Zastava Bosne i Hercegovine

Pitanja i odgovori u vezi sa Programom "Moja prva plata"

Email PrintNAPOMENA:

  • Ovaj stručni tekst se odnosi na propise koji važe na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja autora teksta, koja se baziraju na tumačenju pozitivnopravnih normi, i ne predstavljaju obavezujuće instrukcije.
  • Ulaskom u DEMO verziju pravne baze Paragraf Lex, možete BESPLATNO pristupiti SVIM propisima Srbije i time možete utvrditi ažurnost ovog teksta.

Za razliku od posetilaca vebsajta koji mogu bez naknade pročitati odabrane stručne tekstove koji se odnose na pozitivne propise na dan objavljivanja teksta, pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex, u bazi uvek imaju dostupne tekstove koji se odnose na prethodne, nevažeće verzije propisa kao i nove komentare i druge dokumente koji se odnose na važeće propise. Isključivo pretplatnici na pravnu bazu uvek imaju pristup i ažurnim dokumentima. Baza se ažurira na dnevnom nivou.

Autor: Redakcija

Objavljeno: 24.08.2020.Uredba o Programu podsticanja zapošljavanja mladih "Moja prva plata"("Sl. glasnik RS", br. 107/2020 - dalje: Uredba) 05 broj 110-6321/2020-3 koja je stupila na snagu 15.8.2020. godine, a na osnovu koje je Nacionalna služba za zapošljavanje (dalje: NSZ) dana 17.8.2020. godine raspisala Javni poziv za realizaciju Programa (dalje: Javni poziv) već izaziva nedoumice u praksi, kako za poslodavce tako i za kandidate koji treba da se prijave, te je NSZ na stranici https://mojaprvaplata.gov.rs/pitanja-i-odgovori počela sa objavljivanjem najčešćih pitanja i odgovora u vezi sa Programom, od kojih prenosimo neka od njih.

- Kako se poslodavac prijavljuje za učešće u programu?

Prijavljivanje se odvija preko portala www.mojaprvaplata.gov.rs. Zainteresovani privredni subjekti elektronskim putem podnose Zahtev za učešće u programu u periodu od 17.8. do 25.9.2020. godine.

Za podnošenje prijave potrebno je da imate otvoren nalog na eUpravi i da koristite kvalifikovani elektronski sertifikat. Nakon prijave, oglašavanje pozicija mogu raditi vaši zaposleni koje za to ovlastite, uz otvoren nalog na eUpravi.

- Ko snosi troškove uplate doprinosa za lica na osposobljavanju?

NSZ snosi troškove uplate doprinosa za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti, u skladu sa zakonom.

- Da li je ograničen broj lica koje možemo angažovati?

Da, broj nezaposlenih lica koje poslodavac može angažovati zavisi od broja već zaposlenih lica kod određenog poslodavca. Dakle poslodavac koji ima do 5 zaposlenih ima pravo da u Program uključi jedno nezaposleno lice, poslodavac koji ima od 6 do 14 zaposlenih može uključiti najviše 2 nezaposlena, dok poslodavac koji ima 15 i više zaposlenih, ima pravo da uključi nezaposlene čiji broj ne može biti veći od 20% ukupnog broja zaposlenih.

NSZ zadržava pravo da ograniči broj poslodavaca po sektorima i broj oglašenih pozicija po poslodavcu koji se mogu uključiti u program kako bi se obezbedilo ravnomerno učešće većeg broja poslodavaca iz više različitih sektora.

- Ko može biti mentor? Da li dostavljamo dokumentaciju za mentora?

Poslodavac predlaže mentora iz reda svojih zaposlenih, bez obzira na dužinu radnog staža i nivo i vrstu kvalifikacije, koji će biti zadužen za osposobljavanje lica u programu. Za mentora nije potrebno dostavljati dokumentaciju, već u prijavi pozicije se navodi ime i prezime mentora i JMBG, na osnovu kojih će NSZ izvršiti proveru radno-pravnog statusa.

- Da li je program otvoren za sve poslodavce?

Da, program je namenjen svim poslodavcima, bez obzira da li su iz privatnog ili javnog sektora.

- Kako se vrši prijavljivanje Grupe kompanija?

Prijavljivanje se vrši pojedinačno, odnosno svaki poslodavac ima svoj matični broj i PIB, kao identifikacione brojeve, po kojim će se vršiti i provera ispunjenosti uslova iz Javnog poziva.

- Koje vrste ugovora će se zaključivati? Da li će ugovorima biti jasno definisana sva prava i obaveze korisnika Programa?

Zaključivaće se trojni ugovor između NSZ, poslodavca i izabranog kandidata. Ugovorom će biti definisana sva prava i obaveze svih ugovornih strana.

- Da li je obavezno po isteku programa zaključiti ugovore o radu?

Poslodavac nije u obavezi da nakon završetka Programa zasnuje radni odnos sa kandidatom. Cilj Programa je da nezaposleni bez radnog iskustva steknu kompetencije za rad i time obezbede svoje buduće zaposlenje kod poslodavca kod koga su se osposobljavali ili kod drugog poslodavca.

- Kako će izgledati proces selekcije?

Nakon prijave lica na oglašene pozicije poslodavaca u skladu sa njihovim interesovanjima i mogućnostima, poslodavac će imati uvid u sva lica koja su se prijavila na konkretnu poziciju. Sam proces selekcije zavisi od poslovne politike svakog poslodavca pojedinačno.

- Da li NSZ vrši prvi izbor kandidata za poslodavce?

Izbor od prijavljenih kandidata na poziciji kod poslodavca, vrši isključivo poslodavac, a NSZ prethodno vrši proveru ispunjenosti opštih uslova nezaposlenih lica, koja su se prijavila, za učešće u programu.

Kompanija Paragraf svojim pretplatnicima pruža odgovore na stručna pitanja koja se odnose na tumačenje prava.

Ukoliko niste naš pretplatnik možemo da Vas uputimo na:

  • našu internet stranicu na kojoj smo predstavili određene subjekte kojima se možete obratiti za besplatnu pravnu pomoć
  • adresar advokata, gde možete pronaći stručnjaka koji će Vam pružiti advokatske ili konsultantske usluge