Zastava Bosne i Hercegovine

Pred Vama je primer analitičkog prikaza teksta propisa. Radi lakšeg sagledavanja njegovih izmena i dopuna, nova sadržina odredaba data je zelenom, dok je prethodna data crvenom bojom. Nepromenjene odredbe nisu posebno označene, tako da pregledanjem crno-zelenog teksta pregledate važeću, a crno-crvenog teksta, prethodnu verziju propisa. Pregled teksta i izvršenih izmena i dopuna je lakši, brži i praktičniji. U pravnoj bazi Paragraf Lex na ovaj način možete pristupiti svim zakonima.

Propis - analitički prikaz promena

ZAKON O AKCIZAMA

("Sl. glasnik RS", br. 22/2001, 73/2001, 80/2002, 43/2003, 72/2003, 43/2004, 55/2004, 135/2004, 46/2005, 101/2005 - dr. zakon, 61/2007, 5/2009, 31/2009, 101/2010, 43/2011, 101/2011, 6/2012 - usklađeni din. izn., 43/2012 - odluka, 76/2012 - odluka, 93/2012, 119/2012, 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 4/2014 - usklađeni din. izn., 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 4/2015 - usklađeni din. izn., 5/2015 - usklađeni din. izn., 55/2015, 103/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn., 108/2016, 7/2017 - usklađeni din. izn., 18/2018 - usklađeni din. izn., 30/2018, 4/2019 - usklađeni din. izn., 5/2020 - usklađeni din. izn., 7/2020 - izm. usklađenih din. izn., 78/2020 - izm. usklađenih din. izn., 153/2020, 11/2021 - usklađeni din. izn., 53/2021, 32/2022 - odluka, 46/2022 - odluka, 50/2022 - odluka, 62/2022 - odluka, 73/2022 - odluka, 84/2022 - odluka, 89/2022 - odluka, 97/2022 - odluka, 110/2022 - odluka, 121/2022 - odluka, 130/2022 - odluka, 144/2022 - odluka, 6/2023 - odluka, 15/2023 - odluka, 25/2023 - odluka i 75/2023)

Objavljeno: 18.09.2023.


PRIMER

Akcize na alkoholna pića

[ČLAN 4 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Član 12a

Akciza na alkoholna pića iz člana 12. stav 2. ovog zakona - jaka alkoholna pića plaća se u iznosu od 49.950,00 [46.250,00] dinara na osnovicu koju čini jedan hektolitar čistog alkohola meren na temperaturi od 20 °C, a obračunava se tako što se osnovica množi brojem koji označava zapreminu alkohola izraženu u hektolitrima u gotovom proizvodu.

Akciza na alkoholna pića iz člana 12. st. 3. i 4. ovog zakona plaća se po litri alkoholnog pića u sledećim iznosima, i to na:

1) niskoalkoholna pića, izuzev niskoalkoholnih pića na koje se akciza plaća u skladu sa tačkom 2) ovog stava 24,99 din/lit;

2) pivo, niskoalkoholna pića koja sadrže pivo bez obzira na procenat piva koji sadrže i niskoalkoholna pića koja sadrže 5% ili više procenata alkohola 28,55 din/lit.

[1) niskoalkoholna pića 23,14 din/lit;

2) pivo 26,44 din/lit.]

Na alkoholna pića iz stava 2. ovog člana koja su u pakovanju različitom od jednog litra, akciza se plaća srazmerno pakovanju.

Član 13

(Brisano)

Kafa

[ČLAN 5 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Član 14

Kafom u smislu ovog zakona smatra se:

1) nepržena kafa iz tarifnih oznaka nomenklature CT: 0901 11 00 00 i 0901 12 00 00;

2) pržena kafa iz tarifnih oznaka nomenklature CT: 0901 21 00 00 i 0901 22 00 00;

3) ljuspice i opne od kafe iz tarifne oznake nomenklature CT 0901 90 10 00;

4) ekstrakti, esencije i koncentrati od kafe iz tarifne oznake nomenklature CT 2101 11 00 00;

5) zamene kafe koje sadrže kafu iz tarifne oznake nomenklature CT 0901 90 90 00;

