Zastava Bosne i Hercegovine

OBRASCI - Devizno poslovanje i strana ulaganja


 1. DNEVNI IZVEŠTAJ BANKE O OBAVLJENIM MENJAČKIM POSLOVIMA
 2. DNEVNI IZVEŠTAJ JAVNOG POŠTANSKOG OPERATORA
 3. DNEVNI IZVEŠTAJ OVLAŠĆENOG MENJAČA
 4. IZJAVA O POSEDOVANJU OPREME I ISPUNJENOSTI USLOVA ZA DOBIJANJE OVLAŠĆENJA ZA OBAVLJANJE MENJAČKIH POSLOVA
 5. IZVEŠTAJ O PROMETU PO PLATNIM KARTICAMA KOJI UTIČE NA DEVIZNU POZICIJU BANKE
 6. Obrazac DE - IZVEŠTAJ O KRATKOROČNIM BANKARSKIM DEPOZITIMA U DEVIZAMA S ROKOM DOSPEĆA OD JEDNOG DANA DO GODINU DANA
 7. Obrazac DI-1 - IZVEŠTAJ O STRANIM DIREKTNIM INVESTICIJAMA NEREZIDENATA U ZEMLJI (stanja i transakcije)
 8. Obrazac DI-2 - IZVEŠTAJ O STRANIM DIREKTNIM INVESTICIJAMA REZIDENATA U INOSTRANSTVU (stanja i transakcije)
 9. OBRAZAC FINDER 1 - IZVEŠTAJ O ZAKLJUČENIM FINANSIJSKIM DERIVATIMA IZMEĐU BANKE I DRUGE BANKE/REZIDENTA/NEREZIDENTA
 10. OBRAZAC FINDER 2 - IZVEŠTAJ O DEVIZNIM PLAĆANJIMA/NAPLATAMA PREKO BANKE PO OSNOVU TRGOVINE FINANSIJSKIM DERIVATIMA IZMEĐU REZIDENATA I NEREZIDENATA
 11. OBRAZAC FINDER 3 - IZVEŠTAJ O UGOVORENIM POSLOVIMA IZMEĐU BANKE I DRUGE BANKE/REZIDENTA/NEREZIDENTA KOJI SADRŽE DERIVATNU KLAUZULU
 12. OBRAZAC FINDER 4 - IZVEŠTAJ O ZAKLJUČENIM ROBNIM DERIVATIMA IZMEĐU BANKE I DRUGE BANKE/REZIDENTA/NEREZIDENTA
 13. OBRAZAC FINDER 5 - IZVEŠTAJ O DEVIZNIM PLAĆANJIMA/NAPLATAMA PREKO BANKE PO OSNOVU TRGOVINE ROBNIM DERIVATIMA KOJI SE ODNOSE NA ROBU IZMEĐU REZIDENTA I NEREZIDENTA
 14. Obrazac FL-1 - IZVEŠTAJ O STANJU OBAVEZA PREMA INOSTRANSTVU PO POSLOVIMA FINANSIJSKOG LIZINGA IZMEĐU REZIDENTA I NEREZIDENTA
 15. Obrazac FL-2 - IZVEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA IZ INOSTRANSTVA PO POSLOVIMA FINANSIJSKOG LIZINGA IZMEĐU REZIDENTA I NEREZIDENTA
 16. Obrazac G-1 - IZVEŠTAJ O GARANCIJI/JEMSTVU PO KREDITNOM POSLU IZMEĐU DVA NEREZIDENTA U INOSTRANSTVU
 17. Obrazac G-2 - IZVEŠTAJ O STANJU GARANCIJE/JEMSTVA PO KREDITNOM POSLU IZMEĐU DVA NEREZIDENTA U INOSTRANSTVU
 18. Obrazac GRU - IZVEŠTAJ O TRANSAKCIJAMA REZIDENATA S NEREZIDENTIMA PO OSNOVU IZVOĐENJA INVESTICIONIH (GRAĐEVINSKIH) RADOVA
 19. OBRAZAC HOV-DA1 - IZVEŠTAJ O ULAGANJU REZIDENATA U HARTIJE OD VREDNOSTI KOJE SU IZDALI REZIDENTI I KOJE SE VODE NA RAČUNIMA HARTIJA OD VREDNOSTI U INOSTRANSTVU
 20. OBRAZAC HOV-DA2 - IZVEŠTAJ O ULAGANJU REZIDENATA U HARTIJE OD VREDNOSTI I KOJE SU IZDALI NEREZIDENTI KOJE SE VODE NA RAČUNIMA HARTIJA OD VREDNOSTI U INOSTRANSTVU
