Zastava Bosne i Hercegovine

PRAKTIČNA PRAVILA PRUŽANJA USLUGA


1. UVOD I OSNOVNE INFORMACIJE

Ovim praktičnim pravilima pretplatnicima i svim zainteresovanim licima stavljaju se na uvid informacije o delokrugu i načinu rada kompanije Paragraf Lex doo Sremska Kamenica - Novi Sad (dalje: Paragraf) i njenih zaposlenih.

1.1. Osnovne delatnosti

1.1.1. Izrada i korišćenja pravnih baza podataka Paragraf Lex i Paragraf Lex BA

Pravne baze Paragraf Lex i Paragraf Lex BA su baze podataka u desktop i onlajn verziji koje se daju na korišćenje subjektima sa kojima je zaključen pretplatnički ugovor u skladu sa Opštim uslovima poslovanja (dalje: Pretplatnik). Pretplatničkim ugovorom, Pretplatnik se pretplaćuje, u pretplatnom periodu, na dobijanje odnosno preuzimanje dokumenata, u dnevnom režimu, u elektronskoj formi. Istekom pretplatnog perioda (365 dana od dana registracije, ili 365 dana nakon isteka prethodnog ugovora ukoliko je pretplata obnovljena) Pretplatnik gubi mogućnost daljeg ažuriranja desktop verzije, ili mogućnost pristupa onlajn aplikaciji.

1.1.2. Izrada i korišćenje programa za elektronsko poslovanje Kancelarko

Program Kancelarko namenjen je elektronskoj organizaciji poslovanja, vođenju poslovne evidencije i korespondencije i elektronskom fakturisanju. Zaključenjem ugovora o pretplati Pretplatnik stiče pravo korišćenja aplikacije i skladištenju podataka na serverima koji su u zakupu Paragrafa.

1.1.3. Izdavanje stručnih štampanih časopisa, priručnika i komentara

Stručni časopisi koje izdaje Paragraf su:

  • Poresko-računovodstveni instruktor,
  • Budžetski komplet i
  • Pravni komplet.

Pretplata se zaključuje na godinu dana odnosno 24 broja, ili na period od tri meseca odnosno šest brojeva.

Periodično Paragraf objavljuje i stručne komentare, vodiče, prečišćene tekstove zakona i druga štampana izdanja. U pitanju su monografska izdanja koja se objavljuju jednokratno, odnosno po potrebi.

1.1.4. Organizacija stručnih skupova i radionica

1.1.4.1. Višednevna savetovanja

Paragraf organizuje višednevna savetovanja na kojima se obrađuju različite teme vezane za poslovanje privatnog i javnog sektora sa ciljem da se učesnici upoznaju sa aktuelnom regulativom sa posebnim osvrtom na novine i izmene nastale u periodu između dva višednevna savetovanja ili višednevnog savetovanja i nekog prethodnog skupa u organizaciji Paragrafa.

Višednevna savetovanja organizuju se na turistički atraktivnim lokacijama jer pored edukativnog karaktera služe i za povezivanje Paragrafa i drugih subjekata, kao i samih učesnika međusobno. U tom cilju na višednevnim savetovanjima organizuju se i dodatni kulturno-zabavni sadržaji.

1.1.4.2. Jednodnevna savetovanja

Jednodnevna savetovanja se organizuju sa ciljem da se učesnici upoznaju sa novinama do kojih je došlo donošenjem novog ili izmenom jednog konkretnog propisa (ili više njih, ukoliko su povezani - npr. u slučaju istovremene izmene/donošenja novog zakona i njegovih podzakonskih akata). Na jednodnevnim savetovanjima predstavljaju se razlozi za izmenu ili donošenje propisa, očekivanja, ciljevi i efekti, tj. implikacije izmena na dotadašnju praksu u poslovanju.

1.1.4.3. Radionice

Radionice se organizuju sa ciljem da se učesnici obuče za praktično i konkretno postupanje u kontekstu promena u regulativi kao što su: usklađivanje, donošenje i sprovođenje internih akata i procedura; pravilno i blagovremeno podnošenje izveštaja nadležnim organima; formalni aspekti rada (sadržaj, rokovi...) i tako dalje.

