Zastava Bosne i Hercegovine

Sadržaj, način izrade i obaveze subjekata u vezi sa izradom procene rizika od katastrofa i planova zaštite i spasavanja

Email PrintNAPOMENA:

  • Ovaj stručni tekst se odnosi na propise koji važe na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja autora teksta, koja se baziraju na tumačenju pozitivnopravnih normi, i ne predstavljaju obavezujuće instrukcije.
  • Ulaskom u DEMO verziju pravne baze Paragraf Lex, možete BESPLATNO pristupiti SVIM propisima Srbije i time možete utvrditi ažurnost ovog teksta.

Za razliku od posetilaca vebsajta koji mogu bez naknade pročitati odabrane stručne tekstove koji se odnose na pozitivne propise na dan objavljivanja teksta, pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex, u bazi uvek imaju dostupne tekstove koji se odnose na prethodne, nevažeće verzije propisa kao i nove komentare i druge dokumente koji se odnose na važeće propise. Isključivo pretplatnici na pravnu bazu uvek imaju pristup i ažurnim dokumentima. Baza se ažurira na dnevnom nivou.

Autor: Redakcija

Objavljeno: 12.08.2020.Na osnovu člana 17. stav 9. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama (dalje: Zakon) Vlada Republike Srbije donela je Uredbu o sadržaju, načinu izrade i obavezama subjekata u vezi sa izradom procene rizika od katastrofa i planova zaštite i spasavanja (dalje: Uredba), kojom se uređuje sadržaj i način izrade procene rizika od katastrofa i planova zaštite i spasavanja, kao i obaveze subjekata u vezi sa izradom akta.

Uredbom se konstatuje, Zakonom propisana, obaveza vršenja procene rizika od katastrofa, a na osnovu procene i donošenja plana zaštite i spasavanja, na čije su donošenje obavezani Republika Srbija, autonomne pokrajine, jedinice lokalne samouprave, subjekti od posebnog značaja za zaštitu i spasavanje, ali i privredna društva i druga pravna lica (proizlazi i iz relativno nečitke odredbe člana 15. Zakona, ali i iz jasne odredbe člana 18. Uredbe).

Član 117. Zakona pak predviđa da će subjekti koji su u obavezi da donesu procenu rizika od katastrofa, tu obavezu izvršiti najkasnije u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, te da će subjekti koji donose plan zaštite i spasavanja, tu obavezu izvršiti najkasnije u roku od devet meseci od dana stupanja na snagu Zakona, a propisan je rok i za donošenje plana smanjenja rizika od katastrofa (za subjekte koji imaju ovu obavezu)- 18 meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Kako je Zakon stupio na snagu 21.11.2018. godine sledi da su subjekti koji su saglasno ovom zakonu u obavezi da donesu:

  1. Procenu rizika od katastrofa - do 21.5.2019. godine;
  2. Plan zaštite i spasavanja - do 21.8.2019. godine;
  3. Plan smanjenja rizika od katastrofa - do 21.5.2020. godine.

Napominjemo da je članom 119. Zakona propisana obaveza da se podzakonski akti za sprovođenje ovog zakona donesu u roku od devet meseci od dana stupanja ovog zakona na snagu - odnosno do 21.8.2019. godine, te da će se do donošenja primenjivati podzakonski akti doneti na osnovu ranijeg Zakona o vanrednim situacijama ("Sl. glasnik RS", br. 111/2009, 92/2011 i 93/2012), a ako nisu u suprotnosti sa ovim zakonom. Uzevši navedeno u obzir, ali i da je Vlada sa zakašnjenjem od oko godinu dana donela Uredbu, zaključujemo da ni privredni subjekti nisu bili u mogućnosti da izvrše svoje obaveze, bez jasnog normiranja, a uprkos kratkim rokovima ostavljenim za usklađivanje i ostavljanju na snazi neusklađenih podzakonskih akata, donetih po ranijem zakonu.

Procena i Plan se izrađuju na osnovu Zakona, ove uredbe i Metodologije o načinu izrade i sadržaju procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja.

Procena rizika od katastrofa

Procena se sastoji od opšteg i posebnog dela i posebno se uređuje za nivo Republike, autonomnih pokrajina, jedinica lokalne samouprave, subjekta od posebnog značaja za zaštitu i spasavanje, privrednog društva i drugog pravnog lica.

Odredba člana 5. Uredbe propisuje da opšti deo Procene za nivo subjekata od posebnog značaja za zaštitu i spasavanje, privrednog društva i drugog pravnog lica sadrži podatke o privrednom društvu i drugom pravnom licu i podatke o njihovoj kritičnoj infrastrukturi.

Podaci o privrednom društvu i drugom pravnom licu su:

1) naziv;

2) delatnost;

3) sedište (opština, mesto, naziv ulice i broj, broj telefona, broj faksa, e-mejl);

4) struktura privrednog društva i drugog pravnog lica, sa organizacionim celinama (objektima) na način da se jasno stekne slika o funkcionisanju i značaju celina;

5) namena i kapacitet objekata;

6) broj zaposlenih;

7) osnovne karakteristike okruženja i povredivi objekti.

