Zastava Bosne i Hercegovine

Najčešća pitanja i greške podnosilaca u vezi sa elektronskom prijavom osnivanja doo

Email PrintNapomena:

 • Ovaj stručni tekst se odnosi na propise koji važe na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja autora teksta, koja se baziraju na tumačenju pozitivnopravnih normi, i ne predstavljaju obavezujuće instrukcije.
 • Ulaskom u DEMO verziju pravne baze Paragraf Lex, možete BESPLATNO pristupiti SVIM propisima Srbije i time možete utvrditi ažurnost ovog teksta.

Za razliku od posetilaca vebsajta koji mogu bez naknade pročitati odabrane stručne tekstove koji se odnose na pozitivne propise na dan objavljivanja teksta, pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex, u bazi uvek imaju dostupne tekstove koji se odnose na prethodne, nevažeće verzije propisa kao i nove komentare i druge dokumente koji se odnose na važeće propise. Isključivo pretplatnici na pravnu bazu uvek imaju pristup i ažurnim dokumentima. Baza se ažurira na dnevnom nivou.

Autor: Marija Pajić

Objavljeno: 24.01.2019.Sistem za podnošenje e-prijave osnivanja društva sa ograničeniom odgovornošću je osmišljen tako da usmerava korisnika tokom unosa podataka da ispravno i u skladu sa relevantnim propisima popuni registracionu prijavu. Na ovaj način se otklanjaju najčešći nedostaci u prijavi koji dovode do negativne odluke registratora.

Napominjemo da registrator proverava ispunjenost uslova za registraciju (u pogledu zauzetosti naziva, usklađenosti podataka unetih u prijavu i predviđenih osnivačkima aktom) tek nakon podnošenja registracione prijave.

Iako aplikacija u velikoj meri sama opominje da je došlo do neispravnog unosa, prethodno navedene stavke ne proverava, pa se može desiti da uspešno podnesete e-prijavu ali da ne dobijete pozitivnu odluku kojom se ona usvaja (npr. naziv već postoji u bazi podataka APR kao takav). U aplikaciji su posebno označenja polja koja se obavezno popunjavaju kao i dugme „i“ koje pruža više informacija. Podnosilac sâm mora da vodi računa o pravopisu pošto u postupku registracije ne postoji mogućnost izmene unetih podataka, odnosno prijava se usvaja u celini tako kako je popunjena i podaci se registruju isključivo onako kako ih je podnosilac uneo.

Preduslovi za podnošenje e-prijave

Za podnošenje e-prijave postoje tri važna preduslova. Podnosilac prijave mora da ima:

 1. elektronski potpis (koji će kasnije svakako koristiti za podnišenje finansijskih izveštaja ili komunikaciju sa Poreskom upravom;
 2. instaliran čitač elektronskih kartica i instaliranu NEXU aplikaciju za elektronsko potpisivanje. (NEXU aplikacija je dizajnirana od strane Agencije za privredne registre i može služiti korisniku i za kreiranje svih budućih elektronskih dokumenata, faktura i sl. njeno preuzimanje sa sajta APR je besplatno)
 3. mogućnost plaćanja elektronskim putem korišćenjem Visa, Dina ili MasterCard platne kartice;
 4. otvoren nalog na sistemu za centralizovano prijavljivanje korisnika Agencije za privredne registre, radi pristupa informacionom sistemu (koji će kasnije svakako koristiti za sve e usluge Agencije za privredne registre).

Najčešća pitanja

1. Ko može da ponese e-prijavu za upis doo u Registar privrednih subjekata?

E-prijavu može da podnese fizičko lice (budući član društva) ili lice koje za podnošenje prijave osnivanja Agenciji punomoćjem ovlasti budući član (punomoćnik).

Ukoliko je podnosilac budući član, prijavu potpisuje svojim kvalifikovanim elektronskim potpisom;

Ukoliko je podnosilac punomoćnik, on potpisuje prijavu svojim kvalifikovanim elektronskim potpisom, a u prilogu mora biti punomoćje u formi elektronskog dokumenta (potpisano od strane budućeg člana društva njegovim elektronskim potpisom).

2. Da li može da se podnese elektronskim putem prijava osnivanja višečlanog doo gde je jedan od budućih članova strano pravno lice u Registar privrednih subjekata?

Za sada ne. Trenutno aplikacija podržava podnošenje e-prijave za registraciju jednočlanog DOO čiji je član domaće ili strano fizičko lice, odnosno domaće pravno lice.

3. Da li treba uz e-prijavu da priložim fotokopiju lične karte u PDF formatu?

Ne, identitet podnosioca i fizičkog lica proverava sama aplikacija, validacijom kvalifikovanog elektronskog potpisa podnosioca.

4. Da li osnivački akt treba da bude overen kod notara?

Ne, osnivački akt koji se prilaže uz elektronsku prijavu treba da bude u formi elektronskog dokumenta potpisan elektronskim potpisom člana društva, odnosno zastupnika druuštav ukoliko je budući član domaće privredo društvo.

Nakon popunjavanja obaveznih elemenata, izvršite potpisivanje osnivačkog akat elektronskim potpisom člana drušva u odgovarajućem programu ili pomoću NEXU aplikacije za elektronsko potpisivanje.