1.1.4.4. Onlajn skupovi

Savetovanja i radionice organizuju se i preko interneta. Osnovni ciljevi i namena isti su kao i oni navedeni iznad, uz dodatak toga da se na ovaj način poštuju bezbednosne mere u uslovima pandemije, a ujedno i ostvaruju uštede u vremenu i novcu potrebnom da bi se ovakav skup sproveo u delo.

2. ZAKLJUČIVANJE UGOVORA

Za zaključivanje ugovora zadužen je Sektor stručne promocije i komercijale (dalje: SSPIK), organizaciona jedinica koja obavlja najveći deo komunikacije sa potencijalnim pretplatnicima i kupcima izdanja. Zaposleni na radnom mestu u ovom Sektoru (dalje: saradnik) zadužen je za određeni broj pretplatnika i potencijalnih pretplatnika i primarni je predstavnik Paragrafa u postupku zaključenja ugovora i kasnije za sve potrebe proistekle iz trajanja ugovora.

Svi saradnici u okviru SSPIK imaju istaknutu identifikacionu legitimaciju koja glasi na Paragraf Lex d.o.o.

Na taj način su legitimisani kao zvanični predstavnici Paragrafa.

2.1. Inicijalni kontakt sa potencijalnim pretplatnikom i zakazivanje prezentacije

Paragraf sa potencijalnim pretplatnicima u inicijalni kontakt stupa na sledeće načine: putem elektronske pošte; direktnim telefonskim pozivom koji upućuje saradnik; pozivom od strane samih zainteresovanih potencijalnih pretplatnika; preko web sajta Paragrafa; preko socijalnih mreža, i putem onlajn marketinga (Google i druge aktivnosti koje služe za "brand awareness").

2.1.1. Elektronska komunikacija

Paragraf periodično organizuje e-mail akcije sa komercijalnim ponudama na adrese potencijalnih pretplatnika. Adrese se pribavljaju sa mejling liste na koju su se pretplatnici sami prijavili, preko društvenih mreža i na osnovu podataka iz prethodnih ugovora koje je Paragraf imao sa konkretnim subjektom (prilikom kojih je subjekt dostavio svoje podatke za kontakt).

Na zahtev primaoca mejla sa liste se brišu subjekti koji ne žele da budu primaoci ovakvih mejlova u budućnosti. Za sve poslove u vezi sa marketinškim akcijama putem interneta zadužena je OMT služba u koordinaciji sa Službom stručne promocije i komercijale i Službom za Event management.

2.1.2. Direktni kontakt

Saradnik SSPIK u Paragrafu telefonom poziva potencijalne pretplatnike, upoznaje ih sa ponudom i zakazuje sastanak na kome prezentuje proizvode i izdanja iz tačke 1.1. Sastanak se može održati "uživo" u prostorijama potencijalnog Pretplatnika, Paragrafa ili na nekom trećem mestu, ili "na daljinu", odnosno preko Interneta.

2.1.3. Kontakt iniciran od strane potencijalnog pretplatnika

Potencijalni pretplatnik može i sam inicirati kontakt pozivom na telefone navedene na sajtu, slanjem e-maila, ili ostavljanjem poruke na chat-servisu na sajtu. U poslednjoj opciji na upit se u periodu od 7:30-15:30 odgovara u realnom vremenu, a na poruke pristigle nakon 15:30 odgovara se mejlom ili telefonom u prvoj polovini narednog radnog dana.

2.2. Prezentacija

Prezentacije proizvoda Paragrafa obavljaju se u prethodno dogovorenom terminu i na prethodno dogovorenom mestu uz pridržavanje svih mera zaštite u uslovima pandemije. Uobičajeno se održavaju u poslovnim prostorijama potencijalnog Pretplatnika, u radno vreme Paragrafa (radnim danima od 07:30-15:30), uz mogućnost da to bude i van tih termina.

Prezentaciju pravne baze i Kancelarka saradnik prodaje obavlja na svom računaru, ili na računaru potencijalnog pretplatnika uz njegovu prethodnu saglasnost. U slučaju da potencijalni pretplatnik ne može da obezbedi saradniku pristup internetu (ukoliko je internet neophodan), saradnik može koristiti internet na svom službenom telefonu (preko opcije hot-spot).

