Zastava Bosne i Hercegovine

Posao

Email Print


Posebna zaštita od otkaza za vreme trudnoće, porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i posebne nege deteta i mogućnost prerastanja u radni odnos na neodređeno vreme nakon ovog perioda

Redakcija Paragraf Lex

Obaveza zaposlenih da nose zaštitne maske preko lica u zatvorenom prostoru u toku rada

Redakcija Paragraf Lex i Milan Stefanović

Kada poslodavac može tražiti od zaposlenog kovid sertifikat

Đorđe Popović

Rodna ravnopravnost, obaveza zapošljavanja osoba sa invaliditetom i druge obaveze poslodavca

Redakcija

Pravilnici koje mora da ima poslodavac sa deset i više zaposlenih

Redakcija

Obaveze poslodavca sa deset i više zaposlenih prilikom zasnivanja radnog odnosa sa zaposlenima

Redakcija

Naknada štete za neiskorišćeni godišnji odmor prilikom odlaska u invalidsku penziju

Aleksandra Vasić

Rokovi za ispitivanje uslova radne okoline

Aleksandra Vasić

Javni poziv NSZ za izvođače obuka radi realizacije pilot obuke za tržište rada

Redakcija

Uticaj izdržavanja kazne "kućnog zatvora" na radnopravni status zaposlenog

Tatjana Orlović

Pravo zaposlenih na odsustvo u dane praznika

Tatjana Orlović

Visina naknade štete zaposlenom usled nezakonitog premeštaja na drugo radno mesto

Redakcija, Borivoje Živković

Razlike i sličnosti između vize za duži boravak (viza D) i odobrenja za privremeni boravak

Redakcija, Slobodan Miletić

Putni nalog - sadržina, način izdavanja i vođenja

Redakcija

Obavezno utvrđivanje privremene sprečenosti za rad zaposlenom od strane izabranog lekara

Jelica Radulović

Vodič za bezbedan i zdrav rad od kuće

Redakcija

Odgovori na sporna pitanja u vezi sa ostvarivanjem naknade za slučaj nezaposlenosti

Snežana Kolaković Peurača

Oporezivanje "gastarbajtera" i ugovori o izbegavanju dvostrukog oporezivanja

mr Dejan Dabetić

Ograničeno trajanje radnog odnosa na određeno vreme zasnovanog zbog "povećanog obima posla"

Tatjana Orlović

Rad na dan državnog praznika i prekovremeni rad zdravstvenog radnika

Jelica Radulović

Zapošljavanje osobe sa invaliditetom

Redakcija

Otkaz ugovora o radu zaposlenom koji uživa zaštitu za vreme odsustva sa rada radi nege deteta

Borivoje Živković

Nezakonitost odredbe Pravilnika o organizaciono-tehničkim uslovima koje moraju ispunjavati pravna lica za dobijanje ovlašćenja za izradu procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja

Redakcija

Ostvarivanje zaštite od sprečavanja zlostavljanja na radu lica angažovanog po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima

Redakcija

Sadržaj, način izrade i obaveze subjekata u vezi sa izradom procene rizika od katastrofa i planova zaštite i spasavanja

Redakcija

Pitanja i odgovori u vezi sa Programom "Moja prva plata"

Redakcija

Preporuke o preventivnim merama na radnom mestu nakon ukidanja vanrednog stanja

Redakcija

Prekovremeni rad zaposlenih koji rade od kuće za vreme vanrednog stanja bez odluke poslodavca

Redakcija

Uvođenje minimalne zarade za vreme vanrednog stanja

Redakcija

Uvođenje minimalne zarade za vreme vanrednog stanja

Redakcija

Uvođenje minimalne zarade za vreme vanrednog stanja

Redakcija

Korišćenje godišnjeg odmora za vreme vanrednog stanja

Redakcija

Razlika između preraspodele radnog vremena i prekovremenog rada

Redakcija

Test samostalnosti preduzetnika u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana

Redakcija

Pravo na uvećanu zaradu zaposlenog po osnovu rada nedeljom

Redakcija

Dostavljanje aneksa ugovora o radu zaposlenom za vreme bolovanja, korišćenja godišnjeg odmora i neplaćenog odsustva

Redakcija

Zapošljavanje stranaca počev od 1.1.2020. godine po osnovu vize za duži boravak

Snežana Nekvasil

Uslovi za obavljanje delatnosti parking servisa

Redakcija

Primena odluke o zabrani korišćenja plastičnih kesa za isporuku robe na mestu prodaje roba i usluga na teritoriji grada Beograda od 1.1.2020. godine

Redakcija

Uticaj privremene sprečenosti za rad na visinu primanja zaposlenih koji primaju minimalnu zaradu

Redakcija

Novi iznos boravišne takse na teritoriji grada Beograda

Redakcija

Dostavljanje IOS u elektronskom obliku

Redakcija

Pružanje usluga smeštaja "stan na dan"

Redakcija, Vera Rovčanin-Orlović

DRŽAVNI PRAZNIK 11. NOVEMBAR 2019. GODINE: Neradni dani i prava zaposlenih koji odsustvuju, odnosno rade na dan praznika