Poseban deo Procene, izrađuje se jedinstveno za nivo Republike Srbije, autonomnih pokrajina, jedinice lokalne samouprave, subjekata od posebnog značaja za zaštitu i spasavanje, privrednog društva i drugog pravnog lica, i sadrži:

1) identifikaciju opasnosti od katastrofa (elementarne nepogode i tehničko-tehnološke nesreće);

2) smernice za izradu scenarija;

3) smernice za određivanje nivoa rizika.

 

Plan zaštite i spasavanja

Plan subjekata od posebnog značaja za zaštitu i spasavanje, sadrži sledeće elemente:

1) rano upozoravanje i pripravnost - spremnost (za organizacione celine koje su nosioci izvršenja zadataka u oblasti zaštite i spasavanja dobijenih od nadležnih štabova za vanredne situacije);

2) izvršenje zadataka utvrđenih Nacionalnim planom, Planom autonomnih pokrajina i Planom Grada Beograda i Planom jedinica lokalne samouprave, koje sadrži:

(1) pregled dobijenih zadataka,

(2) pregled mera i aktivnosti na sprovođenju dobijenih zadataka,

(3) spisak zaposlenih koji se angažuju u izvršenju dobijenih zadataka,

(4) pregled materijalno-tehničkih sredstava koja se angažuju u sprovođenju dobijenih zadataka,

(5) plan aktiviranja,

(6) izvod iz pregleda privrednih društava i drugih pravnih lica sa kojima sarađuje u izvršenju dobijenih zadataka;

3) mere civilne zaštite - zaštita i spasavanje zaposlenih i korisnika usluga subjekata od posebnog značaja za zaštitu i spasavanje, i to:

(1) uzbunjivanje,

(2) evakuacija,

(3) sklanjanje,

(4) zbrinjavanje ugroženih i nastradalih,

(5) prva pomoć,

(6) pregled sredstava za ličnu i uzajamnu i kolektivnu zaštitu.

Prema odredbi člana 12. Uredbe Plan privrednih društava i drugih pravnih lica, sadrži sledeće elemente:

1) uvod (organizovanje zaštite i spasavanja po opasnostima prepoznatim kroz Procenu, šemu organizacione strukture privrednog društva i drugog pravnog lica sa njihovim elementima sistema zaštite i spasavanja);

2) mere i zadatke civilne zaštite - zaštita i spasavanje zaposlenih i korisnika usluga pravnih lica, i to:

(1) uzbunjivanje,

(2) evakuacija,

(3) sklanjanje,

(4) prva pomoć,

(5) pregled sredstava za ličnu, uzajamnu i kolektivnu zaštitu.

Plan za ostale subjekte koji imaju obavezu izrade Procene i Plana bliže će se urediti Metodologijom o načinu izrade i sadržaju procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja. Napominjemo da prema Zakonu i Metodologiju donosi ministar nadležan za unutrašnje poslove, te da se očekuje njeno donošenje radi kompletiranja „kruga“ propisa kojima se uređuje način izrade i sadržaj procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja.

Način izrade i obaveze subjekata u izradi Procene i Plana

Subjekti od posebnog značaja, kao pravna lica od značaja za sistem smanjenja rizika i upravljanja vanrednim situacijama i koji su određeni odlukom nadležnog organa da budu nosioci posebnih zadataka u sistemu smanjenja rizika i upravljanju vanrednim situacijama, izrađuju Procenu i Plan samostalno ukoliko imaju ovlašćenje za izradu sopstvene Procene i Plana ili angažuju pravna lica sa ovlašćenjem za izradu ovih dokumenata. (član 16. Uredbe)

Kao što je u uvodnom delu navedeno - odredbom člana 18. Uredbe se potvrđuje da i privredna društva imaju obavezu donošenja Procene i Plana, i to ne samo oni koji su nosioci posebnih zadataka odnosno oni subjekti koji spadaju u red subjekata od posebnog značaja za zaštitu i spasavanje, već svi privredni subjekti (i druga pravna lica, osim preduzetnika).

Procene i Planovi se ažuriraju u skladu sa potrebama i novim okolnostima, a u celini se ponovo izrađuju i donose na svake tri godine nakon čega se dostavljaju na saglasnost Ministarstvu. Subjekti koji samostalno izrađuju Procenu i Plan u obavezi su da angažuju nadležne institucije u postupku identifikovanja opasnosti.

Kompanija Paragraf svojim pretplatnicima pruža odgovore na stručna pitanja koja se odnose na tumačenje prava.

Ukoliko niste naš pretplatnik možemo da Vas uputimo na:

  • našu internet stranicu na kojoj smo predstavili određene subjekte kojima se možete obratiti za besplatnu pravnu pomoć
  • adresar advokata, gde možete pronaći stručnjaka koji će Vam pružiti advokatske ili konsultantske usluge