Zastava Bosne i Hercegovine

Rok za izjašnjenje na upozorenje o otkazu ugovora o radu u slučaju objavljivanja na oglasnoj tabli

Email Print


Napomena:
  • Ovaj stručni tekst se odnosi na propise koji važe na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja autora teksta, koja se baziraju na tumačenju pozitivnopravnih normi, i ne predstavljaju obavezujuće instrukcije.
  • Ulaskom u DEMO verziju pravne baze Paragraf Lex, možete BESPLATNO pristupiti SVIM propisima Srbije i time možete utvrditi ažurnost ovog teksta.

Za razliku od posetilaca vebsajta koji mogu bez naknade pročitati odabrane stručne tekstove koji se odnose na pozitivne propise na dan objavljivanja teksta, pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex, u bazi uvek imaju dostupne tekstove koji se odnose na prethodne, nevažeće verzije propisa kao i nove komentare i druge dokumente koji se odnose na važeće propise. Isključivo pretplatnici na pravnu bazu uvek imaju pristup i ažurnim dokumentima. Baza se ažurira na dnevnom nivou.

Autor: Snežana Bogdanović

Objavljeno: 15.09.2016.Pitanje:

Kada počinje da teče rok za izjašnjenje zaposlenog, u slučaj neuspelog ličnog dostavljanja upozorenja na postojanje razloga za otkaz ugovora o radu, odnosno objavljivanja upozorenja na oglasnoj tabli?


Odgovor:

U članu 180. Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014), propisana je obaveza poslodavca da pre otkaza ugovora o radu u slučaju povrede radne obaveze ili nepoštovanja radne discipline, zaposlenog pisanim putem upozori na postojanje razloga za otkaz ugovora o radu i da mu ostavi rok od najmanje osam dana od dana dostavljanja upozorenja da se izjasni na navode iz upozorenja. U upozorenju poslodavac je dužan da navede osnov za davanje otkaza, činjenice i dokaze koji ukazuju na to da su se stekli uslovi za otkaz i rok za davanje odgovora na upozorenje.

U članu 185. ovog zakona st. 2-4. propisana je procedura za dostavljanje rešenja o otkazu ugovora o radu, koja se shodno primenjuje i na dostavljanje rešenja o odlučivanju o pravima, obavezama i odgovornosti zaposlenih (član 193. stav 2. Zakona o radu). Postupak za ličnu dostavu rešenja prema navedenim odredbama Zakona o radu vrši se na sledeći način: rešenje se zaposlenom dostavlja lično, u prostorijama poslodavca, odnosno na adresu prebivališta ili boravišta zaposlenog. Ako poslodavac zaposlenom nije mogao da dostavi rešenje na napred naveden način, dužan je da o tome sačini pismenu belešku i u tom slučaju rešenje se objavljuje na oglasnoj tabli poslodavca, a po isteku osam dana od dana objavljivanja rešenje se smatra dostavljenim.

Iako Zakonom o radu izričito nije propisano da se upozorenje iz člana 180. Zakona o radu dostavlja lično, u skladu sa odredbama člana 185. st. 2-4. Zakona o radu, pošto se radi o aktu čijim dostavljanjem zaposlenom počinje da teče rok za izjašnjenje na navode poslodavca iz upozorenja i odlučivanje o njegovim pravima, smatramo da se na dostavu upozorenja shodno primenjuju navedene odredbe Zakona o radu o načinu ličnog dostavljanja rešenja.

To znači da u konkretnom slučaju, poslodavac koji nije uspeo da izvrši dostavljanje zaposlenom upozorenja na adresu prebivališta ili boravišta, već mu se preporučena pošiljka vratila, treba da sačini belešku o tome i da upozorenje objavi na oglasnoj tabli, a po isteku roka od osam dana od dana objavljivanja istog, smatraće se da je upozorenje dostavljeno zaposlenom, i od tog datuma počinje da teče rok za njegovo izjašnjenje na navode iz upozorenja.Kompanija Paragraf svojim pretplatnicima pruža odgovore na stručna pitanja koja se odnose na tumačenje prava.

Ukoliko niste naš pretplatnik možemo da Vas uputimo na:

  • našu internet stranicu na kojoj smo predstavili određene subjekte kojima se možete obratiti za besplatnu pravnu pomoć
  • adresar advokata, gde možete pronaći stručnjaka koji će Vam pružiti advokatske ili konsultantske usluge