Zastava Bosne i Hercegovine

Preporuke o preventivnim merama na radnom mestu nakon ukidanja vanrednog stanja

Email PrintNAPOMENA:

 • Ovaj stručni tekst se odnosi na propise koji važe na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja autora teksta, koja se baziraju na tumačenju pozitivnopravnih normi, i ne predstavljaju obavezujuće instrukcije.
 • Ulaskom u DEMO verziju pravne baze Paragraf Lex, možete BESPLATNO pristupiti SVIM propisima Srbije i time možete utvrditi ažurnost ovog teksta.

Za razliku od posetilaca vebsajta koji mogu bez naknade pročitati odabrane stručne tekstove koji se odnose na pozitivne propise na dan objavljivanja teksta, pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex, u bazi uvek imaju dostupne tekstove koji se odnose na prethodne, nevažeće verzije propisa kao i nove komentare i druge dokumente koji se odnose na važeće propise. Isključivo pretplatnici na pravnu bazu uvek imaju pristup i ažurnim dokumentima. Baza se ažurira na dnevnom nivou.

Autor: Redakcija

Objavljeno: 21.05.2020.Stupanjem na snagu Odluke o ukidanju vanrednog stanja ("Sl. glasnik RS", br. 65/2020) i ukidanjem proglašenog vanrednog stanja, učestalo se javljalo kao sporno pitanje da li prestaju da važe i preventivne mere kojih smo bili dužni da se držimo u prethodnom stanju.

Preventivne mere su vezane za važenje Odluke o proglašenju bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-COV-2 zaraznom bolešću  imajući u vidu da za cilj imaju suzbijanje i širenje zarazne bolesti, a menjaće se u zavisnosti od promena epidemiološke situacije.

Sve preventivne mere su i dalje u primeni i ostaće za sve vreme trajanja epidemije, jer primenom mera učestvujemo u suzbijanju ove zarazne bolesti.

U nastavku teksta su obaveze koje imaju poslodavci prema zaposlenima sa aspekta Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 (dalje: Uredba). Uredba propisuje koje su obavezne mere koje poslodavac mora da normira svojim planom preventivnih mera, koje čine sastavni deo akta o proceni rizika, shodno odredbama Zakona o bezbednosti i zdravlja na radu (dalje: ZBZR) i Pravilnika o načinu i postupku procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini (Pravilnik), ali ostavlja prostora poslodavcu da, poznavajući svoj proces rada i organizaciju rada, uredi i druge mere koje mogu biti od koristi u suzbijanju i sprečavanju zarazne bolesti COVID-19.

Kao pomoć u konkretizaciji već donesenih mera, ili uvrštavanjem drugih mera koje nisu bile izričito propisane odredbama Uredbe, poslodavcima mogu biti od koristi preporuke koje sadrže mere i koje treba da budu sprovedene pre početka rada objavljene na internet stranici Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut".

- Opšte preventivne mere za sve poslodavce -

Bez obzira na delatnost koju poslodavac obavlja, dužan je svojim zaposlenima obezbedi bezbedne i zdrave uslove rada, naročito u pogledu higijenskih uslova prostora u kom zaposleni obavljaju svoje poslove, organizaciju rada koja podrazumeva fizičku distancu, dezinfekciju svih sredstava za rad, kao i obaveznu upotrebu zaštitne opreme.

Preporuka je da se slede sve opšte mere prevencije bez obzira na delatnost i to često pranje ruku sapunom i vodom u trajanju od najmanje 20 sekundi ili sredstvima za suvo pranje ruku na bazi 70% alkohola; ne dodirivati lice, posebno usta, nos i oči pre pranja ili dezinfekcije ruku, prekriti usta i nos nadlakticom ili papirnom maramicom pri kašlju ili kijanju.

Svakako treba osigurati nadzor nad zdravstvenim stanjem zaposlenih. Zaposleni treba svakodnevno pre dolaska na posao da mere temperaturu i proveravaju da li imaju neki od simptoma COVID-19. U slučaju pojave ovih simptoma zaposleni treba da se javi nadređenom i ne dolazi na posao dok ne dobije instrukcije svog izabranog lekara u domu zdravlja.

Čišćenje i dezinfekcija prostora

Odredbama Uredbe, isticala se kao posebno važna dezinfekcija radnog prostora i sredstava za rad. S tim u vezi Institut daje u jednoj preporuci uputstva za čišćenje i izbor adekvatnih sredstava za dezinfekciju prostora, koje poslodavci mogu uvrstiti u svoje uputstvo za održavanje prostorija pod uslovom da u radnom prostoru nije boravila osoba obolela od COVID-19.

