Zastava Bosne i Hercegovine

Angažovanje korisnika porodične penzije po osnovu ugovora o delu

Email Print


Napomena:
  • Ovaj stručni tekst se odnosi na propise koji važe na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja autora teksta, koja se baziraju na tumačenju pozitivnopravnih normi, i ne predstavljaju obavezujuće instrukcije.
  • Ulaskom u DEMO verziju pravne baze Paragraf Lex, možete BESPLATNO pristupiti SVIM propisima Srbije i time možete utvrditi ažurnost ovog teksta.

Za razliku od posetilaca vebsajta koji mogu bez naknade pročitati odabrane stručne tekstove koji se odnose na pozitivne propise na dan objavljivanja teksta, pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex, u bazi uvek imaju dostupne tekstove koji se odnose na prethodne, nevažeće verzije propisa kao i nove komentare i druge dokumente koji se odnose na važeće propise. Isključivo pretplatnici na pravnu bazu uvek imaju pristup i ažurnim dokumentima. Baza se ažurira na dnevnom nivou.

Autor: Marija Torlak

Objavljeno: 19/03/2017Pitanje:

• Da li poslodavac može da angažuje korisnika porodične penzije po osnovu ugovora o delu?

Odgovor:

U skladu sa članom 199. stav 1. Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 i 13/2017 - odluka US), poslodavac može sa određenim licem da zaključi ugovor o delu, radi obavljanja poslova koji su van delatnosti poslodavca, a koji imaju za predmet samostalnu izradu ili opravku određene stvari, samostalno izvršenje određenog fizičkog ili intelektualnog posla.

Ugovor o delu se zaključuje u pisanoj formi.

Kada je reč o krugu lica sa kojima poslodavac može da zaključi ugovor o delu, ugovor se može zaključiti sa svakim fizičkim licem - nezaposlenim, studentom, licima koji obavljaju samostalnu ili poljoprivrednu delatnost, zaposlenim kod drugog poslodavca ili licem koje je u radnom odnosu kod istog poslodavca, zatim korisnikom penzije, pa i korisnikom porodične penzije.

Ugovorom o delu zaključenim sa fizičkim licem, ugovara se visina naknade za rad, kao i druga prava i obaveze ugovornih strana.

Međutim, kada je reč o ugovaranju visine ove naknade, treba imati u vidu odredbe člana 117. stav 4. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 34/2003, 64/2004 - odluka USRS, 84/2004 - dr. zakon, 85/2005, 101/2005 - dr. zakon, 63/2006 - odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014 i 142/2014) kojima je propisano da se korisniku porodične penzije ne obustavlja isplata porodične penzije u slučaju kada je ostvario ugovorenu naknadu na mesečnom nivou u iznosu nižem od najniže osnovice u osiguranju zaposlenih, važeće u momentu uplate doprinosa. To znači da porodični penzioner može ući u osiguranje po ugovoru o delu, s tim da mesečna ugovorena naknada mora biti niža od iznosa najniže osnovice u osiguranju zaposlenih, važeće u momentu uplate doprinosa (trenutno 23.229 dinara). 

S obzirom da je reč o radu van radnog odnosa (za rad po osnovu ugovora o delu ne proizilaze prava, obaveze i odgovornosti po osnovu radnog odnosa), ova lica nemaju status zaposlenih i ne ostvaruju pravo na zaradu već na ugovorenu naknadu. U tom smislu, visina ugovorene naknade određuje se ovim ugovorom i ne primenjuju se odredbe Zakona o radu koje uređuju visinu minimalne zarade. Ukoliko se, pored naknade za rad, ugovorom o delu utvrde i druga primanja koja će poslodavac da isplaćuje tom licu, npr. naknada troškova prevoza na rad i sa rada, naknada troškova službenog putovanja ili naknada za ishranu, isplata tih troškova ima karakter ugovorene naknade na koje se plaćaju porez i doprinosi kao na naknadu za rad.

Međutim, čak i u situaciji da je ugovorom predviđena naknada u iznosu koji je viši od najniže mesečne osnovice u osiguranju zaposlenih, korisniku porodične penzije ne prestaje pravo na porodičnu penziju, već se samo obustavlja isplata, a nakon prestanka osiguranja može se nastaviti isplata porodične penzije, pod uslovom da ovo lice i dalje ispunjava uslove za isplatu iste - na primer, do kraja školovanja odnosno do navršenih 26 godina života. 
Kompanija Paragraf svojim pretplatnicima pruža odgovore na stručna pitanja koja se odnose na tumačenje prava.

Ukoliko niste naš pretplatnik možemo da Vas uputimo na:

  • našu internet stranicu na kojoj smo predstavili određene subjekte kojima se možete obratiti za besplatnu pravnu pomoć
  • adresar advokata, gde možete pronaći stručnjaka koji će Vam pružiti advokatske ili konsultantske usluge