Zastava Bosne i Hercegovine

Pred Vama je primer analitičkog prikaza teksta propisa. Radi lakšeg sagledavanja njegovih izmena i dopuna, nova sadržina odredaba data je zelenom, dok je prethodna data crvenom bojom. Nepromenjene odredbe nisu posebno označene, tako da pregledanjem crno-zelenog teksta pregledate važeću, a crno-crvenog teksta, prethodnu verziju propisa. Pregled teksta i izvršenih izmena i dopuna je lakši, brži i praktičniji. U pravnoj bazi Paragraf Lex na ovaj način možete pristupiti svim zakonima.

Propis - analitički prikaz promena

ZAKON O NACIONALNOM OKVIRU KVALIFIKACIJA REPUBLIKE SRBIJE

("Sl. glasnik RS", br. 27/2018, 6/2020, 129/2021 - dr. zakon i 76/2023)

Objavljeno: 18.09.2023.


PRIMER

Nadležnost Agencije

[ČLAN 6 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Član 15

Agencija:

1) razmatra inicijative za uvođenje novih kvalifikacija i osavremenjivanje postojećih;

1a) predlaže izmene i dopune standarda kvalifikacije radi usklađivanja sa novinama utvrđenim propisima u oblasti obrazovanja i u oblasti rada i zapošljavanja;

2) pruža stručnu i administrativno-tehničku podršku radu sektorskih veća;

3) priprema predlog standarda kvalifikacije;

[2) pruža stručnu podršku sektorskom veću i priprema predlog standarda kvalifikacije;

3) pruža administrativno-tehničku podršku radu sektorskih veća;]

4) vodi Registar i stara se o upisu podataka u odgovarajuće podregistre;

5) razvrstava i šifrira kvalifikacije prema KLASNOKS sistemu;

6) vrši priznavanje stranih školskih isprava;

7) vrši postupak priznavanja strane visokoškolske isprave radi zapošljavanja (u daljem tekstu: profesionalno priznavanje), u skladu sa ovim zakonom i zakonom koji uređuje visoko obrazovanje;

8) vrši prvo vrednovanje stranog studijskog programa u postupku iz tačke 7) ovog stava, u skladu sa ovim i zakonom koji uređuje visoko obrazovanje;

8a) vrši vrednovanje javnih isprava stečenih u ostalim verskim obrazovnim ustanovama, u skladu sa ovim i zakonom kojim se uređuju crkve i verske zajednice;

9) daje odobrenje drugim organizacijama za sticanje statusa JPOA;

10) utvrđuje visinu takse za javne usluge iz tač. 6), 7) i 9) ovog stava;

11) vodi evidenciju o profesionalnom priznavanju u skladu sa ovim i zakonom koji uređuje visoko obrazovanje;

12) vrši spoljašnju proveru kvaliteta JPOA, najmanje jednom u toku petogodišnjeg trajanja odobrenja;

13) na zahtev ministarstva nadležnog za obrazovanje, daje izveštaj o ispunjenosti uslova u pogledu plana i programa aktivnosti obrazovanja odraslih, izvođenja programa i kadra, prostora, opreme i nastavnih sredstava;

14) prati aktivnosti karijernog vođenja i savetovanja i implementaciju standarda usluga karijernog vođenja i savetovanja;

[14) priprema razvojne projekte, analize i istraživanja od značaja za razvoj kvalifikacija;]

15) pruža stručnu podršku Kancelariji u procesu povezivanja NOKS-a sa EOK-om i EPVO-om;

[15) prati i meri efekte implementacije (novih) kvalifikacija na zapošljavanje i celoživotno učenje;]

16) priprema razvojne projekte, analize i istraživanja od značaja za razvoj kvalifikacija i predlaže mere unapređivanja osiguranja kvaliteta u celokupnom sistemu;

[16) predlaže mere unapređivanja osiguranja kvaliteta u celokupnom sistemu;]

16a) pruža informacije licima kojima je izvršeno profesionalno priznavanje strane visokoškolske isprave o mogućnostima za pristup profesijama koje su uređene posebnim propisima;

17) obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom.

Poslove iz stava 1. tač. 4), 6), 7), 9), 10) i 11) ovog člana Agencija obavlja kao poverene poslove.

[ČLAN 7 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Član 15a

Agencija obrazuje listu spoljnih saradnika sa koje imenuje posebne komisije i timove za obavljanje poslova spoljašnjeg vrednovanja kvaliteta rada JPOA, provere ispunjenosti uslova u postupku sticanja statusa JPOA i druge poslove iz nadležnosti Agencije.