Uputstva za čišćenje:

 • Pre početka čišćenja staviti masku, rukavice i obući uniformu za čišćenje ukoliko je posedujete. Izbegavati dodirivanje lica i očiju tokom čišćenja. Nakon čišćenja prostor provetravati najmanje 30 minuta (otvoriti prozore i vrata i obezbediti kontinuirani protok vazduha).
 • Čišćenje prvo obaviti pranjem sa vodom i uz upotrebu standardnih deterdženata, a nakon toga obaviti dezinfekciju.
 • Posebnu pažnju obratiti na čišćenje toaleta, uključujući WC školjku i sve površine u toaletu.
 • Korišćene krpe za čišćenje potrebno je oprati u mašini za pranje veša upotrebom standardnih deterdženata koristeći program pranja na temperaturi od najmanje 60 °C.
 • Rukavice i masku koji su korišćeni tokom čišćenja odložiti u kesu koja se mora zavezati pre odlaganja u kontejner, a potom oprati ruke sapunom i vodom u trajanju od najmanje 20 sekundi ili upotrebom sredstava za dezinfikovanje ruku na bazi 70% alkohola.
 • Odmah nakon čišćenja presvući odeću (uniformu) koja je korišćenja tokom čišćenja i nakon toga je oprati upotrebom standardnih deterdženata koristeći program pranja na temperaturi od najmanje 60 °C.
 • Prilikom korišćenja sredstava za čišćenje važno je pridržavati se uputstva za upotrebu od strane proizvođača i izbegavati kontakt sredstava za čišćenje sa očima i kožom.
 • Ne mešati različita sredstva za čišćenje, a za dezinfekciju kontaminiranih površina ili materijala izbegavati upotrebu raspršivača, proučiti kontaktno vreme i ostaviti da sredstvo deluje prema uputstvu proizvođača.
 • Dezinfekcija se sprovodi registrovanim dezinfekcionim sredstvom koje deluje na viruse prema uputstvu proizvođača. Zbog veće dostupnosti najčešće se koriste sredstva na bazi hlora i alkohola. Od sredstava na bazi hlora najčešće se koristi 0,1% rastvor natrijumhipohlorita ili 70% alkohol za osetljive površine. Naime, preparati hlora usled češće upotrebe izazivaju iritaciju kože i imaju korozivno dejstvo na metale pa se stoga u tim situacijama preporučuje upotreba sredstava na bazi 70% alkohola.
 • Za dezobarijere (sunđere i krpe natopljene dezinfekcionim sredstvom), prilaze zgradama i podove preporučuje se rastvor natrijum-hipohlorita do 1%.

Boravak u zatvorenom radnom prostoru

U zatvorenom prostoru u kome se nalazi više osoba, boravite što je kraće moguće, najduže do dva sata. Broj osoba u zatvorenim prostorima treba ograničiti tako da je moguće obezbediti udaljenost od najmanje dva metra od drugih osoba u svim pravcima, sa istaknutim jasnim obaveštenjem o održavanju udaljenosti od drugih od najmanje dva metra.

Na ulasku u zatvoreni prostor postaviti dezobarijeru (sunđer ili krpa natopljeni dezinfekcionim sredstvom na bazi hlora u skladu sa uputstvom proizvođača). Dalje, u zatvorenim prostorima mora biti dostupan dispanzer, poželjno beskontaktni, sa sredstvom za dezinfekciju ruku na bazi 70% alkohola i jasno istaknuto obaveštenje o obavezi dezinfekcije ruku.

Zatvoreni prostor neophodno je redovno provetravati, omogućiti prirodno provetravanje prostorija sa kontinuiranim protokom vazduha. Ne koristiti veštačku ventilaciju.

Ako se zatvoreni prostor koristi za održavanje sastanaka, posle sastanka obezbediti dovoljno dugu pauzu tokom koje se prostor može očistiti i dezinfikovati sredstvom na bazi hlora u skladu sa uputstvom proizvođača ili sredstvom na bazi 70% alkohola, a potom i provetriti najmanje pola sata nakon čišćenja.

Površine koje se često dodiruju rukama prebrisati dezinfekcionim sredstvom na bazi 70% alkohola i to radne stolove, tastature kompjutera, kompjuterski miš, telefon.

Pre napuštanja zatvorenog prostora treba dezinfikovati ruke, ukloniti i odložiti masku u kantu za smeće i ponovo dezinfikovati ruke.

Nošenje maski kao preventivna mera

Nošenje zaštitnih maski na radnom mestu u situacijama kada nije moguće održavati preporučenu udaljenost od najmanje dva metra je značajna opšta mera prevencije širenja bolesti COVID-19. Zaštitna uloga maske je i podizanje svesti o značaju održavanja preporučenog fizičkog distanciranja.

Potrebno je da se maska pravilno koristi kako bi imala zaštitnu ulogu odnosno ako se:

 • koristi za ličnu upotrebu i ne deli sa drugom osobom,
 • pre i nakon stavljanja maske operu ruke sapunom i vodom u trajanju od najmanje 20 sekundi ili dezinfikuju sredstvom na bazi 70% alkohola,
 • koristi tako da maska prekriva usta, nos i bradu i čvrsto prijanja uz lice,
 • ne dodiruje spoljašnja površina maske koja je potencijalno kontaminirana virusima i maska ne spušta ispod brade prilikom govora, konzumacije napitaka i hrane,
 • skida kada se ovlaži i ne koristi ponovo nakon skidanja već se menja novom suvom maskom,
 • maska nakon skidanja odlaže u posebno za nju namenjenu vrećicu i po dolasku kući opere,
 • pere u mašini za pranje veša upotrebom standardnih deterdženata koristeći program pranja na temperaturi od najmanje 60 °C ili ručno na višim temperaturama, a nakon toga ispegla standardnom peglom podešenom na temperaturu veću od 60 °C.

