Zastava Bosne i Hercegovine

Javni poziv NSZ za izvođače obuka radi realizacije pilot obuke za tržište rada

Email PrintNAPOMENA:

 • Ovaj stručni tekst se odnosi na propise koji važe na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja autora teksta, koja se baziraju na tumačenju pozitivnopravnih normi, i ne predstavljaju obavezujuće instrukcije.
 • Ulaskom u DEMO verziju pravne baze Paragraf Lex, možete BESPLATNO pristupiti SVIM propisima Srbije i time možete utvrditi ažurnost ovog teksta.

Za razliku od posetilaca vebsajta koji mogu bez naknade pročitati odabrane stručne tekstove koji se odnose na pozitivne propise na dan objavljivanja teksta, pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex, u bazi uvek imaju dostupne tekstove koji se odnose na prethodne, nevažeće verzije propisa kao i nove komentare i druge dokumente koji se odnose na važeće propise. Isključivo pretplatnici na pravnu bazu uvek imaju pristup i ažurnim dokumentima. Baza se ažurira na dnevnom nivou.

Autori: Redakcija

Objavljeno: 18.05.2021.Na osnovu Uredbe o sprovođenju pilot obuke za tržište rada na osnovu vaučera (dalje: Uredba) kojom se uređuju cilj, uslovi i način sprovođenja, praćenje sprovođenja, izvršioci i sredstva za realizaciju Pilot obuke za tržište rada na osnovu vaučera (dalje: Pilot obuka) a koja je stupila na snagu 7.5.2021. godine, Nacionalna služba za zapošljavanje (dalje: NSZ) je dana 11.5.2021. godine raspisala Javni poziv za izvođače obuka radi realizacije pilot obuke za tržište rada za nezaposlene na osnovu vaučera za obuke (dalje: Javni poziv).

- Osnovne informacije -

Pilot obuka za tržište rada za nezaposlene na osnovu vaučera podrazumeva uključivanje nezaposlenih u obuke za tržište rada koje za rezultat imaju sticanje znanja i veština, koje doprinose povećanju nivoa zapošljivosti ili stvaraju mogućnosti za zapošljavanje.

Ciljnu grupu kandidata koji će se uključiti u obuke čini 200 nezaposlenih:

 • koji se nalaze na evidenciji nezaposlenih NSZ,
 • bez završenog srednjeg obrazovanja, odnosno sa završenom osnovnom školom ili koji završavaju osnovno obrazovanje po modelu funkcionalnog osnovnog obrazovanja odraslih.

Pre uključivanja u obuku NSZ vrši proveru ispunjenosti zakonskih uslova i uslova iz Javnog poziva za nezaposlenog.

Tokom trajanja programa, NSZ na osnovu Izveštaja o prisutnosti na obuci nezaposlenim licima isplaćuje:

 1. na ime mesečne novčane pomoći sredstva u visini od maksimalno 7.000,00 dinara (za pun mesečni fond časova),
 2. mesečne troškove prevoza za dolazak i odlazak sa obuke,
 3. vrši obračun i uplatu doprinosa za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti, u skladu sa zakonom.

Vaučer za obuku

Uključivanje nezaposlenog u obuku će se sprovesti kroz dodelu vaučera za obuku koja je utvrđena u Individualnom planu zapošljavanja, a na osnovu individualnih potreba, mogućnosti i procena u cilju povećanja zapošljivosti ili zapošljavanja.

Vaučer je uput, izdat od strane NSZ nezaposlenom licu, za pohađanje obuke utvrđene Individualnim planom zapošljavanja. Nezaposleni kojem je izdat vaučer ima pravo da sa Liste izvođača izabere izvođača kod kojeg će pohađati obuku, u mestu svog prebivališta ili u najbližem mestu na području filijale NSZ u kojoj je prijavljen na evidenciju.

Nezaposleni ima obavezu da u roku od sedam dana od dana izdavanja vaučera izvrši izbor i prijavi se kod izabranog izvođača obuke.

Obrazac vaučera je sastavni deo Javnog poziva.

Vrednost vaučera zavisi od složenosti obuke, a maksimalna vrednost ne može biti viša od 40.000,00 dinarasa PDV-om za prvu grupu složenosti, odnosno 80.000,00 dinara sa PDV-om za drugu grupu složenosti, po jednoj obuci za jednog polaznika. Razvrstavanje obuka po stepenu složenosti prikazano je u Katalogu obuka.

