Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print

OBRASCI - Telekomunikacije i radiodifuzija


 1. OBRAZAC OMP - PRIJAVA UGOVORA O MEĐUPOVEZIVANJU NA MEĐUNARODNOM NIVOU
 2. PRIJAVA ZA UPIS PROMENE PODATAKA SADRŽANIH U EVIDENCIJI POSEBNIH CENTARA ZA PREVENCIJU BEZBEDNOSNIH RIZIKA U INFORMACIONO-KOMUNIKACIONIM SISTEMIMA (POSEBNIH CERT-OVA)
 3. PRIJAVA ZA UPIS U EVIDENCIJU POSEBNIH CENTARA ZA PREVENCIJU BEZBEDNOSNIH RIZIKA U INFORMACIONO-KOMUNIKACIONIM SISTEMIMA (POSEBNIH CERT-OVA)
 4. OBRAZAC ZDO - ZAHTEV ZA DODELU DOZVOLE - ODOBRENJA ZA OBAVLJANJE OSTALIH POŠTANSKIH USLUGA
 5. OBRAZAC ZID - ZAHTEV ZA DODELU IZMENJENE DOZVOLE (POSEBNE LICENCE/LICENCE/ODOBRENJA) ZA OBAVLJANJE POŠTANSKIH USLUGA
 6. OBRAZAC ZDL - ZAHTEV ZA DODELU DOZVOLE - LICENCE ZA OBAVLJANJE UNIVERZALNE POŠTANSKE USLUGE VAN REZERVISANIH USLUGA
 7. OBRAZAC ZDPL - ZAHTEV ZA DODELU DOZVOLE - POSEBNE LICENCE ZA OBAVLJANJE UNIVERZALNE POŠTANSKE USLUGE
 8. EVIDENCIJA IMAJUĆIH PRAVILA I PROPISA KRIPTOZAŠTITE
 9. EVIDENCIJA IZDATIH PRAVILA I PROPISA KRIPTOZAŠTITE
 10. EVIDENCIJA KRIPTOGRAFSKIH KLJUČEVA I KRIPTOMODULA
 11. EVIDENCIJA KRIPTOGRAFSKIH PROIZVODA
 12. EVIDENCIJA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE KRIPTOGRAFSKIH PROIZVODA
 13. ITU HANDBOOK FOR THE COLLECTION OF ADMINISTRATIVE DATA FOR ICT
 14. OBRAZAC 1 - ZAHTEV ZA OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA TAKSE ZA JAVNI MEDIJSKI SERVIS PO OSNOVU ČLANA 42. ZAKONA O JAVNIM MEDIJSKIM SERVISIMA, FIZIČKA LICA
 15. OBRAZAC 2 - ZAHTEV ZA OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA TAKSE ZA JAVNI MEDIJSKI SERVIS PO OSNOVU ČLANA 42. ZAKONA O JAVNIM MEDIJSKIM SERVISIMA, PRAVNA LICA
 16. Obrazac 1. - TEHNIČKA DOZVOLA - SERTIFIKAT O USKLAĐENOSTI PROJEKTA I PROJEKTNE DOKUMENTACIJE SA PROPISANIM STANDARDIMA I NORMATIVIMA ZA TELEKOMUNIKACIONE MREŽE I SISTEME
 17. Obrazac 2. - TEHNIČKA DOZVOLA - SERTIFIKAT O USKLAĐENOSTI TEHNIČKIH KARAKTERISTIKA TELEKOMUNIKACIONIH MREŽA, SISTEMA I SREDSTAVA SA PROPISANIM STANDARDIMA I NORMATIVIMA
 18. Obrazac 3. - TEHNIČKA DOZVOLA - SERTIFIKAT O USKLAĐENOSTI IZGRADNJE I POSTAVLJANJA TELEKOMUNIKACIONIH MREŽA, SISTEMA I SREDSTAVA SA PROPISANIM STANDARDIMA I NORMATIVIMA
 19. Obrazac 4. - TEHNIČKA DOZVOLA - SERTIFIKAT O USKLAĐENOSTI SA PROPISANIM STANDARDIMA I NORMATIVIMA RADI STAVLJANJA U PROMET TELEKOMUNIKACIONIH SISTEMA I SREDSTAVA
