Zastava Bosne i Hercegovine

Rokovi za ispitivanje uslova radne okoline

Email PrintNAPOMENA:

  • Ovaj stručni tekst se odnosi na propise koji važe na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja autora teksta, koja se baziraju na tumačenju pozitivnopravnih normi, i ne predstavljaju obavezujuće instrukcije.
  • Ulaskom u DEMO verziju pravne baze Paragraf Lex, možete BESPLATNO pristupiti SVIM propisima Srbije i time možete utvrditi ažurnost ovog teksta.

Za razliku od posetilaca vebsajta koji mogu bez naknade pročitati odabrane stručne tekstove koji se odnose na pozitivne propise na dan objavljivanja teksta, pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex, u bazi uvek imaju dostupne tekstove koji se odnose na prethodne, nevažeće verzije propisa kao i nove komentare i druge dokumente koji se odnose na važeće propise. Isključivo pretplatnici na pravnu bazu uvek imaju pristup i ažurnim dokumentima. Baza se ažurira na dnevnom nivou.

Autori: Aleksandra Vasić

Objavljeno: 27.05.2021.Radna okolina u smislu Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu (dalje: Zakon) jeste prostor u kojem se obavlja rad i koji uključuje radna mesta, radne uslove, radne postupke i odnose u procesu rada.

Poslodavac je dužan da obezbedi zaposlenom rad na radnom mestu i u radnoj okolini u kojima su sprovedene mere bezbednosti i zdravlja na radu, a dužan je i da obezbedi da radni proces bude prilagođen telesnim i psihičkim mogućnostima zaposlenog, a radna okolina, sredstva za rad i sredstva i oprema za ličnu zaštitu na radu budu uređeni, odnosno proizvedeni i obezbeđeni, da ne ugrožavaju bezbednost i zdravlje zaposlenog, kako je propisano Zakonom.

Lice za bezbednost i zdravlje na radu obavlja poslove u skladu sa ovim zakonom, a naročito organizuje preventivna i periodična ispitivanja uslova radne okoline.

Postupak i rokovi preventivnih i periodičnih pregleda i provere opreme za rad kao i preventivnih i periodičnih ispitivanja uslova radne okoline, odnosno hemijskih, bioloških i fizičkih štetnosti (osim jonizujućih zračenja), mikroklime i osvetljenosti propisani su Pravilnikom o postupku pregleda i provere opreme za rad i ispitivanja uslova radne okoline (dalje: Pravilnik).

Preventivnim i periodičnim ispitivanjima uslova radne okoline proverava se i utvrđuje da li su na radnom mestu u radnoj okolini primenjene mere bezbednosti i zdravlja na radu utvrđene propisima u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, tehničkim propisima i standardima.

Ispitivanja, u smislu Pravilnika, obuhvataju:

  • mikroklimu (temperatura, brzina strujanja i relativna vlažnost vazduha), koje se vrši na radnim mestima u radnoj okolini u kojoj se obavlja proces rada, odnosno u kojoj se zaposleni kreću, ili zadržavaju duže od dva sata u toku radne smene, u letnjem i zimskom periodu, a ne vrši se u prostorijama u kojima tehnološki postupak uslovljava određene klimatske uslove;
  • hemijske štetnosti (gasovi, pare, dimovi i prašine), koje se vrši na radnom mestu u radnoj okolini gde se u tehnološkim i radnim procesima pojavljuju hemijske štetnosti, uzimanjem najmanje jednog uzorka na radnom mestu najbližem izvoru štetnosti i ako je utvrđena koncentracija hemijskih štetnosti na radnom mestu najbližem izvoru štetnosti iznad dozvoljenih koncentracija, ispitivanje hemijskih štetnosti vrši se uzimanjem najmanje jednog uzorka i na ostalim radnim mestima na kojima se opravdano očekuju te štetnosti, dok na radnim mestima na kojima je u postupku ispitivanja utvrđena koncentracija hemijskih štetnosti iznad dozvoljenih koncentracija vrši se kontinualno ispitivanje radi procene rizika i preduzimanja mera za smanjenje štetnosti i zaštitu zdravlja zaposlenih;
  • fizičke štetnosti (buka, vibracije i štetna zračenja - osim jonizujućih zračenja) koje se vrši na radnom mestu u radnoj okolini gde se pri tehnološkom i radnom procesu pojavljuju buka, vibracije i štetna zračenja;
  • osvetljenost na radnom mestu u radnoj okolini koje se vrši u skladu sa prihvaćenom metodologijom ispitivanja i merenja osvetljenosti, propisima u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, tehničkim propisima i standardima;
  • biološke štetnosti (virusi, bakterije, paraziti, gljivice, plesni i dr.) koje se obavlja u radnim prostorijama i na svim radnim mestima gde mogu da se opravdano očekuju u procesu rada ispitivanje se vrši u skladu sa prihvaćenom metodologijom ispitivanja prisutnosti bioloških štetnosti, kvantitativnom i kvalitativnom analizom.

Ispitivanja se obavljaju analizom svih elemenata uslova radne okoline tako da se daje jedinstvena ocena obavljenog ispitivanja.

Ispitivanja se, po pravilu, vrše u uslovima kada rade svi tehnološki kapaciteti (oprema za rad, instalacije za klimatizaciju, provetravanje i sl.), što se posebno navodi u stručnom nalazu.

Ispitivanje uslova radne okoline, osim ispitivanja bioloških štetnosti, može da vrši pravno lice sa licencom za obavljanje poslova ispitivanja uslova radne okoline, koje poseduje odgovarajuće instrumente i uređaje za vršenje ispitivanja i merenja, navedene sa tehničkim karakteristikama u prihvaćenoj metodologiji, dok ispitivanje uslova radne okoline - bioloških štetnosti može da vrši pravno lice sa licencom za obavljanje poslova ispitivanja uslova radne okoline - bioloških štetnosti, koje poseduje odgovarajuće instrumente, opremu, laboratorije i uređaje za ispitivanja i analizu bioloških štetnosti, navedene sa tehničkim karakteristikama u prihvaćenoj metodologiji.

O izvršenom ispitivanju uslova radne okoline izdaje se stručni nalaz.

Preventivna ispitivanja uslova radne okoline obavljaju se u roku od šest meseci od početka rada radnog, odnosno tehnološkog procesa, rekonstrukcije objekta u kom se obavlja radni proces (uređaja za grejanje, ventilaciju ili klimatizaciju, i sl.) ili zamene tehničkih kapaciteta kojima se menjaju uslovi rada, dok se periodična ispitivanja uslova radne okoline obavljaju na radnom mestu u radnoj okolini u roku od tri godine od dana prethodnog ispitivanja.

Na kraju, poslodavac je dužan da vodi i čuva evidencije o izvršenim ispitivanjima uslova radne okoline.

Kompanija Paragraf svojim pretplatnicima pruža odgovore na stručna pitanja koja se odnose na tumačenje prava.

Ukoliko niste naš pretplatnik možemo da Vas uputimo na:

  • našu internet stranicu na kojoj smo predstavili određene subjekte kojima se možete obratiti za besplatnu pravnu pomoć
  • adresar advokata, gde možete pronaći stručnjaka koji će Vam pružiti advokatske ili konsultantske usluge