- Preventivne mere u zavisnosti od delatnosti poslodavca -

Kao što smo prethodno i naveli, svi poslodavci su dužni da se pridržavaju opštih mera prevencije i da za njihovo sprovođenje obezbede finansijska sredstva. Međutim, u zavisnosti od delatnosti kojom se poslodavac bavi, koja može povećati rizik od širenja zaraze, Institut naglašava važnost i drugih mera, koje se pre svega odnose na drugačiju organizaciju rada od uobičajene.

Zaposleni u uslužnim delatnostima

Poslodavci u uslužnim delatnostima, na primer zanatlije, serviseri, vodoinstalateri, električari, koji često zbog prirode svog posla delatnost obavljaju i u stambenom prostoru korisnika usluga, moraju naročito voditi računa o bezbednosti svojih zaposlenih, ali i korisnika usluga.

Zaposleni moraju biti bez simptoma koji ukazuju na COVID-19 (povišena temperatura i jedan od znakova i simptoma - kašalj, kratkoća daha, otežano disanje, gubitak čula ukusa i mirisa).

Preporučuje se da se proces rada organizuje tako da se:

 • preliminarni razgovor o naručenom poslu obavi telefonskim putem koji uključuje procenu zdravstvenog stanja pružaoca usluge i klijenta (posebno u slučaju izlaska na teren),
 • preliminarni dogovor telefonskim putem ili putem email-a oko svih detalja u vezi sa naručenim poslom (detalji oko popravke, nabavke materijala i opreme ukoliko je neophodno, cene usluge, termina dolaska), sa ciljem da se vreme bliskog kontakta pružaoca usluge - zaposlenog i kupca svede na minimum.

Svako potpisivanje obrazaca (npr. radnog naloga), zahteva poštovanje mera fizičkog distanciranja (dok jedna osoba potpisuje obrazac, druga osoba je na udaljenosti od najmanje dva metra). Preporuka je da svaka osoba ima svoju olovku pri potpisivanju obrasca, i da nakon potpisivanja obavezno opere ili dezinfikuje ruke.

Pružalac usluge treba da koristi masku, i to tako da maska prekriva nos, usta i bradu. Pružalac usluge treba da boravi samo u prostoriji u kojoj obavlja posao, da izbegava kretanje po drugim prostorijama, i da se zadrži u prostorijama klijenta samo onoliko vremena koliko mu je neophodno da završi posao.

Zaposleni u delatnosti ugostiteljstva

Pre početka rada oprati, očistiti i dezinfikovati zatvorene i otvorene delove objekta, pribora i opreme i provetriti prostorije. Posebno je važno zbog fluktuacije ljudi, objekte redovno provetravati i ne koristiti veštačku ventilaciju. Objekat, površine i predmete koji se često dodiruju potrebno je bar dva puta dnevno prati i dezinfikovati sredstvom na bazi hlora u skladu sa uputstvom proizvoda, prema prethodno navedenom uputstvu.

Potrebno je organizovati rad i ograničiti broj osoba i na zatvorenom i na otvorenom prostoru, tako da se poštuje fizička distanca odnosno udaljenost od najmanje dva metra od drugih osoba u svim pravcima.

Iako je zaposlenom dužan da obezbedi potrebnu količinu propisane lične zaštitne opreme i dezinfekcionih sredstava, odnosno i za korisnike usluge dužan je da obezbedi sredstva za dezinfekciju ruku, kontakt između gosta i zaposlenog treba maksimalno skratiti uz najmanje jedan metar udaljenosti.

Ukoliko je poslodavac u mogućnosti, poželjno je da proces rada organizuje tako da zaposleni koji poslužuje hranu i piće ne treba da obavlja naplatu usluge. Zaposleni je dužan da nakon svake naplate, a pre bilo koje druge radnje dezinfikuje ruke.

Šalterska prodaja hrane i pića

Pored primene opštih preventivnih mera, poslodavac je dužan da na vidnom mestu postavi obaveštenje o merama prevencije (održavanje udaljenosti od najmanje dva metra, nošenje maski prilikom preuzimanja hrane i pića, dezinfekcija ruku, uz preporuku kratkog zadržavanja - do 15 minuta). U skladu sa mogućnostima, poslodavac može postaviti pregrade/zaštitu između zaposlenih i korisnika, od pleksiglasa ili drugog materijala koji se može prati i dezinfikovati sredstvom na bazi 70% alkohola.

Svi zaposleni tokom radnog procesa moraju nositi ličnu zaštitnu opremu (maske, radne uniforme i po potrebi rukavice). Masku treba menjati na svaka dva do tri sata, odnosno i pre ako je vlažna.

Ukoliko je moguće razdvojiti postupak naručivanja i plaćanja od postupka izdavanja proizvoda - poslove obavljaju dve osobe na različitim pultovima uz poštovanje fizičkog distanciranja od najmanje dva metra.

