Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Email Print

OBRASCI - Radni odnosi

 • EVIDENCIJA O BOLESTIMA U VEZI SA RADOM
 • EVIDENCIJA O DNEVNOJ PRISUTNOSTI KANDIDATA PRIPREMI ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA
 • EVIDENCIJA O IZDATIM SREDSTVIMA I OPREMI ZA LIČNU ZAŠTITU NA RADU
 • EVIDENCIJA O IZVRŠENIM ISPITIVANJIMA USLOVA RADNE OKOLINE
 • EVIDENCIJA O IZVRŠENIM PREGLEDIMA I PROVERAMA OPREME ZA RAD
 • EVIDENCIJA O IZVRŠENIM LEKARSKIM PREGLEDIMA ZAPOSLENIH U SKLADU SA PROPISIMA O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU
 • EVIDENCIJA O OPASNIM MATERIJAMA KOJE SE KORISTE U TOKU RADA
 • EVIDENCIJA O POVREDAMA NA RADU
 • EVIDENCIJA O PRIJAVAMA OPASNIH POJAVA KOJE BI MOGLE DA UGROZE BEZBEDNOST I ZDRAVLJE ZAPOSLENIH
 • EVIDENCIJA O PRIJAVAMA PROFESIONALNIH OBOLJENJA
 • EVIDENCIJA O PRIJAVAMA SMRTNIH, KOLEKTIVNIH I TEŠKIH POVREDA NA RADU, KAO I POVREDA NA RADU ZBOG KOJIH ZAPOSLENI NIJE SPOSOBAN ZA RAD VIŠE OD TRI UZASTOPNA RADNA DANA
 • EVIDENCIJA O PROFESIONALNIM OBOLJENJIMA
 • EVIDENCIJA O RADNIM MESTIMA SA POVEĆANIM RIZIKOM
 • EVIDENCIJA O ZAPOSLENIMA OSPOSOBLJENIM ZA BEZBEDAN I ZDRAV RAD
 • EVIDENCIJA O ZAPOSLENIMA RASPOREĐENIM NA RADNA MESTA NA KOJIMA SE OBAVLJAJU POSLOVI PRI KOJIMA ZAPOSLENI JESU ILI MOGU BITI IZLOŽENI PRAŠINI KOJA POTIČE OD AZBESTA ILI MATERIJALA KOJI SADRŽE AZBEST
 • EVIDENCIJA O ZAPOSLENIMA RASPOREĐENIM NA RADNA MESTA SA POVEĆANIM RIZIKOM I LEKARSKIM PREGLEDIMA ZAPOSLENIH RASPOREĐENIH NA TA RADNA MESTA
 • IZVEŠTAJ O POVREDI NA RADU
 • IZVEŠTAJ O PROFESIONALNOM OBOLJENJU
 • Obrazac 1. - UPUT ZA PREGLED VIDA
 • OBRAZAC 1 - LICENCA ZA OBAVLJANJE POSLOVA BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU
 • Obrazac 1 - UPUT ZA PRETHODNI LEKARSKI PREGLED ZAPOSLENOG(E)
 • Obrazac 2. - UPUT ZA CILJANI OFTALMOLOŠKI PREGLED
 • OBRAZAC 2 - LICENCA ZA OBAVLJANJE POSLOVA PREGLEDA I PROVERE OPREME ZA RAD
 • Obrazac 2 - UPUT ZA PERIODIČNI LEKARSKI PREGLED ZAPOSLENOG
 • Obrazac 3 - IZVEŠTAJ O IZVRŠENOM PRETHODNOM LEKARSKOM PREGLEDU ZAPOSLENOG
 • OBRAZAC 3 - LICENCA ZA OBAVLJANJE POSLOVA ISPITIVANJA USLOVA RADNE OKOLINE - HEMIJSKIH I FIZIČKIH ŠTETNOSTI (OSIM JONIZUJUĆIH ZRAČENJA), MIKROKLIME I OSVETLJENOSTI
 • Obrazac 4 - IZVEŠTAJ O IZVRŠENOM PERIODIČNOM LEKARSKOM PREGLEDU ZAPOSLENOG
 • OBRAZAC 4 - LICENCA ZA OBAVLJANJE POSLOVA ISPITIVANJA USLOVA RADNE OKOLINE - BIOLOŠKIH ŠTETNOSTI
 • OBRAZAC 5 - LICENCA ZA OBAVLJANJE POSLOVA PREGLEDA I PROVERE OPREME ZA RAD
 • OBRAZAC 6 - LICENCA ZA OBAVLJANJE POSLOVA ISPITIVANJA USLOVA RADNE OKOLINE
 • Obrazac IL - IZJAVA O IZBORU I PROMENI IZABRANOG LEKARA
 • Obrazac IOSI - IZVEŠTAJ O IZVRŠENJU OBAVEZE ZAPOŠLJAVANJA OSOBA SA INVALIDITETOM
