Zastava Bosne i Hercegovine

Podaci o ličnosti zaposlenog koje poslodavac ima pravo da obrađuje

Email Print


Napomena:
  • Ovaj stručni tekst se odnosi na propise koji važe na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja autora teksta, koja se baziraju na tumačenju pozitivnopravnih normi, i ne predstavljaju obavezujuće instrukcije.
  • Ulaskom u DEMO verziju pravne baze Paragraf Lex, možete BESPLATNO pristupiti SVIM propisima Srbije i time možete utvrditi ažurnost ovog teksta.

Za razliku od posetilaca vebsajta koji mogu bez naknade pročitati odabrane stručne tekstove koji se odnose na pozitivne propise na dan objavljivanja teksta, pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex, u bazi uvek imaju dostupne tekstove koji se odnose na prethodne, nevažeće verzije propisa kao i nove komentare i druge dokumente koji se odnose na važeće propise. Isključivo pretplatnici na pravnu bazu uvek imaju pristup i ažurnim dokumentima. Baza se ažurira na dnevnom nivou.

Autor: Redakcija Paragraf Lex

Objavljeno: 08.09.2014.

Pitanje:

Koje podatke o ličnosti zaposlenog ima pravo poslodavac da obrađuje?

Odgovor:

Zaštita podataka o ličnosti lica utvrđena je odredbama Ustava Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006 - dalje: Ustav) i Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008, 104/2009 - dr. zakon, 68/2012 - odluka US i 107/2012 - dalje: Zakon). Saglasno odredbi člana 42. stav 2. Ustava prikupljanje, držanje, obrada i korišćenje podataka o ličnosti uređuju se zakonom, dok je odredbama člana 8. stav 1. tačka 1) Zakona propisano da obrada podataka o ličnosti nije dozvoljena ako fizičko lice nije dalo pristanak za obradu, odnosno ako se obrada vrši bez zakonskog ovlašćenja. Iz navedenih odredbi Ustava i Zakona proizilazi da pravni osnov obrade podataka o ličnosti može biti zakon ili pristanak lica o čijim podacima se radi.

Zakonom o evidencijama u oblasti rada ("Sl. list SRJ", br. 46/96 i "Sl. glasnik RS", br. 101/2005 - dr. zakon i 36/2009 - dr. zakon) propisani su vrste, sadržaj i način vođenja evidencija u oblasti rada, kao i način prikupljanja, obrade, korišćenja i zaštite podataka iz tih evidencija. Odredbom člana 2. ovog zakona ustanovljene su evidencije, između ostalih, i evidencija o zaposlenim licima i evidencija o zaradama zaposlenih lica.

Ovim zakonom propisana je i sadržina navedenih evidencija, pa je tako odredbom člana 5. Zakona o evidencijama u oblasti rada propisano da evidencija o zaposlenim licima sadrži: prezime i ime; matični broj; pol; datum i mesto rođenja (mesto, opština, republika, država); prebivalište i adresu stana; mesto rada (mesto, opština, republika, država); naziv i adresu poslodavca; delatnost poslodavca; zanimanje; vrstu i stepen stručne spreme; osposobljenost za obavljanje određenih poslova; naziv radnog mesta; radno vreme - u časovima (nedeljno); trajanje zaposlenja i vrste poslova do stupanja na rad kod poslodavca; vrsta radnog odnosa (na određeno ili neodređeno vreme, po ugovoru o povremenim ili privremenim poslovima, po ugovoru o ulaganju stranog lica); osnov upućivanja na privremeni rad u inostranstvo (izvođenje investicionih radova, poslovno-tehnička saradnja i dr.) i trajanje rada; naziv poslodavca kod koga je zaposleno lice u dopunskom radu; da li je zaposleno lice zainteresovano za promenu posla; da li je invalid rada ili uživalac penzije; podatke o osiguranim članovima porodice; podatke o korišćenju prava za vreme privremene nesposobnosti ili sprečenosti za rad; podatke o trajanju plaćenog odsustva zbog smanjenja poslovanja; datum zasnivanja radnog odnosa; datum prestanka radnog odnosa; razlog prestanka radnog odnosa.

