Zastava Bosne i Hercegovine

Novčana naknada za slučaj nezaposlenosti lica koje je dobilo jednokratnu naknadu za samozapošljavanje

Email PrintNapomena:

  • Ovaj stručni tekst se odnosi na propise koji važe na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja autora teksta, koja se baziraju na tumačenju pozitivnopravnih normi, i ne predstavljaju obavezujuće instrukcije.
  • Ulaskom u DEMO verziju pravne baze Paragraf Lex, možete BESPLATNO pristupiti SVIM propisima Srbije i time možete utvrditi ažurnost ovog teksta.

Za razliku od posetilaca vebsajta koji mogu bez naknade pročitati odabrane stručne tekstove koji se odnose na pozitivne propise na dan objavljivanja teksta, pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex, u bazi uvek imaju dostupne tekstove koji se odnose na prethodne, nevažeće verzije propisa kao i nove komentare i druge dokumente koji se odnose na važeće propise. Isključivo pretplatnici na pravnu bazu uvek imaju pristup i ažurnim dokumentima. Baza se ažurira na dnevnom nivou.

Autor: Redakcija Paragraf Lex

Objavljeno: 26.04.2018.Pravilnikom o kriterijumima, načinu i drugim pitanjima od značaja za sprovođenje mera aktivne politike zapošljavanja (dalje: Pravilnik) propisano je da korisnik novčane naknade kome je novčana naknada isplaćena u jednokratnom iznosu radi samozapošljavanja može ponovo da ostvari pravo na novčanu naknadu, ako po isteku vremena za koji mu je isplaćena novčana naknada u jednokratnom iznosu ponovo ispuni uslove za priznavanje prava na novčanu naknadu, a sve u skladu sa Zakonom o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti (dalje: Zakon) gde je propisano da nezaposleni kome je prestalo pravo na novčanu naknadu može da ostvari ovo pravo ako ponovo ispuni uslove za sticanje prava na novčanu naknadu, s tim što mu se u staž osiguranja ne uračunava staž za koji je već ostvario novčanu naknadu.

Budući da je u konkretnoj situaciji po isteku vremena za koji je isplaćena novčana naknada u jednokratnom iznosu bio obavezno osiguran određeni vremenski period, ali ne u periodu propisanim odredbama Zakona, odnosno Pravilnika, odnosno da se u staž osiguranja ne uračunava staž za koji je već ostvario pravo na novčanu naknadu to je licu osnovano odbijen zahtev za priznavanje prava na novčanu naknadu za vreme nezaposlenosti, kao neosnovan.

Kompanija Paragraf svojim pretplatnicima pruža odgovore na stručna pitanja koja se odnose na tumačenje prava.

Ukoliko niste naš pretplatnik možemo da Vas uputimo na:

  • našu internet stranicu na kojoj smo predstavili određene subjekte kojima se možete obratiti za besplatnu pravnu pomoć
  • adresar advokata, gde možete pronaći stručnjaka koji će Vam pružiti advokatske ili konsultantske usluge