Zastava Bosne i Hercegovine

Uslovi za obavljanje delatnosti parking servisa

Email PrintNAPOMENA:

  • Ovaj stručni tekst se odnosi na propise koji važe na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja autora teksta, koja se baziraju na tumačenju pozitivnopravnih normi, i ne predstavljaju obavezujuće instrukcije.
  • Ulaskom u DEMO verziju pravne baze Paragraf Lex, možete BESPLATNO pristupiti SVIM propisima Srbije i time možete utvrditi ažurnost ovog teksta.

Za razliku od posetilaca vebsajta koji mogu bez naknade pročitati odabrane stručne tekstove koji se odnose na pozitivne propise na dan objavljivanja teksta, pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex, u bazi uvek imaju dostupne tekstove koji se odnose na prethodne, nevažeće verzije propisa kao i nove komentare i druge dokumente koji se odnose na važeće propise. Isključivo pretplatnici na pravnu bazu uvek imaju pristup i ažurnim dokumentima. Baza se ažurira na dnevnom nivou.

Autor: Redakcija

Objavljeno: 17.01.2020.Zakon o komunalnim delatnostima (dalje: Zakon) određuje da su komunalne delatnosti - delatnosti pružanja komunalnih usluga od značaja za ostvarenje životnih potreba fizičkih i pravnih lica kod kojih je jedinica lokalne samouprave dužna da stvori uslove za obezbeđenje odgovarajućeg kvaliteta, obima, dostupnosti i kontinuiteta, kao i nadzor nad njihovim vršenjem, da su u pitanju delatnosti od opšteg interesa i da u njih spada i upravljanje javnim parkiralištima.

Prema Zakonu, upravljanje javnim parkiralištima je usluga održavanja javnih parkirališta i prostora za parkiranje na obeleženim mestima (zatvoreni i otvoreni prostori), organizacija i vršenje kontrole i naplate parkiranja, usluga uklanjanja nepropisno parkiranih, odbačenih ili ostavljenih vozila, premeštanje parkiranih vozila pod uslovima propisanim ovim i drugim posebnim zakonom, postavljanje uređaja kojima se po nalogu nadležnog organa sprečava odvoženje vozila, kao i uklanjanje, premeštanje vozila i postavljanje uređaja kojima se sprečava odvoženje vozila u slučajevima predviđenim posebnom odlukom skupštine jedinice lokalne samouprave kojom se uređuje način obavljanja komunalne delatnosti upravljanja javnim parkiralištima, kao i vršenje naplate ovih usluga.

Jedinica lokalne samouprave, u skladu sa ovim Zakonom, pored ostalog, uređuje i obezbeđuje obavljanje komunalnih delatnosti i njihov razvoj, odnosno uređuje uslove obavljanja komunalnih delatnosti, prava i obaveze korisnika komunalnih usluga, obim i kvalitet komunalnih usluga i način vršenja nadzora nad obavljanjem komunalnih delatnosti.

Saglasno Zakonu, komunalnu delatnost mogu obavljati javno preduzeće, privredno društvo, preduzetnik ili drugi privredni subjekt.

Zakonom je uređeno poveravanje obavljanja komunalne delatnosti. Pod poveravanjem obavljanja komunalne delatnosti podrazumeva se vremenski oročeno ugovorno uređivanje odnosa u vezi sa obavljanjem komunalne delatnosti ili pojedinih poslova iz okvira komunalne delatnosti između jedne ili više jedinica lokalne samouprave i vršioca komunalne delatnosti, koje za cilj ima pružanje komunalnih usluga na teritoriji jedne ili više jedinica lokalne samouprave ili na delu teritorije jedinice lokalne samouprave. Izuzetno, komunalne delatnosti u sklopu pogrebne delatnosti ne poveravaju se, već ih mogu obavljati svi privredni subjekti koji ispunjavaju propisane uslove. Poveravanje obavljanja komunalne delatnosti vrši se na osnovu odluke skupštine jedinice lokalne samouprave o načinu obavljanja komunalne delatnosti i ugovora o poveravanju, osim kada se osniva javno preduzeće. Na postupak poveravanja obavljanja komunalne delatnosti čije se finansiranje obezbeđuje iz budžeta jedinice lokalne samouprave, odnosno čije se finansiranje obezbeđuje u celosti ili delimično naplatom naknade od korisnika komunalnih usluga, primenjuju se odredbe Zakona o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama.

Zakonom je propisano uređivanje međusobnih odnosa vršilaca komunalne delatnosti i korisnika usluga. Propisano je, između ostalog, da skupština jedinice lokalne samouprave odlukama propisuje način obavljanja komunalne delatnosti, kao i opšta i posebna prava i obaveze vršilaca komunalne delatnosti i korisnika usluga na svojoj teritoriji, uključujući i način plaćanja cene komunalne usluge, način vršenja kontrole korišćenja i naplate komunalne usluge i ovlašćenja vršioca komunalne delatnosti u vršenju kontrole i mere koje su kontrolori ovlašćeni da preduzimaju. Odluka skupštine jedinice lokalne samouprave, koja propisuje opšta i posebna prava i obaveze vršilaca komunalne delatnosti i korisnika komunalnih usluga neposredno se primenjuje na sve ugovorne odnose vršilaca komunalne delatnosti sa korisnicima komunalnih usluga kao opšti uslovi poslovanja.