 21. OBRAZAC HOV- DAP - IZVEŠTAJ O REZIDENTIMA I NEREZIDENTIMA - IMAOCIMA HARTIJA OD VREDNOSTI KOJE SE VODE NA KASTODI, ODNOSNO ZBIRNIM RAČUNIMA REZIDENTNIH INVESTICIONIH DRUŠTVA, ODNOSNO BANAKA, ČLANOVA CRHOV, KOJI TE RAČUNE VODE U SVOJE IME A ZA RAČUN SVOJIH KLIJENATA, IMALAC HARTIJA OD VREDNOSTI
 22. OBRAZAC HOV-DP - IZVEŠTAJ O NEREZIDENTIMA - IMAOCIMA HARTIJA OD VREDNOSTI ČIJI SU IZDAVAOCI REZIDENTI, A KOJE TI NEREZIDENTI DRŽE NA RAČUNIMA HARTIJA OD VREDNOSTI REZIDENTNIH INVESTICIONIH DRUŠTAVA, ODNOSNO BANAKA, ČLANOVA CRHOV
 23. OBRAZAC HOV-I1 - IZVEŠTAJ O IZDAVANJU DUŽNIČKIH HARTIJA OD VREDNOSTI KOJE REZIDENTI EMITUJU U INOSTRANSTVU
 24. OBRAZAC HOV-I2 - IZVEŠTAJ O IZDAVANJU VLASNIČKIH HARTIJA OD VREDNOSTI KOJE REZIDENTI EMITUJU U INOSTRANSTVU
 25. OBRAZAC HOV-I3 - IZVEŠTAJ O ZAMENI, ISPISU I DOSPEĆU HARTIJA OD VREDNOSTI, KAO I O ISPLATI KAMATE/KUPONA I DIVIDENDE PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI
 26. Obrazac KO-2 - IZVEŠTAJ O KREDITNOM ODOBRENJU
 27. Obrazac KO-3A - PLAN KORIŠĆENJA PO KREDITNOM ODOBRENJU
 28. Obrazac KO-3B - REALIZACIJA KORIŠĆENJA, PLAN I REALIZACIJA NAPLATE PO KREDITNOM ODOBRENJU
 29. Obrazac KO-5 - IZMENA ILI STORNO IZVEŠTAJA O KREDITNOM ODOBRENJU
 30. Obrazac KOD - IZVEŠTAJ O KREDITIMA U DINARIMA KOJE JE BANKA ODOBRILA NEREZIDENTIMA
 31. Obrazac KZ-2 - IZVEŠTAJ O KREDITNOM ZADUŽENJU
 32. Obrazac KZ-3A - PLAN KORIŠĆENJA PO KREDITNOM ZADUŽENJU
 33. Obrazac KZ-3B - REALIZACIJA KORIŠĆENJA, PLAN I REALIZACIJA OTPLATE PO KREDITNOM ZADUŽENJU
 34. Obrazac KZ-5 - IZMENA ILI STORNO IZVEŠTAJA O KREDITNOM ZADUŽENJU
 35. Obrazac KZ-7 - SPECIFIKACIJA UZ IZVEŠTAJ O KREDITNOM ZADUŽENJU
 36. Obrazac O-1 - IZVEŠTAJ O OBAVEZI REZIDENTA PO SPOLJNOTRGOVINSKOM PROMETU ROBE ILI USLUGA KOJA NIJE IZMIRENA U ROKU DUŽEM OD GODINU DANA
 37. Obrazac P-1 - IZVEŠTAJ O POTRAŽIVANJU REZIDENTA PO SPOLJNOTRGOVINSKOM PROMETU ROBE ILI USLUGA KOJE NIJE IZMIRENO U ROKU DUŽEM OD GODINU DANA
 38. Obrazac P-2 - IZVEŠTAJ O POTRAŽIVANJU REZIDENTA PO PRETHODNO EVIDENTIRANOM POSLU IZVOZA/UVOZA UNAPRED PLAĆENE ROBE ILI USLUGA PO KOME NIJE ISTEKAO UGOVORENI ROK
 39. OBRAZAC PKSC - PODACI O KANDIDATU ZA STICANJE CERTIFIKATA
 40. Obrazac RN - IZVEŠTAJ O STANJU I PROMETU NA RAČUNIMA REZIDENATA U INOSTRANSTVU I NA KONTOKORENTNIM RAČUNIMA
 41. ZAHTEV ZA DOBIJANJE OVLAŠĆENJA ZA OBAVLJANJE MENJAČKIH POSLOVA
 42. ZAHTEV ZA OBUKU I STICANJE CERTIFIKATA ZA OBAVLJANJE MENJAČKIH POSLOVA
 43. ZAHTEV ZA OTVARANJE KORISNIČKIH NALOGA
 44. ZAHTEV ZA PROMENU LOKACIJE - PRESELJENJE MENJAČKOG MESTA
 45. ZAHTEV ZA PROMENU OSTALIH PODATAKA
 46. ZAHTEV ZA ZATVARANJE MENJAČKOG MESTA