Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Email Print
30.01.2020.

Pred Vama je primer analitičkog prikaza teksta propisa. Radi lakšeg sagledavanja njegovih izmena i dopuna, nova sadržina odredaba data je zelenom, dok je prethodna data crvenom bojom. Nepromenjene odredbe nisu posebno označene, tako da pregledanjem crno-zelenog teksta pregledate važeću, a crno-crvenog teksta, prethodnu verziju propisa. Pregled teksta i izvršenih izmena i dopuna je lakši, brži i praktičniji. U pravnoj bazi Paragraf Lex na ovaj način možete pristupiti svim zakonima.

Propis - analitički prikaz promena

ZAKON O NACIONALNOM OKVIRU KVALIFIKACIJA REPUBLIKE SRBIJE

("Sl. glasnik RS", br. 27/2018 i 6/2020)

 

PRIMER

Nadležnost Upravnog odbora

[ČLAN 5 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Član 18

Upravni odbor:

1) usvaja godišnji program rada Agencije;

2) usvaja finansijski plan Agencije;

3) usvaja izveštaje koje Agencija podnosi osnivaču;

4) donosi propise i druge opšte akte Agencije, izuzev pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Agenciji;

5) usmerava rad direktora i izdaje mu uputstva za rad;

6) nadzire poslovanje javne agencije;

7) utvrđuje iznos takse za javne usluge iz člana 15. stav 1. tač. 6), 7) i 9) ovog zakona;

[7) utvrđuje iznos naknade za priznavanje školskih i visokoškolskih isprava uz saglasnost Vlade;]

8) predlaže visinu naknade za lica iz člana 15a stav 2. ovog zakona koju utvrđuje Vlada;

[8) utvrđuje iznos naknade za davanje odobrenja za sticanje statusa JPOA uz saglasnost Vlade;]

9) vrši druge poslove određene ovim zakonom, zakonom koji uređuje rad javnih agencija ili aktom o osnivanju Agencije.

Član upravnog odbora ima pravo na naknadu za rad u iznosu koji utvrđuje Vlada.

Direktor

[ČLAN 6 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Član 19

Direktora na period od pet godina, sa mogućnošću još dva izbora [sa mogućnošću jednog reizbora], imenuje Vlada, u skladu sa zakonom kojim se uređuju javne agencije.

Nadležnost direktora

[ČLAN 7 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Član 20

Direktor:

1) zastupa i predstavlja Agenciju;

2) rukovodi radom i poslovanjem Agencije;

3) donosi pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Agenciji;

4) donosi pojedinačne akte Agencije;

5) odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenih u Agenciji;

6) priprema i sprovodi odluke upravnog odbora;

7) (brisana)

[7) za potrebe davanja stručnog mišljenja u postupku prvog vrednovanja stranog studijskog programa imenuje komisiju od najmanje tri recenzenta sa liste recenzenata koju utvrđuje Nacionalni savet za visoko obrazovanje, u skladu sa zakonom koji uređuje visoko obrazovanje i ovim zakonom;]

8) vrši druge poslove određene ovim zakonom, zakonom kojim se uređuju javne agencije ili aktom o osnivanju Agencije.

Potpunom tekstu mogu pristupiti samo pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex. Za više informacija,
pogledajte
https://www.paragraf.rs/strane/pravna_baza_paragraf.html