Zastava Bosne i Hercegovine

Novi iznos boravišne takse na teritoriji grada Beograda

Email PrintNAPOMENA:

  • Ovaj stručni tekst se odnosi na propise koji važe na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja autora teksta, koja se baziraju na tumačenju pozitivnopravnih normi, i ne predstavljaju obavezujuće instrukcije.
  • Ulaskom u DEMO verziju pravne baze Paragraf Lex, možete BESPLATNO pristupiti SVIM propisima Srbije i time možete utvrditi ažurnost ovog teksta.

Za razliku od posetilaca vebsajta koji mogu bez naknade pročitati odabrane stručne tekstove koji se odnose na pozitivne propise na dan objavljivanja teksta, pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex, u bazi uvek imaju dostupne tekstove koji se odnose na prethodne, nevažeće verzije propisa kao i nove komentare i druge dokumente koji se odnose na važeće propise. Isključivo pretplatnici na pravnu bazu uvek imaju pristup i ažurnim dokumentima. Baza se ažurira na dnevnom nivou.

Autor: Redakcija

Objavljeno: 20.12.2019.Odlukom o izmeni Odluke o boravišnoj taksi visina boravišne takse od 1.1.2020. godine iznosiće 160,00 dinara.

Boravišnu taksu korisnik usluga plaća za svaki dan boravka u ugostiteljskom objektu za smeštaj. Naplatu boravišne takse od korisnika usluge, naplaćuje subjekt koji pruža uslugu smeštaja. Boravišna taksa se naplaćuje istovremeno sa naplatom usluge smeštaja. Davalac smeštaja dužan je da u računu za uslugu smeštaja posebno iskaže iznos boravišne takse.

Sredstva od naplaćene boravišne takse davalac smeštaja uplaćuje na propisan račun javnog prihoda, do petog u mesecu, za prethodni mesec.

Ukoliko davalac smeštaja ne naplati boravišnu taksu, dužan je da na svoj teret uplati iznos nenaplaćene boravišne takse u roku od 15 dana, računajući od dana utvrđene obaveze.

U vezi sa plaćanjem boravišne takse, Zakonom o ugostiteljstvu (dalje: Zakon) propisano je da je obveznik plaćanja boravišne takse fizičko lice, koje pruža usluge smeštaja u objektima domaće radinosti.

Boravišnu taksu fizičko lice plaća u utvrđenom godišnjem iznosu na propisan način.

Na osnovu člana Zakona, Vlada Republike Srbije je donela Uredbu o uslovima i načinu utvrđivanja visine godišnjeg iznosa boravišne takse za fizičko lice koje pruža ugostiteljske usluge smeštaja u objektima domaće radinosti i seoskom turističkom domaćinstvu, kao i način i rokovi plaćanja, kojom se bliže propisuju uslovi i način utvrđivanja visine godišnjeg iznosa boravišne takse za fizičko lice koje pruža ugostiteljske usluge smeštaja u objektima domaće radinosti i seoskom turističkom domaćinstvu, kao i način i rokovi plaćanja.

Članom 3. navedene uredbe propisano je da se visina godišnjeg iznosa boravišne takse za fizičko lice utvrđuje tako što se broj individualnih ležaja, množi sa iznosom boravišne takse po individualnom ležaju u zavisnosti od teritorije na kojoj se ugostiteljski objekat nalazi, i to za:

1) I kategorija turističkog mesta - 3.300,00 dinara;

2) II kategorija turističkog mesta - 2.600,00 dinara;

3) III kategorija turističkog mesta - 2.000,00 dinara;

4) IV kategorija turističkog mesta - 1.300,00 dinara.

Ako se ugostiteljski objekat ne nalazi u granicama turističkog mesta, broj individualnih ležaja se množi sa iznosom od 1.000,00 dinara.

Za nepostupanje fizičkog lica po napred navedenim odredbama Zakona propisane su novčane kazne od 150.000 do 350.000 dinara.

Kompanija Paragraf svojim pretplatnicima pruža odgovore na stručna pitanja koja se odnose na tumačenje prava.

Ukoliko niste naš pretplatnik možemo da Vas uputimo na:

  • našu internet stranicu na kojoj smo predstavili određene subjekte kojima se možete obratiti za besplatnu pravnu pomoć
  • adresar advokata, gde možete pronaći stručnjaka koji će Vam pružiti advokatske ili konsultantske usluge