Obavezna je dezinfekcija sredstvom na bazi 70% alkohola ruku i pulta posle svakog kupca, kao i nakon svake pojedinačne radnje (nakon svake naplate, a pre izdavanja narudžbine u situacijama kada to radi ista osoba).

Dostava hrane i pića - ketering

Poslodavac je dužan da prati zdravstveno stanje zaposlenih, uključujući merenje (po mogućstvu beskontaktno) telesne temperature pri dolasku na posao. Odmah udaljiti sa radnog mesta zaposlene kod kojih su se ispoljili simptomi COVID-19 (povišena temperatura i jedan od znakova i simptoma - kašalj, kratkoća daha, otežano disanje, gubitak čula ukusa i mirisa) ili crevne bolesti i o tome obavestiti nadležni institut ili zavod za javno zdravlje. Prostor u kome je boravila takva osoba provetriti, detaljno dezinfikovati sve površine, predmete, pribor i opremu namenskim dezinfekcionim sredstvima u skladu sa uputstvom proizvođača, uz obavezno korišćenje lične zaštitne opreme.

Obavezno je korišćenje lične zaštitne opreme (maska, radna uniforma, prema potrebi rukavice), sa sprovođenjem mera pojačane lične higijene, posebno češćeg pranja i dezinfekcije ruku

Svakako treba se držati svih propisanih opštih preventivnih mera, a sâm proces rada organizovati tako da se poštuje fizička distanca, udaljenost od najmanje dva metra, u skladu sa mogućnostima tokom svih procesa rada, ali i tokom pauza i redovnim čišćenjem i provetravanjem prostora uz omogućavanje kontinuiranog protoka vazduha.

Organizovanje češćih kraćih pauza za odmor zaposlenih za vreme rada, s obzirom na obavezu nošenja lične zaštitne opreme i potrebu dosledne primene drugih mera prevencije, što dodatno zamara i opterećuje zaposlene.

Zaposleni su u obavezi da robu koju su primili od dobavljača, dezinfikuju/isprskaju upotrebom dezinfekcionog sredstva na bazi 70% alkohola iz boce sa raspršivačem, a tek potom robu vaditi iz transportnog pakovanja (pakovanje odmah odložiti u kesu za otpad). Dezinfikovanu robu pravilno skladištiti.

Zaposleni je dužan i da:

 • prilikom dostave nosi masku i rukavice,
 • prilikom predaje porudžbine drži što veću moguću distancu od klijenta,
 • nakon primanja gotovine od korisnika, dezinfikovati rukavice sredstvom na bazi 70% alkohola.

Poslodavac je dužan da organizuje posao tako da je moguće higijenu i dezinfekciju vozila za dostavu sprovoditi što češće, preporučenim sredstvima u skladu sa uputstvom proizvođača.

Lična higijena zaposlenih

 1. Najvažnija je propisana higijena ruku, i ona ima prednost nad nošenjem rukavica.

Rukavice koristiti samo za aktivnosti koje su i pre pojave epidemije novim korona virusom zahtevale upotrebu rukavica, osim ako propisima nošenje rukavica nije utvrđeno kao obavezno.

 1. Potrebno je češće pranje ruku, sapunom i vodom, najmanje 20 sekundi, a obavezno nakon korišćenja toaleta, pre pripreme, služenja i pakovanja hrane, kao i nakon kašljanja, kijanja i korišćenja maramica za nos. Nakon pranja dezinfikovati ruke (preporučuju se dezinficijensi na bazi 70% alkohola).
 2. Izbegavati dodirivanje očiju, usta i nosa.
 3. Obavezno nošenje lične zaštitne opreme svih zaposlenih tokom radnog procesa (maske, i to tako da maska pokriva bradu, usta i nos, radne uniforme i po potrebi rukavice).
 4. Korpa za bacanje iskorišćenih maski, rukavica i ostalog otpada treba da bude postavljena pored ulaznih/izlaznih vrata. Sav otpad, u koji ulaze i upotrebljene maske i rukavice, odlaže se u kesu koja se mora zavezati pre odlaganja u kontejner.

Zaposleni u tržnim centrima i maloprodajnim objektima

Što se tiče samih tržnih centara, poseta tržnim centrima i maloprodajnim objektima/prostorima nije dozvoljena potrošačima sa simptomima koji ukazuju na COVID-19.Broj osoba treba ograničiti tako da je moguće obezbediti udaljenost od najmanje dva metra od drugih osoba u svim pravcima, sa istaknutim jasnim obaveštenjem o održavanju udaljenosti od drugih od najmanje dva metra. Nakon što u objekat uđe dozvoljen broj potrošača, dalji ulazak je moguć tek nakon što jedan od potrošača napusti objekat. Dok čekaju u redu za ulazak potrebno je da potrošači održavaju preporučenu udaljenost od dva metra. Ne preporučuje se zadržavanje duže od dva sata u tržnom centru. Ne sme se koristiti veštačka ventilacija zatvorenog centralizovanog tipa, kao i klimatizaciju u objektima ukoliko se radi o split sistemu.

