Zastava Bosne i Hercegovine

OBRASCI - Sudski i drugi postupci pred državnom organom


 1. DOZVOLA ZA POSREDOVANJE
 2. EVIDENCIJA PODATAKA O OSTVARIVANJU RODNE RAVNOPRAVNOSTI - ORGANI JAVNE VLASTI I POSLODAVCI
 3. EVIDENCIJA PODATAKA O OSTVARIVANJU RODNE RAVNOPRAVNOSTI - TELA ZA RODNU RAVNOPRAVNOST
 4. GODIŠNJI IZVEŠTAJ O OSTVARIVANJU RODNE RAVNOPRAVNOSTI - ORGANI JAVNE VLASTI I POSLODAVCI
 5. GODIŠNJI IZVEŠTAJ O OSTVARIVANJU RODNE RAVNOPRAVNOSTI - TELA ZA RODNU RAVNOPRAVNOST
 6. IZJAVA kojom banka potvrđuje verodostojnost dostavljenih priloga i tačnost podataka, potpisana od strane ovlašćenog lica banke
 7. IZJAVA kojom stranka u upravnom postupku daje saglasnost da organ za potrebe postupka može da izvrši uvid, pribavi i obradi lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija
 8. IZJAVA o poligrafskom ispitivanju
 9. IZJAVA PRIPADNIKA NACIONALNE MANJINE O PODRŽAVANJU ZAHTEVA ZA OBRAZOVANJE POSEBNOG BIRAČKOG SPISKA
 10. IZMENA RADNIH CILJEVA
 11. IZVEŠTAJ O OCENJIVANJU SA MIŠLJENJEM O PREDLOGU OCENE
 12. IZVEŠTAJ O SPROVOĐENJU PLANA UPRAVLJANJA RIZICIMA OD POVREDE PRINCIPA RODNE RAVNOPRAVNOSTI
 13. IZVEŠTAJ O UPOTREBI SREDSTAVA PRINUDE
 14. IZVEŠTAJ O VANREDNOM OCENJIVANJU SUDIJSKOG POMOĆNIKA
 15. IZVEŠTAJ POLITIČKE STRANKE/SINDIKALNE ORGANIZACIJE O OSTVARIVANJU RODNE RAVNOPRAVNOSTI
 16. LISTA DUŽNIKA STEČAJNOG DUŽNIKA
 17. LISTA KANDIDATA SA OCENOM SA ISPITA
 18. LISTA POVERILACA
 19. MESEČNI IZVEŠTAJ O RADU SUDIJSKOG POMOĆNIKA
 20. MIŠLJENJE I PREDLOG povodom Izveštaja o upotrebi sredstva prinude
 21. OBAVEŠTENJE O PRAVIMA MALOLETNOG LICA U PREDISTRAŽNOM POSTUPKU
 22. OBAVEŠTENJE O PRAVIMA MALOLETNOG LICA U PREKRŠAJNOM POSTUPKU
 23. OBNOVLJENA DOZVOLA ZA POSREDOVANJE
 24. Obrazac - PRIJAVA POTRAŽIVANJA DOSPELIH NEIZMIRENIH OBAVEZA DRUŠTVENIH PREDUZEĆA PO IZVRŠNIM PRESUDAMA ZA POTRAŽIVANJA IZ RADNIH ODNOSA
 25. Obrazac - UVERENJE O ZAVRŠENOJ OSNOVNOJ I SPECIJALIZOVANOJ OBUCI POSREDNIKA
 26. OBRAZAC 1 - OBAVEŠTENJE O NAMERI PODNOŠENJA PREDLOGA ZA IZVRŠENJE
 27. Obrazac 1 - podaci koje izvršni poverilac (javno i javno komunalno preduzeće) pre podnošenja predloga izvršitelju, podnosi prijemnoj kancelariji Komore izvršitelja
 28. Obrazac 1 - UVERENJE O POLOŽENOM JAVNOBELEŽNIČKOM ISPITU
 29. Obrazac 2 - EVIDENCIJA O LICIMA KOJA SU POLOŽILA JAVNOBELEŽNIČKI ISPIT
 30. Obrazac 2 - podaci koje prijemna kancelarija Komore izvršitelja dostavlja izvršnom poveriocu (javno i javno komunalnom preduzeću) radi dostave predloga za izvršenje naznačenim izvršiteljima
 31. Obrazac EVIDENCIJA O ZADUŽENJU ORUŽJEM I MUNICIJOM
 32. OBRAZAC EVIDENCIJE O IZDATIM LEGITIMACIJAMA
