Zastava Bosne i Hercegovine

Pravo na uvećanu zaradu zaposlenog po osnovu rada nedeljom

Email PrintNAPOMENA:

 • Ovaj stručni tekst se odnosi na propise koji važe na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja autora teksta, koja se baziraju na tumačenju pozitivnopravnih normi, i ne predstavljaju obavezujuće instrukcije.
 • Ulaskom u DEMO verziju pravne baze Paragraf Lex, možete BESPLATNO pristupiti SVIM propisima Srbije i time možete utvrditi ažurnost ovog teksta.

Za razliku od posetilaca vebsajta koji mogu bez naknade pročitati odabrane stručne tekstove koji se odnose na pozitivne propise na dan objavljivanja teksta, pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex, u bazi uvek imaju dostupne tekstove koji se odnose na prethodne, nevažeće verzije propisa kao i nove komentare i druge dokumente koji se odnose na važeće propise. Isključivo pretplatnici na pravnu bazu uvek imaju pristup i ažurnim dokumentima. Baza se ažurira na dnevnom nivou.

Autor: Redakcija

Objavljeno: 05.03.2020.U skladu sa Zakonom o radu odgovarajuća zarada zaposlenog sastoji se od:

 • zarade za obavljeni rad i vreme provedeno na radu, a koja se sastoji od:
  • - osnovne zarade,
  • - dela zarade za radni učinak i
  • - uvećane zarade.
 • zarade po osnovu doprinosa zaposlenog poslovnom uspehu poslodavca (nagrade, bonusi i sl.) i
 • drugih primanja po osnovu radnog odnosa, u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu.

Pravo na uvećanu zaradu, kao sastavni deo zarade za obavljeni rad i vreme provedeno na radu, zaposleni ostvaruje u skladu Zakonom o radu. Propisano je da, zaposleni ima pravo na uvećanu zaradu u visini utvrđenoj opštim aktom i ugovorom o radu, i to:

 • 1) za rad na dan praznika koji je neradni dan - najmanje 110% od osnovice;
 • 2) za rad noću, ako takav rad nije vrednovan pri utvrđivanju osnovne zarade - najmanje 26% od osnovice;
 • 3) za prekovremeni rad - najmanje 26% od osnovice;
 • 4) po osnovu vremena provedenog na radu za svaku punu godinu rada ostvarenu u radnom odnosu kod poslodavca (dalje: minuli rad) - najmanje 0,4% od osnovice.

U navedenim slučajevima, u skladu sa Zakonom o radu, osnovicu za obračun uvećane zarade čini osnovna zarada utvrđena u skladu sa zakonom, opštim aktom i ugovorom o radu.

Kao što se može zaključiti, odredbama Zakona o radu nije propisano uvećanje zarade zaposlenima iz razloga što rade nedeljom, međutim, u skladu sa članom 8. stav 2. Zakona o radu - opštim aktom i ugovorom o radu mogu da se utvrde veća prava i povoljniji uslovi rada od prava i uslova utvrđenih zakonom, kao i druga prava koja nisu utvrđena zakonom, osim ako zakonom nije drukčije određeno. Isto tako, i članom 108. stav 4. Zakona o radu propisano je da opštim aktom i ugovorom o radu mogu da se utvrde i drugi slučajevi u kojima zaposleni ima pravo na uvećanu zaradu, kao što je uvećanje zarade po osnovu rada u smenama.

U skladu sa iznetim, prema našem mišljenju, opštim aktom (kolektivnim ugovorom odnosno pravilnikom o radu) i ugovorom o radu moguće je utvrditi pravo na uvećanu zaradu zaposlenog koji radi nedeljom s tim da je potrebno istovremeno i definisati iznos uvećanja zarade, odnosno jasno urediti na koji način će se utvrđivati visina uvećane zarade po ovom osnovu.

Prema našem mišljenju, a s obzirom da bi pravo na uvećanje zarade ostvarivali zaposleni koji rade nedeljom, ispravnije je ovo pravo utvrditi kao deo zarade za obavljeni rad i vreme provedeno na radu (uvećanje zarade kako je prethodno pojašnjeno), a ne kao deo zarade po osnovu doprinosa zaposlenog poslovnom uspehu poslodavca, odnosno u vidu nagrada i bonusa.

Kompanija Paragraf svojim pretplatnicima pruža odgovore na stručna pitanja koja se odnose na tumačenje prava.

Ukoliko niste naš pretplatnik možemo da Vas uputimo na:

 • našu internet stranicu na kojoj smo predstavili određene subjekte kojima se možete obratiti za besplatnu pravnu pomoć
 • adresar advokata, gde možete pronaći stručnjaka koji će Vam pružiti advokatske ili konsultantske usluge