[Agencija za kvalifikacije može da obrazuje posebne stručne komisije i timove za obavljanje poslova spoljašnjeg vrednovanja kvaliteta rada JPOA, provere ispunjenosti uslova u pogledu plana i programa aktivnosti obrazovanja odraslih u skladu sa standardom kvalifikacije u postupku sticanja statusa JPOA i druge poslove iz nadležnosti Agencije.]

U listu [posebne stručne komisije] iz stava 1. ovog člana mogu da se imenuju:

1) lica sa odgovarajućim obrazovanjem i odgovarajućim radnim iskustvom u struci od najmanje tri godine;

2) zaposleni u Zavodu za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja koji rade na razvoju obrazovanja i vaspitanja;

3) zaposleni u Zavodu za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja koji rade na vrednovanju kvaliteta obrazovanja i vaspitanja;

4) lice koje ispunjava uslove za prosvetnog savetnika, kao i lice koje je izabrano za savetnika - spoljnjeg saradnika u skladu sa zakonom kojim se uređuju osnove sistema obrazovanja i vaspitanja;

4a) prosvetni inspektor;

5) nastavnici visokoškolskih ustanova koji su imenovani za recenzente Nacionalnog tela za akreditaciju i osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju [Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje], u skladu sa zakonom kojim se uređuje visoko obrazovanje;[.]

6) nastavnici i stručni saradnici osnovnih i srednjih škola sa licencom i radnim iskustvom u struci od najmanje tri godine.

Lice iz stava 2. tačka 4a) ovog člana obavezni je član komisije za proveru ispunjenosti uslova u postupku sticanja statusa JPOA.

Lica iz stava 2. tačka 1) i 6) ovog člana biraju se na osnovu javnog konkursa.

Lica iz stava 2. ovog člana mogu da se imenuju u stručne timove koji pružaju podršku sektorskim većima.

Lica iz stava 2. ovog člana imaju pravo na naknadu u visini koju utvrdi Vlada.

Bliže uslove za imenovanje i način rada posebnih komisija i timova iz stava 1. ovog člana donosi ministar nadležan za poslove obrazovanja.

Organi Agencije

Član 16

Agencija za kvalifikacije ima organ upravljanja, organ poslovođenja, stručne organe i službe koje obavljaju administrativno-tehničke poslove.

Bliži uslovi u pogledu načina rada, načina i postupka izbora i razrešenja organa Agencije utvrđuju se aktom o osnivanju i statutom.

Upravni odbor

[ČLAN 8 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Član 17

Upravni odbor ima pet članova.

Predsednika i članove Upravnog odbora Agencije imenuje Vlada na period od pet godina, sa mogućnošću još dva izbora, i to dva na predlog ministarstva nadležnog za poslove obrazovanja, jednog na predlog Kancelarije [tri na predlog ministarstva nadležnog za obrazovanje], jednog na predlog ministarstva nadležnog za rad i zapošljavanje i jednog na predlog ministarstva nadležnog za privredu.

U Upravni odbor Agencije može biti imenovano lice koje ispunjava uslove za prijem u radni odnos u državni organ, koje ima visoko obrazovanje, najmanje devet godina radnog iskustva na poslovima iz jedne ili više oblasti iz nadležnosti Agencije i koje nije zaposleno u Agenciji.

Član Upravnog odbora Agencije ne može biti lice koje je bilo osuđeno za krivično delo protiv pravnog saobraćaja, protiv službene dužnosti, kao i za drugo krivično delo za koje je zaprećena kazna od pet godina zatvora ili teža kazna, sve dok kazna ne bude brisana po zakonu.

Član Upravnog odbora ne može biti lice izabrano, postavljeno ili imenovano na funkciju u državnom organu, organu autonomne pokrajine ili lokalne samouprave, u organu političke stranke ili na dužnost organa poslovođenja ustanove obrazovanja i vaspitanja, odnosno visokoškolske ustanove, kao ni lice koje je član Saveta za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Nacionalnog prosvetnog saveta, Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje, Nacionalne službe za zapošljavanje ili na dužnosti organa poslovođenja kod pravnih lica i preduzetnika koje se bave delatnostima obrazovanja.

