Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Email Print
30.01.2020.

Pred Vama je primer analitičkog prikaza teksta propisa. Radi lakšeg sagledavanja njegovih izmena i dopuna, nova sadržina odredaba data je zelenom, dok je prethodna data crvenom bojom. Nepromenjene odredbe nisu posebno označene, tako da pregledanjem crno-zelenog teksta pregledate važeću, a crno-crvenog teksta, prethodnu verziju propisa. Pregled teksta i izvršenih izmena i dopuna je lakši, brži i praktičniji. U pravnoj bazi Paragraf Lex na ovaj način možete pristupiti svim zakonima.

Propis - analitički prikaz promena

ZAKON O DUALNOM OBRAZOVANJU

("Sl. glasnik RS", br. 101/2017 i 6/2020)

 

PRIMER

Obim, period i mesto realizacije učenja kroz rad

[ČLAN 3 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Član 6

Obim učenja kroz rad iznosi najmanje 20%, a najviše 80% časova od ukupnog broja časova stručnih predmeta, u skladu sa odgovarajućim planom i programom nastave i učenja.

Učenje kroz rad realizuje se u skladu sa školskim kalendarom tokom školske godine [u periodu 8-20 časova], najduže šest sati dnevno, odnosno 30 sati nedeljno, u skladu s planom i programom nastave i učenja.

Učenje kroz rad ne može da se realizuje u vremenu od 22,00 časa do 6,00 časova narednog dana.

Učenje kroz rad realizuje se u celosti kod jednog, odnosno više poslodavaca u skladu sa planom i programom nastave i učenja.

Izuzetno od stava 4. [3.] ovog člana, deo učenja kroz rad može da se realizuje i u školi u skladu s planom i programom nastave i učenja, odnosno ukoliko ga kod poslodavca nije moguće ostvariti u celini.

U školi se realizuje najviše 25% časova učenja kroz rad predviđenih planom i programom nastave i učenja.

Upis učenika

[ČLAN 4 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Član 7

Struktura upisa učenika u srednje stručne škole po područjima rada za obrazovne profile u dualnom obrazovanju utvrđuje se u skladu s potrebama privrede, na osnovu izjava poslodavaca o uključivanju u dualno obrazovanje i mogućnostima daljeg školovanja budućih učenika.

Poslodavac dostavlja Privrednoj komori Srbije izjavu o spremnosti da se uključi u dualno obrazovanje najkasnije do 30. novembra kalendarske godine koja prethodi školskoj godini u kojoj otpočinje realizacija obrazovnog profila u dualnom obrazovanju.

Izjava iz stava 2. ovog člana obavezno sadrži naziv poslodavca, sedište, matični broj, obrazovni profil, broj učenika koji može da primi na učenje kroz rad, opštinu i mesto izvođenja učenja kroz rad i predlog škole koja realizuje traženi obrazovni profil.

Privredna komora Srbije dostavlja Ministarstvu plan za uključivanje poslodavaca u dualno obrazovanje za narednu školsku godinu po školama i obrazovnim profilima, najkasnije do 14. februara tekuće godine za narednu školsku godinu.

Školska uprava u saradnji s nadležnim organom autonomne pokrajine, odnosno jedinice lokalne samoupravesačinjava opštinski, odnosno gradski predlog plana upisa učenika u srednje škole.

U pripremi plana upisa iz stava 5 [2]. ovog člana potrebno je obezbediti uslove za uključivanje učenika sa smetnjama u razvoju i invaliditetom i učenika iz osetljivih grupa.

U izradi predloga plana upisa iz stava 5 [2]. ovog člana učestvuju i poslodavci, organizacija nadležna za poslove zapošljavanja prema sedištu lokalne samouprave, Privredna komora Srbije i druge zainteresovane strane, u skladu sa zakonom.

Kandidat za upis na dualni profil opredeljuje se za konkretni obrazovni profil pre obavljenog završnog ispita, u skladu sa podzakonskim aktom kojim se uređuje upis učenika u srednju školu.

Raspoređivanje [Prilikom upisa u srednju školu, raspoređivanje] učenika za učenje kroz rad vrše u saradnji učenik, roditelj, odnosno drugi zakonski zastupnik, poslodavac i škola.

Način raspoređivanja učenika za učenje kroz rad propisuje ministar u saradnji s Privrednom komorom Srbije.

Potpunom tekstu mogu pristupiti samo pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex. Za više informacija,
pogledajte
https://www.paragraf.rs/strane/pravna_baza_paragraf.html