 33. Obrazac EVIDENCIONI KARTON O PRAVOSNAŽNIM ODLUKAMA SUDOVA DONETIM U PARNICAMA ZA OSTVARIVANJE GRAĐANSKOPRAVNE ZAŠTITE ZBOG DISKRIMINACIJE PO OSNOVU POLA
 34. OBRAZAC IZVEŠTAJA O IMOVINI JAVNOG IZVRŠITELJA
 35. OBRAZAC MOLBE ZA ODLAGANJE PRAVOSUDNOG ISPITA - REDOVNI KANDIDATI
 36. Obrazac OUP br. 10 - SAOPŠTENJE O PREDAJI PISMENA
 37. Obrazac OUP br. 11 - OBAVEŠTENJE RADI PRIJEMA PISMENA
 38. Obrazac OUP br. 12 - POTVRDA O IZVRŠENOJ DOSTAVI - DOSTAVNICA
 39. Obrazac OUP br. 13 - OMOT (KOVERAT) ZA DOSTAVLJANJE PREKO POŠTE
 40. Obrazac OUP br. 14 - OMOT (KOVERAT) ZA OBAVEZNO LIČNO DOSTAVLJANJE PREKO POŠTE
 41. Obrazac OUP br. 15 - ZAKLJUČAK O OBUSTAVLJANJU POSTUPKA
 42. Obrazac OUP br. 16 - ZAKLJUČAK O ODBACIVANJU PODNESKA ZBOG NENADLEŽNOSTI
 43. Obrazac OUP br. 17 - ZAKLJUČAK O ODBACIVANJU PODNESKA ZBOG FORMALNIH NEDOSTATAKA
 44. Obrazac OUP br. 18 - ZAKLJUČAK O PRIVOĐENJU
 45. Obrazac OUP br. 19 - ZAKLJUČAK O NOVČANOJ KAZNI
 46. Obrazac OUP br. 20 - ZAKLJUČAK O VOĐENJU JEDNOG POSTUPKA ZA REŠAVANJE VIŠE ZAHTEVA, ODNOSNO OBAVEZA
 47. Obrazac OUP br. 21 - ZAKLJUČAK O PREKIDU POSTUPKA ZBOG PRETHODNOG PITANJA ČIJE SE REŠAVANJE POKREĆE PO ZAHTEVU STRANKE
 48. Obrazac OUP br. 22 - ZAKLJUČAK O PREKIDU POSTUPKA ZBOG PRETHODNOG PITANJA ČIJE SE REŠAVANJE POKREĆE PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI
 49. Obrazac OUP br. 23 - ZAKLJUČAK O ISPRAVCI GREŠAKA U REŠENJU
 50. Obrazac OUP br. 24 - ZAPISNIK O VAŽNIJIM RADNJAMA U TOKU POSTUPKA
 51. Obrazac OUP br. 25 - ZAPISNIK O VEĆANJU I GLASANJU
 52. Obrazac OUP br. 26 - UVERENJE O ČINJENICAMA IZ SLUŽBENE EVIDENCIJE
 53. Obrazac OUP br. 27 - UVERENJE O ČINJENICAMA O KOJIMA SE NE VODI SLUŽBENA EVIDENCIJA
 54. Obrazac OUP br. 28 - REŠENJE O ODBIJANJU ZAHTEVA ZA IZDAVANJE UVERENJA
 55. Obrazac OUP br. 29 - REŠENJE O ODBIJANJU ZAHTEVA ZA IZMENU UVERENJA
 56. Obrazac OUP br. 30 - REŠENJE SA SKRAĆENIM OBRAZLOŽENJEM KADA U JEDNOSTAVNIM STVARIMA U POSTUPKU UČESTVUJE SAMO JEDNA STRANKA
 57. Obrazac OUP br. 31 - REŠENJE SA SKRAĆENIM OBRAZLOŽENJEM KADA U JEDNOSTAVNIM STVARIMA U POSTUPKU
 58. Obrazac OUP br. 32 - REŠENJE U VIDU ZABELEŠKE NA SPISU
 59. Obrazac OUP br. 33 - REŠENJE BEZ OBRAZLOŽENJA
 60. Obrazac OUP br. 34 - UVERENJE O IMOVNOM STANJU
 61. Obrazac OUP br. 7 - POZIV ZA STRANKU NA USMENU RASPRAVU
 62. Obrazac OUP br. 8 - POZIV ZA SVEDOKA
 63. Obrazac OUP br. 9 - POZIV ZA VEŠTAKA I TUMAČA
 64. OBRAZAC POTVRDE O DANU ISTICANJA NA OGLASNU TABLU I DANU UKLANJANJA SA OGLASNE TABLE akata organa Komore javnih izvršitelja
 65. OBRAZAC POTVRDE O OBAVLJENOJ PRAKTIČNOJ OBUCI KANDIDATA ZA JAVNE IZVRŠITELJE
 66. Obrazac PREDSTAVKA/PREDSTAVKA/COMPLAINT/FOLYAMODVÁNY/PREDSTAVKA/PODANIE/PETITIE
