Zastava Bosne i Hercegovine

Stan na dan - fizičko lice kao ugostitelj

Email PrintNAPOMENA:

  • Ovaj stručni tekst se odnosi na propise koji važe na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja autora teksta, koja se baziraju na tumačenju pozitivnopravnih normi, i ne predstavljaju obavezujuće instrukcije.
  • Ulaskom u DEMO verziju pravne baze Paragraf Lex, možete BESPLATNO pristupiti SVIM propisima Srbije i time možete utvrditi ažurnost ovog teksta.

Za razliku od posetilaca vebsajta koji mogu bez naknade pročitati odabrane stručne tekstove koji se odnose na pozitivne propise na dan objavljivanja teksta, pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex, u bazi uvek imaju dostupne tekstove koji se odnose na prethodne, nevažeće verzije propisa kao i nove komentare i druge dokumente koji se odnose na važeće propise. Isključivo pretplatnici na pravnu bazu uvek imaju pristup i ažurnim dokumentima. Baza se ažurira na dnevnom nivou.

Autor: Vera Rovčanin-Orlović i Redakcija

Objavljeno: 28.06.2019.U skladu sa novim Zakonom o ugostiteljstvu fizičko lice može da pruža ugostiteljske usluge u ugostiteljskom objektu domaće radinosti i seoskog turističkog domaćinstva do 30 individualnih ležajeva, za najviše 30 korisnika usluga.

Individualni ležaj namenjen je za jednu osobu. Izuzetno, ako ležaj po svojim dimenzijama može biti namenjen za dve osobe, smatraće se za dva individualna ležaja.

Fizičko lice u ugostiteljskom objektu domaće radinosti može da pruža samo ugostiteljske usluge smeštaja. (Napomena: do sada je fizičko lice u ugostiteljskom objektu domaće radinosti mogao da pruža i usluge ishrane).

Fizičko lice kao ugostitelj dužan je da na ulazu u objekat vidno istakne svoje ime i prezime, kao i kontakt telefon. Fizičko lice koje pruža ugostiteljske usluge u ugostiteljskom objektu domaće radinosti i seoskog turističkog domaćinstva mora biti vlasnik, odnosno suvlasnik tog smeštajnog objekta. Fizičko lice koje u okviru seoskog turističkog domaćinstva pruža ugostiteljske usluge smeštaja na otvorenom mora biti vlasnik, odnosno suvlasnik tog zemljišta.

U slučaju da ugostiteljske usluge u ugostiteljskom objektu domaće radinosti i seoskog turističkog domaćinstva pruža lice koje je suvlasnik tog smeštajnog objekta, dužno je da pre otpočinjanja delatnosti pribavi pisanu saglasnost drugog suvlasnika. Izuzetno, ugostiteljske usluge može da pruža i član porodičnog domaćinstva vlasnika, odnosno suvlasnika, uz njihovu pisanu saglasnost, koja mora biti overena kod javnog beležnika.

Članom porodičnog domaćinstva smatra se bračni drug, deca rođena u braku, van braka ili usvojena, braća i sestre, roditelji bračnih drugova i unučad, a koja lica sa vlasnikom, odnosno suvlasnikom stanuju u istom stanu, odnosno stambenom objektu.

Fizičko lice može neposredno da pruža ugostiteljske usluge, odnosno da vrši prodaju smeštajnih kapaciteta u ugostiteljskom objektu domaće radinosti i seoskog turističkog domaćinstva. Izuzetno fizičko lice može da vrši prodaju smeštajnih kapaciteta u ugostiteljskom objektu domaće radinosti i seoskog turističkog domaćinstva preko posrednika, o čemu zaključuju ugovor, sa propisanim sadržajem.  

Fizičko lice za pružene ugostiteljske usluge izdaje poseban račun, sa propisanim sadržajem. Fizičko lice je dužno da na dnevnom nivou vodi evidenciju izdatih računa, po načelima urednosti i tačnosti, na način koji ne dozvoljava brisanje ili izmenu unetih podataka, tako da se po hronološkom redu omogućava uvid u izdate račune.

Novim članom 84b Zakona o porezu na dohodak građana, koji se primenjuje od 1.7.2019. godine, propisano je da se prihodima od ugostiteljskih usluga smatraju prihodi koje fizičko lice saglasno zakonima kojima se uređuju ugostiteljstvo i turizam ostvari od pružanja ugostiteljskih usluga u ugostiteljskom objektu domaće radinosti i objektu seoskog turističkog domaćinstva.

