS POLITIČKE STRANKE KOJA JE NASTALA SPAJANJEM DVE ILI VIŠE POLITIČKIH STRANAKA U REGISTAR
 38. PRIJAVA ZA UPIS POLITIČKE STRANKE U REGISTAR
 39. PRIJAVA ZA UPIS PROMENE PODATAKA U REGISTAR POLITIČKIH STRANAKA
 40. REDOVNI/VANREDNI IZVEŠTAJ O RADU LOBISTE ODNOSNO PRAVNOG LICA KOJE OBAVLJA LOBIRANJE
 41. REZERVE NAFTE I DERIVATA NAFTE
 42. SPISAK ČLANOVA POLITIČKE STRANKE KOJI SU DALI OVERENU IZJAVU O ČLANSTVU U POLITIČKOJ STRANCI
 43. ZAHTEV ZA UPIS/BRISANJE PRAVNOG LICA U REGISTRA PRAVNIH LICA KOJA OBAVLJAJU LOBIRANJE
 44. ZAHTEV ZA UPIS/BRISANJE STRANOG FIZIČKOG U POSEBNU EVIDENCIJU O STRANIM FIZIČKIM I PRAVNIM LICIMA KOJA OBAVLJAJU LOBIRANJE NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE
 45. ZAHTEV ZA UPIS/BRISANJE STRANOG PRAVNOG LICA U POSEBNU EVIDENCIJU O STRANIM FIZIČKIM I PRAVNIM LICIMA KOJA OBAVLJAJU LOBIRANJE NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE
 46. ZAHTEV ZA UPIS/BRISANJE U REGISTAR LOBISTA