Zastava Bosne i Hercegovine

Slobodni dani za dobrovoljne davaoce krvi

Email PrintNapomena:

  • Ovaj stručni tekst se odnosi na propise koji važe na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja autora teksta, koja se baziraju na tumačenju pozitivnopravnih normi, i ne predstavljaju obavezujuće instrukcije.
  • Ulaskom u DEMO verziju pravne baze Paragraf Lex, možete BESPLATNO pristupiti SVIM propisima Srbije i time možete utvrditi ažurnost ovog teksta.

Za razliku od posetilaca vebsajta koji mogu bez naknade pročitati odabrane stručne tekstove koji se odnose na pozitivne propise na dan objavljivanja teksta, pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex, u bazi uvek imaju dostupne tekstove koji se odnose na prethodne, nevažeće verzije propisa kao i nove komentare i druge dokumente koji se odnose na važeće propise. Isključivo pretplatnici na pravnu bazu uvek imaju pristup i ažurnim dokumentima. Baza se ažurira na dnevnom nivou.

Autor: Redakcija Paragraf Lex

Objavljeno: 21.12.2017.Zaposleni ima pravo na plaćeno odsustvo u trajanju od dva uzastopna dana računajući i dan dobrovoljnog davanja krvi, dok se opštim aktom ili ugovorom o radu može utvrditi pravo zaposlenog na plaćeno odsustvo i u dužem trajanju od dva dana.

Poslodavac treba da bude obavešten o nameri zaposlenog da odsustvuje sa posla radi davanja krvi, ali nema ovlašćenje da zaposlenom onemogući odsustvo u ovom slučaju. Zaposleni dokazuje poslodavcu da je dao krv na osnovu knjižice dobrovoljnog davaoca krvi, odnosno na osnovu potvrde nadležnog zdravstvenog organa gde je izvršeno davanje.

Zakonom o radu (dalje: Zakon) propisano je da zaposleni ima pravo na plaćeno odsustvo u trajanju od dva uzastopna dana za svaki slučaj dobrovoljnog davanja krvi računajući i dan davanja krvi.

Takođe je propisano da opštim aktom i ugovorom o radu može da se utvrdi pravo na plaćeno odsustvo u trajanju dužem od zakonskog maksimuma.

Polazeći od navedenih odredaba Zakona, zaposleni ima pravo na plaćeno odsustvo u trajanju od dva uzastopna dana računajući i dan dobrovoljnog davanja krvi, dok se opštim aktom ili ugovorom o radu može utvrditi pravo zaposlenog na plaćeno odsustvo i u dužem trajanju od dva dana.

Dakle, zaposleni ne može da bira kada će iskoristiti pravo na plaćeno odsustvo po ovom osnovu, već to pravo koristi na dan dobrovoljnog davanja krvi i narednog dana.

Pravo zaposlenog na plaćeno odsustvo zbog dobrovoljnog davanja krvi, zakonsko je pravo i ne trpi ograničenja. Poslodavac svakako treba da bude obavešten o nameri zaposlenog da odsustvuje sa posla radi davanja krvi, ali nema ovlašćenje da zaposlenom onemogući odsustvo u ovom slučaju. Zaposleni dokazuje poslodavcu da je dao krv na osnovu knjižice dobrovoljnog davaoca krvi, odnosno na osnovu potvrde nadležnog zdravstvenog organa gde je izvršeno davanje.

U članu 276. stav 1. tačka 3) i stav 2. Zakona propisano je da će se novčanom kaznom od 150.000 do 300.000 dinara kazniti za prekršaj poslodavac sa svojstvom pravnog lica, a preduzetnik kaznom od 50.000 do 150.000 dinara ako zaposlenom ne odobri korišćenje plaćenog odsustva u skladu sa odredbama ovog zakona (član 77). Takođe, za ovaj prekršaj kazniće se novčanom kaznom od 10.000 do 20.000 dinara odgovorno lice u pravnom licu, odnosno zastupnik pravnog lica.

Nadzor nad primenom ovog zakona, drugih propisa o radnim odnosima, opštih akata i ugovora o radu, kojima se uređuju prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih vrši inspekcija rada (član 268. Zakona), kojoj se zaposleni može obratiti ukoliko su mu povređena prava utvrđena Zakonom, drugim propisom iz radnog odnosa, opštim aktom i ugovorom o radu.

Kompanija Paragraf svojim pretplatnicima pruža odgovore na stručna pitanja koja se odnose na tumačenje prava.

Ukoliko niste naš pretplatnik možemo da Vas uputimo na:

  • našu internet stranicu na kojoj smo predstavili određene subjekte kojima se možete obratiti za besplatnu pravnu pomoć
  • adresar advokata, gde možete pronaći stručnjaka koji će Vam pružiti advokatske ili konsultantske usluge