Redakcija

Ostvarivanje prava na naknadu za slučaj nezaposlenosti do sticanja uslova za penziju

Redakcija

Uslovi za početak obavljanja ugostiteljske delatnosti

Vera Rovčanin-Orlović

Uslovi za zasnivanje radnog odnosa sa maloletnim licem

Redakcija

Stan na dan - fizičko lice kao ugostitelj

Vera Rovčanin-Orlović i Redakcija

Korišćenje godišnjeg odmora u 2019. godini

Redakcija Paragraf Lex

Neradni dani i prava zaposlenih za vreme odsustva, odnosno za rad na dan praznika

Redakcija Paragraf Lex

Ograničenje sprovođenja izvršenja na zaradi, naknadi zarade i drugim primanjima zaposlenog

Redakcija Paragraf Lex

Postupak izvršenja na zaradi

Redakcija Paragraf Lex

Otkaz ugovora o radu zbog nedolaska na posao

Redakcija Paragraf Lex

Najčešća pitanja i greške podnosilaca u vezi sa elektronskom prijavom osnivanja doo

Marija Pajić

Povreda na radu na putu do posla

Redakcija Paragraf Lex

Određivanje visine otpremnine prilikom prestanka radnog odnosa prema Zakonu o radu

Redakcija Paragraf Lex

Ostvarivanje prava na godišnji odmor i srazmerni godišnji odmor

Redakcija Paragraf Lex

Novčana naknada za slučaj nezaposlenosti lica koje je dobilo jednokratnu naknadu za samozapošljavanje

Redakcija Paragraf Lex

Otkaz zaposlenom kao tehnološkom višku

Redakcija Paragraf Lex

Nova pravila u vezi sa prijavom zaposlenog na obavezno socijalno osiguranje

Redakcija Paragraf Lex

Slobodni dani za dobrovoljne davaoce krvi

Redakcija Paragraf Lex

Prestanak radnog odnosa i sticanje uslova za odlazak u penziju

Redakcija Paragraf Lex

Srazmerni deo godišnjeg odmora

Redakcija

Sticanje prava na godišnji odmor

Redakcija

KORIŠĆENJE GODIŠNJEG ODMORA NAKON MESEC DANA RADA: Na koliko dana godišnjeg odmora zaposleni ima pravo u tom slučaju?

Redakcija

Angažovanje korisnika porodične penzije po osnovu ugovora o delu

Marija Torlak

Zaštita prava u slučaju neplaćanja doprinosa od strane poslodavca

Vesna Stojanović

Korišćenje prava na bolovanje i otkaz ugovora o radu

Dušan Pavlović

Pravo na naknadu troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada u ustanovi obrazovanja

Marko Jekić

Promena poslodavca od strane zaposlene za vreme porodiljskog odsustva

Marko Jekić

Rok za izjašnjenje na upozorenje o otkazu ugovora o radu u slučaju objavljivanja na oglasnoj tabli

Snežana Bogdanović

Trajanje dnevnog odmora u preraspodeli radnog vremena

Snežana Bogdanović

Procena radne sposobnosti osobe sa invaliditetom

Redakcija

Pravo na naknadu štete za neiskorišćeni godišnji odmor porodilje kojoj po prestanku bolovanja prestaje radni odnos

Nada Đorđević

Da li trudnice ostvaruju pravo na 100% naknade za rad za vreme bolovanja i ko obezbeđuje naknadu zarade

Vera Paripović

Tehnološki višak

Radmila Lišanin

Pravo na naknadu štete za neiskorišćeni deo godišnjeg odmora

Redakcija Paragraf Lex

Uticaj nepotpisivanja zapisnika o izvršenom alko-testu od strane zaposlenog na sprovođenju postupka za utvrđivanje nepoštovanja radne discpline

Redakcija Paragraf Lex

Video snimak kao dokaz nepoštovanja radne obaveze

Redakcija Paragraf Lex

Podaci o ličnosti zaposlenog koje poslodavac ima pravo da obrađuje

Redakcija Paragraf Lex

Lica koja su u određenom rodbinskom odnosu sa vlasnikom privrednog društva, smatraju se povezanim licima sa tim društvom, nezavisno od toga da li imaju učešće u kapitalu ili upravljačka prava u društvu

Aleksandar Milanović

Poreski tretman prihoda po osnovu prodaje predmeta koji se smatraju sekundarnim sirovinama, sa stanovišta oporezivanja prihoda fizičkih lica porezom na dohodak građana

Svetlana Živanović Kuzmanović

Faktički rad

PRO BONO

Rad na određeno vreme i fleksibilni oblici radnog angažovanja bez radnog odnosa

PRO BONO

Zlostavljanje na radu – mobing

 

Inspekcija rada

PRO BONO

Nezakonit otkaz ugovora o radu

PRO BONO

Upućivanje na rad kod drugog poslodavca

Radmila Lišanin

Starosna penzija

Tatjana Nikolić

Prerastanje radnog odnosa na određeno u radni odnos na neodređeno vreme

Tatjana Nikolić

Prava zaposlenih kod promene poslodavca

Tatjana Nikolić

Do kog iznosa i pod kojim uslovima poslodavac može opteretiti zaradu zaposlenog novčanim potraživanjima?

Radmila Lišanin