U svrhu dodatnog upoznavanja sa elektronskim izdanjima, saradnik u skladu sa internim pravilima Paragrafa, može omogućiti do mesec dana promotivnog korišćenja tog izdanja, a u svrhu prezentacije štampanog časopisa saradnik može bez naknade predati jedan primerak štampanog izdanja potencijalnom pretplatniku.

U slučaju sprečenosti, saradnik prodaje blagovremeno obaveštava potencijalnog pretplatnika o nemogućnosti dolaska na zakazani sastanak i istovremeno dogovara neko drugo vreme u skladu sa mogućnostima potencijalnog pretplatnika.

2.3. Zaključivanje pretplate

Pretplata na izdanje Paragrafa smatra se zaključenom po prijemu originala ili kopije overene zaključnice, ugovora o pretplati ili danom evidencije uplate na poslovnom računu, osim ukoliko nije drugačije ugovoreno.
Pretplatni period za elektronska izdanja traje do dana navedenog u ugovoru o pretplati, ili u napomeni zaključnice, ukoliko nije drugačije ugovoreno, a počinje da teče od dana registracije aplikacionog koda u sistemu Paragrafa, a u skladu sa Opštim pravilima poslovanja.

Pretplata na štampana izdanja realizuje se dostavom onih brojeva izdanja navedenih na zaključnici ili ugovoru o pretplati.

3. PRETPLATA NA REDOVNA IZDANJA - ZAKLJUČIVANJE, TRAJANJE I PRESTANAK

3.1. Prava iz pretplate

3.1.1. Elektronska izdanja - generalno

Pretplatnik ima pravo na neometano korišćenje elektronskih izdanja. U tu svrhu saradnik prodaje može mu održati dodatnu obuku uživo ili na daljinu.

U slučaju problema tehničke prirode ponovo se može obratiti saradniku prodaje koji će pokušati da otkloni problem ukoliko ume, a ukoliko ne povezaće pretplatnika sa službom tehničke podrške. Služba tehničke podrške problem otklanja instruisanjem pretplatnika koje korake da preduzme. Ukoliko to nije moguće, a uz saglasnost pretplatnika, daljinski pristupa računaru pretplatnika, a u posebnim slučajevima odlazi kod pretplatnika i problem otklanja na licu mesta, u poslovnim prostorijama pretplatnika.

Pretplatnik ima pravo da traži izdavanje novog aplikacionog koda i preregistraciju postojeće licence za šta se obraća službi tehničke podrške koja obavlja deregistraciju i ponovnu registraciju aplikacionog koda, odnosno izdavanje novog.

Pretplatnik na pun paket pravne baze Srbije u skladu sa Opštim pravilima ima pravo na postavljanje ograničenog broja pitanja pisanim putem u vezi sa tumačenjem i primenom zakona Republike Srbije. Služba redakcije dostavlja odgovor takođe pisanim putem u roku od 72 sata.

3.1.1.1. Prava vezana za pravne baze Paragraf Lex i Paragraf Lex BA

Pretplatnik zaključenjem ugovora stiče pravo na preuzimanje dokumenata, u dnevnom režimu za vreme trajanja pretplatnog perioda, kao i korišćenje dokumenata koji su u bazi objavljeni pre zaključivanja ugovora o pretplati.

3.1.1.2. Prava vezana za program Kancelarko

Pretplatnik zaključenjem ugovora stiče pravo na skladištenje svojih dokumenata na serverima koji su u zakupu Paragrafa i njihovo čuvanje u za to predviđenim rokovima definisanim u Opštim uslovima poslovanja. Dalje, stiče pravo upravljanja tim dokumentima kroz program Kancelarko (njihova evidencija, izmena, razmena, distribucija, itd.) i pravo da kroz program organizuje poslovne procese (kreiranje organizacione šeme; evidencija zaposlenih i drugih povezanih lica; interna i eksterna komunikacija, itd).