U vrednost vaučera uključeni su i troškovi polaganja ispita za sticanje licence/atesta, za one obuke koje to zahtevaju.

- Uslovi učešća -

Pravo učešća u realizaciji obuka može ostvariti izvođač obuke koji:

 • ima status javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih;
 • je srednja stručna škola koja izdaje javno priznatu ispravu;
 • je nosilac poslova profesionalne rehabilitacije osoba sa invaliditetom, ukoliko se u obuku uključuju nezaposlene osobe sa invaliditetom;

i ispunjava sledeće uslove:

 • izmiruje obaveze po osnovu poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u zakonskim rokovima;
 • u poslednjih šest meseci nije bio duže od 30 dana neprekidno evidentiran u registru dužnika prinudne naplate Narodne banke Srbije;
 • izmirio je ranije ugovorne i druge obaveze prema NSZ, osim za obaveze čija je realizacija u toku, pod uslovom da iste redovno izmiruje;
 • obuku organizuje u realnom okruženju;
 • nudi konkretne obuke na lokacijama koje su navedene u Katalogu obuka;
 • nudi realizaciju obuka čija vrednost ne prelazi maksimalno dozvoljeni iznos vaučera;
 • samostalno organizuje obuku bez angažovanja podizvođača, odnosno drugih izvođača obuke.

Na Javni poziv se mogu prijaviti svi zainteresovani izvođači obuka, prema spisku obuka iz Kataloga obuka, koji je sastavni deo Javnog poziva i koji mogu obezbediti uslove za realizaciju obuka u periodu od 1.6.2021. godine do 31.12.2021. godine.

Proveru ispunjenosti uslova NSZ vršiće uvidom u službene evidencije nadležnih državnih institucija.

- Dokumentacija za podnošenje prijave -

Dokumentacija za podnošenje prijave:

 • prijava za učešće u realizaciji obuka na propisanom obrascu NSZ;
 • za javno priznate organizatore aktivnosti obrazovanja odraslih - dokaz o odobrenju za izvođenje obuke ministarstva nadležnog za poslove obrazovanja ili Agencije za kvalifikacije; plan i program obuke;
 • za srednje stručne škole - dokaz o saglasnosti na odluku o proširenoj delatnosti ministarstva nadležnog za poslove obrazovanja; plan i program obuke;
 • za nosioce poslova profesionalne rehabilitacije osoba sa invaliditetom - odobrenje za sprovođenje mera i aktivnosti profesionalne rehabilitacije osoba sa invaliditetom ministarstva nadležnog za poslove zapošljavanja; plan i program obuke.

NSZ zadržava pravo da traži i druge dokaze relevantne za odlučivanje o podnetoj prijavi.

Način podnošenja prijave:

Prijava za učešće u realizaciji obuka podnosi se Direkciji NSZ (adresa: Kralja Milutina 8, 11000 Beograd) neposredno, poštom ili elektronskim putem na e-mail: Sektorzapodrskuzaposljavanju@nsz.gov.rs, na propisanom obrascu koji je sastavni deo Javnog poziva.

Rok za podnošenje prijave:

Svi zainteresovani izvođači obuka prijavu mogu dostaviti najkasnije do 25.5.2021. godine.

- Formiranje liste izabranih izvođača obuke -

Po prijemu prijave, NSZ vrši proveru validnosti prijave i ispunjenosti uslova za učešće u realizaciji obuke za nezaposlene na osnovu vaučera.

U roku od sedam dana od dana isteka roka za podnošenje prijava, NSZ će formirati Listu izabranih izvođača obuka i objaviti je na svojoj internet stranici.

Lista izvođača obuka sadrži: naziv, sedište i kontakt podatke izvođača obuke, naziv obuke, trajanje obuke (broj sati i dinamiku sprovođenja), mesto izvođenja, naziv isprave koja se izdaje nakon savladane obuke i cenu obuke.

- Zaključivanje sporazuma sa izvođačem obuke -

NSZ i izvođač obuke u roku od 15 dana od dana objavljivanja Liste izabranih izvođača obuka zaključuju sporazum kojim uređuju međusobna prava i obaveze.

U cilju zaključivanja sporazuma izvođač obuke je u obavezi da dostavi:

 • fotokopiju kartona deponovanih potpisa kod poslovne banke, za tekući račun na koji će biti vršene uplate sredstava za troškove obuke,
 • fotokopiju / očitanu ličnu kartu ovlašćenog lica.