 20. OBRAZAC DJK - DOZVOLA ZA PRUŽANJE MEDIJSKE USLUGE (NA OSNOVU SPROVEDENOG JAVNOG KONKURSA)
 21. Obrazac DRSB - DOZVOLA ZA RADIO-STANICU NA BRODU I DRUGIM PLOVILIMA
 22. Obrazac DRS - DOZVOLA ZA KORIŠĆENJE RADIO-FREKVENCIJA ZA RADIO-STANICU
 23. Obrazac DRSV - DOZVOLA ZA RADIO-STANICU NA VAZDUHOPLOVU
 24. OBRAZAC ED 1 - TABELA O EVROPSKIM AV DELIMA
 25. OBRAZAC ED 2 - TRAJANJE DNEVNO OBJAVLJENOG PROGRAMA
 26. OBRAZAC EDNP 1 - TABELA O EVROPSKIM AV DELIMA NEZAVISNIH PRODUCENATA
 27. OBRAZAC EDNP 2 - TRAJANJE DNEVNO OBJAVLJENOG PROGRAMA
 28. Obrazac ERFOO1 - PRIJAVA ZA EVIDENTIRANJE KORIŠĆENJA RADIO-FREKVENCIJA U FREKVENCIJSKIM OPSEZIMA 2400 - 2483.5 MHz, 5470 - 5725 MHz I 5725 - 5875 MHz
 29. Obrazac ERFOO2 - PRIJAVA ZA EVIDENTIRANJE KORIŠĆENJA RADIO-FREKVENCIJA U FREKVENCIJSKOM OPSEGU 72 - 76/82 - 86 GHz
 30. Obrazac ERFOO3 - PRIJAVA ZA EVIDENTIRANJE KORIŠĆENJA RADIO-FREKVENCIJA U FREKVENCIJSKOM OPSEGU 27 MHz ZA CB RADIO-STANICE
 31. OBRAZAC IFN JPO - PODACI ZA UTVRĐIVANJE VISINE NAKNADE OPERATIVNIH TROŠKOVA ZA OBAVLJANJE UNIVERZALNE I OSTALIH POŠTANSKIH USLUGA JAVNOG POŠTANSKOG OPERATORA
 32. OBRAZAC IFN LPO - PODACI ZA UTVRĐIVANJE VISINE NAKNADE OPERATIVNIH TROŠKOVA ZA OBAVLJANJE UNIVERZALNE POŠTANSKE USLUGE OSIM REZERVISANIH I OBAVLJANJE OSTALIH POŠTANSKIH USLUGA
 33. OBRAZAC IFN NUM - PODACI O OPERATERU I KORIŠĆENIM BROJEVIMA I ADRESAMA
 34. OBRAZAC IFN OPO - PODACI ZA UTVRĐIVANJE VISINE NAKNADE OPERATIVNIH TROŠKOVA ZA OBAVLJANJE OSTALIH POŠTANSKIH USLUGA
 35. OBRAZAC IFN - PODACI OD ZNAČAJA ZA UTVRĐIVANJE VISINE GODIŠNJE NAKNADE ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJA
 36. OBRAZAC ISP - IZVEŠTAJ O STATISTIČKIM PODACIMA O SVIM INCIDENTIMA U IKT SISTEMIMA OD POSEBNOG ZNAČAJA
 37. Obrazac Izveštaj 1. - IZVEŠTAJ O PARAMETRIMA KVALITETA JAVNE MOBILNE KOMUNIKACIONE MREŽE
 38. Obrazac Izveštaj 2. - IZVEŠTAJ O PARAMETRIMA KVALITETA JAVNE FIKSNE BEŽIČNE TELEKOMUNIKACIONE MREŽE (CDMA)
 39. Obrazac Izveštaj 2. - IZVEŠTAJ O VREDNOSTIMA PARAMETARA KVALITETA JAVNIH USLUGA U JAVNOJ MOBILNOJ KOMUNIKACIONOJ MREŽI
 40. Obrazac Izveštaj 3. - IZVEŠTAJ O VREDNOSTIMA PARAMETARA KVALITETA JAVNE GOVORNE USLUGE KOJA SE PRUŽA KORIŠĆENJEM INTERNETA
 41. Obrazac Izveštaj 4. - IZVEŠTAJ O VREDNOSTIMA PARAMETARA KVALITETA USLUGE ŠIROKOPOJASNOG PRISTUPA
 42. Obrazac Izveštaj 5. - IZVEŠTAJ O VREDNOSTIMA PARAMETARA KVALITETA USLUGE PRENOSA MEDIJSKIH SADRŽAJA