6) mešavine ekstrakata, esencija i koncentrata od kafe sa prženom cikorijom i ostalim prženim zamenama kafe ili ekstraktima, esencijama i koncentratima tih proizvoda iz tarifnih oznaka nomenklature CT: 2101 11 00 00, 2101 30 11 00, 2101 30 19 00, 2101 30 91 00 i 2101 30 99 00;

7) preparati na bazi ekstrakta, esencija i koncentrata od kafe ili na bazi kafe iz tarifnih oznaka nomenklature CT: 2101 12 92 00 i 2101 12 98 00 i preparati koji sadrže kafu, ekstrakte, esencije i koncentrate od kafe iz tarifne oznake nomenklature CT 1806 90 70 00;

8) napici i bezalkoholna pića što sadrže kafu, ekstrakte, esencije i koncentrate od kafe iz tarifnog broja CT 2202.

Čokolada i proizvodi slični čokoladi, krem proizvodi, bombonski proizvodi, pekarski proizvodi, praškovi za pudinge i kreme sa dodatkom kafe ne smatraju se kafom u smislu stava 1. ovoga člana.

Pod proizvodnjom kafe, u smislu ovog zakona, smatra se prerada, prženje, pakovanje, kao i druge sa njima povezane radnje koje se vrše u svrhu proizvodnje kafe.

Akciza na kafu iz stava 1. ovog člana plaća se na jedan kilogram neto mase u iznosu, i to na:

1) neprženu kafu

od 100,43 din/kg;

2) prženu kafu

od 125,53 din/kg;

3) ljuspice i opne od kafe

od 138,08 din/kg;

4) ekstrakte, esencije i koncentrate od kafe

od 188,31 din/kg.

Akciza na kafu iz stava 1. tač. 5) do 8) ovog člana plaća se u iznosu od 376,62 din/kg za jedan kilogram neto mase kafe sadržane u gotovom proizvodu.

[Akciza na kafu iz stava 1. ovog člana plaća se na jedan kilogram neto mase u iznosu, i to na:

1) neprženu kafu od

92,99 din/kg;

2) prženu kafu od

116,23 din/kg;

3) ljuspice i opne od kafe od

127,85 din/kg;

4) ekstrakti, esencije i koncentrati od kafe od

174,36 din/kg;

Akciza na kafu iz stava 1. tač. 5) do 8) ovog člana plaća se u iznosu od 348,72 din/kg za jedan kilogram neto mase kafe sadržane u gotovom proizvodu.]

Način obračunavanja i plaćanja akcize na kafu, vrstu, sadržinu i način vođenja evidencija, dostavljanja podataka i podnošenja poreske prijave propisaće ministar nadležan za poslove finansija.

[ČLAN 6 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Član 14a

Tečnostima za punjenje elektronskih cigareta, u smislu ovog zakona, smatraju se proizvodi obuhvaćeni tarifnim oznakama nomenklature CT 3824 99 56 00 i 3824 99 57 00, koji prilikom korišćenja elektronske cigarete na predviđeni način stvaraju paru za udisanje, kao i tečnosti za punjenje elektronskih cigareta sadržane u elektronskoj cigareti iz tarifne oznake nomenklature CT 8543 70 70 00 ili u delovima elektronske cigarete iz tarifne oznake nomenklature CT 8543 90 00 00.

Akciza na tečnosti za punjenje elektronskih cigareta plaća se po mililitru, i to:

1) u periodu od 1. januara do 31. decembra 2021. godine u iznosu od 6,00 din./ml;

2) u periodu od 1. januara do 31. decembra 2022. godine u iznosu od 7,00 din./ml;

3) u periodu od 1. januara do 30. septembra 2023. godine [31. decembra 2023. godine] u iznosu od 8,00 din./ml;

4) u periodu od 1. oktobra do 31. decembra 2023. godine u iznosu od 8,64 din/ml;

5) u periodu od 1. januara do 31. decembra 2024. godine u iznosu od 9,72 din/ml;

[4) u periodu od 1. januara do 31. decembra 2024. godine u iznosu od 9,00 din./ml;

5) od 1. januara 2025. godine u iznosu od 10,00 din./ml.]

6) od 1. januara 2025. godine u iznosu od 10,80 din/ml.