Zaposleni, kao i potrošači moraju nositi maske prilikom boravka u objektu. Pre početka rada i bar dva puta dnevno, potrebno je sprovesti pranje, čišćenje i dezinfekciju objekta/prostora, opreme, površina i predmeta koji se često dodiruju, kao i provetravanje objekta/prostorija.

Nošenje rukavica se preporučuje samo za zaposlene koji obavljaju aktivnosti koje iziskuju njihovu upotrebu.

Poslodavac, imajući u vidu epidemiološku situaciju, dužan je da organizuje rad i napravi plan rada koji će podrazumevati rad u smenama, ograničen broj zaposlenih po smeni, dovoljno duga pauza između smena.

Pri postupku naplate usluga preporučuje se beskontaktno plaćanje karticama. Ako se usluga plaća gotovinom, neophodna je dezinfekcija ruku nakon svake naplate, a pre bilo koje druge radnje. Kada god je moguće obezbediti na kasama fizičke barijere između zaposlenih i potrošača, poželjno od pleksiglasa.

Potrebno je osigurati nadzor nad zdravstvenim stanjem zaposlenih. U slučaju pojave simptoma koji ukazuju na COVID-19 zaposleni treba da se javi nadređenom i da ne dolazi na posao dok se ne javi svom izabranom lekaru u domu zdravlja.

Zaposleni u kozmetičkim salonima, salonima za pedikir i manikir, za tetovažu

Poslodavac je dužan da rad organizuje tako što će prijem usluga obavljati putem zakazivanja, kako bi kreirao vremensku distancu između dve posete korisnika usluga, a potrebno je ograničiti broj korisnika usluga koji istovremeno borave u salonu na maksimalno dvoje, pri čemu se mora održavati propisano rastojanje od najmanje dva metra.

Zaposleni treba da nose masku tako da maska prekriva nos, usta i bradui da koriste zaštitne rukavice. Pre prijema i početka rada sa novim klijentom zaposleni mora obaviti zamenu rukavica. Svi zaposleni treba da praktikuju odgovarajuće mere higijene ruku - pranje ruku sapunom i vodom u trajanju od najmanje 20 sekundi ili da koriste sredstvo za dezinfekciju na bazi 70% alkohola.

Posle svakog korisnika usluga obaviti dezinfekciju radnog mesta, stolice, opreme i pribora koji je korišćen, kao i sterilizaciju opreme i pribora koji se inače primenjuje i tokom redovnih procedura.

Na radnim mestima za manikir i pedikir postaviti fiksne ili mobilne paravane od pleksiglasa između zaposlenog i korisnika usluga. Tokom trajanja epidemije COVID-19, ne preporučuje se pružanje usluga koje podrazumevaju obavljanje masaže lica, kao ni upotreba šminke za lice (uslužno šminkanje) i ekstenzija trepavica imajući u vidu pojačan rizik pirenja zaraze.

Zaposleni u turističkim agencijama

Pre početka rada agencije, sprovesti pranje, čišćenje i dezinfekciju prostora, pribora i površina, kao i provetravanje prostorija, a sâm proces rada, ukoliko je moguće, treba organizovati kao rad u dve smene tako da između prve i druge smene ima dovoljno vremena za čišćenje i dezinfekciju.

Zaposleni i klijenti moraju biti bez simptoma koji ukazuju na COVID-19 (povišena temperatura, kašalj, kratkoća daha, otežano disanje, gubitak čula ukusa i mirisa). Zaposleni treba svakodnevno bar dva puta dnevno da mere temperaturu i proveravaju da li imaju neki od simptoma COVID-19, a posebno pre dolaska na posao. U slučaju pojave simptoma koji ukazuju na COVID-19 zaposleni treba da ne dolazi na posao i da se javi lekaru u nadležnom domu zdravlja. U situaciji pojave oboljenja COVID-19 kod zaposlenog, direktor ili odgovorno lice u pravnom licu je u obavezi da o tome odmah obavesti epidemiologa nadležnog instituta/zavoda za javno zdravlje radi daljeg postupanja.

Preporučuje se nošenje maske tako da maska prekriva nos, usta i bradu, a rukavice se preporučuju zaposlenima u obavljanju poslova pri kojima su se i ranije koristile.

Održavanje međusobne fizičke udaljenosti klijenata od dva metra u svim prostorijama agencije, osim ako su u pitanju članovi jedne porodice, odnosno klijenti koji su zajedno došli u agenciju. Ograničiti broj osoba u prostorijama turističke agencije, tako da naredna osoba može ući tek nakon što jedna izađe.

Na šalterima obezbediti mogućnost održavanja propisane fizičke udaljenosti između zaposlenih i klijenata kao i među zaposlenima, a samu dužinu kontakta svesti na manje od 15 minuta. Ukoliko to nije moguće, postaviti vertikalne barijere od pleksiglasa ili sličnog materijala pogodnog za čišćenje i dezinfekciju. Posebno je važno često brisati radne površine i opremu na šalteru sredstvom za dezinfekciju na bazi 70% alkohola.

