Zastava Bosne i Hercegovine

Poreski tretman prihoda po osnovu prodaje predmeta koji se smatraju sekundarnim sirovinama, sa stanovišta oporezivanja prihoda fizičkih lica porezom na dohodak građana

Email Print


Napomena:
  • Ovaj stručni tekst se odnosi na propise koji važe na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja autora teksta, koja se baziraju na tumačenju pozitivnopravnih normi, i ne predstavljaju obavezujuće instrukcije.
  • Ulaskom u DEMO verziju pravne baze Paragraf Lex, možete BESPLATNO pristupiti SVIM propisima Srbije i time možete utvrditi ažurnost ovog teksta.

Za razliku od posetilaca vebsajta koji mogu bez naknade pročitati odabrane stručne tekstove koji se odnose na pozitivne propise na dan objavljivanja teksta, pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex, u bazi uvek imaju dostupne tekstove koji se odnose na prethodne, nevažeće verzije propisa kao i nove komentare i druge dokumente koji se odnose na važeće propise. Isključivo pretplatnici na pravnu bazu uvek imaju pristup i ažurnim dokumentima. Baza se ažurira na dnevnom nivou.

Autor: Svetlana Živanović Kuzmanović

Objavljeno: 14.02.2013.


Pitanje:

• Kakav je poreski tretman prihoda po osnovu prodaje predmeta koji se smatraju sekundarnim sirovinama, sa stanovišta oporezivanja prihoda fizičkih lica porezom na dohodak građana?

Odgovor:

Odredbama čl. 1. i 2. Zakona o porezu na dohodak građana ("Sl. glasnik RS", br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 - odluka US, 7/2012 - usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 - odluka US i 8/2013 - usklađeni din. izn. - dalje: Zakon) propisano je da porez na dohodak građana plaćaju fizička lica koja ostvaruju dohodak, na prihode iz svih izvora, sem onih koji su posebno izuzeti Zakonom.

Odredbom člana 85. stav 1. tačka 10) Zakona propisano je da se ostalim prihodima u smislu tog zakona smatraju i drugi prihodi koji po svojoj prirodi čine dohodak fizičkog lica, a naročito, pored ostalog, prihodi po osnovu prikupljanja i prodaje sekundarnih sirovina, ako nisu oporezovani kao prihodi od samostalne delatnosti u smislu Zakona.

Obveznik poreza na druge prihode je fizičko lice koje ostvari te prihode (stav 2. tog člana Zakona).

Poresku osnovicu čini oporezivi prihod, kao bruto prihod umanjen za normirane troškove u visini od 20%, na koju se primenjuje poreska stopa od 20%. Na druge prihode koje ostvari fizičko lice po osnovu prikupljanja i prodaje sekundarnih sirovina, obračunati porez umanjuje se za 40%.

Saglasno navedenom, sa stanovišta poreza na dohodak građana ukoliko se radi o prihodima koje fizičko lice ostvari po osnovu prodaje, u predmetnom slučaju flaša (staklenih ili plastičnih) kao pojedinih predmeta koji u pogledu svojstava, kao i sa stanovišta namene i upotrebe, po svojoj suštini predstavljaju sekundarne sirovine u momentu prodaje, odnosno otkupa pravnim licima koja su registrovana za vršenje otkupa sekundarnih sirovina, a radi njihove dalje prerade u smislu sekundarnih sirovina, smatramo da tako ostvareni prihod podleže plaćanju poreza na dohodak građana kao drugi prihod, saglasno odredbi člana 85. stav 1. tačka 10) Zakona.

Na naknadu ostvarenu po osnovu prikupljanja i prodaje sekundarnih sirovina ne obračunava se i ne plaća doprinos za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje, prema mišljenju Ministarstva za socijalna pitanja, broj 011-00-245/2003-03 od 12. novembra 2003. godine.Kompanija Paragraf svojim pretplatnicima pruža odgovore na stručna pitanja koja se odnose na tumačenje prava.

Ukoliko niste naš pretplatnik možemo da Vas uputimo na:

  • našu internet stranicu na kojoj smo predstavili određene subjekte kojima se možete obratiti za besplatnu pravnu pomoć
  • adresar advokata, gde možete pronaći stručnjaka koji će Vam pružiti advokatske ili konsultantske usluge