[ČLAN 7 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Član 14b

Nikotinskim vrećicama, u smislu ovog zakona, tarifne oznake nomenklature CT 2404 91 90 00 smatraju se proizvodi za jednokratnu upotrebu koji sadrže nikotin ili jedinjenja nikotina i druge sastojke, upakovani u vrećice ili porozne vrećice i isključivo su namenjeni oralnoj upotrebi, a koji se stavljaju u promet u skladu sa normativima propisanim za tržište Republike Srbije.

Akciza na nikotinske vrećice plaća se na jedan kilogram neto mase sadržane u nikotinskim vrećicama, u iznosu od 4.500, 00 din/kg.

So za ishranu

Član 15

(Brisan)

Luksuzni proizvodi

Član 16

(Brisan)

Indeksacija

[ČLAN 8 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Član 17

Dinarski iznosi akciza iz člana 9. st. 1. i 5, čl. 12a, 14, 14a, 14b i 40o [14. i 14a] ovog zakona usklađuju se godišnjim indeksom potrošačkih cena u kalendarskoj godini koja prethodi godini u kojoj se usklađivanje vrši, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike.

U slučaju rasta cene sirove nafte na svetskom tržištu, koji negativno utiče na makroekonomsku stabilnost u zemlji, Vlada može privremeno smanjiti iznose akciza iz člana 9. stav 1. tač. 1), 2) i 3) ovog zakona utvrđene u skladu sa ovim zakonom za iznose za koje su povećane cene tih derivata nafte, s tim što to umanjenje ne može biti veće od 20% poslednjih objavljenih iznosa akciza usklađenih prema stavu 1. ovog člana.

U slučaju pada cene sirove nafte na svetskom tržištu, iznosi akciza iz člana 9. stav 1. tač. 1), 2) i 3) ovog zakona, utvrđeni u skladu sa stavom 2. ovog člana uvećavaju se za iznose za koje su smanjene cene tih derivata nafte, a najviše do poslednjih objavljenih iznosa akciza usklađenih prema stavu 1. ovog člana.

Prilikom usklađivanja dinarskih iznosa akciza na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tač. 1), 2) i 3) ovog zakona sa godišnjim indeksom potrošačkih cena, osnovice za usklađivanje su poslednji objavljeni usklađeni, odnosno umanjeni ili uvećani iznosi akciza na pomenute derivate nafte, saglasno stavu 1. odnosno st. 2. i 3. ovog člana.

Ovlašćuje se Vlada da objavi iznose akciza iz st. 1-3. ovog člana.

Iznosi akciza iz st. 1, 2. i 3. ovog člana primenjivaće se od dana određenog u aktu Vlade, kojim se vrši usklađivanje, privremeno smanjenje, odnosno povećanje iznosa akciza.

Kontrolne akcizne markice

[ČLAN 9 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Član 18

Obveznik akcize dužan je da pri proizvodnji, pre uvoza, odnosno pre stavljanja u promet cigareta, nesagorevajućeg duvana, alkoholnih pića i kafe namenjene za krajnju potrošnju, osim piva, niskoalkoholnih pića koja sadrže manje od 5% vol alkohola i cigareta koje se koriste za testiranje kvaliteta proizvoda, svaki od tih proizvoda posebno, obeleži kontrolnom akciznom markicom, odnosno kontrolnom akciznom markicom sa QR kodom iz člana 18a ovog zakona od dana kada je to propisano ovim zakonom [obeleži kontrolnom akciznom markicom svaki od tih proizvoda posebno].

Izuzetno od stava 1. ovog člana, cigarete, nesagorevajući duvan, kafa namenjena za krajnju potrošnju i alkoholna pića koja se uvoze radi prodaje diplomatskim i konzularnim predstavništvima, shodno odredbi člana 19. stav 1. tačka 2) podtač. (1) i (3) ovog zakona, ne moraju biti obeleženi kontrolnom akciznom markicom u skladu sa propisom koji uređuje obeležavanje navedenih proizvoda kontrolnom akciznom markicom.

Ministarstvo odobrava izdavanje kontrolnih akciznih markica i vodi evidenciju o izdatim kontrolnim akciznim markicama.

