Zastava Bosne i Hercegovine

OBRASCI - Radni odnosi


 1. EVIDENCIJA O BOLESTIMA U VEZI SA RADOM
 2. EVIDENCIJA O DNEVNOJ PRISUTNOSTI KANDIDATA PRIPREMI ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA
 3. EVIDENCIJA O IZDATIM SREDSTVIMA I OPREMI ZA LIČNU ZAŠTITU NA RADU
 4. EVIDENCIJA O IZVRŠENIM ISPITIVANJIMA USLOVA RADNE OKOLINE
 5. EVIDENCIJA O IZVRŠENIM LEKARSKIM PREGLEDIMA ZAPOSLENIH U SKLADU SA PROPISIMA O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU
 6. EVIDENCIJA O IZVRŠENIM PREGLEDIMA I PROVERAMA OPREME ZA RAD
 7. EVIDENCIJA O OBILASKU GRADILIŠTA
 8. EVIDENCIJA O OPASNIM MATERIJAMA KOJE SE KORISTE U TOKU RADA
 9. EVIDENCIJA O POVREDAMA NA RADU
 10. EVIDENCIJA O PRIJAVAMA OPASNIH POJAVA KOJE BI MOGLE DA UGROZE BEZBEDNOST I ZDRAVLJE ZAPOSLENIH
 11. EVIDENCIJA O PRIJAVAMA PROFESIONALNIH OBOLJENJA
 12. EVIDENCIJA O PRIJAVAMA SMRTNIH, KOLEKTIVNIH I TEŠKIH POVREDA NA RADU, KAO I POVREDA NA RADU ZBOG KOJIH ZAPOSLENI NIJE SPOSOBAN ZA RAD VIŠE OD TRI UZASTOPNA RADNA DANA
 13. EVIDENCIJA O PROFESIONALNIM OBOLJENJIMA
 14. EVIDENCIJA O RADNIM MESTIMA SA POVEĆANIM RIZIKOM
 15. EVIDENCIJA O ZAPOSLENIMA OSPOSOBLJENIM ZA BEZBEDAN I ZDRAV RAD
 16. EVIDENCIJA O ZAPOSLENIMA RASPOREĐENIM NA RADNA MESTA NA KOJIMA SE OBAVLJAJU POSLOVI PRI KOJIMA ZAPOSLENI JESU ILI MOGU BITI IZLOŽENI PRAŠINI KOJA POTIČE OD AZBESTA ILI MATERIJALA KOJI SADRŽE AZBEST
 17. EVIDENCIJA O ZAPOSLENIMA RASPOREĐENIM NA RADNA MESTA SA POVEĆANIM RIZIKOM I LEKARSKIM PREGLEDIMA ZAPOSLENIH RASPOREĐENIH NA TA RADNA MESTA
 18. EVIDENCIJA O ZAPOSLENIMA RASPOREĐENIM NA RADNA MESTA SA POVEĆANIM RIZIKOM I LEKARSKIM PREGLEDIMA ZAPOSLENIH RASPOREĐENIH NA TA RADNA MESTA
 19. IZVEŠTAJ O POVREDI NA RADU
 20. Obrazac - ZAPISNIK O LEKARSKOJ PROVERI SPOSOBNOSTI ZA RAD ŽELEZNIČKIH RADNIKA KOJI NEPOSREDNO UČESTVUJU U VRŠENJU ŽELEZNIČKOG SAOBRAĆAJA
 21. Obrazac - ZAPISNIK O SPOSOBNOSTI ZA RAD ŽELEZNIČKOG RADNIKA KOJI NEPOSREDNO UČESTVUJE U VRŠENJU ŽELEZNIČKOG SAOBRAĆAJA KOJU SU PROVERILI OVLAŠĆENI ŽELEZNIČKI RADNICI
 22. OBRAZAC 1 - LICENCA ZA OBAVLJANJE POSLOVA BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU
 23. Obrazac 1 - UPUT ZA PRETHODNI LEKARSKI PREGLED ZAPOSLENOG(E)
 24. OBRAZAC 2 - LICENCA ZA OBAVLJANJE POSLOVA PREGLEDA I PROVERE OPREME ZA RAD
 25. Obrazac 2 - UPUT ZA PERIODIČNI LEKARSKI PREGLED ZAPOSLENOG
 26. Obrazac 3 - IZVEŠTAJ O IZVRŠENOM PRETHODNOM LEKARSKOM PREGLEDU ZAPOSLENOG
 27. OBRAZAC 3 - LICENCA ZA OBAVLJANJE POSLOVA ISPITIVANJA USLOVA RADNE OKOLINE - HEMIJSKIH I FIZIČKIH ŠTETNOSTI (OSIM JONIZUJUĆIH ZRAČENJA), MIKROKLIME I OSVETLJENOSTI
 28. Obrazac 4 - IZVEŠTAJ O IZVRŠENOM PERIODIČNOM LEKARSKOM PREGLEDU ZAPOSLENOG
 29. OBRAZAC 4 - LICENCA ZA OBAVLJANJE POSLOVA ISPITIVANJA USLOVA RADNE OKOLINE - BIOLOŠKIH ŠTETNOSTI