Zaposleni koji obavljaju organizovan prevoz putnika (autobusi, brodovi, javni prevoz)

Neophodno je održavati higijenu kabine vozača/kapetana/posade broda i radnu okolinu vozačkog mesta/kormila i kabine tako da se svakodnevno, više puta dnevno, prebrišu površine sredstvom za dezinfekciju na bazi 70% alkohola. Posebno se brišu one površine koje se često dodiruju rukama kao što su kvake na vratima, volan, tabla sa komandama za upravljanje vozila/kormilo.

Potrebno je održavati higijenu i putničkog prostora. Pranje i čišćenje prevoznog sredstva obavlja se uobičajenim sredstvima prema uputstvu proizvođača. Posebnu pažnju obratiti na držače i rukohvate, prozorska stakla, kao i na naslone za glavu i ruke putnika koje je potrebno češće dezinfikovati sredstvima na bazi 70% alkohola. Obezbediti kantu za otpatke sa kesom za odlaganje koja se mora zavezati pre odlaganja u kontejner.

Vozilo treba redovno provetravati: pre početka vožnje, prilikom stajanja vozila na stajalištima, tokom vožnje držanjem prozora vozila otvorenim i nakon završetka smene. Ne savetuje se korišćenje klima uređaja za grejanje/rashlađivanje vozila, a ukoliko je moguće držati prozore otvorenim i obezbediti kontinuirani protok vazduha.

Preporučuje se postavljanje providne fizičke barijere između vozačkog mesta i putnika (od pleksiglasa ili sličnog materijala koji se može prati i dezinfikovati sredstvima na bazi hlora u skladu sa uputstvom proizvođača ili na bazi 70% alkohola), a ako to nije moguće, prvi red sedišta iza vozača ne treba koristiti za prevoz putnika.

Redovno održavati higijenu ruku. Kada god je moguće, vozač/kapetan, posada broda, kabinsko osoblje i putnici treba da peru ruke sapunom i vodom u trajanju od minimum 20 sekundi ili dezinfekcionim sredstvima na bazi 70% alkohola. Ruke treba oprati pre ulaska i nakon izlaska iz prevoznog sredstva, nakon stavljanja prtljaga u prtljažnik, nakon postupaka čišćenja prevoznog sredstva. Za vozača/ kapetana, posadu broda, kabinsko osoblje i putnike obavezna je dezinfekcija ruku na ulazu u prevozno sredstvo.

Vozači i putnici su u obavezi da nose maske, a masku nositi tako da prekriva nos, usta i bradu. Zaštitnu masku treba redovno menjati, a obavezno kada se ovlaži. Nakon menjanja maske oprati ili dezinfikovati ruke. Masku nositi sve vreme, a posebno tokom kretanja kroz vozilo, pri komunikaciji putnicima sa zaposlenima (vozač, vodič...).

Zaposleni u hotelima

Zaposleni i gosti moraju biti bez simptoma koji ukazuju na COVID-19 (povišena temperatura, kašalj, kratkoća daha, otežano disanje, gubitak čula ukusa i mirisa). Osigurati nadzor nad zdravstvenim stanjem zaposlenih. Zaposleni treba svakodnevno bar dva puta dnevno da mere temperaturu i proveravaju da li imaju neki od simptoma COVID-19, a posebno pre dolaska na posao. U slučaju pojave simptoma koji ukazuju na COVID-19 zaposleni treba da ne dolazi na posao i da se javi lekaru u nadležnom domu zdravlja. Brojevi telefona nadležnog doma zdravlja i epidemiologa teritorijalno nadležnog instituta/zavoda za javno zdravlje treba da budu dostupni na recepciji hotela. U situaciji pojave oboljenja COVID-19 kod zaposlenog ili gosta hotela, direktor/upravnik je u obavezi da o tome odmah obavesti epidemiologa nadležnog instituta/zavoda za javno zdravlje radi daljeg postupanja.

Preporučuje se nošenje maske tako da maska prekriva nos, usta i bradu. Rukavice se preporučuju zaposlenima u obavljanju poslova pri kojima su se i ranije koristile.

Zaposlenima koji svoje poslove obavljaju na recepciji obezbediti mogućnost održavanja propisane fizičke udaljenosti između zaposlenih na recepciji i gostiju kao i među zaposlenima, a samu dužinu kontakta svesti na manje od 15 minuta. Ukoliko to nije moguće, postaviti vertikalne barijere od pleksiglasa ili sličnog materijala pogodnog za čišćenje i dezinfekciju. Posebno je bitno često brisati radne površine i opremu na recepciji.

Zaposleni na bazenima i spa centrima

Pre početka rada poslodavac je dužan sprovesti pranje, čišćenje i dezinfekciju prostora, pribora i opreme, kao i provetravanje prostorija i podrazumeva se dužnost da obezbedi dovoljne količine lične zaštitne opreme, sredstava i pribora za čišćenje i dezinfekciju.

Obezbediti pojačanu higijenu prostora i opreme, uz obavezno čišćenje i dezinfekciju prostora i opreme nakon svakog korišćenja, odnosno nakon svake grupe korisnika. Redovno provetravati prostorije isključivo prirodnim putem (otvaranjem prozora), bez upotrebe veštačke ventilacije i klimatizacije centralizovanog zatvorenog tipa. U zatvorenom prostoru bazena i spa zone proveriti funkcionisanje opreme za ventilaciju i ovlaživanje vazduha i maksimalno povećati ulaz spoljašnjeg vazduha.

