Zastava Bosne i Hercegovine

INSPEKCIJA RADA

Email Print


Napomena:
  • Ovaj stručni tekst se odnosi na propise koji važe na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja autora teksta, koja se baziraju na tumačenju pozitivnopravnih normi, i ne predstavljaju obavezujuće instrukcije.
  • Ulaskom u DEMO verziju pravne baze Paragraf Lex, možete BESPLATNO pristupiti SVIM propisima Srbije i time možete utvrditi ažurnost ovog teksta.

Za razliku od posetilaca vebsajta koji mogu bez naknade pročitati odabrane stručne tekstove koji se odnose na pozitivne propise na dan objavljivanja teksta, pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex, u bazi uvek imaju dostupne tekstove koji se odnose na prethodne, nevažeće verzije propisa kao i nove komentare i druge dokumente koji se odnose na važeće propise. Isključivo pretplatnici na pravnu bazu uvek imaju pristup i ažurnim dokumentima. Baza se ažurira na dnevnom nivou.

Autor: PRO BONO

Objavljeno: MART 2014.

Inspekcija rada vrši nadzor nad primenom svih radnopravnih propisa, bez obzira na vrstu radnog angažovanja (radni odnos ili neki drugi ugovor o radnom angažovanju). Pun naziv ovog organa je Republički inspektorat za rad, i on deluje u okviru Ministarstva rada i socijalne politike. Na čelu Inspektorata nalazi se direktor.


Inspekcija rada vrši redovne kontrole poštovanja propisa, kao i kontrole na zahtev zaposlenih. O kontroli inspektori mogu obavestiti poslodavca ali nema nikakvih pravnih prepreka da sprovedu i nenajavljenu kontrolu. Poslodavac je dužan da sarađuje sa inspektorima.

Prilikom vršenja inspekcije, inspektori imaju ovlašćenja da:

  • pregledaju svu evidenciju i dokumentaciju poslodavca, opšte i pojedinačne akte koje je doneo;
  • uzimaju izjave od zainteresovanih i odgovornih lica;
  • pregledaju poslovne prostorije poslodavca, kao i sva sredstva za rad, robu i proizvode; takođe mogu u cilju vršenja analize ili ekspertize uzeti uzorke relevantnih predmeta ili robe;
  • narede potrebna merenja ili druge vrste analiza;
  • preduzmu sve druge radnje na koje su ovlašćeni zakonom ili podzakonskim aktom, a u cilju ispravljanja utvrđenih nepravilnosti.

Takođe, inspektori su dužni da prime i provere sve prijave koje protiv poslodavca podnesu zaposleni ili druga zainteresovana lica. O rezultatima provere inspekcija rada dužna je da izvesti podnosioca prijave.


Najvažnija ovlašćenja inspekcije rada tiču se otklanjanja utvrđenih nepravilnosti. Ukoliko prilikom inspekcije utvrde kršenje nekog propisa, inspektori će poslodavcu naložiti rešenjem da povredu otkloni u roku koji će biti određen.

Rešenje je izvršno trenutkom donošenja i žalba koju poslodavac može uložiti ne odlaže njegovo izvršenje. Poslodavac je dužan da najkasnije u roku od 15 dana obavesti inspekciju rada o preduzetim radnjama na izvršenju rešenja.
Takođe, inspektor rada je dužan da podnese zahtev za pokretanje prekršajnog postupka kad god utvrdi da uočeni nedostaci predstavljaju i prekršaj prema nekom važećem propisu.


Posebna ovlašćenja inspekcija rada ima u slučaju nezakonitog otkaza. Inspekcija rada može rešenje od odlaganju izvršenja rešenja o otkazu ugovora o radu zaposlenom ukoliko je: zaposleni povodom otkaza pokrenuo radni spor (tužio poslodavca sudu), ukoliko je očigledno da je poslodavac prekršio neko pravo zaposlenog kojem je uručio otkaz ugovora o radu, kao i ukoliko zaposleni koji je dobio otkaz zahteva odlaganje izvršenja rešenja o otkazu ugovora o radu. Zahtev o odlaganju izvršenja rešenja zaposleni koji je dobio otkaz može podneti u roku od 30 dana od dana podnošenja tužbe protiv poslodavca, a inspektor rada je dužan da po tom zahtevu donese rešenje o odlaganju izvršenja rešenja o otkazu ugovora o radu u roku od 15 dana od podnošenja zahteva.


Protiv svakog rešenja koje donese inspekcija rada može se izjaviti žalba ministru za rad u roku od osam dana od dana dostavljanja spornog rešenja. Ministar je dužan da o žalbi odluči o roku od 15 dana od dana prijema žalbe.

Koristan internet link:


- kontakti svih odeljenja inspekcije rada mogu se naći na sledećoj internet adresi:

https://www.infogo.biz/moj-posao/adresari/inspekcija-rada-srbija

 Kompanija Paragraf svojim pretplatnicima pruža odgovore na stručna pitanja koja se odnose na tumačenje prava.

Ukoliko niste naš pretplatnik možemo da Vas uputimo na:

  • našu internet stranicu na kojoj smo predstavili određene subjekte kojima se možete obratiti za besplatnu pravnu pomoć
  • adresar advokata, gde možete pronaći stručnjaka koji će Vam pružiti advokatske ili konsultantske usluge