Vlada razrešava člana Upravnog odbora pre isteka mandata, i to:

1) na lični zahtev;

2) ako ne ispunjava dužnosti člana Upravnog odbora, ne ispunjava uslove za imenovanje, ako ne ispunjava obaveze predviđene ovim ili posebnim zakonom ili aktom o osnivanju Agencije ili ako bude osuđen za krivično delo na kaznu zatvora od najmanje šest meseci;

3) na obrazloženi zahtev ovlašćenog predlagača.

U slučaju razrešenja iz stava 6. ovoga člana, ovlašćeni predlagač će predložiti Vladi novog člana u roku od 30 dana od dana donošenja rešenja o razrešenju, a Vlada će imenovati novog člana na period do isteka mandata Upravnog odbora, u roku od 30 dana od dana dostavljanja predloga ovlašćenog predlagača.

Nadležnost Upravnog odbora

Član 18

Upravni odbor:

1) usvaja godišnji program rada Agencije;

2) usvaja finansijski plan Agencije;

3) usvaja izveštaje koje Agencija podnosi osnivaču;

4) donosi propise i druge opšte akte Agencije, izuzev pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Agenciji;

5) usmerava rad direktora i izdaje mu uputstva za rad;

6) nadzire poslovanje javne agencije;

7) utvrđuje iznos takse za javne usluge iz člana 15. stav 1. tač. 6), 7) i 9) ovog zakona;

8) predlaže visinu naknade za lica iz člana 15a stav 2. ovog zakona koju utvrđuje Vlada;

9) vrši druge poslove određene ovim zakonom, zakonom koji uređuje rad javnih agencija ili aktom o osnivanju Agencije.

Član upravnog odbora ima pravo na naknadu za rad u iznosu koji utvrđuje Vlada.

Direktor

Član 19

Direktora na period od pet godina, sa mogućnošću još dva izbora, imenuje Vlada, u skladu sa zakonom kojim se uređuju javne agencije.

Nadležnost direktora

Član 20

Direktor:

1) zastupa i predstavlja Agenciju;

2) rukovodi radom i poslovanjem Agencije;

3) donosi pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Agenciji;

4) donosi pojedinačne akte Agencije;

5) odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenih u Agenciji;

6) priprema i sprovodi odluke upravnog odbora;

7) (brisana)

8) vrši druge poslove određene ovim zakonom, zakonom kojim se uređuju javne agencije ili aktom o osnivanju Agencije.

Sektorsko veće

[ČLAN 9 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Član 21

Sektorsko veće je telo zasnovano na principu socijalnog partnerstva koje na predlog Saveta osniva Vlada.

Vlada imenuje članove Sektorskog veća iz oblasti za koju se veće osniva:

1) na predlog Privredne komore Srbije i reprezentativnih udruženja poslodavaca iz reda privrednih subjekata iz oblasti za koju je formirano sektorsko veće;

2) na predlog strukovnih komora, odnosno udruženja;

3) na predlog Konferencije univerziteta i Konferencije akademija i visokih škola, a iz reda nastavnika visokoškolskih ustanova;

4) jednog člana na zajednički predlog ministarstva nadležnog za rad i zapošljavanje i Nacionalne službe za zapošljavanje;

5) jednog člana na predlog ministarstva nadležnog za poslove obrazovanja;

6) jednog člana na predlog Kancelarije;

7) na predlog ministarstva iz delatnosti za koju se osniva sektorsko veće;

8) na predlog zajednice stručnih škola iz oblasti za koju se veće formira, odnosno Zajednice gimnazija;

9) na predlog reprezentativnih granskih sindikata;

10) na predlog Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja iz oblasti za koju je osnovano sektorsko veće.

[Vlada imenuje članove Sektorskog veća iz oblasti za koju se veće osniva na predlog:

1) Privredne komore Srbije i reprezentativnih udruženja poslodavaca iz reda privrednih subjekata iz oblasti za koju je formirano sektorsko veće;

2) Strukovnih komora, odnosno udruženja;

3) Saveta za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih, iz reda stručnjaka iz oblasti stručnog obrazovanja i obrazovanja odraslih;

4) Konferencija univerziteta i Konferencija akademija i visokih škola, a iz reda nastavnika visokoškolskih ustanova;

5) Nacionalne službe za zapošljavanje;

6) ministarstava nadležnih za: poslove obrazovanja, zapošljavanja i rada i delatnosti za koju se osniva sektorsko veće;

7) zajednice stručnih škola;

8) reprezentativnih granskih sindikata;

9) Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja iz reda zaposlenih stručnjaka iz oblasti za koju je osnovano sektorsko veće i iz drugih institucija, ustanova i organizacija relevantnih za oblast za koju je osnovano sektorsko veće.]