Zaposleni i korisnici spa & wellness centara moraju biti bez simptoma koji ukazuju na COVID-19 (povišena temperatura, kašalj, kratkoća daha, otežano disanje, gubitak čula ukusa i mirisa). Osigurati nadzor nad zdravstvenim stanjem zaposlenih. Zaposleni treba svakodnevno bar dva puta dnevno da mere temperaturu i proveravaju da li imaju neki od simptoma COVID-19, a posebno pre dolaska na posao. U slučaju pojave simptoma koji ukazuju na COVID-19 zaposleni treba da ne dolazi na posao i da se javi lekaru u nadležnom domu zdravlja. U situaciji pojave oboljenja COVID-19 kod zaposlenog, direktor/upravnik je u obavezi da o tome odmah obavesti epidemiologa nadležnog instituta/zavoda za javno zdravlje radi daljeg postupanja.

Održavanje međusobne fizičke udaljenosti u svim prostorijama objekta, kao i u vodi bazena, od najmanje dva metra u svim pravcima.

Preporučuje se nošenje maske tako da maska prekriva nos, usta i bradu, osim u prostoru oko bazena, u bazenima i u spa zoni jer se u vlažnoj sredini maska brzo ovlaži i nema zaštitnu ulogu. Rukavice se preporučuju zaposlenima u obavljanju poslova pri kojima su se i ranije koristile.

Pojačati higijenu ruku i ličnu higijenu: učestalo pranje ruku vodom i sapunom u trajanju od najmanje 20 sekundi uz završnu dezinfekciju.

Zaposleni u delatnosti obrazovanja i u studentskim domovima

U predškolskim ustanovama, kao i u prethodno nabrojanim delatnostima ističe se važnost pranja, čišćenja i dezinfekcije prostora, površina koje se najčešće dodiruju rukama, pribora i opreme, vodom i deterdžentom i korišćenjem standardnih dezinficijenasa, kao i provetravanje prostorija obavezno pre započinjanja rada i nakon završetka radnog vremena.

Zaposleni koji rade na pripremi i distribuciji hrane mora da nosi maske i rukavice i da redovno sprovodi mere lične higijene. Sprovoditi mere fizičkog distanciranja u slučaju da postoji organizovani prevoz dece - vozač mora da nosi masku, a deca treba da sede u svakom drugom redu. Ukoliko je nedovoljan broj mesta u vozilu, transport organizovati po vremenskim intervalima. Neophodno je sprovoditi pojačanu higijenu i dezinfekciju vozila.

Zaposleni koji prima decu pre i posle svakog kontakta sa detetom treba da opere ruke toplom vodom i sapunom u trajanju od najmanje 20 sekundi i da koristi ličnu zaštitnu opremu.

Pre početka rada škole, a i svakodnevno sprovoditi čišćenje i dezinfekciju prostora, pribora i opreme, kao i provetravanje prostorija najmanje pola sata nakon čišćenja. Pribor i sredstva za čišćenje i dezinfekciju se moraju držati van domašaja dece i ne smeju se primenjivati u neposrednoj blizini dece. Prostorije redovno provetravati uz omogućavanje kontinuiranog protoka vazduha. Ne koristiti veštačku ventilaciju.

Neophodno je sprovoditi edukaciju zaposlenih, roditelja i dece o značaju i načinu primene opštih mera prevencije.

Potrebno je da svi zaposleni bar dva puta dnevno mere temperaturu i proveravaju da li imaju neki od simptoma COVID-19. U slučaju pojave simptoma koji ukazuju na COVID-19 zaposleni treba da se javi nadređenom i ne dolazi na posao, te da se javi svom izabranom lekaru u domu zdravlja. U situaciji pojave sumnje na obolevanje od COVID-19 kod zaposlenog, direktor te ustanove je u obavezi da o tome obavesti epidemiologa nadležnog instituta/zavoda za javno zdravlje radi daljeg postupanja.

Potrebno je da svi zaposleni u školi smanje učestalost svojih fizičkih kontakata u svakodnevnim aktivnostima na minimum.

U istom prostoru ne treba mešati decu i zaposlene - učitelje iz različitih uzrasnih grupa. Sve osoblje škole, a posebno učitelji i osoblje koje radi na pripremi i distribuciji hrane mora da nosi maske, i da redovno sprovodi mere lične higijene.

Pre početka rada fakulteta, a i svakodnevno sprovoditi čišćenje i dezinfekciju prostora, pribora i opreme, kao i provetravanje prostorija najmanje pola sata nakon čišćenja. Pri korišćenju dezinfekcionih sredstava voditi računa o pravilnoj primeni prema uputstvu proizvođača po pitanju namene, koncentracije, načina upotrebe i neophodnog kontaktnog vremena. Posebno redovno čistiti i dezinfikovati podove, zidove, vrata, stolove, stolice, kvake, prekidače za svetlo, ručke ormarića, slavine i druge površine koje koristi veći broj lica, najmanje dva puta dnevno, po potrebi i češće upotrebom sredstava na bazi 70% alkohola.