3.1.2. Štampani časopisi

Pretplatnik na štampano izdanje ima pravo na postavljanje pitanja pisanim putem pod istim uslovima kao i pretplatnici iz prethodne tačke. Pored toga, ima pravo i na određeni broj usmenih pitanja koja postavlja pozivom u za to predviđenim terminima. U zavisnosti od oblasti iz koje je pitanje biće povezan sa odgovarajućim urednikom u službi redakcije koji će mu odgovor dati odmah, ili u roku koji sa pretplatnikom dogovori, ukoliko mu je potrebno dodatno vreme.

Odgovori na pitanja pretplatnika predstavljaju stav redakcije i nisu pravno obavezujući za treća lica i državne organe. Pretplatnik sam donosi odluku hoće li taj stav uvažiti ili ne, i sam snosi posledice koje iz toga proisteknu.

3.1.3. Seminari i radionice

Učesnik seminara, radionice, obuke i sl. u organizaciji Paragrafa stiče pravo na elektronske i štampane materijale koji su uključeni u kotizaciju. Informacije o konkretnim detaljima, i beneficijama uz kotizaciju mogu se dobiti u službi za Event management.

3.2. Plaćanje izdanja

Služba naplate organizuje fakturisanje i naplatu potraživanja iz ugovora o pretplati, kao i organizaciju ekspedicije štampanih izdanja.

Fakture se dostavljaju elektronski putem Paragraf pretplatničkog panela (a izuzetno i poštom) po dinamici koja je utvrđena i evidentirana na zaključnici odnosno ugovoru o pretplati.

Za fakture čija je valuta istekla služba pretplate organizuje pozivanje klijenta, dostavljanje obaveštenja o dugovanju, opomena i obaveštenja o utuženju. Nenaplaćena potraživanja po isteklim ugovorima prosleđuju se pravnom zastupniku Paragrafa na naplatu sudskim putem.

U slučaju nesporazuma ili nedovoljno tačnih podataka na izdatim fakturama, odnosno podataka koji su u međuvremenu promenjeni, služba Naplate će u direktnom kontaktu sa pretplatnikom otkloniti sve nedostatke i izvršiti ponovno dostavljanje istih.

3.3. Dostava štampanih izdanja

Služba naplate vodi evidenciju i redovno ažurira adrese za ekspediciju štampanih izdanja. U slučaju vraćenih pošiljki a u koordinaciji sa SSPIK i Službom opštih poslova obavlja proveru tačnosti podataka za isporuku i organizuje ponovno slanje po potrebi sa povratnicom.

Ukoliko se u toku trajanja pretplatnog perioda promeni adresa za ekspediciju štampanog izdanja, nakon obaveštenja od pretplatnika, služba Naplate će istu promeniti u svojoj evidenciji pre dostavljanja prvog sledećeg broja.

3.4. Obnova pretplate

Saradnik u SSPIK kontaktira pretplatnika najkasnije dva meseca (za elektronska izdanja) odnosno četiri broja (za štampana izdanja) pre isteka pretplate kako bi započeo proceduru obnove pretplatnog ugovora. Ukoliko ugovor bude obnovljen, novi pretplatni period počinje da teče tek po isteku važenja prethodnog pretplatnog perioda.

Ukoliko se ugovor zaključuje u periodu dužem od tri meseca nakon isteka prethodnog saradnik može primeniti cenovnik za nove pretplate.

Isto tako, ukoliko dođe do promene cena a pretplatniku je data ponuda sa starim i nižim cenama, rok važenja takve ponude iznosi 30 dana. Nakon isteka tog roka saradnik može postupiti kao u stavu 2.

3.5. Prestanak pretplate

Pretplata prestaje istekom pretplatnog perioda na koji je zaključena, odnosno isporukom poslednjeg broja štampanog časopisa koji je naveden u ugovoru o pretplati/zaključnici.

4. PERIODIČNA IZDANJA I SEMINARI, RADIONICE I STRUČNI SKUPOVI

Periodična izdanja (priručnici, komentari, prečišćeni tekstovi propisa) objavljuju se po potrebi i u skladu sa uređivačkom politikom Paragrafa. Seminari, radionice i drugi stručni skupovi organizuju se po istom principu. Odluka o organizovanju stručnog skupa donosi se na osnovu procene o značaju i obimu promena u legislativi, i toga koliko će te promene uticati na dotadašnje poslovanje onih na koje se izmenjeni propis odnosi. U donošenju te procene u obzir se uzimaju stavovi stručne i profesionalne javnosti. Skupovi se mogu organizovati "uživo" ili na daljinu u formi vebinara.