Dalje je odredbom člana 24. ovog zakona propisana i sadržina evidencija o zaradama zaposlenih, pa ista sadrži, između ostalih, i podatke o radnom vremenu i njegovom korišćenju, odnosno podatke o ukupno neizvršenim časovima za koje se prima naknada, na koji način navedena odredba pruža poslodavcu zakonsko ovlašćenje i za obradu određenih podataka o ličnosti zaposlenih, kao na primer podatka o krsnoj slavi, ukoliko zaposleni ostvaruje pravo na odsustvo sa rada na dan verskog praznika u skladu sa članom 4. Zakona o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji ("Sl. glasnik RS", br. 43/2001, 101/2007 i 92/2011), a u svrhu isplate zarade zaposlenom.

Odredbom člana 48. stav 2. Zakona o evidencijama u oblasti rada, propisano je da se podaci sadržani u evidencijama u oblasti rada koriste za sprovođenje statističkih istraživanja, informisanje i izvršavanje obaveza svih subjekata u procesu zapošljavanja, ostvarivanje prava po osnovu rada i socijalnog osiguranja, kao i za potrebe državnih organa u vođenju ekonomske i socijalne politike, shodno čemu poslodavac ima zakonsko ovlašćenje za obradu, između ostalih, i podataka o deci i supružniku zaposlenog ukoliko se radi o osiguranim članovima porodice, a u svrhu prijave na obavezno zdravstveno osiguranje.

Dakle, za obradu podataka o ličnosti sadržanih u navedenim evidencijama poslodavac, u smislu odredbe člana 8. stav 1. tačka 1) Zakona, ima zakonsko ovlašćenje sadržano u navedenim odredbama Zakona o evidencijama u oblasti rada. Zakonsko ovlašćenje za obradu podataka o ličnosti zaposlenih od strane poslodavaca može biti sadržano i u drugim pozitivnim propisima u oblasti rada i radnih odnosa (Zakonu o radu - "Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014, Zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu - "Sl. glasnik RS", br. 101/2005 i dr.).

Međutim, za sve podatke o ličnosti koje poslodavac namerava da obrađuje, a za čiju obradu nema zakonsko ovlašćenje sadržano u pozitivnim propisima u oblasti rada i radnih odnosa, poslodavac mora da pribavi punovažan pristanak zaposlenog, na način i pod uslovima utvrđenim odredbama čl. 10. i 15. Zakona. Naime, saglasno odredbama člana 10. Zakona, punovažan pristanak lice može dati pismeno ili usmeno na zapisnik, nakon prethodnog obaveštenja od strane rukovaoca podataka o obradi podataka u smislu odredbe člana 15. ovog zakona. Odredbom člana 15. Zakona propisana je obaveza rukovaoca koji podatke prikuplja od lica na koje se odnose, odnosno od drugog lica, da pre prikupljanja upozna lice na koje se podaci odnose o svom identitetu, odnosno imenu i adresi ili firmi, odnosno identitetu drugog lica koje je odgovorno za obradu podataka u skladu sa zakonom; svrsi prikupljanja i dalje obrade podataka; načinu korišćenja podataka; identitetu lica ili vrsti lica koja koriste podatke; obaveznosti i pravnom osnovu, odnosno dobrovoljnosti davanja podataka i obrade; pravu da pristanak za obradu opozove, kao i pravne posledice u slučaju opoziva; pravima koja pripadaju licu u slučaju nedozvoljene obrade; drugim okolnostima čije bi nesaopštavanje licu na koje se odnose podaci, odnosno drugom licu bilo suprotno savesnom postupanju.Kompanija Paragraf svojim pretplatnicima pruža odgovore na stručna pitanja koja se odnose na tumačenje prava.

Ukoliko niste naš pretplatnik možemo da Vas uputimo na:

  • našu internet stranicu na kojoj smo predstavili određene subjekte kojima se možete obratiti za besplatnu pravnu pomoć
  • adresar advokata, gde možete pronaći stručnjaka koji će Vam pružiti advokatske ili konsultantske usluge