Potrebno je da fakultet obezbedi dovoljne količine lične zaštitne opreme za zaposlene, sredstava i pribora za čišćenje i dezinfekciju, kao i dozer sa sredstvom za dezinfekciju ruku na bazi 70% alkohola u amfiteatrima, čitaonicama i svim ostalim prostorijama gde studenti borave i uče.

Proces rada treba prilagoditi epidemiološkoj situaciji, tako da se nastava organizuje u manjim grupama. Veličinu grupe odrediti na osnovu broja mesta u amfiteatrima, učionicama, vežbaonicama i dr, tako da udaljenost između studenata bude najmanje dva metra. Napraviti raspored predavanja tako da pauza između predavanja bude dovoljno duga kako bi se izbeglo mimoilaženje dve grupe studenata i obezbedilo vreme za čišćenje, dezinfekciju i provetravanje prostora gde su studenti boravili. Preporučuje se da studenti početak predavanja sačekaju u amfiteatrima ili vežbaonicama.

Održavanje ispita organizovati tako da se termini ispita ne preklapaju i da čekanje studenata ispred prostorije gde se ispit održava bude što kraće, uz održavanje preporučene udaljenosti između studenata od najmanje dva metra.

Prostorije redovno provetravati, uz omogućavanje kontinuiranog protoka vazduha. Ne koristiti veštačku ventilaciju.

Zaposleni na fakultetu i studenti moraju da nose maske, tako da maska prekriva usta, nos i bradu, uz redovno sprovođenje mera lične higijene, posebno pranja ruku sapunom i vodom u trajanju od najmanje 20 sekundi ili dezinfekcije ruku sredstvom na bazi 70% alkohola. Ne dodirivati lice, posebno usta, nos i oči pre pranja ili dezinfekcije ruku.

Potrebno je da svi zaposleni bar dva puta dnevno mere temperaturu i proveravaju da li imaju neki od simptoma koji mogu ukazivati na COVID-19 (povišena temperatura, kašalj, kratkoća daha, otežano disanje, gubitak čula ukusa i mirisa), a posebno pre dolaska na posao. U slučaju pojave simptoma koji ukazuju na COVID-19 zaposleni treba da se javi nadređenom i ne dolazi na posao, te da se javi svom izabranom lekaru u domu zdravlja. U situaciji pojave sumnje na obolevanje od COVID-19 kod zaposlenog, dekan te ustanove je u obavezi da o tome odmah obavesti epidemiologa nadležnog instituta/zavoda za javno zdravlje radi daljeg postupanja.

Pre početka rada studentskog doma, a i svakodnevno sprovoditi čišćenje i dezinfekciju prostora, kao i provetravanje prostorija najmanje pola sata nakon čišćenja. Pri korišćenju dezinfekcionih sredstava voditi računa o pravilnoj primeni prema uputstvu proizvođača po pitanju namene, koncentracije, načina upotrebe i neophodnog kontaktnog vremena. Posebno redovno čistiti i dezinfikovati podove, zidove, vrata, stolove, stolice, kvake, prekidače za svetlo, ručke ormarića, slavine i druge površine koje koristi veći broj lica, najmanje dva puta dnevno, po potrebi i češće upotrebom sredstava na bazi 70% alkohola.

Poslodavac je dužan da zaposlenima u studentskim domovima obezbedi dovoljne količine lične zaštitne opreme, sredstava i pribora za čišćenje i dezinfekciju. Zaposleni u studentskom domu kao i studenti moraju da nose maske, tako da maska prekriva usta, nos i bradu i to prilikom kretanja kroz hodnik ili boravka u zajedničkim prostorijama koje deli više osoba.

Higijenu i dezinfekciju vozila za dostavu treba sprovoditi što češće (preporučljivo pre i nakon svakog završenog "kruga dostave" hrane) preporučenim sredstvima u skladu sa uputstvom proizvođača. Dostavljač je dužan da prilikom dostave nosi masku i rukavice, i hranu predaje na posebno za to označenom ulazu. Hranu preuzimaju za to određene osobe koje su u obavezi da nose masku i rukavice. Ista osoba sprovodi i distribuciju hrane i pospremanje ostataka hrane nakon jela.

- Napomena -

Preporuke su podložne izmenama u zavisnosti od promene epidemiološke situacije, te su poslodavci dužni da se u svakom slučaju sprovode mere koje su kao obavezne utvrđene odredbama Uredbe, ali i da prate izmenu mera (ublažavanje ili pooštravanje istih) i primenjuju preporuke na koje ukazuje Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut".

Kompanija Paragraf svojim pretplatnicima pruža odgovore na stručna pitanja koja se odnose na tumačenje prava.

Ukoliko niste naš pretplatnik možemo da Vas uputimo na:

 • našu internet stranicu na kojoj smo predstavili određene subjekte kojima se možete obratiti za besplatnu pravnu pomoć
 • adresar advokata, gde možete pronaći stručnjaka koji će Vam pružiti advokatske ili konsultantske usluge