Zastava Bosne i Hercegovine

Obaveza zaposlenih da nose zaštitne maske preko lica u zatvorenom prostoru u toku rada

Email PrintNAPOMENA:

  • Ovaj stručni tekst se odnosi na propise koji važe na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja autora teksta, koja se baziraju na tumačenju pozitivnopravnih normi, i ne predstavljaju obavezujuće instrukcije.
  • Ulaskom u DEMO verziju pravne baze Paragraf Lex, možete BESPLATNO pristupiti SVIM propisima Srbije i time možete utvrditi ažurnost ovog teksta.

Za razliku od posetilaca vebsajta koji mogu bez naknade pročitati odabrane stručne tekstove koji se odnose na pozitivne propise na dan objavljivanja teksta, pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex, u bazi uvek imaju dostupne tekstove koji se odnose na prethodne, nevažeće verzije propisa kao i nove komentare i druge dokumente koji se odnose na važeće propise. Isključivo pretplatnici na pravnu bazu uvek imaju pristup i ažurnim dokumentima. Baza se ažurira na dnevnom nivou.

Autor: Redakcija Paragraf Lex i Milan Stefanović

Objavljeno: 21.03.2022.Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti propisuje da mere lične zaštite od infekcije podrazumevaju takvo činjenje ili uzdržavanje od činjenja koje je usmereno na zaštitu sopstvenog i tuđeg zdravlja i života od zarazne bolesti, a koje naročito podrazumeva obavezu korišćenja ličnih zaštitnih sredstava u skladu sa prirodom bolesti, određeno ponašanje u zatvorenom i/ili na otvorenom prostoru, na javnim i privatnim okupljanjima i druge propisane mere lične zaštite kojim se sprečava ili suzbija širenje zarazne bolesti.

Propisano je da mere lične zaštite od infekcije, vrstu ličnih zaštitnih sredstava, prostor, objekte i uslove korišćenja tih sredstava, obaveze fizičkih i pravnih lica koja obavljaju delatnost ili koja koriste ili borave u tim objektima, odnosno prostoru, način vršenja kontrole i druga pitanja od značaja za primenu mera lične zaštite od infekcije radi sprečavanja ili suzbijanja širenja zarazne bolesti, propisuje Vlada.

Uredbom o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 propisano je da zaposleni u zdravstvenim ustanovama i ustanovama za smeštaj starih lica, kao i lica koja ulaze i borave u tim ustanovama, osim korisnika u ustanovama za smeštaj starih lica, obavezno nose zaštitne maske, a kontrolu primene ove mere vrši ministarstvo nadležno za poslove zdravlja. Obaveznost nošenja zaštitne maske važi, prema tome, samo za ove ustanove. Prekršaj za povredu ove obaveze propisan je ovom uredbom.

Istovremeno, Krizni štab za suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 zadržao je preporuku za nošenje zaštitnih maski u zatvorenom prostoru.

Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu (dalje: ZBZR) uređuje preventivne mere u ostvarivanju bezbednosti i zdravlja na radu, koje bliže uređuje ministar nadležan za rad.

ZBZR propisuje da je poslodavac dužan da donese akt o proceni rizika u pismenoj formi za sva radna mesta u radnoj okolini i da utvrdi način i mere za njihovo otklanjanje. Akt o proceni rizika je akt koji sadrži opis procesa rada sa procenom rizika od povreda i/ili oštećenja zdravlja na radnom mestu u radnoj okolini i mere za otklanjanje ili smanjivanje rizika u cilju poboljšanja bezbednosti i zdravlja na radu. Poslodavac je dužan da izmeni akt o proceni rizika u slučaju pojave svake nove opasnosti i promene nivoa rizika u procesu rada. Akt o proceni rizika zasniva se na utvrđivanju mogućih vrsta opasnosti i štetnosti na radnom mestu u radnoj okolini, na osnovu kojih se vrši procena rizika od nastanka povreda i oštećenja zdravlja zaposlenog.

Na osnovu člana 7. stav 2. ZBZR, ministar nadležan za rad doneo je Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad za sprečavanje pojave i širenja epidemije zarazne bolesti (dalje: Pravilnik), kojim se propisuju preventivne mere koje je poslodavac dužan da primeni radi sprečavanja pojave i širenja zarazne bolesti i otklanjanja rizika za bezbedan i zdrav rad zaposlenih, kao i lica koja se zateknu u radnoj okolini, kada nadležni organ proglasi epidemiju zarazne bolesti.

Poslodavac je dužan da, za sva radna mesta u radnoj okolini, donese plan primene mera za sprečavanje pojave i širenja epidemije zarazne bolesti, koji je sastavni deo akta o proceni rizika koji se donosi saglasno zakonu i propisima iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

Plan primene mera obavezno sadrži, pored ostalog, preventivne mere i aktivnosti za sprečavanje pojave epidemije zarazne bolesti.

U skladu sa Pravilnikom, poslodavac je dužan da u slučaju pojave zarazne bolesti kod svojih zaposlenih obezbedi primenu preventivnih mera, a naročito, pored ostalog, da se koriste propisana sredstva i oprema za ličnu zaštitu na radu i druge mere zaštite tokom procesa rada, kao i primenjuju mere po preporuci epidemiologa.

Zaposleni je obavezan da sprovodi sve preventivne mere bezbednosti i zdravlja na radu kako bi sačuvao svoje zdravlje, kao i zdravlje drugih zaposlenih, i da namenski koristi propisana sredstva i opremu za ličnu zaštitu na radu i da sa njima pažljivo rukuje, da ne bi ugrozio svoju bezbednost i zdravlje kao i bezbednost i zdravlje drugih lica.

Takođe, ZBZR propisuje da je poslodavac dužan da opštim aktom, odnosno kolektivnim ugovorom, utvrdi prava, obaveze i odgovornosti u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, s tim da poslodavac koji ima do deset zaposlenih - ova prava, obaveze i odgovornosti može utvrditi ugovorom o radu.

Zakonom o radu propisano je da poslodavac može da otkaže ugovor o radu zaposlenom koji svojom krivicom učini povredu radne obaveze, i to ako ne koristi ili nenamenski koristi obezbeđena sredstva ili opremu za ličnu zaštitu na radu.

Sledom izloženog, mišljenja smo da poslodavac, pored donošenja plana primene mera za sprečavanje pojave i širenja epidemije zarazne bolesti, koji je sastavni deo akta o proceni rizika, može, u skladu sa preporukom Kriznog štaba za suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 i, uopšte, epidemiološkim preporukama za nošenje zaštitne maske radi sprečavanja zarazne bolesti, svojim opštim aktom (pravilnikom) da utvrdi obavezu da zaposleni u toku rada nose zaštitne maske preko lica u zatvorenom prostoru. Zaštitne maske bi opštim aktom bile utvrđene kao sredstvo, odnosno oprema za ličnu zaštitu na radu. Za njihovu nabavku i obezbeđivanje je zadužen poslodavac. U cilju osiguranja sprovođenja ove mere, nenošenje zaštitne maske, kao utvrđenog sredstva, odnosno opreme za ličnu zaštitu na radu, ovim opštim aktom predvidelo bi se kao povreda radne obaveze.

Kompanija Paragraf svojim pretplatnicima pruža odgovore na stručna pitanja koja se odnose na tumačenje prava.

Ukoliko niste naš pretplatnik možemo da Vas uputimo na:

  • našu internet stranicu na kojoj smo predstavili određene subjekte kojima se možete obratiti za besplatnu pravnu pomoć
  • adresar advokata, gde možete pronaći stručnjaka koji će Vam pružiti advokatske ili konsultantske usluge