4.1. Službe u okviru Paragrafa zadužene za organizaciju

Za komercijalnu promociju izdanja i skupova zadužen je Online marketing team (OMT).

Za logistički deo organizaciju stručnih skupova zadužen je Event management team (EMT).

Za sadržaj stručnih skupova zaduženi su urednici u redakciji.

Za ekspediciju štampanih izdanja zadužena je služba naplate u koordinaciji sa službom za opšte poslove.

Za tehničku podršku stručnim skupovima zadužena je služba tehničke podrške.

4.2. Promotivne aktivnosti

Periodična štampana izdanja reklamiraju se kroz marketinške akcije koje sprovodi OMT kroz kanale koje je uspostavio u redovnom poslovanju, i u direktnom kontaktu saradnika prodaje sa potencijalnim kupcima izdanja.

Promocija stručnih skupova obavlja se na isti način kao u prethodnom stavu, a događaji se dodatno najavljuju i u formi vesti koje se postavljaju na internet-stranicu Paragrafa i u pravnu bazu Paragraf Lex.

Sami stručni skupovi mogu se organizovati tako da budu besplatni, kao vid promocije. Paragraf samostalno i u skladu sa svojim poslovnim ciljevima donosi odluku da li su besplatni skupovi besplatni za sve zainteresovane, ili samo za određene kategorije, prevashodno postojeće pretplatnike. Načelno, besplatnim seminarima može prisustvovati maksimalno do tri učesnika po pravnom subjektu, odnosno do tri fizička lica na jednu prijavu. Odluku o odstupanju od ovog pravila donosi EMT uz konsultacije sa saradnikom prodaje zaduženim za subjekta u pitanju.

Na svim stručnim skupovima može se organizovati i promotivna prezentacija ostalih izdanja Paragrafa koja se održava na samom početku, pre glavnog dela skupa.

4.3. Zaključivanje ugovora

Ugovor se smatra zaključenim kada je uplata na izdanje ili događaj evidentirana na poslovnom računu Paragrafa.

Plaćanje periodičnih štampanih izdanja se obavlja na osnovu profakture koja se nalazi na sajtu i koju kupac sam popunjava, ili na osnovu profakture koju dostavlja služba Naplate. Štampano izdanje ne može biti isporučeno kupcu bez prethodne uplate.

Prisustvo događaju nije moguće bez prethodne uplate kotizacije. Od ovog generalnog pravila može se odstupiti u opravdanim slučajevima koje procenjuje EMT. U slučaju da je učesniku omogućeno prisustvo događaju bez prethodne uplate, EMT vodi računa da kotizacija bude plaćena u najbržem mogućem roku.

4.4. Organizacija stručnog skupa

Kontrolu i evidenciju prisustva stručnim skupovima obavlja EMT, koji za te potrebe može angažovati i zaposlene iz drugih službi. Tehničko-logističku podršku pruža služba tehničke podrške i služba opštih poslova.

Za potrebe stručnih skupova Paragraf može angažovati stručne predavače koji nisu zaposleni u Paragrafu. Organizaciju učešća eksternih stručnih saradnika sprovodi služba Redakcije.

Ukoliko se skup organizuje u formi vebinara organizaciju pristupa za učesnike sprovodi EMT uz pomoć službe tehničke podrške.

Finansijske aspekte (honorari, zakup prostora i sl.) odobrava generalni direktor a operativno sprovodi služba računovodstva, na osnovu prethodno dostavljenih predloga troškova koje podnose oni koji su u ugovaranju tih troškova učestvovali (EMT, redakcija, itd).

5. ZAŠTITA PODATAKA

Paragraf strogo vodi računa o zaštiti poslovnih podataka i podataka o ličnosti koje poseduje, a u skladu sa važećim domaćim i međunarodnim propisima. Sve elektronske adrese i telefoni mogu biti korišćeni isključivo u svrhu promotivnih aktivnosti Paragrafa, i ne mogu se prosleđivati trećim licima.

