Zastava Bosne i Hercegovine

Zapošljavanje osobe sa invaliditetom

Email PrintNAPOMENA:

  • Ovaj stručni tekst se odnosi na propise koji važe na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja autora teksta, koja se baziraju na tumačenju pozitivnopravnih normi, i ne predstavljaju obavezujuće instrukcije.
  • Ulaskom u DEMO verziju pravne baze Paragraf Lex, možete BESPLATNO pristupiti SVIM propisima Srbije i time možete utvrditi ažurnost ovog teksta.

Za razliku od posetilaca vebsajta koji mogu bez naknade pročitati odabrane stručne tekstove koji se odnose na pozitivne propise na dan objavljivanja teksta, pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex, u bazi uvek imaju dostupne tekstove koji se odnose na prethodne, nevažeće verzije propisa kao i nove komentare i druge dokumente koji se odnose na važeće propise. Isključivo pretplatnici na pravnu bazu uvek imaju pristup i ažurnim dokumentima. Baza se ažurira na dnevnom nivou.

Autor: Redakcija

Objavljeno: 27.11.2020.Šta se smatra izvršenjem obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom uređeno je Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom (dalje: Zakon)

Poslodavac ispunjava obavezu zapošljavanja osobe sa invaliditetom kada već u radnom odnosu ima zaposlene osobe sa invaliditetom (uz ili bez prilagođavanja poslova, radnog mesta ili poslova i radnog mesta) u onom broju koji je potreban srazmerno broju zaposlenih kod poslodavca (član 24. Zakona). Naravno, potrebno je da za lica, za koja poslodavac tvrdi da su osobe sa invaliditetom poseduje odgovarajuću dokumentaciju.

Ko se smatra osobom sa invaliditetom, utvrđeno je odredbama čl. 3 i 4. ovog zakona, i to je lice sa trajnim posledicama telesnog, senzornog, mentalnog ili duševnog oštećenja ili bolesti koje se ne mogu otkloniti lečenjem ili medicinskom rehabilitacijom, koje se suočava sa socijalnim i drugim ograničenjima od uticaja na radnu sposobnost i mogućnost zaposlenja ili održanja zaposlenja i koje nema mogućnosti ili ima smanjene mogućnosti da se, pod ravnopravnim uslovima, uključi na tržište rada i da konkuriše za zapošljavanje sa drugim licima, odnosno osobe sa invaliditetom mogu biti i:

  • ratni vojni invalid;
  • mirnodopski vojni invalid;
  • civilni invalid rata;
  • lice kome je izvršena kategorizacija i drugo lice kome je utvrđena invalidnost, u skladu sa zakonom;
  • lice kome je, u skladu sa propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju, utvrđena kategorija invalidnosti, odnosno preostala radna sposobnost;
  • lice kome se, u skladu sa ovim zakonom, proceni radna sposobnost saglasno kojoj ima mogućnost zaposlenja ili održanja zaposlenja, odnosno radnog angažovanja.

Za razliku od prethodno navedenog, a saglasno odredbama čl. 37-40. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, telesno oštećenje postoji kad kod osiguranika nastane gubitak, bitnije oštećenje ili znatnija onesposobljenost pojedinih organa ili delova tela, što otežava normalnu aktivnost organizma i iziskuje veće napore u ostvarivanju životnih potreba, bez obzira na to da li prouzrokuje ili ne prouzrokuje invalidnost.

Članom 3. stav 1. Pravilnika o bližem načinu, troškovima i kriterijumima za procenu radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja ili održanja zaposlenja osoba sa invaliditetom (dalje: Pravilnik) propisano je da se zahtev za procenu radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja ili održanja zaposlenja podnosi nadležnoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe za zapošljavanje (dalje: NSZ) prema prebivalištu lica koje podnosi zahtev. Fondu penzijskog i invalidskog osiguranja zahtev se podnosi (izuzetno) samo uz zahtev za ostvarivanje prava na invalidsku penziju.

Nalaz, mišljenje i ocenu u pogledu radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja ili održanja zaposlenja daje organ veštačenja organizacije nadležne za poslove penzijskog i invalidskog osiguranja. Rešenje o procenjenoj radnoj sposobnosti i mogućnosti zaposlenja ili održanja zaposlenja donosi NSZ, kao povereni posao, na osnovu nalaza, mišljenja i ocene organa veštačenja. Po žalbi na rešenje rešava ministar nadležan za poslove zapošljavanja.

Rešenje NSZ o procenjenoj radnoj sposobnosti, kojim je i utvrđen određen stepen invalidnosti poslodavac će čuvati kao dokaz da je ispunio obavezu zapošljavanja osobe sa invaliditetom u skladu sa odredbama Zakona.

Bitno je napomenuti da Pravilnik o načinu praćenja izvršavanja obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom i načinu dokazivanja izvršavanja te obaveze ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016) predviđa da se do okončanja postupka procene radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja ili održanja zaposlenja u skladu sa Zakonom, izvršenjem obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom smatra se i zapošljavanje, odnosno radni odnos lica koje podnese zahtev za procenu radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja ili održanja zaposlenja, od momenta podnošenja tog zahteva.

Ako lice stekne status osobe sa invaliditetom smatra se da je poslodavac izvršio obavezu zapošljavanja osoba sa invaliditetom od momenta podnošenja zahteva za procenu radne sposobnosti, ali u slučaju da lice ne stekne status osobe sa invaliditetom, poslodavac obavezu zapošljavanja osoba sa invaliditetom izvršava u mesecu u kome je završen postupak procene i to za ceo period za koji se smatralo da je obavezu izvršio.

Kompanija Paragraf svojim pretplatnicima pruža odgovore na stručna pitanja koja se odnose na tumačenje prava.

Ukoliko niste naš pretplatnik možemo da Vas uputimo na:

  • našu internet stranicu na kojoj smo predstavili određene subjekte kojima se možete obratiti za besplatnu pravnu pomoć
  • adresar advokata, gde možete pronaći stručnjaka koji će Vam pružiti advokatske ili konsultantske usluge