5. Ukoliko uz prijavu pored osnivačkog akta želim da priložim još neki dokument, da li on može biti skenirana kopija?

Ne. Svi dokumenti koji se prilažu iz prijavu moraju biti u originalu, osim ukoliko nije propisano izričito da mogu biti u fotokopiji(npr. fotokopija lične karte kod „papirnih“ zahteva). Pošto se radi o elektronskoj prijavi priloženi dokumenti moraju biti u formi elektronskog dokumenta –potpisani elektronskim potpisom izdavaoca dokumenta.

Npr:

 • potvrda banke o uplaćenom osnivačkom ulogu, ukoliko je isti predviđen osnivačkom aktom, mora biti potpisana e-potpisom ovlašćenog lica banke koja je potvrdu izdala.
 • uverenje iz kaznene evidencije/ potvrda o neosuđivanosti mora biti snabdevena elektronskim potpisom ovlašćenog lica nadležne policijske uprave Ministarstva unutrašnjih poslova.

6. Da li mogu podnošenjem e-prijave da podnesem zahtev za PIB Poreskoj upravi ili da obavestim PIO fond o zasnivanju radnog odnosa?

Podnosilac ima mogućnost da preko ove aplikacije podnese:

- prijavu za dodelu PIB-a,

- prijavu za PDV evidentiranje,

- obavesti nadležnu instituciju da će član zasnovati radni odnos u privrednom društvu.

7. Koje su najčešće greške koje mogu da se naprave?

 • Prilikom navođenja predmeta poslovanja u poslovnom imenu ili prilikom unosa slova Č, Ć, Ž, Š i Đ, podnosioci često ne koriste dijakritike (npr. PETROVIĆ i PETROVIC, ČAČIĆ i CACIC, ŠUŠA i SUSA, ĐURIĆ i DJURIĆ),ili „progutaju“ neko slovo (npr. DRUŠTVO ZA DIZJN umesto DRUŠTVO ZA DIZAJN). Kako u postupku registracije ne postoji mogućnost izmene unetih podataka, odnosno e-prijava se usvaja u celini tako kako je popunjena i podaci se registruju isključivo onako kako ih je podnosilac uneo, jako je važno voditi računa o pravopisu.
 • Naziv ne sme biti zauzet ili sličan već registrovanom nazivu, što podnosilac može utvrditi pre podnošenja prijave pretragom registrovanih preduzetnika i njihovih naziva u pretragama podataka na Internet strani Agencije. U praksi, podnosiocu propuste da se informišu oko pravila koja se tiču naziva.
 • Poslovno ime je na srpskom jeziku, na ćiriličnom ili latiničnom pismu.

Pri tome je važno voditi računa da ukoliko se odabere jedno pismo u osnivačkom aktu ili odluci, istim pismom mora biti upisano i poslovno ime u registracionu prijavu. U suprotnom, postojaće nesaglasnost između registracione prijave i priložene dokumentacije, što predstavlja razlog za odbacivanje zahteva. Takođe, treba voditi računa kako je uneta oznaka pravne forme u apikaciju a kako je predviđeno poslovno ime u aktu. Npr u aplikaciji je navedeno BONUS DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU PARAĆIN a u aktu BONUS DOO PARAĆIN. Dakle, postoji nesaglasnost u pogledu oznake pravne forme , što je razlog za odbačaj.

 • Podatak o osnivačkom ulogu mora biti istovetno naveden u prijavi i aktu, u suprotnom ukoliko je u prijavi navedeno da je samo upisan a u aktu i da je upisan i uplaćem, postojaće nesaglasnost između registracione prijave i priložene dokumentacije, što predstavlja razlog za odbacivanje zahteva.

8. Mogu li u nekom trenutku registracije da odustanem, izmenim ili dopupnim e-prijavu?

Korisnik može nakon podnošenja prijave, a do donošenja odluke nadležnog registratora da:

- izmeni zahtev,

- dopuni zahtev,

- odustane od zahteva.

Ukoliko, podnosilac nakon plaćanja naknade i podnošenja prijave, uvidi da je napravio neku grešku, može do donošenja odluke Registartora da izmeni zahtev tako što će na početnom ekranu veb aplikacije za podnošenje e prijave osnivanja izabrati NOVI ZAHTEV, Započnite popunjavanje e-zahteva, PreduzetnikPrivredno društvo, ali će u ekranu UNOS NOVOG ZAPISA kao tip zahteva izabrati iz padajuće liste dopuna/izmena prijave za registraciju privrednog društva (najčeće se greškom bira ponovo Registraciona prijava osnivanja privrednog društva). Nakon odabira „tip zahteva“ „dopuna/izmena prijave za registraciju privrednog društva“ potrebno je uneti u sledećem polju Prethodni - polazni zahtev (veza) , broj osnovnog zahteva. Nakon izvršene akcije, aplikacija će prepisati sve podatke iz osnovnog uahteva te je dovoljno izvršiti imenu samo u spornim poljima ili obrisati poslati a aploudovati novi osnivački akt (potpisan elektronskim potpisom člana društva).

Kompanija Paragraf svojim pretplatnicima pruža odgovore na stručna pitanja koja se odnose na tumačenje prava.

Ukoliko niste naš pretplatnik možemo da Vas uputimo na:

 • našu internet stranicu na kojoj smo predstavili određene subjekte kojima se možete obratiti za besplatnu pravnu pomoć
 • adresar advokata, gde možete pronaći stručnjaka koji će Vam pružiti advokatske ili konsultantske usluge