 30. OBRAZAC 5 - LICENCA ZA OBAVLJANJE POSLOVA PREGLEDA I PROVERE OPREME ZA RAD
 31. OBRAZAC 6 - LICENCA ZA OBAVLJANJE POSLOVA ISPITIVANJA USLOVA RADNE OKOLINE
 32. Obrazac IL - IZJAVA O IZBORU I PROMENI IZABRANOG LEKARA
 33. Obrazac IOSI - IZVEŠTAJ O IZVRŠENJU OBAVEZE ZAPOŠLJAVANJA OSOBA SA INVALIDITETOM
 34. Obrazac OVLAŠĆENJE ZA FIZIČKA LICA
 35. Obrazac OVLAŠĆENJE ZA PRAVNA LICA (FORMA ZA ELEKTRONSKO POPUNJAVANJE)
 36. Obrazac OVLAŠĆENJE ZA PRAVNA LICA
 37. Obrazac OZ - 11 - LK - POTVRDA O POTREBI PUTOVANJA U CILJU OSTVARIVANJA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE
 38. Obrazac OZ - 12 - POTVRDA O KORIŠĆENJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U INOSTRANSTVU
 39. Obrazac OZ - 13 - SAGLASNOST MATIČNE FILIJALE ZA NASTAVAK LEČENJA OSIGURANOG LICA
 40. Obrazac OZ - 5 - NALOG ZA DAVANJE INJEKCIJA
 41. OBRAZAC POV - PRIJAVA ZA UPIS U EVIDENCIJU O ORGANIZATORIMA VOLONTIRANJA
 42. Obrazac PSKP - PRIJAVA O SMRTI KORISNIKA PRAVA IZ PENZIJSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA
 43. Obrazac ROD-1 - PRIJAVA POČETKA POSLOVANJA, PRESTANKA POSLOVANJA, ODNOSNO PROMENA U POSLOVANJU OBVEZNIKA PLAĆANJA DOPRINOSA
 44. OBRAZAC UGOVORA O IZVOĐAČKOM RADU (DELU) ZA ESTRADNO-MUZIČKI PROGRAM U UGOSTITELJSTVU
 45. OBRAZAC ZA VOĐENJE INTERVJUA, BELEŽENJE I KLASIFIKACIJU ODGOVORA I VREDNOVANJE KOMPETENCIJA
 46. OBRAZAC ZAHTEVA ZA IZVRŠITELJE
 47. PREGLED OPASNOSTI I ŠTETNOSTI KOJE ZAHTEVAJU KORIŠĆENJE SREDSTAVA I/ILI OPREME ZA LIČNU ZAŠTITU NA RADU
 48. PRIJAVA GRADILIŠTA
 49. PRIJAVA ZA PONOVNO POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA KOORDINATORA ZA IZRADU PROJEKTA
 50. PRIJAVA ZA PONOVNO POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA KOORDINATORA ZA IZVOĐENJE RADOVA
 51. PRIJAVA ZA PRIPREMU ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA KOORDINATORA ZA IZRADU PROJEKTA
 52. PRIJAVA ZA PRIPREMU ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA KOORDINATORA ZA IZVOĐENJE RADOVA
 53. PRIJAVA ZA UPUĆIVANJE NA REHABILITACIJU
 54. UPUT ZA CILJANI OFTALMOLOŠKI PREGLED
 55. UPUT ZA PREGLED VIDA
 56. UVERENJE O POLOŽENOM STRUČNOM ISPITU ZA OBAVLJANJE POSLOVA KOORDINATORA ZA IZRADU PROJEKATA
 57. UVERENJE O POLOŽENOM STRUČNOM ISPITU ZA OBAVLJANJE POSLOVA KOORDINATORA ZA IZVOĐENJE RADOVA
 58. ZAHTEV ZA DAVANJE SAGLASNOSTI za zapošljavanje
 59. ZAHTEV ZA IZDAVANJE UVERENJA - UPUĆIVANJE NA RAD U INOSTRANSTVO
 60. ZAHTEV ZA IZDAVANJE UVERENJA U CILJU DOBIJANJA ILI PRODUŽENJA DOZVOLE ZA RAD
 61. ZAHTEV ZA IZDAVANJE UVERENJA U CILJU OSTVARIVANJA PRAVA NA POVRAĆAJ DELA POREZA I DOPRINOSA
 62. ZAPISNIK O POLAGANJU STRUČNOG ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA KOORDINATORA ZA IZRADU PROJEKTA
 63. ZAPISNIK O POLAGANJU STRUČNOG ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA KOORDINATORA ZA IZVOĐENJE RADOVA