 43. Obrazac Izveštaja o nepravilnosti korišćenja radio-frekvencijskog spektra
 44. Obrazac IZVEŠTAJ O KONTROLI ISPUNJENOSTI TEHNIČKIH I DRUGIH USLOVA
 45. Obrazac IZVEŠTAJ O KONTROLI RADA OPERATORA
 46. Obrazac međunarodnog izveštaja o štetnoj smetnji
 47. OBRAZAC NUM - ZAHTEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA KORIŠĆENJE NUMERACIJE
 48. OBRAZAC OB - OBAVEŠTENJE OPERATORA ZA UPIS U EVIDENCIJU
 49. OBRAZAC O - ODOBRENJE ZA PRUŽANJE MEDIJSKE USLUGE NA ZAHTEV
 50. Obrazac POTVRDA O USAGLAŠENOSTI
 51. OBRAZAC P - PRIJAVA U VEZI SA PROGRAMSKIM SADRŽAJEM PRUŽAOCA MEDIJSKE USLUGE
 52. OBRAZAC ZA IZDAVANJE MIŠLJENJA O POTREBI PRIBAVLJANJA ISPRAVE O USAGLAŠENOSTI PRILIKOM UVOZA RiTT OPREME
 53. Obrazac zapisnika o kontroli
 54. Obrazac za prijavu smetnji
 55. OBRAZAC ZO - ZAHTEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA PRUŽANJE MEDIJSKE USLUGE NA ZAHTEV
 56. OBRAZAC ZPDB - ZAHTEV ZA IZDAVANJE POJEDINAČNE DOZVOLE ZA KORIŠĆENJE RADIO-FREKVENCIJA ZA RADIO-STANICE NA BRODU I DRUGOM PLOVILU
 57. OBRAZAC ZPD-DKP - ZAHTEV ZA IZDAVANJE POJEDINAČNE DOZVOLE ZA KORIŠĆENJE RADIO-FREKVENCIJA DIPLOMATSKO-KONZULARNOM PREDSTAVNIŠTVU
 58. OBRAZAC ZPDKA - ZAHTEV ZA IZDAVANJE POJEDINAČNE DOZVOLE ZA KORIŠĆENJE RADIO-FREKVENCIJA ZA KLUPSKU AMATERSKU RADIO-STANICU
 59. OBRAZAC ZPDLA - ZAHTEV ZA IZDAVANJE POJEDINAČNE DOZVOLE ZA KORIŠĆENJE RADIO-FREKVENCIJA ZA LIČNU AMATERSKU RADIO-STANICU
 60. OBRAZAC ZPDPR-SPL - ZAHTEV ZA IZDAVANJE PRIVREMENE DOZVOLE ZA KORIŠĆENJE RADIO-FREKVENCIJA STRANOM PRAVNOM LICU
 61. OBRAZAC ZPDPR - ZAHTEV ZA IZDAVANJE PRIVREMENE DOZVOLE ZA KORIŠĆENJE RADIO-FREKVENCIJA
 62. OBRAZAC ZPD-SPL - ZAHTEV ZA IZDAVANJE POJEDINAČNE DOZVOLE ZA KORIŠĆENJE RADIO-FREKVENCIJA STRANOM PRAVNOM LICU
 63. OBRAZAC ZPDV - ZAHTEV ZA IZDAVANJE POJEDINAČNE DOZVOLE ZA KORIŠĆENJE RADIO-FREKVENCIJA ZA RADIO-STANICE NA VAZDUHOPLOVU
 64. OBRAZAC ZPD - ZAHTEV ZA IZDAVANJE POJEDINAČNE DOZVOLE ZA KORIŠĆENJE RADIO-FREKVENCIJA
 65. PRIJAVA ZA DODELU STB UREĐAJA
 66. REGISTAR IZDATIH ODOBRENJA ZA KRIPTOGRAFSKE PROIZVODE
 67. REGISTAR LICA KOJA OBAVLJAJU POSLOVE KRIPTOZAŠTITE
 68. ZAHTEV ZA BRISANJE IZ EVIDENCIJE OPERATORA JAVNIH KOMUNIKACIONIH MREŽA I USLUGA
 69. ZAHTEV ZA PROMENU PODATAKA UPISANIH U EVIDENCIJU IKT SISTEMA OD POSEBNOG ZNAČAJA
 70. ZAHTEV ZA UPIS PODATAKA U EVIDENCIJU IKT SISTEMA OD POSEBNOG ZNAČAJA