Narodna banka Srbije - Zavod za izradu novčanica i kovanog novca štampa i izdaje kontrolne akcizne markice i vodi evidencije o izdatim kontrolnim akciznim markicama.

Vlada Republike Srbije propisaće izgled kontrolne akcizne markice, kontrolne akcizne markice sa QR kodom, vrstu podataka na markici, način i postupak odobravanja i izdavanja markica, vođenja evidencije o odobrenim i izdatim markicama i obeležavanja akciznih proizvoda iz stava 1 ovog člana, kao i vrstu pojedinačnog pakovanja kafe za krajnju potrošnju koje će se obeležavati kontrolnom akciznom markicom.

Odredbe st. 2. do 5. ovog člana i člana 40đ ovog zakona primenjuju se i na kontrolne akcizne markice sa QR kodom.

[ČLAN 10 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Kontrolne akcizne markice sa QR kodom

Član 18a

Obveznik akcize na cigarete i nesagorevajući duvan dužan je da pri proizvodnji, odnosno pre uvoza ili najkasnije prilikom uvoza na mestu carinjenja, a nakon obeležavanja proizvoda izvrši prvo skeniranje QR koda na kontrolnoj akciznoj markici za svaki od tih proizvoda posebno i izvrši unos dodatnih informacija u sistemu e-akciza, a posebno:

1) opis proizvoda;

2) mesto proizvodnje;

3) datum i vreme proizvodnje;

4) informacije o proizvodnoj liniji;

5) informaciju o tržištu gde će se proizvod prodavati;

6) šifru i naziv marke proizvoda.

Nakon prvog skeniranja QR koda u skladu sa stavom 1. ovog člana, učesnici u prometu su dužni da izvrše skeniranje QR koda na kontrolnoj akciznoj markici na svakom pojedinačnom mestu prijema proizvoda iz stava 1. ovog člana za svaki od tih proizvoda posebno, kao i da podatke o očitanim QR kodovima na akciznim markicama dostavljaju preko sistema e-akciza bez odlaganja.

Obaveza skeniranja QR koda na akciznoj markici i dostavljanja podatka preko sistema e-akciza iz stava 2. ovog člana postoji i prilikom prenosa sa jednog mesta na drugo u okviru kretanja proizvoda kod istog učesnika u prometu.

Ministar nadležan za poslove finansija propisuje tehničke i funkcionalne karakteristike uređaja za skeniranje QR kodova na kontrolnim akciznim markicama, način i postupak skeniranja QR koda na kontrolnoj akciznoj markici, sadržinu i vrstu dodatnih informacija koje se unose prilikom prvog skeniranja, precizira rokove za izvršenje obaveze iz ovog člana.

Obaveza korišćenja sistema e-akciza

Član 18b

Korisnici sistema e-akciza svoje dužnosti, obaveze, prava i ovlašćenja propisana ovim zakonom za koje su omogućene funkcionalnosti u okviru sistema e-akciza obavljaju preko ovog sistema.

Ministarstvo nadležno za poslove finansija omogućava pristup sistemu e-akciza i njegovo korišćenje od strane korisnika sistema e-akciza.

Korisnici sistema e-akciza dužni su da u cilju nesmetanog vršenja inspekcijskog nadzora i prikupljanja podataka od značaja za vršenje inspekcijskog nadzora nad određenim subjektom nadzora omoguće licu koje vrši inspekcijski nadzor, uvid u podatke koji se nalaze u sistemu e-akciza, prateću tehničku opremu i uređaje koji su u vezi sa sistemom e-akciza.

Vlada će propisati uslove, način i postupak za registraciju korisnika sistema e-akciza, sadržinu i način preuzimanja podataka iz drugih registara koji se vode kod nadležnih organa, kao i podataka u vezi sa akciznim proizvodima, obveznicima akcize i učesnicima u prometu, postupak za upravljanje poslovnim procesima sistema e-akciza i razmenu podataka i informacija između korisnika sistema e-akcize u vezi sa akciznim proizvodima, kao i za evidentiranje, čuvanje i obradu podataka u vezi sa kretanjem akciznih proizvoda.

 

Potpunom tekstu mogu pristupiti samo pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex. Za više informacija,
pogledajte https://www.paragraf.rs/strane/pravna_baza_paragraf.html