Zastava Bosne i Hercegovine

Obavezno utvrđivanje privremene sprečenosti za rad zaposlenom od strane izabranog lekara

Email PrintNAPOMENA:

 • Ovaj stručni tekst se odnosi na propise koji važe na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja autora teksta, koja se baziraju na tumačenju pozitivnopravnih normi, i ne predstavljaju obavezujuće instrukcije.
 • Ulaskom u DEMO verziju pravne baze Paragraf Lex, možete BESPLATNO pristupiti SVIM propisima Srbije i time možete utvrditi ažurnost ovog teksta.

Za razliku od posetilaca vebsajta koji mogu bez naknade pročitati odabrane stručne tekstove koji se odnose na pozitivne propise na dan objavljivanja teksta, pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex, u bazi uvek imaju dostupne tekstove koji se odnose na prethodne, nevažeće verzije propisa kao i nove komentare i druge dokumente koji se odnose na važeće propise. Isključivo pretplatnici na pravnu bazu uvek imaju pristup i ažurnim dokumentima. Baza se ažurira na dnevnom nivou.

Autor: Jelica Radulović

Objavljeno: 28.01.2021.Zakonom o zdravstvenom osiguranju propisano je da privremenu sprečenost za rad utvrđuje izabrani lekar.

Takođe, Zakonom je propisano da je izabrani lekar:

 1. doktor medicine ili doktor medicine specijalista opšte medicine, odnosno specijalista medicine rada;
 2. doktor medicine specijalista pedijatrije;
 3. doktor medicine specijalista ginekologije;
 4. doktor stomatologije ili doktor stomatologije specijalista dečije i preventivne stomatologije,

te da osigurano lice može imati samo po jednog izabranog lekara iz navedenih grana medicine.

Izabrani lekar zaključuje poseban ugovor sa matičnom filijalom o obavljanju poslova izabranog lekara za potrebe obavezno osiguranih lica kojim lekar/stomatolog stiče ovlašćenja izabranog lekara, a dužan je da primi svako osigurano lice koje ga izabere, osim ako je kod tog izabranog lekara evidentiran broj osiguranih lica veći od utvrđenog standarda broja osiguranih lica po jednom izabranom lekaru.

Način i postupak izbora, odnosno promene izabranog lekara, kao i druga pitanja od značaja za ostvarivanje zdravstvene zaštite osiguranih lica, uređena su Pravilnikom o načinu i postupku ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja (dalje: Pravilnik).

Pravilnikom je propisana obaveza zdravstvene ustanove da, u slučaju privremene sprečenosti za rad izabranog lekara zbog bolesti, korišćenja porodiljskog odsustva, stručnog usavršavanja ili drugih opravdanih razloga, osiguranom licu obezbedi lekara koji će privremeno zameniti izabranog lekara.

Lekar koji zamenjuje izabranog lekara ima sva ovlašćenja, prava i obaveze izabranog lekara.

Pravilnikom je, takođe, propisano da, u slučaju da nije zadovoljno lekarom koji zamenjuje izabranog lekara, osigurano lice ima pravo da nakon tri meseca od dana zamene lekara, izabere drugog izabranog lekara (promena izabranog lekara), a ako zamena izabranog lekara traje duže od šest meseci, osigurano lice ima pravo da izabere novog izabranog lekara na propisan način i po propisanom postupku.

Dakle, privremenu sprečenost za rad može utvrditi samo izabrani lekar (odnosno lekar koji zamenjuje izabranog lekara koji je privremeno sprečen za rad zbog bolesti, korišćenja porodiljskog odsustva, stručnog usavršavanja ili drugih opravdanih razloga), pa je, u konkretnom slučaju, za ocenu "validnosti" bolovanja od značaja da li je zaposleni bolovanje "otvorio" kod svog izabranog lekara ili nije.

Odredbom člana 75. istog Zakona uređeno je povezivanje dana sprečenosti za rad, na način da:

 • u slučaju da je osiguranik privremeno sprečen za rad zbog jedne bolesti ili povrede, a narednog dana (bez prekida), odnosno najduže u roku od šest dana od poslednjeg dana prethodne sprečenosti za rad, bude sprečen za rad zbog iste ili druge bolesti ili povrede, dani sprečenosti za rad povezuju se u pogledu osnova, visine i isplatioca naknade zarade.
 • izabrani lekar, u tom slučaju, dužan je da osiguranika uputi na prvostepenu lekarsku komisiju po isteku 60 dana ukupne sprečenosti za rad.
 • u slučaju da je osiguranik privremeno sprečen za rad zbog iste ili dve različite bolesti, odnosno povrede, sa prekidom između sprečenosti za rad koji je duži od šest dana od poslednjeg dana prethodne sprečenosti za rad, dani sprečenosti za rad ne povezuju se u pogledu osnova, visine i isplatioca naknade zarade.
 • izabrani lekar, u tom slučaju, dužan je da osiguranika uputi na prvostepenu lekarsku komisiju ako je osiguranik bio sprečen za rad u ukupnom trajanju od 60 dana u periodu od 90 dana od dana koji prethodi privremenoj sprečenosti za rad nastaloj posle prekida privremene sprečenosti za rad.
 • u slučaju da je osiguranik privremeno sprečen za rad iz jednog razloga, a zatim bez prekida (naredni dan) bude sprečen za rad iz drugog razloga privremene sprečenosti, dani privremene sprečenosti za rad osiguranika ne povezuju se u pogledu osnova, visine i isplatioca naknade zarade.
 • izabrani lekar dužan je da osiguranika uputi na prvostepenu lekarsku komisiju po isteku 90 dana ukupne sprečenosti za rad, osim u slučaju privremene sprečenosti zbog teškog oštećenja zdravstvenog stanja deteta do navršenih 18 godina.

Kompanija Paragraf svojim pretplatnicima pruža odgovore na stručna pitanja koja se odnose na tumačenje prava.

Ukoliko niste naš pretplatnik možemo da Vas uputimo na:

 • našu internet stranicu na kojoj smo predstavili određene subjekte kojima se možete obratiti za besplatnu pravnu pomoć
 • adresar advokata, gde možete pronaći stručnjaka koji će Vam pružiti advokatske ili konsultantske usluge