Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Posao

Email Print


Do kog iznosa i pod kojim uslovima poslodavac može opteretiti zaradu zaposlenog novčanim potraživanjima?

Radmila Lišanin

Prava zaposlenih kod promene poslodavca

Tatjana Nikolić

Prerastanje radnog odnosa na određeno u radni odnos na neodređeno vreme

Tatjana Nikolić

Starosna penzija

Tatjana Nikolić

Upućivanje na rad kod drugog poslodavca

Radmila Lišanin

Nezakonit otkaz ugovora o radu

PRO BONO

Inspekcija rada

PRO BONO

Zlostavljanje na radu – mobing

 

Rad na određeno vreme i fleksibilni oblici radnog angažovanja bez radnog odnosa

PRO BONO

Faktički rad

PRO BONO

Poreski tretman prihoda po osnovu prodaje predmeta koji se smatraju sekundarnim sirovinama, sa stanovišta oporezivanja prihoda fizičkih lica porezom na dohodak građana

Svetlana Živanović Kuzmanović

Lica koja su u određenom rodbinskom odnosu sa vlasnikom privrednog društva, smatraju se povezanim licima sa tim društvom, nezavisno od toga da li imaju učešće u kapitalu ili upravljačka prava u društvu

Aleksandar Milanović

Podaci o ličnosti zaposlenog koje poslodavac ima pravo da obrađuje

Redakcija Paragraf Lex

Video snimak kao dokaz nepoštovanja radne obaveze

Redakcija Paragraf Lex

Uticaj nepotpisivanja zapisnika o izvršenom alko-testu od strane zaposlenog na sprovođenju postupka za utvrđivanje nepoštovanja radne discpline

Redakcija Paragraf Lex

Pravo na naknadu štete za neiskorišćeni deo godišnjeg odmora

Redakcija Paragraf Lex

Tehnološki višak

Radmila Lišanin

Da li trudnice ostvaruju pravo na 100% naknade za rad za vreme bolovanja i ko obezbeđuje naknadu zarade

Vera Paripović

Pravo na naknadu štete za neiskorišćeni godišnji odmor porodilje kojoj po prestanku bolovanja prestaje radni odnos

Nada Đorđević

Procena radne sposobnosti osobe sa invaliditetom

Redakcija

Trajanje dnevnog odmora u preraspodeli radnog vremena

Snežana Bogdanović

Rok za izjašnjenje na upozorenje o otkazu ugovora o radu u slučaju objavljivanja na oglasnoj tabli

Snežana Bogdanović

Promena poslodavca od strane zaposlene za vreme porodiljskog odsustva

Marko Jekić

Pravo na naknadu troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada u ustanovi obrazovanja

Marko Jekić

Korišćenje prava na bolovanje i otkaz ugovora o radu

Dušan Pavlović

Zaštita prava u slučaju neplaćanja doprinosa od strane poslodavca

Vesna Stojanović

Angažovanje korisnika porodične penzije po osnovu ugovora o delu

Marija Torlak

KORIŠĆENJE GODIŠNJEG ODMORA NAKON MESEC DANA RADA: Na koliko dana godišnjeg odmora zaposleni ima pravo u tom slučaju?

Redakcija

Sticanje prava na godišnji odmor

Redakcija

Srazmerni deo godišnjeg odmora

Redakcija

Prestanak radnog odnosa i sticanje uslova za odlazak u penziju

Redakcija Paragraf Lex

Slobodni dani za dobrovoljne davaoce krvi

Redakcija Paragraf Lex

Nova pravila u vezi sa prijavom zaposlenog na obavezno socijalno osiguranje

Redakcija Paragraf Lex

Otkaz zaposlenom kao tehnološkom višku

Redakcija Paragraf Lex

Novčana naknada za slučaj nezaposlenosti lica koje je dobilo jednokratnu naknadu za samozapošljavanje

Redakcija Paragraf Lex

Ostvarivanje prava na godišnji odmor i srazmerni godišnji odmor

Redakcija Paragraf Lex

Određivanje visine otpremnine prilikom prestanka radnog odnosa prema Zakonu o radu

Redakcija Paragraf Lex

Povreda na radu na putu do posla

Redakcija Paragraf Lex

Najčešća pitanja i greške podnosilaca u vezi sa elektronskom prijavom osnivanja doo

Marija Pajić

Otkaz ugovora o radu zbog nedolaska na posao

Redakcija Paragraf Lex

Postupak izvršenja na zaradi

Redakcija Paragraf Lex

Ograničenje sprovođenja izvršenja na zaradi, naknadi zarade i drugim primanjima zaposlenog

Redakcija Paragraf Lex

Neradni dani i prava zaposlenih za vreme odsustva, odnosno za rad na dan praznika

Redakcija Paragraf Lex

Korišćenje godišnjeg odmora u 2019. godini

Redakcija Paragraf Lex

Stan na dan - fizičko lice kao ugostitelj

Vera Rovčanin-Orlović i Redakcija

Uslovi za zasnivanje radnog odnosa sa maloletnim licem

Redakcija

Uslovi za početak obavljanja ugostiteljske delatnosti

Vera Rovčanin-Orlović

Ostvarivanje prava na naknadu za slučaj nezaposlenosti do sticanja uslova za penziju

Redakcija