 • Obrazac M-A - POTVRDA O PODNETOJ PRIJAVI, PROMENI I ODJAVI NA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE
 • Obrazac M - PRIJAVA, PROMENA I ODJAVA NA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE
 • Obrazac OVLAŠĆENJE ZA FIZIČKA LICA
 • Obrazac OVLAŠĆENJE ZA PRAVNA LICA
 • Obrazac OVLAŠĆENJE ZA PRAVNA LICA (FORMA ZA ELEKTRONSKO POPUNJAVANJE)
 • Obrazac OZ - 11 - LK - POTVRDA O POTREBI PUTOVANJA U CILJU OSTVARIVANJA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE
 • Obrazac OZ - 12 - POTVRDA O KORIŠĆENJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U INOSTRANSTVU
 • Obrazac OZ - 13 - SAGLASNOST MATIČNE FILIJALE ZA NASTAVAK LEČENJA OSIGURANOG LICA
 • Obrazac OZ - 1 - UPUT ZA LABORATORIJU
 • Obrazac OZ - 2 - UPUT ZA AMBULANTNO-SPECIJALISTIČKI PREGLED
 • Obrazac OZ - 3 - UPUT ZA STACIONARNO LEČENJE
 • Obrazac OZ - 4 - UPUT LEKARSKOJ KOMISIJI
 • Obrazac OZ - 5 - NALOG ZA DAVANJE INJEKCIJA
 • Obrazac OZ - 6 - IZVEŠTAJ O PRIVREMENOJ SPREČENOSTI ZA RAD
 • OBRAZAC POV - PRIJAVA ZA UPIS U EVIDENCIJU O ORGANIZATORIMA VOLONTIRANJA
 • Obrazac PSKP - PRIJAVA O SMRTI KORISNIKA PRAVA IZ PENZIJSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA
 • Obrazac ROD-1 - PRIJAVA POČETKA POSLOVANJA, PRESTANKA POSLOVANJA, ODNOSNO PROMENA U POSLOVANJU OBVEZNIKA PLAĆANJA DOPRINOSA
 • Obrazac - ZAPISNIK O LEKARSKOJ PROVERI SPOSOBNOSTI ZA RAD ŽELEZNIČKIH RADNIKA KOJI NEPOSREDNO UČESTVUJU U VRŠENJU ŽELEZNIČKOG SAOBRAĆAJA
 • Obrazac - ZAPISNIK O SPOSOBNOSTI ZA RAD ŽELEZNIČKOG RADNIKA KOJI NEPOSREDNO UČESTVUJE U VRŠENJU ŽELEZNIČKOG SAOBRAĆAJA KOJU SU PROVERILI OVLAŠĆENI ŽELEZNIČKI RADNICI
 • PREGLED OPASNOSTI I ŠTETNOSTI KOJE ZAHTEVAJU KORIŠĆENJE SREDSTAVA I/ILI OPREME ZA LIČNU ZAŠTITU NA RADU
 • PRIJAVA GRADILIŠTA
 • PRIJAVA ZA PONOVNO POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA KOORDINATORA ZA IZRADU PROJEKTA
 • PRIJAVA ZA PONOVNO POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA KOORDINATORA ZA IZVOĐENJE RADOVA
 • PRIJAVA ZA PRIPREMU ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA KOORDINATORA ZA IZRADU PROJEKTA
 • PRIJAVA ZA PRIPREMU ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA KOORDINATORA ZA IZVOĐENJE RADOVA
 • UVERENJE O POLOŽENOM STRUČNOM ISPITU ZA OBAVLJANJE POSLOVA KOORDINATORA ZA IZRADU PROJEKATA
 • UVERENJE O POLOŽENOM STRUČNOM ISPITU ZA OBAVLJANJE POSLOVA KOORDINATORA ZA IZVOĐENJE RADOVA
 • ZAPISNIK O POLAGANJU STRUČNOG ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA KOORDINATORA ZA IZRADU PROJEKTA
 • ZAPISNIK O POLAGANJU STRUČNOG ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA KOORDINATORA ZA IZVOĐENJE RADOVA