Zastava Bosne i Hercegovine

Ograničeno trajanje radnog odnosa na određeno vreme zasnovanog zbog "povećanog obima posla"

Email PrintNAPOMENA:

  • Ovaj stručni tekst se odnosi na propise koji važe na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja autora teksta, koja se baziraju na tumačenju pozitivnopravnih normi, i ne predstavljaju obavezujuće instrukcije.
  • Ulaskom u DEMO verziju pravne baze Paragraf Lex, možete BESPLATNO pristupiti SVIM propisima Srbije i time možete utvrditi ažurnost ovog teksta.

Za razliku od posetilaca vebsajta koji mogu bez naknade pročitati odabrane stručne tekstove koji se odnose na pozitivne propise na dan objavljivanja teksta, pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex, u bazi uvek imaju dostupne tekstove koji se odnose na prethodne, nevažeće verzije propisa kao i nove komentare i druge dokumente koji se odnose na važeće propise. Isključivo pretplatnici na pravnu bazu uvek imaju pristup i ažurnim dokumentima. Baza se ažurira na dnevnom nivou.

Autor:Tatjana Orlović

Objavljeno: 10.12.2020.U skladu sa Zakonom o radu (dalje: Zakon), ukoliko se ugovor o radu zaključuje na određeno vreme, obavezni elementi ugovora biće i trajanje ugovora o radu na određeno vreme i osnov za zasnivanje radnog odnosa na određeno vreme.

Radni odnos na određeno vreme uređen je odredbom člana 37. Zakona, pri čemu je samo osnov angažovanja iz stava 1. ovog člana "... za zasnivanje radnog odnosa čije je trajanje unapred određeno objektivnim razlozima koji su opravdani rokom ili izvršenjem određenog posla ili nastupanjem određenog događaja, za vreme trajanja tih potreba." ograničen trajanjem prema odredbama st. 2. i 3. ovog člana odnosno do 24 meseca sa ili bez prekida.

Dakle, u ovom slučaju osnov za zasnivanje ovog ugovora proizlazi iz privremene potrebe poslodavca da angažuje određen broj ljudi, a za potrebu blagovremenog izvršenja povećanog obima posla.

Iz tog razloga, zakonodavac je odredbom člana 37. st. 2 i 3. Zakona ograničio trajanje i propisao da poslodavac može zaključiti jedan ili više ugovora o radu iz stava 1. ovog člana na osnovu kojih se radni odnos sa istim zaposlenim zasniva za period koji sa prekidima ili bez prekida ne može biti duži od 24 meseca, pri čemu se prekid kraći od 30 dana ne smatra prekidom.

Odnosno, ugovor o radu na određeno vreme sa istim zaposlenim poslodavac može zaključiti najduže na period od 24 meseca, ukoliko je prekid između dva ugovora o radu kraći od 30 dana, neće se računati u prekid, odnosno postoji fikcija da je i to vreme provedeno u radnom odnosu na određeno vreme. Nasuprot tome, prekid duži od 30 dana se neće računati u maksimalno vreme trajanja ugovora, utvrđeno Zakonom.

Da postavimo kroz primer:

Ukupno trajanje prethodnih ugovora o radu na određeno vreme (zaključenih u skladu sa članom 37. stav 1. Zakona)

Prekid

Preostali rok na koji se može zasnovati radni odnos na određeno vreme (sa osnovom u članu 37. stav 1. Zakona)

14 meseci

24 dana

9 meseci i 6 dana

7 meseci

3 meseca

17 meseci

24 meseca

13 meseci

0 meseci *

*Zaključivanje ugovora o radu na određeno vreme u smislu člana 37. stav 1. Zakona u ovom slučaju predstavljao bi ugovor zaključen suprotno odredbama ovog Zakona.

Međutim, Zakon predviđa i izuzetke u pet tačaka, kada se može zasnovati ugovor o radu na određeno u trajanju dužem od 24 meseca. Tako, u slučaju da se ugovor o radu na određeno zasniva radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog, saglasno članu 37. stav 4. tačka 1) Zakona, taj radni odnos može trajati onoliko koliko je i zaposlena (koju menja) odsutna, u slučaju iz pitanja dve godine, a najduže do njenog povratka.

Takođe, nema smetnji da poslodavac sa istim zaposlenim zaključi novi ugovor o radu na određeno vreme po isteku roka iz stava 4. tač. 1-3) ovog člana po istom, odnosno drugom pravnom osnovu, u skladu sa članom 37. stav 5. Zakona.

Kompanija Paragraf svojim pretplatnicima pruža odgovore na stručna pitanja koja se odnose na tumačenje prava.

Ukoliko niste naš pretplatnik možemo da Vas uputimo na:

  • našu internet stranicu na kojoj smo predstavili određene subjekte kojima se možete obratiti za besplatnu pravnu pomoć
  • adresar advokata, gde možete pronaći stručnjaka koji će Vam pružiti advokatske ili konsultantske usluge