Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVA ZAPOSLENIH KOD PROMENE POSLODAVCA

Email Print


Napomena:
  • Ovaj stručni tekst se odnosi na propise koji važe na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja autora teksta, koja se baziraju na tumačenju pozitivnopravnih normi, i ne predstavljaju obavezujuće instrukcije.
  • Ulaskom u DEMO verziju pravne baze Paragraf Lex, možete BESPLATNO pristupiti SVIM propisima Srbije i time možete utvrditi ažurnost ovog teksta.

Za razliku od posetilaca vebsajta koji mogu bez naknade pročitati odabrane stručne tekstove koji se odnose na pozitivne propise na dan objavljivanja teksta, pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex, u bazi uvek imaju dostupne tekstove koji se odnose na prethodne, nevažeće verzije propisa kao i nove komentare i druge dokumente koji se odnose na važeće propise. Isključivo pretplatnici na pravnu bazu uvek imaju pristup i ažurnim dokumentima. Baza se ažurira na dnevnom nivou.

Autor: Tatjana Nikolić

Objavljeno: 06.01.2013.Koja su prava zaposlenih u slučaju statusne promene, odnosno promene poslodavca?

U slučaju promene poslodavca ugovori o radu se prenose na novog poslodavca, a ugovori o radu zaključeni kod poslodavca prethodnika primenjuju se i kod poslodavca sledbenika, bez obaveze zaključivanja novih ugovora o radu. Kod primene ovog instituta, nema ponude za izmenu ugovorenih uslova rada, odnosno aneksa ugovora o radu - ovde se zaposleni samo pismenim putem obaveštava o prenošenju ugovora o radu koji važi na dan promene poslodavca.

Poslodavac prethodnik dužan je da poslodavca sledbenika potpuno i istinito obavesti o pravima i obavezama iz opšteg akta i ugovora o radu koji se prenose. Obaveštenje treba da bude u pisanoj formi, da sadrzi prosečnu zaradu, najniži i najviši novcani iznos ugovorene zarade, na koja druga primanja zaposleni imaju pravo, pravo na nakandu zarade i visinu, najduže trajanje godišnjeg odmora i druga prava koja imaju zaposleni.

Poslodavac prethodnik dužan je da o prenošenju ugovora o radu na poslodavca sledbenika pismenim putem obavesti zaposlene čiji se ugovor o radu prenosi. Obaveštenje mora biti u pisanoj formi i treba da sadrži: naziv novog poslodavca, delatnost koju obavlja, poslovno- finansijski rezultat (bilans stanja i uspeha), dan prenosa ugovora, zadržavanje svih prava iz ugovora o radu i Pravilnika.

Ako zaposleni odbije prenos ugovora o radu ili se ne izjasni u roku od pet radnih dana od dana dostavljanja obaveštenja, poslodavac prethodnik može zaposlenom da otkaže ugovor o radu.

Obaveštenje ima za cilj da zaposleni budu upoznati sa prenosom ugovora o radu i izraze svoju volju da li žele da ostanu u radnom odnosu kod novog poslodavca. S obzirom na navedeno i imajući u vidu da zaposleni ima rok za izjašnjavanje o prenosu ugovora o radu od pet radnih dana od dana dostavljanja obaveštenja, proizilazi da obaveštenje mora biti dostavljeno zaposlenom najmanje pet radnih dana pre promene poslodavca. Dan promene poslodavca je dan kada je poslodavac upisan u registar.

Odbijanje prelaska na rad kod novog poslodavca je osnov za otkaz ugovora o radu.  U ovom slučaju smatra se da je zaposlenom prestao radni odnos njegovom voljom i ne moze da ostvari prava za slučaj nezaposlenosti.

Poslodavac sledbenik dužan je da primenjuje opšti akt poslodavca prethodnika najmanje godinu dana od dana promene poslodavca, osim ako pre isteka tog roka:

1) istekne vreme na koje je zaključen kolektivni ugovor kod poslodavca prethodnika;
2) kod poslodavca sledbenika bude zaključen novi kolektivni ugovor.

U slučaju promene poslodavca obavezna je primena Pravilnika o radu ili Kolektivnog ugovora, ali ne i Pravilnika o sistematizaciji i organizaciji poslova, koji može da se izmeni u bilo kom roku od promene poslodavca ako to zahteva organizacija rada.  

Poslodavac prethodnik i poslodavac sledbenik dužni su da najmanje 15 dana pre promene poslodavca, obaveste reprezentativni sindikat kod poslodavca o:

1) datumu ili predloženom datumu promene poslodavca;
2) razlozima za promenu poslodavca;
3) pravnim, ekonomskim i socijalnim posledicama promene poslodavca na položaj zaposlenih i merama za njihovo ublažavanje.

Poslodavac prethodnik i poslodavac sledbenik dužni su da, najmanje 15 dana pre promene poslodavca, u saradnji sa reprezentativnim sindikatom, preduzmu mere u cilju ublažavanja socijalno-ekonomskih posledica na položaj zaposlenih.

Ako kod poslodavca ne postoji reprezentativni sindikat, zaposleni imaju pravo da budu neposredno obavešteni o okolnostima.
Kompanija Paragraf svojim pretplatnicima pruža odgovore na stručna pitanja koja se odnose na tumačenje prava.

Ukoliko niste naš pretplatnik možemo da Vas uputimo na:

  • našu internet stranicu na kojoj smo predstavili određene subjekte kojima se možete obratiti za besplatnu pravnu pomoć
  • adresar advokata, gde možete pronaći stručnjaka koji će Vam pružiti advokatske ili konsultantske usluge