Potpisani sporazum sa izvođačem obuke će se realizovati u skladu sa izborom izvođača obuke od strane nezaposlenog upućenog na obuku.

- Zaključivanje ugovora sa polaznikom obuke -

Nakon izbora izvođača obuke od strane polaznika obuke, NSZ i polaznik obuke zaključuju ugovor kojim se regulišu međusobna prava i obaveze.

- Obaveze iz sporazuma -

Izvođač obuke kod koga se nezaposleni uključi u obuku, u obavezi je da tokom trajanja obuke:

 • polaznika uključi u obuku na osnovu vaučera koji mu je izdala NSZ, u roku od 15 dana od dana prijema vaučera;
 • upozna polaznika obuke sa planom i programom obuke i njegovim obavezama;
 • dostavlja redovno NSZ izveštaje o prisutnosti polaznika na obuci, najkasnije do 5. u mesecu za prethodni mesec, a na osnovu vođenja evidencije o prisutnosti polaznika na obuci;
 • obuči polaznika u skladu sa programom obuke;
 • ukoliko polaznik prekine obuku, obavesti NSZ i ako nadležna filijala i izvođač obuke procene da se novo lice može obučiti tokom preostalog perioda trajanja obuke, uključi zamenu na obuku za preostalo vreme;
 • omogući NSZ kontrolu realizacije obaveza iz sporazuma;
 • obavesti NSZ o svim promenama koje su od značaja za realizaciju sporazuma u roku od 8 dana od dana nastanka promene.

Izvođač obuke je u obavezi da posle završetka obuke:

 • izda polazniku obuke odgovarajuću javnu ispravu;
 • po završetku obuke dostavi NSZ pisani izveštaj o realizaciji obuke, spisak izdatih javnih isprava i kopije izdatih javnih isprava;
 • dostavi račun NSZ zajedno sa potpisanim vaučerom.

Plaćanje troškova obuke

NSZ isplatu troškova obuke vrši nakon završetka obuke na osnovu dostavljenog računa izvođača obuke sa vaučerom.

NSZ je u obavezi da izvođaču obuke izvrši plaćanje u punom iznosu samo za polaznika obuke koji je obuku u celosti završio, po jediničnim cenama iskazanim u prijavi za učešće u realizaciji obuka. U slučaju da polaznik koji je prekinuo pohađanje obuke pre završetka iste, ne bude zamenjen drugim polaznikom koji će u celosti završiti obuku za preostalo vreme trajanja obuke, NSZ će plaćanje vršiti u iznosu koji procentualno odgovara učešću broja časova koje je polaznik pohađao pre napuštanja obuke u ukupnom broju časova za predmetnu obuku.

- Zaštita podataka o ličnosti -

Svi podaci o ličnosti koji budu dostavljeni NSZ biće obrađivani isključivo u svrhu učešća u Javnom pozivu, a u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Pristup ličnim podacima imaće samo ovlašćena lica NSZ koja su obavezana na čuvanje poverljivosti podataka o ličnosti i neće ih otkrivati trećoj strani, osim ako je to neophodno u svrhu kontrole postupka sprovođenja Javnog poziva ili revizije.

NSZ će čuvati podatke o ličnosti u zakonom predviđenom roku, uz primenu odgovarajućih tehničkih, organizacionih i kadrovskih mera.

Lica čiji se podaci obrađuju imaju pravo na pristup, ispravku i brisanje svojih podataka, pravo na ograničenje obrade svojih podataka, pravo na prigovor i pravo na pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

- Ostale informacije -

Za dodatne informacije o prijavi za učešće u realizaciji obuke na osnovu vaučera izvođači obuke mogu se obratiti elektronskim putem na e-mail: sektorzapodrskuzaposljavanju@nsz.gov.rs.

Kompanija Paragraf svojim pretplatnicima pruža odgovore na stručna pitanja koja se odnose na tumačenje prava.

Ukoliko niste naš pretplatnik možemo da Vas uputimo na:

 • našu internet stranicu na kojoj smo predstavili određene subjekte kojima se možete obratiti za besplatnu pravnu pomoć
 • adresar advokata, gde možete pronaći stručnjaka koji će Vam pružiti advokatske ili konsultantske usluge