Mandat članova Sektorskih veća traje pet godina.

Vlada razrešava člana Sektorskog veća pre isteka mandata, i to:

1) na lični zahtev;

2) ako ne ispunjava dužnosti člana Sektorskog veća ako ne zastupa stav organizacije na čiji predlog je imenovan ili svojim postupcima povredi ugled te dužnosti, a na predlog organizacije na čiji je predlog imenovan;

3) na obrazloženi zahtev ovlašćenog predlagača.

U slučaju razrešenja iz stava 4. ovoga člana, ovlašćeni predlagač će predložiti Vladi novog člana u roku od 30 dana od donošenja rešenja o razrešenju, a Vlada će imenovati novog člana na period do isteka mandata Sektorskog veća, u roku od 30 dana od dana dostavljanja predloga ovlašćenog predlagača.

Za realizaciju aktivnosti na konkretnim kvalifikacijama Sektorsko veće može da predloži Agenciji da obrazuje stručne timove.

Sektorsko veće podnosi godišnji izveštaj o radu Savetu, Agenciji, ministarstvu nadležnom za poslove obrazovanja i Vladi, najkasnije do 1. marta tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu.

Članovi Sektorskog veća i stručnih timova imaju pravo na naknadu za rad u visini koju utvrdi Vlada.

Metodologiju i način rada sektorskih veća i Saveta utvrđuje ministar nadležan za poslove obrazovanja, na predlog Kancelarije.

Nadležnost Sektorskog veća

[ČLAN 10 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Član 22

Sektorsko veće:

1) analizira postojeće i utvrđuje potrebne kvalifikacije u određenom sektoru;

2) identifikuje kvalifikacije koje treba osavremeniti;

3) identifikuje kvalifikacije koje više ne odgovaraju potrebama sektora;

4) donosi odluku o izradi predloga standarda kvalifikacija u okviru sektora;

5) daje mišljenje o očekivanim ishodima znanja i veština unutar sektora;

6) promoviše dijalog i neposrednu saradnju između sveta rada i obrazovanja;

7) promoviše mogućnosti za obrazovanje, obuku i zapošljavanje unutar sektora;

8) identifikuje mogućnosti za obučavanje odraslih unutar sektora;

9) razmatra implikacije nacionalnog okvira kvalifikacija na kvalifikacije unutar sektora;

10) analizira vezu kvalifikacija sa relevantnim zanimanjima u sektoru;

[10) predlaže liste kvalifikacija po nivoima i vrstama koje mogu da se stiču priznavanjem prethodnog učenja;]

10a) razmatra potrebu za osavremenjivanjem standarda kvalifikacije nakon pet godina njegove primene;

11) obavlja druge poslove u skladu sa ovim zakonom.

Ministarstvo nadležno za poslove obrazovanja

[ČLAN 11 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Član 23

Ministarstvo nadležno za poslove obrazovanja:

1) prati primenu ovog zakona;

2) donosi metodologiju za razvoj standarda kvalifikacija, na predlog Agencije;

3) (brisana)

[3) povezuje NOKS sa EOK;]

4) usvaja standard kvalifikacije;

5) utvrđuje standarde i način sprovođenja samovrednovanja i spoljašnje provere kvaliteta rada JPOA;

[5) donosi standarde za samovrednovanje i spoljašnju proveru kvaliteta JPOA;]

6) promoviše NOKS i različite mogućnosti za učenje i dostizanje standarda kvalifikacija;

7) (brisana)

[7) obavlja poslove Nacionalne koordinacione tačke;]

8) obavlja i druge poslove u skladu sa ovim zakonom.

Saradnja institucija

Član 24

Savet, Agencija, nadležna ministarstva, Nacionalna služba za zapošljavanje i Republički zavod za statistiku, dužni su da usklađuju aktivnosti za potrebe razvoja i implementacije NOKS-a i razmenjuju podatke iz evidencija i baza podataka koje vode u skladu sa zakonom.

