Zastava Bosne i Hercegovine

Nova pravila u vezi sa prijavom zaposlenog na obavezno socijalno osiguranje

Email PrintNapomena:

  • Ovaj stručni tekst se odnosi na propise koji važe na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja autora teksta, koja se baziraju na tumačenju pozitivnopravnih normi, i ne predstavljaju obavezujuće instrukcije.
  • Ulaskom u DEMO verziju pravne baze Paragraf Lex, možete BESPLATNO pristupiti SVIM propisima Srbije i time možete utvrditi ažurnost ovog teksta.

Za razliku od posetilaca vebsajta koji mogu bez naknade pročitati odabrane stručne tekstove koji se odnose na pozitivne propise na dan objavljivanja teksta, pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex, u bazi uvek imaju dostupne tekstove koji se odnose na prethodne, nevažeće verzije propisa kao i nove komentare i druge dokumente koji se odnose na važeće propise. Isključivo pretplatnici na pravnu bazu uvek imaju pristup i ažurnim dokumentima. Baza se ažurira na dnevnom nivou.

Autor: Redakcija Paragraf Lex

Objavljeno: 02.01.2018.Krajem 2017. godine izmenjen je Zakon o radu (dalje: Zakon), kojim je promenjen rok za prijavu zaposlenog na obavezno socijalno osiguranje, tako da se ona mora izvršiti najkasnije pre stupanja na rad (zaposlenog i drugog radno angažovanog lica), a najranije sa danom zaposlenja, odnosno zaključenjem ugovora.

Ova promena roka propraćena je i odgovarajućim izmenama na Portalu Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja, čime je omogućeno da se prijava registruje i pre stupanja zaposlenog (i drugog angažovanog lica) na rad, što do 25. decembra 2017. godine nije bilo moguće.

Iako je ovom promenom na Portalu izvršeno usklađivanje sa Zakonom i omogućeno izvršavanje zakonske obaveze poslodavaca, u svakodnevnoj praksi ima još nedoumica kako postupiti.

Pre svega treba odrediti od kog momenta se može izvršiti prijava na Portalu, odnosno koliko unapred pre stupanja zaposlenog na rad. Ovaj rok nije dat Zakonom već se određuje prema momentu zaključenja ugovora i zavisi od ugovorne volje poslodavaca i zaposlenog, odnosno dana kada je ugovor popisan i dana koji je određen za stupanje na rad zaposlenog. Dakle, najraniji momenat prijave na Portal jeste momenat potpisivanja ugovora. Pre ovog datuma nije moguća prijava jer i ne postoji ugovor kao pravni osnov radnog angažovanja.

Promenjeni rok za prijavu na Portalu se ne odnosi na promenu i odjavu sa obaveznog socijalnog osiguranja, tako da se ista i dalje vrši u roku od tri dana. U vezi sa tim treba napomenuti da je na Portalu izvršena tehnička promena samo u odnosu na prijavu, a i dalje nije moguće promenu ili odjavu izvršiti unapred, odnosno pre nastupanja konkretnog datuma.

Posebno pitanje je kako izvršiti registraciju na Portalu tokom neradnih dana (npr. novogodišnjih praznika), obzirom na to da je samo prijava moguća unapred, ali ne i promena i odjava. Tipičan primer za ovu situacije jesu ugovori o radu na određeno vreme koji ističu 31. decembra, a gde zaposleni nastavlja sa radom, po novom ugovoru, od 1. januara. U navedenom slučaju potrebno bi bilo da se prvo lice odjavi sa 31. decembrom, i odmah narednog dana prijavi po novom ugovoru, kao poslodavac ne bi bio izložen prekršajnoj odgovornosti propisanoj u članu 276a Zakona. Preporuka za postupanje u ovoj situaciji jeste da se aneksiranjem ugovora o radu produži trajanje radnog odnosa, a ne odjava pa nova prijava (odnosno prestanak pa ponovo zasnivanje radnog odnosa), jer u navedenom slučaju poslodavac može ovo produženje registrovati kao promenu u roku od tri radna dana od nastanka i time izbeći eventualno kršenje Zakona zbog praktične nemogućnosti da se prijava izvrši najkasnije pre stupanja zaposlenog na rad, kako to nalaže Zakon.

Ovakvo postupanja u skladu je sa stavom nadležnog Ministarstva, a u vezi sa kontinuiranim trajanjem radnog odnosa na određeno vreme:

"Ukoliko poslodavac zaključuje aneks ugovora o radu ili novi ugovor o radu sa licem koje je u radnom odnosu na određeno vreme, pri čemu nema prekida, već se radni odnos nastavlja narednog dana od dana koji je u ugovoru utvrđen kao prestanak rada na određeno vreme, poslodavac podnosi samo prijavu promene podataka u odnosu na već podnetu prijavu na osiguranje, međutim ako se aneksom ugovora ili novim ugovorom o radu sa istim licem radni odnos nastavlja uz prekid poslodavac je dužan da podnese odjavu sa osiguranja, a nakon toga i novu prijavu na osiguranje sa odgovarajućim datumom početka osiguranja (Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, br. 011-00-99/2014-02 od 3.7.2014. godine)".

Kompanija Paragraf svojim pretplatnicima pruža odgovore na stručna pitanja koja se odnose na tumačenje prava.

Ukoliko niste naš pretplatnik možemo da Vas uputimo na:

  • našu internet stranicu na kojoj smo predstavili određene subjekte kojima se možete obratiti za besplatnu pravnu pomoć
  • adresar advokata, gde možete pronaći stručnjaka koji će Vam pružiti advokatske ili konsultantske usluge