Uredbom o klasifikaciji delatnosti u okviru sektora N - Saobraćaj i skladištenje, oblasti 52 Skladištenje i prateće aktivnosti u saobraćaju, grana 52.1 Skladištenje, grupa 52.10 Skladištenje utvrđeno je da ova grupa ne obuhvata, između ostalog, parkirališta za motorna vozila, del. 52.21. Delatnost 52.21 Uslužne delatnosti u kopnenom saobraćaju obuhvata aktivnosti u vezi s kopnenim prevozom putnika, životinja ili tereta: rad objekata i opreme na terminalima, kao što su železničke i autobuske stanice i stanice za manipulisanje teretom, upravlјanje železničkom infrastrukturom (održavanje, organizovanje i regulisanje železničkog saobraćaja i obezbeđenje pristupa i korišćenja javne železničke infrastrukture), prateće aktivnosti u vezi s korišćenjem (naplata i održavanje) puteva, mostova, tunela, parkirališta ili garaža, parkirališta za bicikle, zimskog smeštaja prikolica i dr, kao i menjanje koloseka (skretanje) i ranžiranje, vuču vozila i pomoć na putu i pretvaranje gasa u tečnost u svrhu prevoza.

Odlukama i rešenjima jedinica lokalne samouprave, u skladu sa Zakonom, uređuju se uslovi i način organizovanja poslova u obavljanju komunalne delatnosti održavanja javnih prostora za parkiranje (javna parkirališta), kao i uslovi korišćenja javnih parkirališta na teritoriji grada/opštine, te određuju opšta parkirališta na teritoriji grada/opštine na kojima se vrši naplata parkiranja, kao i druga povezana pitanja. Primera radi, grad Beograd je ova pitanja uredio Odlukom o javnim parkiralištima i Rešenjem o opštim parkiralištima.

Ovim odlukama jedinica lokalne samouprave predviđeno je da delatnost javnog parkirališta, odnosno poslove upravljanja, korišćenja i održavanja javnih parkirališta na teritoriji te jedinice lokalne samouprave može obavljati samo javno komunalno preduzeće, koje je osnovano u te svrhe (npr. Javno komunalno preduzeće "Parking servis") ili, pored javnog komunalnog preduzeća, i privredno društvo, preduzetnik ili drugi privredni subjekt, koji ispunjava uslove za poveravanje obavljanja ove delatnosti.

Sledom izloženog, imajući u vidu da je u pitanju komunalna delatnost i da je uređeno ko može biti vršilac ove komunalne delatnosti, a posebno odredbu člana 9. st. 2. i 3. Zakona, iz kojih tumačenjem pomoću "razloga suprotnosti" proizlazi da se sve komunalne delatnosti, osim pogrebne delatnosti, obavljaju od strane javnog preduzeća i/ili kao poverene komunalne delatnosti, te određenje vršioca komunalne delatnosti javnog parkirališta i prostora za parkiranje na obeleženim mestima u gradskim i opštinskim odlukama, proizlazi da delatnost parkirališta za motorna vozila u sklopu delatnosti 52.21 Uslužne delatnosti u kopnenom saobraćaju, odnosno javnog parkirališta i prostora za parkiranje na obeleženim mestima, može da obavlja javno preduzeće i/ili privredno društvo, preduzetnik ili drugi privredni subjekt, koji ispunjava propisane uslove i kome je, u skladu sa zakonom, jedinica lokalne samouprave poverila obavljanje ove delatnosti. Neophodni su odluka nadležnog organa jedinice lokalne samouprave o poveravanju obavljanja ove delatnosti i ugovor o poveravanju obavljanja ove delatnosti. Time ova delatnost spada u tzv. regulisani režim (režim dozvole/koncesije), što znači da je privredni subjekat koji nije javno preduzeće ne može obavljati ako mu grad/opština nije poverila njeno obavljanje. Da bi privredni subjekat mogao da obavlja ovu delatnost, odnosno da bi mu ona mogla biti poverena, neophodno je da ispunjava propisane prostorne, tehničke i bezbednosne uslove.

Kompanija Paragraf svojim pretplatnicima pruža odgovore na stručna pitanja koja se odnose na tumačenje prava.

Ukoliko niste naš pretplatnik možemo da Vas uputimo na:

  • našu internet stranicu na kojoj smo predstavili određene subjekte kojima se možete obratiti za besplatnu pravnu pomoć
  • adresar advokata, gde možete pronaći stručnjaka koji će Vam pružiti advokatske ili konsultantske usluge