 67. OBRAZAC PREDSTAVKE EVROPSKOM SUDU ZA LJUDSKA PRAVA
 68. Obrazac PREKRŠAJNI NALOG ZA PREKRŠAJ UČINJEN MOTORNIM VOZILOM U SAOBRAĆAJU
 69. Obrazac PREKRŠAJNI NALOG
 70. Obrazac PRIJAVA ZA UPIS U REGISTAR IZVRŠNIH DUŽNIKA
 71. Obrazac PRITUŽBE NA RAD PRAVOSUDNIH ORGANA
 72. OBRAZAC PRITUŽBE ZBOG DISKRIMINACIJE
 73. Obrazac UPISNIK ZA OVERAVANJE POTPISA, RUKOPISA I PREPISA
 74. OBRAZAC USTAVNE ŽALBE
 75. OBRAZAC UVERENJA O ZAVRŠENOJ POČETNOJ OBUCI KANDIDATA ZA JAVNE IZVRŠITELJE
 76. Obrazac UVERENJE - o diskriminaciji po polu
 77. Obrazac ZAHTEVA ZA OBJAŠNJENJE O UZAJAMNOSTI U POGLEDU OBEZBEĐENJA PARNIČNIH TROŠKOVA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I DRUGE DRŽAVE
 78. Obrazac ZAHTEVA ZA OBJAŠNJENJE O UZAJAMNOSTI U POGLEDU STICANJA PRAVA SVOJINE NA NEPOKRETNOSTIMA
 79. OBRAZAC ZAHTEVA ZA ODOBRAVANJE BESPLATNE PRAVNE POMOĆI
 80. Obrazac ZAPISNIK O ISPITU ZA IZVRŠITELJA
 81. OCENA OPRAVDANOSTI I PRAVILNOSTI UPOTREBE SREDSTAVA PRINUDE
 82. POJEDINAČNI RADNI CILJEVI
 83. POPIS IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA
 84. POTVRDA O IZBORNOM PRAVU ZA GLASANJE VAN GLASAČKOG MESTA
 85. POČETNI STEČAJNI BILANS
 86. REGISTAR LICA OSUĐENIH ZA KRIVIČNA DELA PROTIV POLNE SLOBODE IZVRŠENA PREMA MALOLETNIM LICIMA
 87. TABELA popunjena i potpisana od strane ovlašćenog lica banke, koja sadrži spisak svih potpisanih ugovora o konverziji i ostale podatke
 88. UPOZORENJE I NAREĐENJE, policijska ovlašćenja prema maloletnim licima
 89. VREDNOVANJE RADA PREDSEDNIKA SUDA
 90. VREDNOVANJE RADA SUDIJE
 91. ZAHTEV ZA BRISANJE IZ POSEBNOG BIRAČKOG SIPSKA NACIONALNE MANJINE
 92. ZAHTEV ZA DOBIJANJE PODATAKA O STATUSU PRED PRAVOSUDNIM ORGANIMA REPUBLIKE HRVATSKE
 93. ZAHTEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE DRŽAVNIM ORGANIMA, DRUGIM ORGANIMA, ORGANIZACIJAMA I PRAVNIM LICIMA ZA SPROVOĐENJE OBUKE ZA POSREDNIKE
 94. ZAHTEV ZA NAKNADNO POLAGANJE PRAVOSUDNOG ISPITA - Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine - nacionalne zajednice
 95. ZAHTEV ZA NAKNADU TROŠKOVA U VEZI SA KONVERZIJOM I UMANJENJEM DUGA
 96. ZAHTEV ZA NAKNADU ŠTETE DOSUĐENE ODLUKOM USTAVNOG SUDA
 97. ZAHTEV ZA POLAGANJE PRAVOSUDNOG ISPITA - Ministarstvo pravde
 98. ZAHTEV ZA POLAGANJE PRAVOSUDNOG ISPITA - Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine - nacionalne zajednice
 99. ZAHTEV ZA UPIS U POSEBAN BIRAČKI SPISAK NACIONALNE MANJINE
 100. ZAPISNIK O PROVERI ISPUNJENOSTI USLOVA U POGLEDU OPREMLJENOSTI KANCELARIJE I OPREME NEOPHODNE ZA RAD JAVNOG IZVRŠITELJA
 101. ZAVRŠNI RAČUN STEČAJNOG UPRAVNIKA
 102. ŠESTOMESEČNI IZVEŠTAJ O VREDNOVANJU RADA SUDIJSKOG POMOĆNIKA