Zastava Bosne i Hercegovine

OBRASCI - Platni promet


 1. IZJAVA ČLANA ORGANA UPRAVLJANJA PRAVNOG LICA/RUKOVODIOCA PLATNOG SISTEMA
 2. IZJAVA ČLANA ORGANA UPRAVLJANJA/RUKOVODIOCA PLATNE INSTITUCIJE ODNOSNO INSTITUCIJE ELEKTRONSKOG NOVCA I OGRANAKA OVIH INSTITUCIJA
 3. MINIMALNA SADRŽINA EVIDENCIJE AKTIVNOSTI KOJE JE INSTITICIJI, KAO PRUŽAOCU USLUGA, POVERILA BANKA
 4. KARTON DEPONOVANIH POTPISA
 5. NALOG ZA ISPLATU
 6. NALOG ZA PRENOS
 7. NALOG ZA UPLATU
 8. NAČIN IZRAČUNAVANJA POČETNOG KAPITALA, KAPITALA I KAPITALNOG ZAHTEVA OPERATORA
 9. OBRAZAC - E-NOVAC
 10. OBRAZAC - INT - KUP
 11. OBRAZAC - PLATNE KARTICE
 12. OBRAZAC - PLATNE TRANSAKCIJE BEZ PLATNOG NALOGA
 13. OBRAZAC - PLATNE TRANSAKCIJE NA TERMINALIMA
 14. OBRAZAC - PLATNE TRANSAKCIJE PLATNIM NALOZIMA
 15. OBRAZAC - PLATNE USLUGE
 16. OBRAZAC - PRIHVATNA MREŽA
 17. OBRAZAC - TRANSAKCIJE KARTICAMA I E-NOVCEM
 18. OBRAZAC - UPLATA I ISPLATA
 19. OBRAZAC - ČEK
 20. OBRAZAC KAP-ZPU - IZVEŠTAJ O KAPITALU
 21. OBRAZAC PAK-IEN - IZVEŠTAJ O KAPITALNIM ZAHTEVIMA I POKAZATELJU ADEKVATNOSTI KAPITALA INSTITUCIJE ELEKTRONSKOG NOVCA
 22. OBRAZAC PAK-PI - IZVEŠTAJ O KAPITALNIM ZAHTEVIMA I POKAZATELJU ADEKVATNOSTI KAPITALA PLATNE INSTITUCIJE
 23. OBRAZAC RIT - IZVEŠTAJ O IZVRŠENIM TESTIRANJIMA
 24. OBRAZAC RPS 1 - PREGLED BROJA I VREDNOSTI IZVRŠENIH TRANSAKCIJA U PLATNOM SISTEMU
 25. OBRAZAC RPS 2 - BROJ I VREDNOST IZVRŠENIH TRANSAKCIJA PO UČESNICIMA
 26. OBRAZAC RPS 3 - PREGLED NETO OBAVEZA I POTRAŽIVANJA ZA PORAVNANJE (NETO POZICIJA)
 27. OBRAZAC RPS 4 - RASPOLOŽIVOST SISTEMA
 28. OBRAZAC VIN - IZVEŠTAJ O REALIZACIJI FINANSIJSKOG RIZIKA/ZASTOJA U RADU PLATNOG SISTEMA
 29. OVERENI POTPISI LICA OVLAŠĆENIH ZA ZASTUPANJE
 30. ZAHTEV ZA DAVANJE SAGLASNOSTI ZA OSNIVANJE OGRANKA
 31. ZAHTEV ZA DOBIJANJE DOZVOLE ZA IZDAVANJE ELEKTRONSKOG NOVCA
 32. ZAHTEV ZA DOBIJANJE DOZVOLE ZA PRUŽANJE PLATNIH USLUGA
 33. ZAHTEV ZA OTVARANJE/GAŠENJE RAČUNA U NARODNOJ BANCI SRBIJE
 34. ZAHTEV ZA REGISTRACIJU/BRISANJE MENICE
 35. ZAHTEV ZA REGISTRACIJU/BRISANJE OVLAŠĆENJA