5.1. Generalne informacije

Podaci u posedu Paragrafa čuvaju se uz sprovođenje svih mera zaštite od digitalnih napada, kao i mera fizičko-tehničkog obezbeđenja za podatke u "čvrstoj" formi (na papiru).

5.2. Korisnički podaci

5.2.1. Kreiranje

Kreiranje korisničkog naloga za web verzije pravnih baza obavlja Pretplatnik samostalno, uz pomoć službe tehničke podrške ukoliko je potrebno. Ova pomoć podrazumeva dostavljanje aplikacionog koda i objašnjenje postupka registracije naloga. Zaposleni Paragrafa ne smeju da znaju lozinku za pristup programu, niti smeju da učestvuju u njenom izboru, već je Pretplatnik kreira isključivo samostalno.

Zaposlenima Paragrafa je, zbog prirode podataka koji se u njemu nalaze, izričito zabranjeno kreiranje korisničkih naloga za program Kancelarko.

5.2.2. Zamena

Pretplatnik može promeniti svoju lozinku, dok se korisničko ime automatski generiše kao e-mail adresa pretplatnika. Ukoliko pretplatnik želi da promeni korisničko ime, treba da kontaktira službu tehničke podrške kako bi deaktivirala postojeći nalog i otvorila novi. Nakon deaktivacije naloga postojeći e-mail se ponovo može upotrebiti za kreiranje korisničkih naloga.

5.2.3. Gubitak

Ukoliko pretplatnik izgubi korisničko ime, služba tehničke podrške može mu ga, nakon identifikacije pretplatnika, dostaviti. U cilju zaštite od neovlašćenog pristupa (koji je posledica neistinite identifikacije), korisnička šifra vezana uz dati nalog se ne dostavlja.

U slučaju izgubljene šifre pretplatnik uz pomoć svog korisničkog imena može sam prijaviti izgubljenu lozinku koja se potom resetuje a pretplatniku se dostavlja uputstvo kako da kreira novu.

Za svaku od aktivnosti iz ove tačke obaveštenje o istoj šalje se na e-mail adresu koja je u sistemu Paragrafa evidentirana kao korisničko ime.

5.3. Podaci o pravnim subjektima i fizičkim licima

Ovi podaci služe samo za interne promotivne aktivnosti Paragrafa i neće biti prosleđivani trećim licima. Čuvaju se na isti način kao i podaci iz tačke 5.1.

6. PRIMEDBE, REKLAMACIJE I SUGESTIJE

Pretplatnici i potencijalni pretplatnici mogu se obratiti Paragrafu sa sugestijama za unapređenje rada, kao i primedbama u vezi sa bilo kojim segmentom poslovanja Paragrafa koji se na njih odnosi.

6.1. Način upućivanja primedbi, sugestija i reklamacija

Pretplatnici svoje primedbe i sugestije za unapređenje upućuju telefonom, elektronskom poštom, preko poruka na socijalnim mrežama i preko servisa za komunikaciju u realnom vremenu (Zopim) na sajtu Paragrafa.

6.2. Postupak po primedbi i reklamaciji

Upućena reklamacija dostavlja se nadležnoj službi u zavisnosti od njenog predmeta.

6.2.1. Elektronska izdanja

Reklamacije koje se odnose na elektronska izdanja, u prvom stepenu ukoliko je to moguće, rešava zaduženi saradnik u SSPIK. Ukoliko je reč o problemima u funkcionisanju i korišćenju elektronskih izdanja saradnik organizuje dodatnu obuku za pretplatnika, obavlja instalacije, reinstalacije i preregistracije licenci i slično.

Ukoliko saradnik nije u mogućnosti da reši problem, upućuje pretplatnika ili u njegovo ime kontaktira službu tehničke podrške. Zaposleni u tehničkoj podršci kontaktira pretplatnika istog ili najkasnije sledećeg radnog dana i preduzima sve mere da bi se problem otklonio. U tom cilju zaposleni u tehničkoj podršci može telefonski instruirati pretplatnika, daljinski se povezati na njegov računar ili otići kod njega lično.

