Zastava Bosne i Hercegovine

Zaštita prava u slučaju neplaćanja doprinosa od strane poslodavca

Email Print


Napomena:
  • Ovaj stručni tekst se odnosi na propise koji važe na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja autora teksta, koja se baziraju na tumačenju pozitivnopravnih normi, i ne predstavljaju obavezujuće instrukcije.
  • Ulaskom u DEMO verziju pravne baze Paragraf Lex, možete BESPLATNO pristupiti SVIM propisima Srbije i time možete utvrditi ažurnost ovog teksta.

Za razliku od posetilaca vebsajta koji mogu bez naknade pročitati odabrane stručne tekstove koji se odnose na pozitivne propise na dan objavljivanja teksta, pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex, u bazi uvek imaju dostupne tekstove koji se odnose na prethodne, nevažeće verzije propisa kao i nove komentare i druge dokumente koji se odnose na važeće propise. Isključivo pretplatnici na pravnu bazu uvek imaju pristup i ažurnim dokumentima. Baza se ažurira na dnevnom nivou.

Autor: Vesna Stojanović

Objavljeno: 13.01.2017.Pitanje:

U slučaju da poslodavac nije uplaćivao doprinose za obavezno socijalno osiguranje na koji način treba postupiti radi zaštite prava?


Odgovor:

Ako poslodavac iz bilo kog razloga odbije da izvrši uplatu nedostajućih doprinosa, celishodno da osiguranik sam uplati nedostajuće doprinose. Bitno je da osiguranik ima prijavu na obavezno socijalno osiguranje kod poslodavca kod koga je radio u tom spornom periodu. Važno je napomenuti, da se uplata nedostajućih doprinosa može izvršiti samo do ispunjenja uslova za sticanje prava na penziju.

Ako je postojanje prijave na obavezno socijalno osiguranje nesporno, i ako osiguranik sam uplati nedostajuće dospele doprinose ima pravo da tuži poslodavca kod koga je radio. Tužbom može tražiti da sud dosudi iznose stvarnog doprinosa (prema zaradi koja je isplaćivana u spornom periodu). Pored toga osiguranik ima pravo da zahteva i naknadu materijalne štete koju je pretrpeo za vreme za koje nije primao pun iznos penzije (a koja bi bila veća da su se u obračun penzije uračunali puni iznosi nedostajućih doprinosa), kao i kamatu i sudske troškove. Ako osiguranik ne želi da zaštitu svojih prava traži preko suda, ima pravo da od poslodavca traži povraćaj uplaćenog iznosa, nakon što poslodavac izmiri celokupan iznos dospelih doprinosa Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Uplatu doprinosa kontroliše Poreska uprava u skladu sa odredbama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 7/2012 - usklađeni din. izn., 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 - dr. zakon, 5/2015 - usklađeni din. izn., 112/2015 i 5/2016 - usklađeni din. izn.). U konkretnom slučaju Poreska uprava će svojim rešenjem utvrditi poslodavcu obavezu uplate dospelih a neuplaćenih doprinosa i shodno tome obračunaće i zateznu kamatu zbog kašnjenja u uplati doprinosa za obavezno socijalno osiguranje.Kompanija Paragraf svojim pretplatnicima pruža odgovore na stručna pitanja koja se odnose na tumačenje prava.

Ukoliko niste naš pretplatnik možemo da Vas uputimo na:

  • našu internet stranicu na kojoj smo predstavili određene subjekte kojima se možete obratiti za besplatnu pravnu pomoć
  • adresar advokata, gde možete pronaći stručnjaka koji će Vam pružiti advokatske ili konsultantske usluge