[ČLAN 12 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Nadležnost Kancelarije

Član 24a

Kancelarija:

1) obavlja administrativno-tehničke poslove za Savet;

2) prati stanje u vezi sa primenom propisa i drugih akata kojima se uređuje NOKS radi unapređenja, usklađenosti, razvoja i funkcionisanja NOKS-a, kao i usaglašavanje sistema NOKS-a sa sektorskim politikama;

3) priprema predloge podzakonskih akata koje donosi ministar nadležan za poslove obrazovanja iz člana 8. stav 3, člana 10. stav 2, člana 15a stav 7, člana 21. stav 9, člana 23. stav 1. tač. 2), 3) i 5), člana 26. stav 2, člana 30. stav 7, člana 38. stav 11, člana 39. stav 4. i člana 40. stav 4. ovog zakona;

4) priprema razvojne projekte, analize i istraživanja od značaja za razvoj kvalifikacija;

5) prati i meri efekte implementacije (novih) kvalifikacija na zapošljavanje i celoživotno učenje;

6) utvrđuje indikatore za praćenje efekata iz tačke 4) u saradnji sa Agencijom;

7) obavlja poslove Nacionalne koordinacione tačke;

8) povezuje NOKS sa EOK-om;

9) sprovodi aktivnosti na unapređivanju partnerstva i pružanja stručne podrške radu nadležnih institucija, tela i socijalnih partnera uključenih u NOKS, priznavanje profesionalnih kvalifikacija, profesija od posebnog interesa za Republiku Srbiju i celoživotnog učenja;

10) obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i aktom o osnivanju.

IV OBEZBEĐIVANJE KVALITETA U PRIMENI NOKS-a

Standard kvalifikacije

Član 25

Standard kvalifikacije izrađuje se u skladu sa ovim zakonom na osnovu metodologije iz člana 23. stav 1. tačka 2) ovog zakona, i pored osnovnih podataka o kvalifikaciji, sadrži i podatke o povezanosti kvalifikacije sa standardom zanimanja, čime se omogućava uvezivanje podataka iz obrazovnog sistema i podataka sa tržišta rada.

Standard kvalifikacije je osnov za razvoj programa obrazovanja za sticanje kvalifikacije na svim nivoima obrazovanja.

Podnošenje inicijative za razvijanje i usvajanje standarda kvalifikacije

[ČLAN 13 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Član 26

Inicijativu za razvijanje i usvajanje standarda za novu odnosno za kvalifikaciju za koju nije utvrđen standard ili za osavremenjivanje postojećeg standarda kvalifikacije [kvalifikaciju] (u daljem tekstu: inicijativa) može da podnese Sektorsko veće, Savet za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Nacionalni prosvetni savet, Nacionalni savet za visoko obrazovanje, Nacionalna služba za zapošljavanje, visokoškolska ustanova, državni organ i drugo pravno lice (privredno društvo, JPOA i dr.).

Inicijativa iz stava 1. ovog člana sadrži elaborat o opravdanosti kvalifikacije i inicijalni predlog standarda kvalifikacije i podnosi se Agenciji na obrascu čiju sadržinu i izgled utvrđuje ministar nadležan za poslove obrazovanja.

Ukoliko je kvalifikacija predložena inicijativom iz stava 1. ovog člana obuhvaćena nekom drugom kvalifikacijom iz Registra, direktor Agencije o tome obaveštava podnosioca inicijative u roku od 15 dana od dana podnošenja inicijative.

Ukoliko standard kvalifikacije predložen inicijativom iz stava 1. ovog člana nije obuhvaćen drugim standardom kvalifikacije iz Registra, Agencija u roku od 15 dana dostavlja preporuku o razvoju kvalifikacije na osnovu inicijative iz stava 1. ovog člana odgovarajućem sektorskom veću.

Preporuka iz stava 4. ovog člana sadrži naziv kvalifikacije, vrstu, nivo i podsektor KLASNOKS-a koje je Agencija utvrdila i analizu elemenata elaborata i inicijalnog predloga.

Izuzetno, kada je sektorsko veće podnosilac inicijative i kada se inicijativa podnosi u skladu sa članom 15. stav 1. tačka 1a) ovog zakona, Agencija izrađuje, odnosno vrši izmene i dopune standarda kvalifikacije i dostavlja ga Savetu shodno odredbi člana 27. stav 5. ovog zakona.

[Kada je Sektorsko veće podnosilac inicijative, na osnovu preporuke iz stava 4. ovog člana Agencija izrađuje standard kvalifikacije shodno odredbi člana 27. stav 5. ovog zakona.]

U slučajevima iz stava 6. ovog člana sektorsko veće ne donosi odluku iz člana 27. stav 1. ovog zakona.

 

Potpunom tekstu mogu pristupiti samo pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex. Za više informacija,
pogledajte https://www.paragraf.rs/strane/pravna_baza_paragraf.html