6.2.2. Štampani časopisi i rad redakcije

Ukoliko se primedba odnosi na rad redakcije i štampane časopise, saradnik upućuje pretplatnika ili u njegovo ime kontaktira sa sekretarom redakcije, koji primedbu evidentira i prosleđuje na rešavanje zaduženom uredniku. Urednik povratne informacije dostavlja pretplatniku u roku od 72 sata elektronskom poštom. Ukoliko je potrebno može kontaktirati pretplatnika radi dodatnih pojašnjenja.

6.2.3. Računovodstvo, ekspedicija, naplata

Za reklamacije koje se odnose na računovodstvene poslove, utuženja i ekspediciju saradnik pretplatnika upućuje na službu Naplate ili je u njegovo ime kontaktira u cilju otklanjanja iste.

Ukoliko pretplatnik nije zadovoljan povratnom informacijom po pitanju svoje reklamacije dobijenom od strane zaposlenih u kompaniji Paragraf, može svoj obrazložen zahtev poslati na primedbe@paragraf.rs u kom slučaju će Uprava Društva preduzeti dalje korake po pitanju iste, a pretplatnik će dobiti povratnu informaciju u najkraćem mogućem roku, a najdalje 72 časa.

6.2.4. Primedbe na rad zaposlenih u Paragrafu

Primedbe na rad zaposlenog u Paragrafu rešavaju se u zavisnosti od načina na koji su upućene.

Usmene primedbe rešava neposredni rukovodilac zaposlenog u direktnom usmenom kontaktu sa pretplatnikom u kome ga instruira kako da uloži zvaničnu primedbu, ukoliko to želi.

Primedbe upućene pisanim putem preko internet-stranice Paragrafa i socijalnih mreža rešava neposredni rukovodilac zaposlenog u direktnom kontaktu sa pretplatnikom, a obaveštenje o tome da se primedba razmatra pretplatniku dostavlja OMT.

Zvanične primedbe upućene pisanim putem rešava neposredni rukovodilac zaposlenog i o tome pisanim putem obaveštava pretplatnika.

U svakom od navedenih slučajeva zaposleni u pitanju ima pravo i mogućnost da se izjasni o navodima.

U svakom od navedenih slučajeva rešavanje može preuzeti i neko od rukovodilaca koji su nadređeni neposrednom rukovodiocu.

Po okončanom postupku pretplatnik se obaveštava o odluci o osnovanosti primedbe, a ukoliko se odlukom preduzimaju neke mere prema zaposlenom, ona se evidentira i u dosijeu zaposlenog.

Odluku o merama prema zaposlenom donosi generalni direktor.

6.3. Troškovi postupka po reklamaciji i primedbi

Troškove obuke, dodatnih dolazaka u prostorije pretplatnika, vremena za dodatnu komunikaciju sa pretplatnikom po ovom osnovu, instalacija i reinstalacija snosi Paragraf.

Ostale troškove nastale po ovom osnovu snosi pretplatnik.

6.4. Sugestije i pohvale

Paragraf uzima u obzir sugestije i predloge pretplatnika za unapređenje svih proizvoda, a u skladu sa svojom strategijom razvoja.

Autor proizvoda, tj. izdanja procenjuje izvodljivost, opravdanost i celishodnost sugestija i daje naloge za njihovu implementaciju.

Pohvale mogu biti citirane na internet stranici Paragrafa.

7. IZMENA, AŽURIRANJE I NADZOR NAD SPROVOĐENJEM PRAKTIČNIH PRAVILA

Ova Pravila mogu se menjati po potrebi, u skladu sa potrebama ili okolnosti koje tu izmenu zahtevaju. U tu svrhu jednom godišnje obavlja se evaluacija Pravila, i utvrđuje postojanje ili nepostojanje takve potrebe i vrši dalje usaglašavanje.

Nadzor nad sprovođenjem praktičnih pravila pružanja usluga se kontinuirano vrši od strane Uprave Društva, uz konsultacije sa svima onima koji mogu pomoći da se one unaprede i poboljšaju.


U Beogradu
12.05.2021.

Generalni direktor
Bratislav Milovanović