Prihodima po tom osnovu smatraju se i prihodi koje fizičko lice saglasno zakonima kojima se uređuju ugostiteljstvo i turizam ostvari od usluga smeštaja u ugostiteljskom objektu domaće radinosti i objektu seoskog turističkog domaćinstva u periodu do 30 dana.

Ugostiteljskim objektom domaće radinosti i objektom seoskog turističkog domaćinstva, u smislu zakona kojima se uređuju ugostiteljstvo i turizam, smatra se ugostiteljski objekat domaće radinosti (kuća, apartman i soba) i objekat seoskog turističkog domaćinstva.

Poreski obveznik je fizičko lice koje ostvaruje prihode po osnovu pružanja ugostiteljskih usluga.

Poresku osnovicu čini oporezivi prihod. Oporezivi prihod se utvrđuje za kalendarsku godinu. Oporezivi prihod čini iznos 5% prosečne mesečne zarade po zaposlenom u Republici u godini koja prethodi godini za koju se utvrđuje porez, pomnožen brojem pojedinačnih ležajeva, odnosno kamp parcela i odgovarajućim koeficijentom prema kategoriji turističkog mesta saglasno zakonima kojima se uređuju ugostiteljstvo i turizam.

Koeficijenti prema kategoriji turističkog mesta i drugi elementi za oporezivanje prihoda po osnovu pružanja ugostiteljskih usluga, propisani su novim Pravilnikom o uslovima, kriterijumima i elementima za oporezivanje prihoda po osnovu pružanja ugostiteljskih usluga koji je objavljen u Službenom glasniku RS, br. 45/2019 od 21. juna 2019. godine. Ovaj pravilnik je stupio na snagu 29. juna 2019. godine, a primenjuje se od 1. jula 2019. godine.

Obveznik koji u toku godine počne da pruža ugostiteljske usluge dužan je da podnese poresku prijavu u roku od 15 dana od dana pravnosnažnosti rešenja kojim se objekat domaće radinosti i seoskog turizma razvrstava u odgovarajuću kategoriju u skladu sa zakonom kojim se uređuje ugostiteljstvo. Obveznik poreza po osnovu prihoda od pružanja ugostiteljskih usluga koji je podneo poresku prijavu, ali se u toku godine ne promene elementi od značaja za visinu poreske obaveze (broj ležajeva i kamp parcela, kategorija smeštajnih kapaciteta, kategorija turističkog mesta) za narednu godinu, nije dužan da podnese poresku prijavu za narednu godinu. Međutim, ukoliko se u toku godine promene elementi od značaja za visinu poreske obaveze, obveznik je dužan da o tome obavesti poreski organ podnošenjem poreske prijave u roku od 15 dana od dana nastanka promene.

Ukoliko u toku godine obveznik prestane da pruža ugostiteljske usluge, dužan je da o tome obavesti poreski organ podnošenjem poreske prijave u roku od 15 dana od dana kada prestane da pruža ugostiteljske usluge u skladu sa zakonom kojim se uređuje ugostiteljstvo.

Poresku prijavu za prihode po osnovu pružanja ugostiteljskih usluga obveznik je dužan da podnese poreskom organu na čijoj teritoriji se nalazi objekat domaće radinosti, odnosno objekat seoskog turističkog domaćinstva.

Porez na prihod po osnovu pružanja ugostiteljskih usluga utvrđuje se i plaća po rešenju poreskog organa, u roku od 15 dana od dana isteka kvartala.

Lica koja su  pre 1.7.2019. godine otpočela sa  pružanjem ugostiteljsiih usluga u skladu sa zakonima kojima se uređuju ugostiteljstvo i turizam, dužna su da zaključno sa 30.6.2019. godine podnesu poresku prijavu na novom Obrascu PPDG-4R nadležnom poreskom organu.

Kompanija Paragraf svojim pretplatnicima pruža odgovore na stručna pitanja koja se odnose na tumačenje prava.

Ukoliko niste naš pretplatnik možemo da Vas uputimo na:

  • našu internet stranicu na kojoj smo predstavili određene subjekte kojima se možete obratiti za besplatnu pravnu pomoć
  • adresar advokata, gde možete pronaći stručnjaka koji će Vam pružiti advokatske ili konsultantske usluge